Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство охорони здоров’я України Державний вищий навчальний заклад &quo ;Тернопільський державний медичний університет Імені І.Я. Горбачевського&quo ; Уська Віра Романівна УДК 612.248-053.2:371]-08-036.8 Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей 14.01.10   педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Тернопіль – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Беш Леся Василівна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри факультетської та шпитальної педіатрії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Недельська Світлана Миколаївна, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри факультетської педіатрії, доктор медичних наук, професор Юрцева Алла Петрівна, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб. Захист дисертації відбудеться 24 червня 2008 р. об 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.601.02 у Державному вищому навчальному закладі „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” МОЗ України (46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1). Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 8). Автореферат розісланий 22 травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наук, доцентСиницька В.О. Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Бронхіальна астма є однією з найактуальніших проблем клінічної медицини, оскільки, незважаючи на існуючі превентивні й лікувальні заходи, захворюваність на дану патологію помітно не знижується (Ласиця О.І., 2002). Тяжкість перебігу хвороби та небезпека розвитку летальних наслідків спонукають фахівців до пошуку нових способів оптимізації лікувального процесу (Joha sso S., 2005; Геппе Н.А., Охотнікова О.М., 2006). Одну з причин часткової ефективності терапевтичних заходів при бронхіальній астмі вчені вбачають у неповному усвідомленні хворими суті захворювання (Przybylski G. е al., 2006), у несприйнятті ними потреби тривалого лікування та, як наслідок цього, в недотриманні рекомендацій лікаря (Bucher L. e al., 1998; Le ey J. е al., 2006). Виходячи з цієї позиції, провідні алергологи світу впроваджують у практичну педіатрію різнопланові підходи до освітніх програм (Cressy D., 1998; Ласиця О.І., 2004; Elliso -Loschma L. e al., 2007). Навчальні програми для хворих почали розробляти у провідних клініках Європи й Америки понад 20 років тому. Однак і досі в наукових колах триває дискусія щодо переваг двох основних форм навчання – індивідуальної та групової (Masle ikova G. e al., 1998; Po gracic J., 2000). За оцінками вчених, індивідуальні заняття сприяють забезпеченню тісного контакту між лікарем і пацієнтом (Sch eider S.

e al., 1997; Wesseldi e L., 1999). З іншого боку, певні переваги має груповий метод навчання, який більшою мірою впливає на ефективність засвоєння матеріалу (Pe erse D. е al., 1999) та покращує соціальну адаптацію хворих ( ieffe berg J. е al., 2000). Європейський досвід застосування освітніх програм доводить, що навчання пацієнтів позитивно впливає на терапевтичний процес. Діючі програми найчастіше передбачають проведення занять в „астма-школі” та позитивно впливають на результати лікування і якість життя хворих (Огнев В.А., 2001; Боярская Л.Н. и др., 2003; Чучалин А.Г., 2004). Проте й сьогодні в Україні існує потреба опрацювання комплексної освітньої програми, яка б включала не лише навчання в „астма-школі”, але й передбачала надання психологічної допомоги пацієнтам і їхнім сім’ям та проведення заходів фізичної реабілітації. Представлена вище ситуація визначила актуальність та мету нашого дослідження, яке покликане полегшити перебіг і підвищити ефективність лікування бронхіальної астми в дітей, а також покращити якість життя хворих шляхом впровадження в педіатричну практику вдосконаленої методики комплексної освітньої програми. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри факультетської та шпитальної педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України і є фрагментом теми „Моніторинг вікової розповсюдженості соматичної патології в дітей з метою розробки методів адекватного спостереження, профілактики і лікування” (№ держреєстрації 0102U007230). Здобувач є співвиконавцем даної науково-дослідної роботи. Мета дослідження – підвищити ефективність лікування бронхіальної астми та якість життя хворих шляхом застосування комплексної освітньої програми. Завдання дослідження: Розробити і впровадити комплексну освітню програму для дітей, хворих на бронхіальну астму, та їхніх оточуючих у роботу педіатричного стаціонару. На підставі анкетного опитування оцінити ефективність навчання в „астма-школі”. Вивчити психологічні особливості дітей, хворих на бронхіальну астму, і запропонувати методи психологічної допомоги. Розробити методику фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму. Проаналізувати вплив запропонованої освітньої програми на перебіг захворювання та ефективність лікування бронхіальної астми. Провести динамічний аналіз показників якості життя дітей, хворих на бронхіальну астму. Об’єкт дослідження – бронхіальна астма в дітей. Предмет дослідження – перебіг бронхіальної астми в дітей, ефективність лікування, психоемоційний статус пацієнта, якість життя хворих. Методи дослідження: клінічні, інструментальні (комп’ютерна спірометрія, пікфлоуметрія), специфічна алергодіагностика (скарифікаційні шкірні тести), анкетування та психологічне тестування, математично-статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. У процесі лікування бронхіальної астми вперше застосовано удосконалену методику комплексної освітньої програми для дітей, їхніх батьків і медиків, яка передбачала навчання в „астма-школі”, надання індивідуалізованої психологічної допомоги пацієнтам і їхнім сім’ям та проведення спеціальних заходів фізичної реабілітації.

