Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Державна установа &quo ;Національний Інститут раку&quo ; ШУТОВ СЕРГІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ УДК 616.379-008.64-06: 616.36 369]-092-085ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ МЕЖ РЕЗЕКЦІЇ ШКІРИ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ 14.01.07 – онкологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Державній установі «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва» АМН України. Наукові керівники: доктор медичних наук, професор СМОЛАНКА Іван Іванович, Державна установа &quo ;Національний інститут раку&quo ;, керівник відділу пухлин молочної залози, доктор медичних наук, професор ГАЛАХІН Костянтин Олександрович, Державна установа &quo ;Національний інститут раку&quo ;, керівник відділу патологічної анатомії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор ТАЩІЄВ Рахман Кулієвич, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка, професор кафедри онкології; доктор медичних наук, професор ГИЧКА Сергій Григорович, Медичний інститут Української Асоціації народної медицини, завідувач кафедрою патологічної анатомії. Захист відбудеться &quo ; 25 &quo ; червня 2008 р. о 13 годині на засіданні вченой ради Д.26.560.01 при ДУ “ Національний інститут раку” (03022, м. Київ, вул.Ломоносова, 33/43). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ “ Національний інститут раку” (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43). Автореферат розісланий &quo ; 21 &quo ;травня 2008 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради С.О. Родзаєвський ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний погляд на проблему раку грудної залози (РГЗ) базується на ранній діагностиці, комплексному лікуванні та реабілітації хворих (Летягін В.П., 2004, Бондар Г.В. з співавт., 2004, Смоланка І.І. з спвівавт., 2008). Основними методами лікування хворих на РГЗ визнано: хірургічний, хіміо-, гормоно- та променеву терапію (ПТ), але ж види та способи реабілітації хворих на РГЗ залишаються поки що маловдосконаленими (Демидов В.П., Пак Д.Д., 1996, Baker C. e al., 2002). Розглядаючи хірургічний метод як базовий в комплексному лікуванні хворих на РГЗ, втім залишається актуальним питання щодо удосконалення реконструктивної тактики, оскільки успіх реабілітації переважно вирішується вже при плануванні хірургічного втручання (Золтан Я., 1989, De Bo o R. e al., 2002, Шалімов С.О. зі співавт., 2004), враховуючи принципи онкологічного радикалізму, на який впливають стадія пухлинного процесу та зональна топографія пухлини (ЗТП) (Борисов В.И. з співавт., 1996, Летягін В.П., 2004). Застосування ПТ та хірургічних способів втручання при лікуванні хворих на РГЗ формує ряд особливостей, пов'язаних з променевим патоморфозом шкіри (ППШ), який впливає на вибір меж ексцизії. Однак дотепер, ще не створені об'єктивні критерії визначення цих меж ( rovo M.G. e al., 1999, S ra z G. e al., 1999). Розвиток сучасних хірургічних технологій дає можливості забезпечити ефективну реабілітацію хворих на РГЗ за рахунок виконання одночасної реконструкції (Блохін С.Н. з співавт.,

