Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Вдосконалення ефективності розвитку сільського зеленого туризму у Львівській області

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Виступ Шановний голово, шановні члени ДЕК. Тема “Вдосконалення ефективності розвитку сільського зеленого туризму у Львівській області” Актуальність вивчення розвитку сільського зеленого туризму полягає в тому, що: 1) Львівщина володіє значним рекреаційним потенціалом, що зараз є ще мало освоєним і потребує пошуку ефективних стимулів для його раціонального використання у відпочинково-туристичних цілях; 2) розвиток сільського відпочинку стимулює мале підприємництво, важливе для економіки нашої області на сучасному етапі; 3) поширення цього виду туризму вирішує ряд напружених соціальних проблем, таких, наприклад, як безробіття; 4) сільський відпочинок сприяє зміні екологічної свідомості населення і тому здатний відігравати важливу роль у збереженні довкілля; 5) цей вид відпочинку виховує національно-патріотичні почуття. Наукова новизна роботи полягає в узагальненні розпорошених досліджень про сільський зелений туризм на Львівщині та визначенні перспектив його розвитку на основі SWОТ- аналізу. Мета дослідження – розробка рекомендацій з організації та розвитку сільського зеленого туризму Львівщини зумовила такі завдання: • вивчити передумови організації сільського відпочинку у Львівській області; • визначити структуру планування менеджменту та маркетингу у сільській місцевості; • встановити переваги та недоліки сільських місцевостей Львівщини, на основі чого з’ясувати можливі негативні й позитивні моменти розвитку сільського відпочинку у майбутньому, сформулювати перспективи розвитку сільського відпочинку у Карпатському регіоні; • розробити низку рекомендацій з організації сільського відпочинку. Об’єктом дослідження є сільський зелений туризм у Львівській області. Предмет дослідження – еколого-економічні відносини, пов'язані із організацією відпочинку у сільських місцевостях Львівщини. У даному дослідженні використовувалися статистичні матеріали Львівського обласного Центру сприяння розвитку сільського зеленого туризму. Практична цінність роботи полягає у можливості її широкого використання у розробці проектів розвитку сільського зеленого туризму та у тренінгах і семінарах з організації сільського зеленого туризму на території України. Сільський зелений туризм дає змогу селянам поліпшити фінансово-економічний стан їх та їхніх родин, одержати додаткові кошти для розширення основного виду діяльності – сільськогосподарського виробництва, значною мірою вирішити проблему зростаючого на селі безробіття, використати незадіяні ресурси, а також має культурне, пізнавальне та оздоровчо-рекреаційне значення, що загалом відповідає основним потенційним функціям сільського зеленого туризму як соціально-економічного явища та виду підприємницької діяльності на селі. Тобто ефективність сільського зеленого туризму, його діяльність має широкий соціально-економічний характер. При цьому ефективність діяльності логічно розглядати в трьох основних аспектах залежно від спрямованості реалізації її функцій: ефективність для господарства (чи його власника); ефективність для навколишнього соціально-економічного середовища; ефективність для самого туриста (рис.1

– 3). Визначення економічної ефективності діяльності сільського зеленого туризму господарство не потребує винайдення особливих підходів і цілком може здійснюватись на основі використання традиційних показників ефективності – рентабельності туристичної діяльності загалом, собівартості одиниці продукції (в нашому дослідженні – послуг) тощо. Такий підхід загалом відповідає теорії ефективності, за якою економічна ефективність характеризує ефективність функціонування матеріально-технічної бази, продуктивних сил суспільства і визначається рівнем використання виробничих ресурсів через порівняння ефекту з ресурсами (або їх витратами), залученими до його одержання. Тобто суть підвищення ефективності виробничого технологічного процесу полягає в тому, щоб виробляти більше за допомогою тієї самої кількості праці або виробляти стільки ж і навіть більше за допомогою меншої кількості праці. Тому економічна ефективність сільського зеленого туризму, діяльність для власника господарства полягає у підвищенні виходу суми ефекту з одиниці ресурсів. При цьому як ефект вочевидь повинен вживатись розмір прибутку – найбільш кумулятивний його вираз. Проте специфіка цього виду діяльності допускає залучення й специфічних показників, зокрема таких, як частка прибутку від агротуристичної діяльності у загальних доходах господарства (чи навіть сільськогосподарського підприємства), а також розмір доходу (прибутку) з одиниці корисної площі (див. рис.1). Для соціально-економічного середовища сільської території, на якій розвивається сільський зелений туризм, його економічна ефективність, головним чином, проявлятиметься у зростанні доходів на одну сільську сім’ю, відрахувань до місцевого бюджету, у розвитку дорожньої та комунікаційної мережі, в активізації місцевої торгівлі та у розвитку локальної інфраструктури (див. рис.2). Рис.1. Показники ефективності агротуристичної діяльності для агротуристичного господарства.Рис.1. Показники ефективності сільського зеленого туризму для сільської території. Як бачимо, окремі з перелічених показників певною мірою виходять за межі традиційного розуміння показників економічної ефективності, що ґрунтуються на співвідношенні ефекту із затратами на його одержання. Об’єктивно доцільно також розглядати економічну ефективність сільського зеленого туризму і з погляду його учасників – туристів (див. рис. 3). У цьому разі виправданим є підхід до оцінки цієї ефективності на основі альтернативної вартості (або вартості втрачених можливостей). Такий підхід ґрунтується на ступені раціональності економічного вибору та економічному рахунку або принципі раціональності господарювання. Йдеться про те, що турист економічну вигоду (ту саму економічну ефективність!) від сільського зеленого відпочинку для себе може визначити елементарно, порівнюючи витрати на відпочинок, які йому довелося зробити в туристичному господарстві, з можливими витратами на аналогічний за рівнем відпочинок в іншій сфері туристичного бізнесу. Рис. 3. Показники ефективності сільського зеленого туризму для споживача туристичних послуг –туриста.За результатами проведеного анкетування складено своєрідний профіль ефективності агротуризму (табл.2

