Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Оплата праці

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Житомирський інженерно-технологічний інститут Кафедра обліку і аудиту Курсова робота з фінансового обліку на тему: облік розрахунків з оплати праці на СП “Олевський комбінат громадського харчування” Студентки ІV курсу групи 30А-02-3с Факультету економіки і менеджменту заочної форми навчання Максюренко Тетяни Миколаївни Науковий керівник: Чижевська Людмила Віталіївна Житомир 2003 Розділ 1. Етапи обробки облікової інформації на “Олевському комбінаті громадського харчування райспоживспілки”. Підприємство райспоживспілки “комбінат громадського харчування райспоживспілки” є підприємством, створеним районною спілкою споживчих товариств, яка є його засновником та власником всього майна. Згідно закону про “споживчу кооперацію” власність споживчої кооперації є однією з форм колективної власності. Вона складається з власності споживчих товариств, спілок, підпорядкованих їм підприємств і організацій та їх спільної власності Підприємство є правонаступником прав та обов’язків СП “Комбінат громадського харчування”. Комбінат громадського харчування створений виділенням з райспоживспілки не базі майна СП “Комбінат громадського харчування” реорганізованого приєднанням до райспоживспілки відповідно до рішення зборів Ради Засновників спільних підприємств райспоживспілки, споживчих товариств від 18 квітня 2003 р. протокол №1 та постанови правління райспоживспілки від 23.04.03 р. №7 п. 3 “Про створення підприємства райспоживспілки з передачею йому прав та зобов’язань райспоживспілки в межах прав та зобов’язань СП “Комбінат громадського харчування”, які перейшли до комбінату громадського харчування в результаті його реорганізації”. Олевський КГХ займається виробництвом та реалізацією населення району продукції власного виробництва, задовольняє попит в купівельних та кондитерських виробах, організовує 2-х разове харчування учнів шкіл (що займає в загальному т/о за 2002 р. – 86,2%) наданням послуг виробничого характеру, ремонтом всіх видів промислового обладнання. Мережа КГХ складається з загальнодоступної: ресторани, кафе, бари, закусочні, буфети і шкільних їдалень (35 шкіл), 1 НВК; всього 51 підприємство на 3683 посадочних місця. Харчування 8215 учнів (2002 р.) в районі здійснюється 7-ма підприємствами. Найбільш питому вагу займає КГХ, який здійснює харчування 6773 учнів (2002 р.). Майно підприємства складається з основних засобів, переданих власником підприємства – райспоживспілкою в оперативне управління, а також інших цінностей, набутих у процесі господарської діяльності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства. Підприємство не може розпоряджатися майном, яке передане йому на праві оперативного управління, без згоди власника. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працю беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відношення працівника з підприємством . Середньоспискова чисельність працюючих за травень 2003 р.

складає 264 чол. Директор укладає з кожним працівником підприємства індивідуальний трудовий догові у письмовій формі, який визначає умови найму, звільнення, оплати праці, взаємні права, обов’язки та відповідальність, передбачені законодавством України та колективним договором. До трудового договору не включають умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством, колективними договорами та угодами становище працівників . Для виконання робіт, що мають разовий характер, підприємство має право укладати договори підряду з окремими особами та колективами з оплатою праці за угодою сторін. Трудові відношення, режим роботи та відпочинку працюючих на підприємстві громадян регулюються законодавством України, статутом підприємства, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Олевський комбінат громадського харчування самостійно визначає облікову політику, розробляє системи і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності та контролю господарських операцій. Обрана підприємством облікова політика використовується послідовно від одного звітного року до іншого. Згідно наказу про облікову політику облік на підприємстві ведеться ручним способом. Олевський КГХ в своїй діяльності використовує меморіально-ордерну форму бухгалтерського обліку. Її основою є меморіальні ордери, регістри аналітичного обліку, книга “Журнал-Головна”. На підставі даних з первинних і накопичу вальних документів складаються меморіальні ордери, які записуються в Головну книгу 2. Облік розрахунків з оплати праці на Олевському “Комбінаті громадського харчування” 2.1 економічна суть питання Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є суттєвою частиною витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства, то питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. Сутність заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує в процесі суспільного відтворення. Найважливішими з них є такі: Відтворювальна функція полягає у забезпеченні працівників та членів їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої сили, для відтворення поколінь. Стимулююча функція заробітної плати полягає у встановленні залежності її розміру від кількості й якості праці конкретного працівника, його трудового внеску в результати роботи підприємства. Регулююча, або ресурсно-розміщувальна функція заробітної плати полягає в оптимізації розміщення робочої сили за регіонами, галузями господарства, підприємствами з урахуванням ринкової кон’юктури. Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між найманими працівниками і власниками засобів виробництва.

