Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Для розвитку наукової, соціальної, виробничої бази кожного регіону країни, області, району, міст, розвитку їхньої самостійності в рішенні невідкладних задач, що коштують перед ними і задоволення потреб адміністративно-територіальних одиниць їм виділяються фінансові ресурси і делегуються визначені повноваження. Іншими словами формуються їхні бюджети. Бюджети адміністративно-територіальних утворень - це єдиний план утворення доходів і здійснення яких-небудь витрат на потреби визначених територіальних утворень (місцеві, районні, міські, обласні бюджети) у розмірах і по цільовому призначенню, визначених законодавством, для кожного з цих утворень на кожний бюджетний рік, а також утримання делегованих державою повноважень для кожного періоду бюджетного планування. Делегування повноважень - це повноваження для здійснення окремих функцій органів виконавчої влади, включаючи повноваження у фінансуванні витрат. Бюджети адміністративно-територіальних утворень формуються за рахунок частини доходів суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на їхній території, і це складає основу їхньої фінансової самостійності, що дозволяє регіональним, обласним, міським, районним органам управління здійснювати плани розвитку цих утворень, задовольняти соціально-культурні потреби їхнього населення. Сукупність окремих видів бюджетів, зв'язаних між собою, що мають визначені встановлені законодавством взаємини, складають бюджетну систему країни. Бюджетна система України - це сукупність усіх ланок (бюджетів) державного бюджету, що базуються на єдиних принципах побудови. Зведений (консолідований) бюджет України - це звід бюджетів нижчестоящих адміністративно-територіальних утворень і національного державного бюджету. У консолідований бюджет України входять такі ланки бюджетної системи: загальнодержавний (центральний) бюджет України, бюджет Автономної республіки Крим, бюджет міста Києва, бюджет міста Севастополя і місцеві бюджети (областей, міст, районів). Бюджет Автономної республіки Крим включає республіканський бюджет і бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної республіки Крим. В обласний бюджет входять: бюджет області, районні й міські бюджети обласного підпорядкування. Бюджет району включає бюджет району й бюджети міст і сільські бюджети, що перебувають у територіальному підпорядкуванні району. Міський бюджет містить у собі міський бюджет і бюджети районів міст. Ведуча роль у бюджетній системі належить державному бюджету України. За рахунок його фінансуються витрати на здійснення державних мір у галузях господарювання, культурного будівництва, на оборону, зміст центральних органів влади і державного управління. Через державний бюджет здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між Автономною республікою Крим і містами Київ і Севастополь. Складовими частинами (елементами) бюджетної системи країни є: структура бюджетної системи країни; принципи побудови бюджетної системи й організація функціонування бюджетної системи. Зведений бюджет України поєднує 13,3 тисяч самостійних бюджетів. Структура зведеного бюджету України може характеризуватися наступними даними: частка державного бюджету України в зведеному бюджеті складає 61,1% (частка витрат із бюджету); частка Автономної республіки Крим, міст Києва й Севастополя і місцевих бюджетів складає 38,9%.

Більшість місцевих бюджетів дотаційні за рахунок державного бюджету України. Для побудови життєздатної, ефективної бюджетної системи необхідно строге дотримання визначених принципів побудови бюджетної системи, її структури, що закріплені бюджетним устроєм країни. Бюджетний устрій - це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура й взаємозв'язок окремих ланок бюджетної системи. Бюджетний устрій містить у собі: бюджетну систему й принципи її побудови; бюджетне право; бюджетний процес; бюджетне регулювання. Бюджетний устрій країни визначається державним ладом і адміністративно-територіальним розділом країни. Бюджетний устрій базується на наступних принципах. Принцип стабільності припускає незмінність структури бюджетної системи України протягом бюджетного року, а також її підпорядкування принципам територіального устрою України. Принцип економічної обґрунтованості складається у визначенні доходів і витрат бюджетів, виходячи з результатів порівняльного аналізу варіантів прогнозу макроекономічного розвитку України й окремих адміністративно-територіальних одиниць, а також у встановленні на основі цих прогнозів рівня бюджетних трансфертів. Принцип соціальної справедливості полягає у визначенні рівня бюджетних трансфертів на основі показників мінімальної бюджетної й соціальної забезпеченості населення окремих адміністративно-територіальних одиниць. Принцип рівності й недопущення бюджетної дискримінації складається в рівномірному розподілі коштів зведеного бюджету України між державним бюджетом і бюджетами адміністративно-територіальних одиниць для досягнення збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів; установленні рівних умов доступу до бюджетних коштів юридичних і фізичних осіб, що відповідно до законів України мають право на одержання бюджетних дотацій, субсидій чи позичок; у впровадженні конкурсного (тендерного) порядку закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів. Принцип фінансової єдності припускає єдність бюджетної класифікації, правил казначейського виконання бюджетів, форм бюджетної документації, правил бюджетного процесу, форм звітності, видів покриття дефіцитів, що визначаються нормами законодавчих актів, що є єдиними для державного бюджету і бюджетів усіх адміністративно-територіальних одиниць. Принцип адміністративної самостійності складається в непорушності прав місцевих бюджетів самостійно визначати напрямки використання бюджетних засобів, отриманих із власних джерел; самостійно здійснювати адміністрування й збір місцевих податків і зборів; самостійно приймати рішення щодо коштів місцевих бюджетів на підставах, установлених законом. Принцип рівнозначності витрат припускає фінансування всіх затверджених бюджетних витрат пропорційно загальним бюджетним надходженням, за винятком випадків застосування процедури секвестрації витрат на підставах, установлених законом. Принцип повноти складається у включенні до складу доходів бюджету всіх доходів держави чи місцевих органів управляння від яких-небудь джерел, а також у включенні до складу витрат бюджету всіх бюджетних витрат на які-небудь потреби держави чи територіальної спільності.