2005, Литвиненко О.О. з співавт., 2006). Актуальною проблемою онкології залишається якість життя (ЯЖ), яку можна забезпечити завдяки раціональному використанню реконструктивної тактики в системі комплексного лікування хворих на РГЗ. Це повною мірою відповідає принципам клінічної медицини і рекомендаціям ВООЗ (Baseli e i forma io . Global epidemiological da a ba c //WHO.-Ge eva, 1997, Pla i g a d ma agi g WHO’s programmes // Ibid.- 1997, Developi g public heal h i Europea Regio . //WHO.-Cope hage , 1998, Heal h for all i he we y-firs ce ury //WHO.-Ge eva, 1998). Висока частота, труднощі клінічної діагностики та лікування РГЗ, свідчать про гостру актуальність цієї проблеми в сучасній онкології. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна работа виконана згідно з комплексним планом наукових досліджень ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва» (АМН 03.03) «Багатофакторна оцінка ефективності схем комплексного лікування хворих на РГЗ з використанням катамнестичних даних» (держреєстрація № 0103U000161; 2000-2005 р.р.). Автор є безпосереднім виконавцем окремих фрагментів цієї НДР. Мета дослідження - оптимізація реконструктивної тактики та оперативних втручань в системі комплексного лікування хворих на РГЗ шляхом розробки модифікованого хірургічного способу з вибором адекватних меж резекції шкіри, та урахуванням її променевого патоморфозу при використанні передопераційної променевої терапії (ППТ). Завдання дослідження: 1. Вивчити топографію ППШ грудної залози (ГЗ) під впливом ППТ та обгрунтувати критерії визначення меж ексцизії шкірного клаптя (ШК) при хірургічних втручаннях. 2. Обгрунтувати алгоритм вибору типу координатного клаптя з огляду на ЗТП, стадію пухлинного процесу та особливості ППШ при використанні ППТ у хворих на РГЗ. 3. Модифікувати спосіб радикальної підшкірної мастектомії з одночасною реконструкцією форми ГЗ. 4. Визначити особливості застосування варіантів реконструктивної тактики в системі комплексного лікування хворих на РГЗ. 5. Вивчити вплив різних варіантів реконструктивної тактики на показники ЯЖ хворих на РГЗ. Об’єкт дослідження. Хворі на РГЗ 0-3 0-2 M0 , I-III стадій, IIА клінічної групи. Предмет дослідження. Променевий патоморфоз шкіри, способи хірургічного лікування, реконструктивна тактика, якість життя хворих. Методи дослідження. Клінічний, анамнестичний, морфометричний, електронно-мікроскопічний, інформаційно-статистичний. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше досліджено ультраструктурні закономірності ППШ ГЗ, дано кількісну оцінку ії морфологічної перебудови на тканинному та клітинному рівнях у межах різних координатних зон (КЗ). Доведено, що площа та топографія КЗ ПТ визначається розміром ділянки опромінювання ракової пухлини та її зональною топографією. За даними клініко-морфологічного аналізу науково обґрунтовано спосіб визначення меж ексцизії шкіри після застосування локальної променевої терапії (ЛПТ) в передопераційному режимі. Отримала подальший розвиток клініко-морфометрична методика розрахунків тканинного об’єму ГЗ; розроблені номограми для його визначення та інформативні показники співвідношення між об’ємом пухлини та об’ємом ГЗ.

Обґрунтовано модифікацію способу хірургічного лікування з одномоментною реконструкцією форми ГЗ. Новою є методика оцінки ефективності реконструктивної тактики за показниками ЯЖ стосовно хворих на РГЗ. Практичне значення одержаних результатів. Практична направленість та доцільність результатів роботи відображена в Реєстрі галузевих нововведень АМН України (2006 р.) та 2-х патентах України на винахід. Створений алгоритм визначення меж ексцизії застосовується при плануванні хірургічного лікування та виборі реконструктивної тактики для хворих на РГЗ. Для обґрунтованого вибору типу координатного клаптя при плануванні первинної реконструкції розроблена номограма та клінічний алгоритм, яким враховуються топографія та відносний об’єм пухлини. Модифіковано спосіб первинної реконструкції форми ГЗ переміщеним ректоабдомінальним лоскутом (ПРАЛ) та опрацьована методика визначення ліній ексцизії з урахуванням ППШ. Запропоновано адаптовану методику оцінки ЯЖ хворих для визначення ефективності реконструктивної тактики. Розроблені авторські методики нині застосовуються у клінічних та морфологічних дослідженнях, а також у навчальному процесі серед студентів та в системі післядипломної освіти лікарів Харківського національного державного медичного університету, Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України і у клініці естетичної хірургії та косметології «Беатріс» (Харків). Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізована і систематизована наукова література за темою дисертації, проведений відбір груп хворих. Вивчено топографію ППШ ГЗ після проведення предопераційного локального опромінення. Обґрунтовано та розроблено алгоритм вибору типу координатного клаптя з огляду на топографію пухлини та ППШ ГЗ . Розроблено модифікований спосіб радикальної підшкірної мастектомії з одночасною реконструкцією ГЗ. Модифіковано спосіб хірургічного лікування з виконанням одночасної реконструкції форми ГЗ. Обґрунтовано спосіб визначення меж ексцизії шкіри після використання ЛПТ у передопераційному режимі, при виконанні цієї операції, за даними клініко-морфологічного аналізу у хворих на РГЗ. Запропоновано клініко-морфометричну систему обчислення тканинного об’єму ГЗ, номограми для його визначення та інформативні показники між об'ємом пухлини та об'ємом ГЗ. Створено методику оцінки ефективності реконструктивної тактики у хворих на РГЗ за показниками рівня ЯЖ. Автор дисертації самостійно виконав статистичні обчислення, узагальнення та аналіз отриманих результатів. Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження повідомлені на науково-практичних конференціях «Парадигми сучасної радіобіології» (Київ-Чорнобиль, 2004), «Медицина третього тисячоліття» (Харків, 2005); на засіданнях обласного товариства онкологів (Харків, 2001-2005), науково-практичних конференціях та семінарах ДУ «Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор’єва» АМН України (Харків, 1999-2006). Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових праць (4- в журналах за переліком ВАК України), з них 3 статті самостійні. За матеріалами дисертації також надруковано 1 нововведення та отримано 2 патенти України на винаходи.

