Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст Вступ 1 Особливості організації та функціонування ринку цінних паперів 1.1 Ринок цінних паперів та його структура 1.2 Етапи становлення ринку цінних паперів 2 Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку 2.1 Аналіз динаміки та сучасного стану вітчизняного фондового ринку 2.2 Аналіз світового досвіду організації фондового ринку в контексті можливостей його використання в Україні 3 Перспективи розвитку ринку цінних паперів в україні Висновоксписок використаної літератури Вступ В цій роботі буде розкрита сутність ринку цінних паперів України, його місце у фінансовій системі України, інструменти та шляхи вирішення проблем на сучасному етапі. Актуальність теми полягає важливості розвитку та вдосконалення ринку цінних паперів в Україні задля збільшення частки капітальних вкладень у валовому національному продукті, залучення вітчизняного й іноземного капіталу в економіку, збалансованості попиту та пропозиції капіталу та ін. Подальший розвиток та удосконалення національного фондового ринку вимагають, з одного боку, максимального наближення до принципових засад функціонування розвинених ринків, але, з іншого боку, врахування умов формування такого ринку та специфіки завдань, що постають перед країнами з перехідною економікою. Вирішенню цих питань присвячені роботи таких вчених: М.Ю. Алексєєва, Б.І. Альохіна, П.Ю. Бородіна, А. Вейса, В.М. Гейця, М.А. Гольцберга, Е.Ф. Жукова, Р. Корайчика, , А.А. Кирєєва, В.В. Колесника, Р. Ливайна, Ю.Г. Лисенка, Д.Г. Лук‘яненка, Ю.В. Макогона, К. Мерфі, О.М. Мозгового, М. Обстфілда, Є.Г. Панченка, Ю.М. Пахомова, А.М. Поручника, О.В. Плотнікова, Е.Стенлі, Дж. Стігліца, С. Харвея, М. Фабера, І. Фаме, А.С. Філіпченка, У. Шарпа, та ін. Ринок цінних паперів належить до особливих сфер соціально-економічного життя. Тут переплітаються інтереси банків, акціо­нерних товариств, товаровиробників, посередницьких контор, влас­ників вільних грошових коштів, акцій і приватизаційних сертифі­катів, їхні інтереси або збігаються, або вступають у суперечність. Об‘єктом дослідження у роботі виступає фондовий ринок України як елемент фінансового перерозподільного механізму, зокрема, процес його еволюції та вплив на макропропорції та ефективність економічної системи. Метою курсової роботи є розвиток теоретичних і науково-методичних засад та практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності управління вітчизняним фондовим ринком. Основними завданнями даної курсової виступають: Охарактеризувати ринок цінних паперів та його структуру; Переглянути етапи становлення ринку цінних паперів; Висвітлити аналіз динаміки та сучасного стану вітчизняного фондового ринку; Розглянути аналіз світового досвіду організації фондового ринку в контексті можливостей його використання в Україні; Навести можливі перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні. 1 Особливості організації та функціонування ринку цінних паперів Ринок цінних паперів та його структура Становлення ринкових відносин, що на сучасному етапі висту­пає головним фактором стабілізації та піднесення економіки неза­лежної України, передбачає як першочерговий захід оздоровлення фінансової системи.

