Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування комунікативної компетенції у дітей

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Культура мовлення Комунікативна функція .6 Комунікативна компетентність .8 Формування комунікативної компетенції.9 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Найголовнішою ознакою держави та нації є її рідна мова. Рівень розвитку рідної мови відображає рівень духовного розвитку нації, її культури. Рідна мова - невід’ємна частка Батьківщини кожної людини, її Вітчизни, це “голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші струни людської душі” /Б.Антоненко-Давидович/. Рідна мова - це перше слово, почуте з материнських вуст, це перша колискова пісня, яку чує немовля над колискою, це &quo ;затишок батьківської хати, веселий гомін дитячого товариства&quo ;. К.Д.Ушинський назвав рідну мову &quo ;цвітом духовного життя нації&quo ;, порівняв її з квіткою, яка &quo ;ніколи не в’яне і вічно розвивається&quo ;. У мові, за словами К.Д.Ушинського, одухотворяється весь народ і вся його батьківщина; з ній &quo ;перетворюється силою народного духу на думку, на картину й звук небо Вітчизни, її фізичні явища, її клімат, її поля, гори в долини, її ліси й річки, її бурі й грози - весь той глибокий, сповнений думки й почуття голос рідної природи, який про­мовляє так гучно в любові людини до її іноді суворої батьківщини, який висловлюється так яскраво в рідній пісні, в рідних мелодіях, у вустах народних поетів&quo ;. Любов до слова рідної мови пронизує педагогічні праці В.О. Сухомлинського. Рідна мова, на його погляд, - це безцінне духовне багатст­во, в якому народ живе, передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції. Він образно називає рідну мову &quo ;невми­рущим джерелом&quo ;, з якого дитина черпає перші уявлення про навколишнє, про свою батьківщину, про своє село і місто, про весь край, а слово рідної мови порівнює з неповторним ароматом квітки. Опанування рідної мови, рідного слова починається з раннього дитинства в сім’ї, серед близьких і рідних дитині людей, а вдосконален­ня її триває у дошкільних закладах, школі і. впродовж усього життя. Мова — це головний інстинкт, який відрізняє людину від інших живих істот, це є соціальний зв'язок між людьми, за­сіб для виявлення свого внутрішнього світу і для приймання нового безмежного знання. З усіх живих істот словесну мову має тільки людина, і це робить її паном над усім світом. Уяв­лення дитини тільки тоді стають певними і ясними, коли вони одержують словесне вираження. Дитина родиться з го­товим механізмом для мови, але не має її майже до кінця першого року, бо мова — це не тільки звуковий вияв, а процес розумовий, який поволі розвивається у дитини, в за­лежності від її інтелектуального розвитку. Отже, рідна мова є загальною основою навчання і виховання дітей у дитячому садку. Оволодіння рідною мовою як засобом пізнання і спо­собом специфічно людського спілкування є найбільш вагомим досягнен­ням дошкільного дитинства. Адже психофізіологами доведено, що саме дошкільний вік /до 6-7 років/ є найбільш сприятливим для оволодіння рідною мовою. До 5 років дитина засвоює звукову систему рідної мови й усвідомлює звуковий склад слова /Д.Б