.1). Як видно з одержаних даних, оцінюючи позитивний вплив розвитку туризму для свого господарства, своєї родини та всієї сільської території, перевагу власники агротуристичних господарств надають все-таки матеріальним чинникам: для себе – це зростання доходів свого господарства і своєї родини, активізація сільськогосподарського виробництва, оскільки останнє пов’язане зі збільшенням споживачів його продукції; для території – розвиток інфраструктури і зменшення безробіття. Таблиця 2.1 Профіль ефективності розвитку сільського зеленого туризму в західних областях України Позиція оцінки Оцінка позиції в балах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Активізація с.-г. виробництва господарства Активізація с.-г. виробництва в селі Зростання доходів родини Збільшення кількості робочих місць Зменшення рівня безробіття Закріплення людей в селі Розвиток виробничої інфраструктури Розвиток соціальної інфраструктури Підвищення культури родини Підвищення загальної культури села Зміна якості і структури затрат часу Покращання екологічної ситуації в селі Екологізація с.-г. виробництва господарства Як видно з результатів розрахунків, у регіонах, де за останні три роки має місце відносно вищий рівень розвитку сільського зеленого туризму, можна простежується й певна активізація сільськогосподарського виробництва, що можна оцінити порівнянням обсягів виробництва сільсько-господарської продукції, зокрема таких її видів, як овочі, фрукти, яйця, м’ясо птиці, м’ясо кролів (див. табл. 2.2). І хоча цей ріст поки що досить незначний, можна все-таки констатувати його наявність. Це цілком справедливо пояснюється збільшенням можливості реалізації такої продукції відпочивальникам в туристичних господарствах цих регіонів як через безпосереднє споживання продукції останніми під час відпочинку, так і реалізацію їм цієї продукції про запас до їх домівок у місті.Таблиця 2.2 Показники динаміки виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції в окремих районах західних областей України Область, район; вид продукції Індекс росту (до попереднього року) 2007 р. 2008 р. 2009 р. Закарпатська область Мукачівський район Овочі 1,028 1,112 1,097 Фрукти 1,017 1,124 1,119 Молоко 1,001 1,002 1,011 Яйця 1,003 1,002 1,021 М’ясо птиці 1,011 1,013 1,089 М’ясо кролів 1,005 1,012 1,024 Івано-Франківська область Косівський район Овочі 1,016 1,012 1,159 Фрукти 1,011 1,096 1,103 Молоко 1,002 1,005 1,011 Яйця 1,003 1,013 1,043 М’ясо птиці 1,007 1,011 1,023 М’ясо кролів 1,006 1,012 1,092 Львівська область Сколівський район Овочі 1,259 1,129 1,159 Фрукти 1,011 1,198 1,213 Молоко 1,002 1,004 1,013 Яйця 1,003 1,012 1,041 М’ясо птиці 1,007 1,011 1,021 М’ясо кролів 1,004 1,009 1,087 Також, важливим чинником є відсутність у потенційних бізнесменів у цій галузі потрібних знань і досвіду (табл.2.3). Таблиця 2.3 Результати опитування респондентів щодо їх оцінки важливості окремих чинників, які гальмують розвиток сільського зеленого туризму Чинники в порядку спадної оцінки їх важливості Пріоритетність відповідей, % Проблеми з одержанням кредиту 82 Відсутність необхідних знань і досвіду 68 Невідпрацьованість законодавчої бази 62 Відсутність державної підтримки агротуризму 59 Відсутність підтримки місцевої влади 58 Таким чином, чинники, які формують можливості розвитку сільського зеленого туризму та визначають його ефективність, можна розділити на дві основні групи: зовнішні і внутрішні (рис.4