Якими ж були ц «ширш прагнення»? Функцоналстський пдхд, як ми памятамо, наголошу на важливост структурнонституцональносвтоглядно кризи, що виника у процес переходу вд аграрного до ндустрального суспльства (з цим наголосом так чи накше погоджуться бльшсть представникв нших аналтичних напрямв). «Ерозя» чи «дезнтеграця» старих суспльних структур, уявлень охоплю вс сфери життя, навть так найусталенш, як смя та релгя. Криза дентичност зумовлю пошуки нових форм дентичност, а структурна криза знаходить вияв у створенн, упорядкуванн  стаблзац нових суспльних, полтичних, деологчних та нших структур. У цй ситуац найбльший кредит доври мають звичнш й комфортнш деологчнокультурн структури, «некорумпован» розпадом старого ладу, якими в одному випадку  етнчна спльнота, мова й вдповдна культура, а в ншому нов полтичн нститути, як також  «конAруентними» згаданим структурам. Нацоналзм да рецепт подолання кризи дентичност (згадамо мркування Л. @рнфелд, Т

1. Мініінвазивні хірургічні втручання хворих холедохолітіазом

2. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

3. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

4. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

5. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

6. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)
7. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників
8. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

9. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

10. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

11. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

12. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

13. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

14. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

15. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

16. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов

17. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

18. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

19. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

20. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

21. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

22. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
23. Оптимізація внесення мінеральних добрив
24. Оптимізація трудових ресурсів

25. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

26. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

27. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

28. Організація роботи шкільної їдальні

29. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

30. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

31. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

32. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

33. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

34. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

35. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

36. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

37. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

38. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
39. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
40. Суспільна організація життя слов

41. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

42. Організація приймання товару в аптеці

43. Світові ринки зброї та військового спорядження

44. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

45. Організація праці

46. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

47. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

48. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

50. Ринок фінансових послуг

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. Організаційна система управління природокористуванням України

53. Міжнародний ринок туристичних послуг України

54. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
55. Організація оплати праці на підприємстві
56. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

57. Ринок

58. Ринок овочів і баштанних в Україні

59. Ринок фруктів і ягід

60. Модель колективного вибору

61. Ринок цінних паперів

62. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

63. Ринок фінансових послуг

64. Ринок цінних паперів

Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Ринок цінних паперів

66. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

67. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

68. Сказочный город Рио-де-Жанейро

69. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

70. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
71. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
72. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

73. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

74. Ринок горілки в Україні

75. Легкая пластическая XP-рургия

76. Життя людини за межами рідної планети

77. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

78. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

79. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

80. Організація банківської справи

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

81. Організація біржової торгівлі

82. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

83. Організація діяльності "ПриватБанку"

84. Організація кредитної роботи в комерційному банку

85. Організація та планування кредитування

86. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")
87. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні
88. Ринок фінансових послуг

89. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

90. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

91. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

92. Страховий ринок

93. Страховий ринок. Галузі, форми і види страхування

94. Технічний аналіз фондового ринку

95. Фондовий ринок

96. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

98. Банки на валютному ринку України

99. Валютні ринки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.