Одним із шляхів досягнення цієї мети є ство­рення ринку цінних паперів. Дійовий фондовий ринок виконує функції переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, визначений ефективності використання фінансових ресурсів в окремих секто­рах економіки, перебігу капіталу з однієї галузі в інші. Ринок цінних паперів належить до особливих сфер соціально-економічного життя. Тут переплітаються інтереси банків, акціо­нерних товариств, товаровиробників, посередницьких контор, влас­ників вільних грошових коштів, акцій і приватизаційних сертифі­катів, їхні інтереси або збігаються, або вступають у суперечність. У цьому складному процесі значну роль має відігравати держава, бо саме вона повинна розробити і встановити такий механізм взає­модії учасників ринку цінних паперів, який дав би змогу максимально активізувати економічне життя суспільства з позитивними його ре­зультатами. Концепція розвитку фондового ринку в Україні була прийнята з метою створення належних умов для функціонування та розвитку національного ринку цінних паперів. Але створення державної інсти­туції з регулювання фінансового ринку — Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку має особливе значення для розвитку циві­лізованого фондового ринку в Україні. Нагляд за фондовим ринком здійснюється в інтересах тих суб'єктів, які на ньому працюють. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку пережи­ла своє друге народження після прийняття парламентом України Закону &quo ;Про державне регулювання ринку цінних паперів в Ук­раїні&quo ;, який надав Держкомісії нові можливості у створенні ринку пінних паперів. Проблема створення ринкових інститутів, які не є суб’єктами ринку цінних паперів (як, наприклад, емітенти, інвестори та фінансові посередники), а належать до його інфраструктури, особливо загострилася в Україні у зв’язку з розвитком масової приватизації та активним формуванням вторинного ринку цінних паперів. На ринку цінних паперів, як сегменті фінансового ринку, здійснюється емісія та купівля-продаж цінних паперів як титулів власності з метою отримання прибутку та встановлення контролю над виробництвом і власністю. У загальному вигляді ринок цінних паперів можна визначити як сукупність економічних відносин між його учасниками з приводу випуску та обігу цінних паперів. Класифікація видів ринків цінних паперів має багато спільного з класифікацією самих видів цінних паперів. Так, відрізняють: о міжнародні та національні ринки цінних паперів; о національні та регіональні (територіальні) ринки; о ринки конкретних видів цінних паперів; о ринки державних і корпоративних цінних паперів; о ринки первісних і похідних цінних паперів. Зміст тієї чи іншої класифікації ринку цінних паперів визначається її практичним значенням. Оскільки однією з найголовніших цілей товарної економіки є одержання прибутку, то будь-яка діяльність є або повинна бути сфе­рою примноження капіталу і з цієї позиції будь-який ринок — це одночасно й ринок для вкладення капіталів. Сферою, де можна нагромадити капітал або його одержати, є фінансова діяльність. Головні ринки, на яких домінують фінансові відносини: о ринок банківських капіталів; о ринок цінних паперів; о валютний ринок; о ринок страхових і пенсійних фондів.

В цілому місце ринку цінних паперів показано на рис. 1. Рис.1 Ринок цінних папір у ринковій економіці Місце ринку цінних паперів можна оцінити з двох позицій: з точки зору обсягів залучення грошових коштів із різних джерел і з точки зору вкладання вільних грошових коштів у будь-який ринок. Ринок цінних паперів виконує цілий ряд функцій, які умовно можна поділити на дві групи: загально ринкові функції, характерні для кожного ринку, та специфічні функції, які відрізняють його від інших ринків. До загально ринкових функцій відносять такі: о комерційна функція, тобто функція одержання прибутку від операцій на даному ринку; о цінова функція, тобто ринок забезпечує процес формування ринкових цін, їх постійний обіг тощо; о інформаційна функція, тобто ринок створює і доводить до своїх учасників ринкову інформацію про об'єкти торгівлі та її учасників; о регулююча функція, тобто ринок створює правила торгівлі, й участі в ній, порядок вирішення попитів між учасниками, встанов­лює пріоритети, органи контролю або навіть управління тощо. До специфічних функцій ринку цінних паперів можна відне­сти такі: о перерозподільну функцію; о функцію страхування цінових і фінансових ризиків. Перерозподільна функція умовно може бути розділена на три підфункції: о перерозподіл грошових коштів між галузями та сферами ринкової діяльності; о переливання заощаджень, насамперед населення, з неви­робничої у виробничу сферу; о фінансування дефіциту державного бюджету на не інфляційній основі, тобто без випуску в обіг додаткових грошових коштів. Складові частини ринку цінних паперів мають своєю основоюне той або інший вид цінного паперу, а засіб торгівлі на даному рин­ку, в широкому розумінні слова. Із цих позицій у ринку цінних паперів необхідно виділяти такі: о первинний та вторинний; о організований та неорганізований; о біржовий та позабіржовий; о традиційний і комп'ютеризований; о касовий та терміновий. Первинний ринок—це купівля цінних паперів їх першими власниками; перша стадія процесу реалізації цінного паперу; перше виникнення цінного паперу на ринку, зумовлене певними правилами та вимогами. Вторинний ринок — це обіг раніше випущених цінних паперів сукупність всіх актів купівлі-продажу або інших форм переходу цінного паперу від одного її власника до іншого протягом всього терміну існування цінного паперу. Організований ринок цінних паперів — це їх обіг на основіжорстких правил між ліцензійними професійними посередниками — учасниками ринку за дорученням інших учасників ринкуцінних паперів. Що стосується операцій по торгівлі цінними паперами (у тому числі, і векселями), то порядок їхнього оподатковування регулюється п. 7.6 ст. 7 Закону про податок на прибуток. На підставі цього підпункту Закону платник податку з метою оподатковування веде окремий облік фінансових результатів операцій по торгівлі цінними паперами. Далі розглянемо механізм впливу фінансового результату таких операцій на оподатковуваний прибуток підприємства. Розвиток економіки постійно вимагає мобілізації, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. У будь-якій країні, де економіка функціонує ефективно, цей процес здійснюється на ринку фінансових ресурсів.