У комплекс фізичної реабілітації включено спеціально розроблений спосіб постурального дренажу та конкретних маніпуляційних втручань (перкусії лікувальної, вібрації, мануального стискання грудної клітки з форсованим видихом, спружинення ребер з покашлюванням, ротації у положенні лежачи на боці, піднімання знизу в положенні лежачи на спині). Обсяг психологічної допомоги хворим і їхнім сім’ям визначався індивідуально на підставі аналізу психоемоційного статусу пацієнта та проводився із застосуванням проективних методик і сімейних бесід. Для оцінки ефективності комплексної освітньої програми застосований не лише системний динамічний аналіз показників перебігу хвороби (денних і нічних симптомів, нічних пробуджень через астму; частоти загострень, госпіталізацій та екстрених звернень за медичною допомогою; кількості пропущених днів навчання у школі / дитсадку), але й аналіз якості життя пацієнтів і дотримання ними схеми призначеної терапії. Практичне значення одержаних результатів. Упровадження комплексної освітньої програми в роботу педіатричного стаціонару дозволило підвищити ефективність лікування бронхіальної астми. Надання психологічної допомоги хворим і їхнім сім’ям сприяло розв’язанню внутрішнього конфлікту пацієнта й налагодженню міжособових стосунків у родині. Застосування комплексної освітньої програми дозволило покращити якість життя дітей, хворих на бронхіальну астму, сприяло налагодженню співпраці між усіма учасниками лікувального процесу. Основні засади та структурні елементи освітньої програми висвітлені в інформаційному листі „Методика комплексної освітньої програми для дітей, хворих на бронхіальну астму” (Київ, 2002), а особливості способу фізичної реабілітації пацієнтів представлені в деклараційному патенті України на корисну модель (№ 20040907883). Методика комплексної освітньої програми та запропонований спосіб фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму, впроваджені в роботу міської дитячої клінічної лікарні м. Львова, Львівської обласної дитячої спеціалізованої клінічної лікарні, Львівської обласної дитячої клінічної лікарні „ОХМАТДИТ”, Тернопільської обласної комунальної дитячої клінічної лікарні, міської дитячої клінічної лікарні м. Івано-Франківська, Запорізької міської багатопрофільної дитячої лікарні № 5. Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистим дослідженням автора. Здобувач на підставі джерел наукової літератури самостійно проаналізувала сучасний стан вивчення проблеми. Спільно з науковим керівником автор розробила спеціальну методику комплексної освітньої програми та методологію дослідження. Беручи активну участь у реалізації програми, дисертант проводила клінічне обстеження хворих. При цьому вона опанувала ряд методик анкетного опитування, психологічного й алергологічного тестувань, спірометрії та пікфлоуметрії. Автор створила електронну базу даних, самостійно провела статистичний аналіз результатів дослідження, підготувала ряд наукових праць до друку та доповідей на науково-практичних конференціях. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, основні ідеї належать дисертанту; матеріали дослідження підготовані здобувачем самостійно.

Основним постачальником гарматного м'яса для неї стали українські губернії. 1862 рік — закриття за Олександра II українських недільних шкіл, які на свій кошт організувала передова українська інтелігенція. 1867 рік — Ємський указ про заборону ввезення української книги з-за кордону, заборону українського театру й друкування нот українських пісень, закриття українських громад та журналу «Основа». 1877–1878 роки — російсько-турецька війна принесла українському народові величезні економічні збитки та людські втрати. 1884 рік — закриття всіх українських театрів. 1890–1914 роки — масові переселення українських селян до Сибіру й Далекого Сходу, яке позбавило Україну близько 5-млн. людності. 1904–1905 роки — російсько-японська війна між Росією та Японією за панування на Далекому Сході, в якій загинули десятки тисяч українців. 1907–1908 роки — післяреволюційна реакція в Україні, закриття українських періодичних видань, указ сенату про шкідливість культурної й освітньої діяльності в Україні. 1914 рік — указ Миколи II про

1. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

2. Бронхіальна астма. Хронічний гастрит, гастродуоденіт. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

3. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

4. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

5. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

6. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
7. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
8. Економічна ефективність виробництва

9. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

10. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

11. Економічна ефективність птахівництва

12. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

13. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

14. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

15. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

16. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

17. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

18. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

19. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

20. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

21. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

22. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки
23. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу
24. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

25. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

26. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

27. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

28. Ефективність праці і її показники

29. Якість і ефективність управлінських рішень

30. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

31. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

32. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Економічна ефективність туризму

34. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

35. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

36. Економічна ефективність капіталовкладень

37. Економічна ефективність ринкових структур

38. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення
39. Ефективність використання ресурсів підприємства
40. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

41. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

42. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

43. Продуктивність і ефективність праці

44. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

45. Сутність і значення соціального страхування

46. Соціальна захищеність дітей в Україні

47. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

48. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол

49. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

50. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

51. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

52. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

53. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

54. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму
55. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки
56. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

57. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

58. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

59. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

60. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

61. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

62. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

63. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

64. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

65. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

66. Роль генетичного поліморфізму цитохрому Р450 у ефективності медикаментозного лікування

67. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

68. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

69. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

70. Поняття та сутність ефективності управління
71. Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам’яті
72. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

73. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

74. Вади деревини та їх вплив на її якість

75. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

76. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

77. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

78. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

79. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

80. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

81. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

82. Хронический обстуктивный бронхит

83. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

84. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

85. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

86. Інвестиційна діяльність страхових компаній
87. Творчість Рембрандта
88. Маркетингова сутність реклами

89. История болезни - Иммунология (рецидивирующий обструктивный бронхит)

90. Лікування мінеральними водами

91. Терапия (хронический обструктивный бронхит)

92. История болезни - терапия (хронический обструктивный бронхит)

93. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

94. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

95. Критеріі ефективності труда менеджмера

96. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили

97. Сутність та зміст сучасного менеджменту

98. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

99. Демократія: сутність, доктрини, різновиди


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.