Неси гордо й непохитно прапор Українського Націоналізму, високо ціни й шануй честь та ім'я вкраїнського Націоналіста”. „12 прикмет характеру українського націоналіста” та „44 правила життя українського націоналіста” постали кілька років пізніше, ніж „Декалог”. Вони є продовженням намагання на відтинку ідеології та світогляду членів ОУН створити систему зобов'язуючих моральних законів, які помагали б вирощувати кадри високоідейних, працьовитих, жертовних і активістично наставлених до життя борців за інтереси Української Нації. А тому, якщо обидва ці твори й не захоплюють стилістикою, то з уваги на те високоблагородне завдання, якому вони мали служити, вони є наскрізь позитивним вкладом у змагання за відродження героїчної духовости української людини. Автором „44 правил життя українського націоналіста” був Зенон Коссак, він написав їх у львівській тюрмі. КУЛЬТ СТРІЛЕЦЬКИХ МОГИЛ Заініційований уже Союзом Української Націоналістичної Молоді культ героїзму, вбраний у форму святкового відзначування геройського чину юних українських патріотів під Крутами, – ОУН поширює на практику всенароднього вшановування на стрілецьких могилах національних героїв, які полягли в збройній боротьбі за українську державу

1. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

2. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

3. Рекреационный потенциал, проблемы и перспективы развития туризма в Камчатской области

4. Регистрация турфирмы. Исследование рынка туризма Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского региона

5. Исследование экологического туризма в Самарской области

6. Перспективы развития туризма в Костромской области
7. Развитие туризма в Иркутской области
8. Рекреационный потенциал и перспективы развития рекреации и туризма в Калининградской области

9. Рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в Курской области

10. Ресурси мінеральних вод Львівської області

11. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

12. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

13. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

14. Економічна ефективність туризму

15. Розвиток сільського туризма в Україні

16. Сучасна індустрія гостинності в контексті розвитку туризму

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки

17. Значение зеленых насаждений

18. Географические предпосылки развития туризма в Башкирии

19. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

20. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

21. Культура поведения, культура общения и туризм

22. Художественная культура и познавательный туризм Греции
23. Роль зеленых насаждений
24. История развития детско-юношеского туризма

25. Потребительский рынок и потребительское поведение в туризме и индустрии гостеприимства

26. Маркетинговые исследования в области международного туризма

27. Потребительский рынок и потребительское поведение в туризме и индустрии гостеприимства

28. Сегментация спроса в туризме

29. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

30. Таиланд как объект туризма

31. Значение и роль туризма в физическом воспитании, виды простейших туристических соревнований

32. Международный туризм на примере Турции

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

33. Программный туризм (Великий Новгород)

34. Перспективы развития туризма в Приморье

35. Специфика развития туризма в России

36. Маркетинг в туризме на примере туристической фирмы

37. Развитие туризма в Италии

38. История развития туризма в России
39. Выставочные работы в туризме
40. Туризм на Алтае и некоторые проблемы, связанные с его развитием

41. История международного туризма

42. Стандартизация и сертификация в туризме

43. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

44. Географические предпосылки развития туризма в Башкирии

45. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

46. Билеты и ответы по туризму и экскурсиям

47. Экономика туризма. Сущность туризма и планирование

48. Использование информационных технологий в туризме

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Планы семинарских занятий по дисциплине «Технология выездного туризма»

50. Организация приключенческого туризма

51. Транспортное обеспечение туризма (на примере воздушного транспорта Республики Казахстан)

52. Зимний туризм в Лапландии

53. Современное состояние мирового туризма

54. Организация и перспективы развития туризма в Украине
55. Особливості економічного розвитку Київської Русі
56. Історія розвитку криміналістики в Україні

57. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

58. Маркетинг в области международного туризма

59. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере туризма

60. Информационные технологии в туризме Калининградской области

61. Проблемы развития международного туризма в 80-90-х гг

62. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

63. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

64. Совершенствование программы развития туризма Псковской областии

Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные

65. Туризм как составляющая непроизводственной сферы деятельности

66. «Зеленый клин» Юго-Запада

67. Воздушные перевозки в туризме

68. Туризм

69. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

70. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства
71. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
72. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

73. Природный туризм и местное сообщество

74. Статистика сільського господарства

75. Страхование в туризме

76. Диплом по туризму

77. Информационные технологии в сфере туризма

78. Маркетинг международного туризма

79. Пути совершенствования туризма как средства возрождения культурно-исторических ценностей Калининградского анклава

80. Туризм (на примере региона Кавказских Минеральных Вод)

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Австралия как перспективный регион развития международного туризма

82. Рекреационный туризм

83. Туризм

84. Феноменология туризма

85. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

86. Является будущее «зеленых» розовым?
87. Зеленое движение (зеленые)
88. Туризм и национальные парки России

89. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

90. Детский экологический туризм: перспективы развития в регионах

91. Інтегральна ефективність діяльності

92. Анализ конкуренции на рынке туризма в Украине

93. Етапи розвитку валюти

94. Международный туризм и его роль в развитии экономики Кыргызской Республики

95. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

96. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

97. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

98. Развитие международного туризма в России

99. Туризм у світовій економіці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.