Тематика монет є необмеженою і включає історію, архітектурні пам'ятки, видатні особистості, знаменні дати, культуру, літературу, спорт, флору і фауну, релігію тощо. При цьому слід враховувати, що тема монети має бути цікавою для значного кола колекціонерів — вітчизняних та іноземних. При визначенні оптимальних обсягів виробництва, напрямів реалізації пам'ятних і ювілейних монет першочерговим завданням є ґрунтовне вивчення та аналіз ринку нумізматичної продукції. Важливою передумовою цього є збирання і накопичення інформації щодо того, який ідейно-тематичний спектр монет найбільше цікавить потенційних покупців. Це істотно впливає на формування монетної політики Національного банку України. Одним із основних принципів монетної політики є популяризація ідеї створення монети, що впливає на формування попиту на неї. Монетна політика — це не тільки практичне здійснення державою низки заходів, пов'язаних із виробництвом, емісією монет, урегулюванням питань щодо грошового ринку і грошової системи, а й надзвичайно важлива сфера публічних стосунків центрального банку із громадськістю

1. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

2. Ринок цінних паперів

3. Ринок цінних паперів

4. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

5. Ринок цінних паперів

6. Ринок цінних паперів України
7. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів
8. Товарна біржа.Ринок цінних паперів.

9. Державне регулювання ринку цінних паперів

10. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

11. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

12. Правовий режим цінних паперів в Україні

13. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц

14. Виховання як педагогічна категорія

15. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

16. Безробіття як макроекономічна проблема

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Товарно-грошовий ринок в Україні

18. Банки як учасники ринку ціних паперів

19. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

20. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

21. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

22. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
23. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі
24. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

25. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

26. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

27. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

28. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

29. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання

30. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

31. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

32. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные

33. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

34. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

35. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

36. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

37. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

38. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
39. Основные задачи сферы государственного регулирования
40. Государственное управление в социально-культурной сфере

41. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

42. Преступность в банковской сфере

43. Преступления в сфере экономической деятельности

44. Социальное партнерство в сфере труда

45. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

46. Преступления в сфере таможенного дела

47. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

48. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

49. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

50. Формирование эстетической ценности массового сознания в сфере архитектуры

51. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

52. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

53. Сфера

54. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности
55. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика
56. Ответственность за нарушения в сфере информационного права

57. Преступления в сфере компьютерной информации

58. Преступления в сфере компьютерной информации

59. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

60. Ближнее зарубежье - сфера жизненных интресов России

61. Аффективная сфера детей с разными видами интеллектуальной недостаточности

62. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

63. Теория конфликтов. Проекция на сферу управления

64. Инновационная среда социальной сферы

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

66. Информационные технологии в социальной сфере

67. Профессиональные заболевания работников сферы информационных технологий

68. Социальная сфера общественной жизни

69. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

70. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
71. Маркетинг в банковской сфере
72. Сущность, сфера деятельности, особенности и виды рекламы

73. Особенности рекламы в сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса

74. Технико-экономическое обоснование привлечения дополнительных средств на предприятиях рекреационной сферы

75. Культура управленческого труда в сфере гостеприимства

76. Социально-психологическая характеристика менеджера в сфере экономики, банковского дела

77. Обоснование и оценка инвестиционного проекта в сфере недвижимости

78. Ценообразование в сфере культуры

79. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

80. Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки

81. Теневая экономика. Мафиозные структуры, как сферы теневой экономики

82. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

83. Економічна теорія предмет і методи вивчення

84. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

85. Рациональная философия истории: ценности, сферы бытия и динамические стратегии

86. Салічна правда
87. Интернет в сфере интересов историка
88. Преступления в сфере компьютерной информации : криминологический анализ личности преступника

89. Сферы бытования русского социолекта

90. Культурная унификация в сфере питания как отражение функционализации телесного опыта

91. “Нормативные представления” и повседневный опыт английской леди XVII века в сфере религиозного

92. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

93. Яким Нагой, Ермил Гирин

94. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

95. Выбор сферы деятельности своего бизнеса

96. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере туризма

Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

97. Сфера Sⁿ

98. Замкнутые инвариантные пространства функций на кватернионных сферах

99. Заболевания яичников и женской половой сферы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.