.Ельконін/, до 4-5 років зас­воює відмінкові закінчення та основні граматичні форми /О.М. Гвоздєв/, з 5 років оволодіває монологічним мовленням /С.Л. Рубінштейн/. Якщо ж дитина з якихось причин буде ізольована від повноцінного мовленнєво­го спілкування в дошкільні роки, це негативно позначиться на її по­дальшому і розумовому, і мовному розвитку. Культура мовлення. Кінцевою метою опанування рідною мовою в дошкільному віці є за­своєння її літературних норм і культури мовлення, культури спілку­вання рідною мовою. Культура мовлення - це вміння правильно говорити /й писати/, добирати мовно-виражальні засоби відповідно до мети та ситуації спілкування, це система вимог стосовно вживання мови в мовленнєвій діяльності. Культура рідної мови має як соціальне, так і національне зна­чення: вона забезпечує високий рівень мовленнєвого спілкування, об­лагороджує стосунки між людьми, сприяє підвищенню загальної культу­ри особистості та суспільства загалом; через культуру мовлення від­бувається культивування самої мови, її вдосконалення. Культура мовлення проявляється в таких його характеристиках: правильність, нормативність, адекватність, логічність, різноманіт­ність, естетичність, чистота, доречність. Культура мовлення формується, розвивається і проявляється в процесі спілкування в мовленнєвій діяльності. Саме розвиток у дитини культури мовлення підвищує рівень формування комунікативної компетенції. Культурі рідного мовлення потрібно вчити з дитинства в процесі навчальної мовленнєвої діяльності. Навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку охоплює різні види говоріння /розповідання, бесіда, діалогізування, міркуван­ня, повідомлення тощо/ та слухання, які реалізуються на спеціально організованих заняттях з розвитку мовлення. 2. Комунікативна функція мови. Програма з розвитку мовлення дітей охоплює як функціональну, так і змістовну сторони оволодіння мовою. В основі роботи з розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови лежить полі функціональність мови та мовлення. Мова виконує низку функцій, які є життєво важливими для суспіль­ства, окремих соціальних груп, для кожної людини-мовця. До них відносяться: комунікативна функція, експресивна функція, номінативна функція, гносеологічна функція, культуроносна функція, мислетворча функція, естетична функція, ідентифікаційна функція, контактовстановлювальна функція, волюнтативна функція, демонстраційна функція, дейктична функція. Комунікативна функція - це функція спілкування, яка здійснює інформаційний зв'язок між членами суспільства, задовольняє потребу людини в іншій людині, забезпечує нерозривну єдність людини і мови. Функціональне забезпечення літературної мови в житті української нації полягає в обслуговуванні всіх сфер діяльності суспільства: вона є мовою державного функціонування в Україні, спілкування людей у матеріально-виробничій і культурній сферах, мовою науки і освіти, радіо і телебачення, преси, художньої літератури, засобом вираження національної культури, національної самосвідомості українців. Завдяки мові дитина засвоює цей досвід, прилучається до культурно-історичних цінностей і надбань своїх пращурів.

Комунікативна функція – одна з найголовніших та основних функцій – з моменту свого народження з дитиною спілкуються мама, тато, бабусі й дідусі, близькі та родичі, просто знайомі. Вперше побачивши новонароджену дитину дорослі вітають її, спілкуються з нею, задають питання, правда не отримують жодної відповіді. Проходить зовнішньо одностороння, але все ж таки розмова між двома людьми. З часом ця бесіда більш жвавіша та красномовна, з ростом та розвитком дитини – розвивається і її мова, спілкування з собі подібними /і не тільки – іграшки, тварини і т.п./ набирає обертів, збільшується кількість слів, якими володіє дитина, розширяється її кругозір, росте її досвід, збільшується спілкування з оточуючими. Для розвитку мовлення дитини потрібно докласти чимало зусиль. Цим повинні займатися не тільки фахівці /вихователі, вчителі/, але і в родинному колі необхідно приділяти достатньо уваги для розвитку мовлення дитини. Це не є складною задачею і існує безліч способів для внесення вправ з розвитку мовлення в щоденне життя дитини. Читаючи книгу, розглядаючи малюнки, продивляючись художній фільм або дитячу передачу достатньо обговорити з дитиною почуте та побачене, розсудити вчинки, поведінку або слова героїв, виказати свою думку та послухати думку дитини щодо розглянутого, зробити висновки. Важливо під час бесіди слідкувати за мовою дитини, вживати якомога більше лагідних, ввічливих та і просто добрих слів, навчити новим словам. Задача батьків полягає не тільки в тому, щоб дитина була сита й охайна, потрібно побільше спілкуватися з дитиною, обговорюючи різні життєві ситуації, підштовхувати її на розмови при цьому уважно слухати та коректно виправляти неправильно сказані дитиною слова. Розвитку мовлення сприяють різні ігри, участь в яких дозволяє вживати нестандартні слова і фрази, поповнювати словниковий запас. 3. Комунікативна компетентність. Одним із основних принципів розвитку мовлення та навчання дітей дошкільного віку рідної мови є принцип комунікативної спрямованості навчання. Цей принцип означає, що навчання дітей рідної мови повинно бути спрямоване на оволодіння рідною мовою як засобом спілкування; на засвоєння дітьми дошкільного віку навичок розмовної літературної української мови та вмінь практично їх використовувати відповідно до ситуації спілкування. Навчання мови і розвиток мовлення дітей не зводяться лише до мовленнєвої діяльності, до реалізації і використання мовної системи. Оскільки мова і мовлення обслуговують всі види діяльності дитини, доречним буде говорити про взаємозв’язок усіх видів діяльності в мов­леннєвому спілкуванні, про інтеракційну /взаємодіючу/ діяльність&quo ; /А.Менг/. Інтеракційна діяльність обов'язково передбачає наявність певних знань, умінь і навичок, що є однією з базисних характеристик особистості, її компетентності. Компетентність - це комплексна характерис­тика особистості, яка вбирає в себе результати попереднього психіч­ного розвитку: знання, вміння, навички, креативність /здатність твор­чо вирішувати завдання: складати творчі розповіді, малюнки і конструк­ції за задумом/, ініціативність, самостійність, самооцінку, самоконт­роль.