Принцип вірогідності полягає у складанні бюджету на підставі економічно обґрунтованих макроекономічних показниках, а також у відображенні у звітах про бюджети попередніх років чи доповіді про хід виконання бюджету поточного року даних про фактично отримані доходи і даних про фактично зроблені витрати, підтверджених Державним казначейством України. Принцип публічного контролю припускає обов'язкове опублікування в офіційних друкованих засобах масової інформації: проекту бюджету на наступний рік із рівнем деталізації доходів і витрат, установлених законом; результатів виконання плану бюджетних асигнувань по статтях: соціальний захист, соціально-культурні заходи й утримання органів державної влади; результатів закупівель товарів (робіт, послуг), здійснюваних за рахунок бюджетних коштів із наданням переліку виконавців державних контрактів (за винятком тих випадків, коли опублікування, відповідно до законодавства України, не дозволяється через необхідність тримати інформацію в таємниці). Бюджетне право являє собою сукупність юридичних норм, що визначають бюджетну систему держави, компетенції центральних і місцевих органів влади щодо складання бюджету, розподілу доходів і витрат між окремими видами бюджетів, а також порядок затвердження й виконання бюджетів. Бюджетне регулювання здійснюється наступними методами: зарахуванням у доходи нижчого бюджету частини доходів вищого рівня; наданням дотацій; наданням субвенцій і інших державних трансфертів. Бюджетний процес - це регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження й виконання бюджетів усіх ланок бюджетної системи країни. Державний бюджет, звичайно, складається на рік. Однак бюджет може складатися і на більш тривалий період. Термін, на який складається бюджет, називається бюджетним періодом. На Україні бюджетний рік збігається з календарним роком. В окремих країнах бюджетний рік не завжди збігається з календарним роком. Наприклад, у США з 2007 року бюджетний рік починається з 1 жовтня. У Японії і ФРН - з 1 квітня, в Італії - з 1 липня. Бюджетний процес від початку складання і до затвердження звіту про виконання бюджету контролюється Верховною Радою України і місцевими органами влади і може бути представлений наступними етапами: підготовка процесу складання бюджету; складання проекту бюджету; затвердження проекту бюджету; виконання бюджету; складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Першим етапом бюджетного процесу є розробка Верховною Радою України й адміністрацією Президента бюджетної резолюції й проекту бюджету. Бюджетна резолюція - спеціальна постанова про основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний рік. Затвердження бюджетної резолюції, дії, пов'язані з цією роботою, називаються бюджетним верховним процесом. У бюджетній резолюції відбиваються основні макроекономічні показники економічного й соціального розвитку, узагальнені показники всіх доходів; сукупність нових бюджетних повноважень; суми усіх витрат бюджету; позитивне чи негативне сальдо бюджету; суми нових зобов'язань у відношенні прямих позичок і нових зобов'язань у відношенні гарантованих позичок і інші узагальнені показники.

Але поки що спостерігався відносний добробут. В умовах непу, який надав селянинові економічну свободу, зруйноване село міцно ставало на ноги. Загалом це був момент, яким можна було тільки захоплюватися. Вперше в історії майже вся земля та все, що на ній вирощувалося, належали тим, хто її обробляв. А селяни-українці з точки зору реалізації своїх національних потреб перебували в найліпшому становищі за весь період від часу — півтора століття тому — зникнення решток давньої Української держави: тепер, принаймні, їхня мова та культура розвивалися вільно. Цей національний момент ми розглянемо далі, а зараз обмежимося аспектами, спільними для селянства в минулому та сучасному. Історія селянства відзначається складністю й варіюванням деталей у різних місцевостях, — зокрема, існуванням різних типів землеволодіння та звичаєвого права, часто настільки заплутаними й ускладненими, що в них практично неможливо було розібратися. Але нам досить розкрити — в загальних рисах — лише головні моменти в життєдіяльності українських хліборобів

1. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

2. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

3. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

4. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

5. Бюджетна ситема України

6. Етикет України та Росії
7. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
8. Банківська система України та проблеми її реформування

9. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

10. Бюджетна система України

11. Достатність доказів у кримінальному процесі України

12. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

13. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

14. Напрями співробітництва України та Угорщини

15. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

16. Суть процесу навчання та засоби його активізації

Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше

17. Система митних органів України та їх повноваження

18. Бюджетна система України

19. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

20. Експортний потенціал України та її регіонів

21. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

22. Застосування права як особлива форма його реалізації
23. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
24. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

25. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

26. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

27. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

28. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

29. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

30. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

31. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

32. Походження людини та її поява на території України

Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

33. Процес управління та його основні стадії

34. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

35. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

36. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

37. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

38. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
39. Культура та побут населення України
40. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

41. Формування та розвиток банківської системи України

42. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

43. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

44. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

45. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

46. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

47. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

48. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели

49. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

50. Поняття, функції та система трудового права України

51. Предмет та методологія інформаційного права України

52. Реалізація Конституції України

53. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

54. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі
55. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій
56. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

57. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

58. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

59. Пилип Орлик та перша Конституція України

60. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

61. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

62. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

63. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

64. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

66. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

67. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

68. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

69. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

70. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
71. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України
72. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

73. Україна та інтеграційні процеси

74. Болонський процес - перспективи для України

75. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

76. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

77. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

78. Обрання та функції Президента України

79. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

80. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

81. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

82. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

83. Митна політика України на сучасному етапі

84. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

85. Водні шляхи та повітряний транспорт України

86. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку
87. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України
88. Фінансова політика та бюджетний процес

89. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

90. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

91. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

92. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

93. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

94. Атомна енергетика України і РПС

95. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

96. Політичні права і свободи громадян України

Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

98. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

99. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.