Функція формування платоспроможного попиту населення. Її призначення – узгодження платоспроможного попиту, під яким розуміємо форму виявлення потреб, забезпечених грошовими коштами покупців, з одного боку, і виробництва споживчих товарів – з іншого. . На сьогодні заробітна плата в Україні повною мірою не виконує жодну із зазначених функцій. Фахівці стверджують, що середній рівень доходів з розрахунку середньої заробітної плати не дає можливість навіть нормально харчуватися, не говорячи вже про розширене відтворювання робочої сили. Погане харчування негативно впливає не фізіологію організму людини та призводить до незворотних змін у стані здоров’я . Вже впродовж багатьох років заробітна плата в Україні підтримувалася на соціально низькому рівні. Нині витрати на заробітну плату в Україні в розрахунку на одиницю валового національного продукту майже вдвоє нижчі, ніж у країнах з розвиненою ринковою економікою. Існує ряд проблем в системі організації заробітної плати: розміри зарплати практично відірвані від кінцевих результатів праці працівників і підприємств; недосконала диференціація оплати праці; не визначена роль мінімальної зарплати. Таким чином, сучасне соціально-екомічне становище в сфері оплати праці як кризове, що вимагає негайних конструктивних перетворень з боку держави . Низький рівень заробітної плати е не лише наслідком, а однією з найголовніших причин тривалого перебування економіки України у кризовому стані. Правове визначення заробітної плати міститься у ст. 1 Закону України “Про оплату праці”. Заробітна плата – винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-дівових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства Структурно заробітна плата складається з трьох частин: Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів для службовців). Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсацій та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми Згідно зі статтею з Кодексу законів про працю України мінімальною заробітною платою є законодавчо встановлений розмір заробітної за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

Стаття 56 Неповний робочий час За угодою мж працвником  власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятт на роботу, так  згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагтно жнки, жнки, яка ма дитину вком до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, в тому числ таку, що знаходиться пд  опкуванням, або здйсню догляд за хворим членом см' вдповдно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати й неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата прац в цих випадках провадиться пропорцонально вдпрацьованому часу або залежно вд виробтку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працвникв. Стаття 57 Початок  закнчення роботи Час початку  закнчення щоденно роботи (змни) передбачаться правилами внутршнього трудового розпорядку  графками змнност у вдповдност з законодавством. Стаття 58 Робота змнами При змнних роботах працвники чергуються в змнах рвномрно в порядку, встановленому правилами внутршнього трудового розпорядку

1. Сучасні форми та системи оплати праці

2. Організація оплати праці на підприємстві

3. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

4. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

5. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

6. Економічна сутність та форми оплати праці
7. Планування чисельності працюючих і фонду оплати праці
8. Фонд оплати праці

9. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

10. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

11. Оплата праці

12. Статистика оплати праці

13. Сучасні форми та системи оплати праці

14. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

15. Основи побудови обліку праці та її оплати

16. Облік праці та її оплати

Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

18. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

19. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

20. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"

21. Виды и формы оплаты труда. Порядок ее начисления (Контрольная)

22. Учёт расчётов по оплате труда
23. Учет оплаты труда в строительстве
24. Учет и анализ оплаты труда (на примере ООО "Меравит")

25. Оплата труда

26. Регулирование оплаты труда руководителей

27. Планирование и стимулирование повышения производительности, качества и оплаты труда

28. Кадры, труд и оплата труда в нефтяной и газовой промышленности

29. Организация оплаты труда

30. Организация оплаты труда рабочих

31. Кадры, производительность труда и оплата труда на предприятии

32. Оплата труда на предприятии

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки

33. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

34. Організація праці

35. Организация, производительность и оплата труда

36. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

37. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

38. Основные направления оплаты труда на коммерческрм предприятии
39. Организация учета и анализ оплаты труда на предприятии
40. Матераільна відповідальність працівників

41. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

42. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

43. Учет расчетов по оплате труда

44. Оплата труда

45. Оплата труда

46. Регулирование оплаты труда руководителей

47. Оплата, мотивы и стимулы труда

48. Система оплаты персаналу

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки

49. Виды оплаты труда в строительстве

50. Кадры, труд, оплата труда, производительность труда

51. Облік робочого часу працівника

52. Оплата труда

53. Оплата труда и стимулирование в современных условиях хозяйствования на примере ООО Кантон

54. Организация, нормирование и оплата труда в салоне сотовой связи
55. Оценка трудозатрат и оплата труда
56. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

57. Совершенствование оплаты труда на примере промышленного предприятия

58. Совершенствование системы оплаты труда работников государственного сектора экономики

59. Трудовые ресурсы и оплаты труда

60. Расходы организации на оплату услуг сотовой связи

61. Оценка современного состояния оплаты труда в РФ и основные направления реформирования заработной

62. Организация и оплата труда в условиях рынка

63. Охорона праці

64. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по оплате труда в с/х

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

65. Бухучет заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда в условиях рыночной экономики

66. Проблемы реформирования системы оплаты труда в условиях перехода к рыночной экономике

67. Состояние и пути совершенствования учета труда и его оплаты

68. Учёт, анализ, аудит оплаты труда

69. Учет оплаты труда

70. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда
71. Об оплате командировочных расходов в иностранной валюте
72. Услуга и ее оплата

73. Договор поручения: оплата вознаграждения поверенного

74. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии (на примере ОАО «Кондитерский Концерн Бабаевский»)

75. Учет расчетов с персоналом по оплате труда

76. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

77. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

78. Умови праці

79. Умови праці на виробництві

80. Форма розподілу праці в цеху

Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

82. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

83. Безпека праці у виробничих приміщеннях

84. Гігієнічні норми праці

85. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

86. Економічні і законодавчі питання охорони праці
87. Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів
88. Навчання з питань охорони праці

89. Навчання працівників з питань охорони праці

90. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

91. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

92. Основи охорони праці

93. Охорона праці

94. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

95. Охорона праці в господарстві

96. Охорона праці в машинобудуванні

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Охорона праці і навколишнього середовища

98. Охорона праці користувачів ПК

99. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.