Вона викону необхдн для  снування суспльн функц, як, крм усього ншого, полягають у продукуванн, зберганн, поширенн нформац. «Обладнанням», необхдним для виконання цих функцй,  сторична память, символи, звички, характерний спосб мислення та засоби оперування нформацю, причому згадан елементи мають бути комплментарними, тобто зрозумлими усм членам спльноти, прийнятними для них. Комплментарнсть (або комункативна ефективнсть) забезпечу такий рвень функцонування комункативних здатностей  засобв, який, власне,  необхдним для того, щоб великий людський колектив являв собою днсть, спльноту як таку. «Комункативн засоби суспльства, пише К. Дойч, складаються з стандартизовано системи символв, таких як мова та будьяка кльксть допомжних знакових систем (абетки, способи писання, рахування, малювання тощо). Вони включають також нформацю, що збергаться у живй памят, звичках, асоцативних звязках  схильностях членв спльноти, та  матеральних засобах збереження нформац, таких як бблотеки, памятники, покажчики тощо

1. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

2. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

3. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики

4. Типологія країн як чинник конкурентоспроможності

5. Оптимізм як чинник психологічного здоров’я особистості

6. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу
7. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.
8. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

9. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

10. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

11. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині

12. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

13. Чинники формування суржику

14. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

15. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

16. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

18. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

19. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

20. Комунікативні якості педагогічного мовлення

21. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

22. Формування творчої особистості як наукова проблема
23. Формування читацької компетентності у школярів
24. Комунікативні здібності

25. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

26. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

27. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса

28. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

29. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

30. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

31. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

32. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

33. Содержание профессиональной компетентности будущего учителя начальных классов

34. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

35. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

36. Приватизація як засіб припинення державної власності

37. Проблемы гражданской компетентности

38. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi
39. Надо ли быть компетентным, если пишешь книгу, или "не все то золото, что блестит"
40. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

41. Роль педагогической практики в формировании профессиональной компетентности учителя математики

42. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

43. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

44. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

45. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

46. Відображення питань автоматизації формування фондів

47. Коммунікативна атака

48. Формування духовності учнів у навчальному процесі

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Правовая компетентность журналистов

50. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

51. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

52. Коммуникативная компетентность

53. Информационная компетентность как педагогическая категория

54. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека
55. Алгоритм определения перечня специальных квалификационных характеристик (компетентностей)
56. Культурная компетентность личности

57. Шляхи формування правової держави в Україні

58. Туриз як галузь світового господарства

59. Необережність як форма вини

60. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

61. Адам Сміт як економіст

62. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

63. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

64. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

65. Формування ресурсів коммерційних банків

66. Бакланов Яков Петрович

67. Яков Полонский

68. Санников Яков

69. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

70. Невербальні засоби комунікації
71. АПК, його галузева структура і необхідність формування
72. Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

73. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

74. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

75. Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

76. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

77. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма

78. Повышение компетентности и осведомленности персонала

79. Агресія як форма поведінки підлітків

80. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

81. Проблемы гражданской компетентности

82. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

83. Комічне як соціокультурна реальність

84. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

85. Роль НБУ у формуванні банківської системи

86. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")
87. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі
88. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

89. Банки як учасники ринку ціних паперів

90. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

91. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

92. Поняття системи як наукового терміну

93. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

94. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

95. Людина як система з позиції валеологічної науки

96. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

98. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

99. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.