Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗМІСТ РЕФЕРАТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 1.1. Теоретичні основи планування 1.2. Методика та процес планування на підприємстві РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА її АНАЛІЗ НА ВАТ &quo ;ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ&quo ; 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЧНЕ ТА ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ &quo ;ХБК&quo ; 3.1. Бізнес-план 3.2. Оперативне планування та шляхи його вдосконалення РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТЕКСТИЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ РЕФЕРАТ Дипломна робота на тему &quo ;Фінансове планування на підприємстві&quo ; (на прикладі ВАТ &quo ;Херсонський бавовняний комбінат&quo ;) виконана в обсязі 91 сторінки машинописного тексту. Робота містить 14 таблиць, 2 рисунка, 2 діаграми, використано 40 джерел спеціальної та нормативно-правової літератури. Робота складається з чотирьох розділів. У першому розділі розкриваються теоретико-методологічні основи планування на підприємстві, де детально розглядаються сутність, завдання, організація, процес та методи планування, а також зміст фінансового плану та порядок його складання. У другому — дається характеристика ВАТ &quo ;Херсонський бавовняний комбінат&quo ; та проводиться аналіз виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства. У третьому розділі описаний бізнес-план та фінансовий план ВАТ &quo ;Херсонський бавовняний комбінат&quo ; та пропонуються шляхи вдосконалення планування підприємством в умовах ринкової економіки. У четвертому розділі розглядаються питання охорони праці на текстильному підприємстві. ВСТУП Ринкова економіка передбачає становлення та розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, які основані на різноманітних видах приватної власності — як окремих громадян (фізичних осіб), так і їх об'єднань чи трудових колективів (юридичних осіб). З'явився такий вид економічної діяльності як підприємництво. Підприємництво — це така господарська діяльність, яка пов'язана з виробництвом та реалізацією продукції чи послуг, виконанням певних робіт. Вона має регулярний характер і відрізняється такими особливостями : • має свободу у виборі напрямків та методів діяльності; • має самостійність в прийнятті рішень (в рамках діючого законодавства та встановлених норм; • несе відповідальність за рішення, що приймаються та їх наслідки; • не виключає ризику, збитків чи банкрутства. Підприємництво чітко орієнтовано на отримання прибутків, завдяки чому, в умовах розвинутої конкуренції, досягається задоволення суспільних потреб в певних видах товарів чи послуг. Саме отримання прибутку є причиною заінтересованості суб'єктів господарювання в результатах фінансово-господарської діяльності . Реалізація цього принципу залежить не тільки від самостійності підприємства і необхідності самому фінансувати свої витрати без державної підтримки, але й від того, яка частина прибутку залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити у державі таке економічне середовище, в умовах якого було б вигідно виробляти всі необхідні економіці товари, отримувати прибуток та знижувати собівартість продукції .

Тому ясно, що в нинішніх умовах підприємницький хист повинен бути не тільки у громадян, які займаються ним самостійно, але й в керівників великих підприємств, що донедавна були державними гігантами, а нині переживають скрутні часи. Керівникам необхідно чітко розуміти цілі свого підприємства, шляхи їх досягнення, умови діяльності тощо. Все це неможливо зробити, якщо не приділяти уваги такій важливій стороні діяльності як фінансова. Підвищення ролі фінансів у ринковій економіці значною мірою визначається рівнем фінансового планування, під яким розуміють планування надходжень і використання фінансових ресурсів. Без фінансового планування не можна досягти того рівня управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу. Ніякий інший вид планування не може мати для підприємства такого узагальнюючого, глобального значення, бо саме фінанси охоплюють усі без винятку сторони й ділянки його функціонування. Фінансове планування пов'язане передусім з плануванням виробничої діяльності підприємства. Всі планово-фінансові показники базуються на показниках з обсягу виробництва, асортименту товарів та послуг, собівартості продукції . Вони повинні створювати необхідні фінансові умови для успішного виконання виробничих планів. Все вище перераховане актуально й для ВАТ &quo ;Херсонський бавовняний комбінат&quo ;, який раніше був одним з найбільших підприємств цієї галузі у Європі, але в перехідний період не зміг справитися з труднощами і нині переживає важкі часи. Для виводу його з кризи необхідно чітко спланувати подальшу діяльність, від слідкувати рух фінансових потоків і виробити стратегію розвитку. Метою випускної роботи бакалавра є вивчення Законів України, підзаконних та нормативних актів, що визначають виробничу та інвестиційну діяльність підприємства, його розвиток і аналіз діяльності підприємства з метою виявлення резервів покращення ситуації, що склалася на підприємстві, шляхи його виводу з кризи тощо. Завдання дипломної роботи: • розкрити сутність планування і його видів для забезпечення його оптимальності; • розкрити бізнес-план підприємства та його фінансову частину (фінансовий план); • вивчити різноманітні методики фінансового планування та визначити найбільш придатну для даного підприємства. Головним інструментом фінансового планування в сучасних умовах є фінансовий план підприємства (баланс доходів і витрат). Водночас широко використовуються і такі його інструменти, як платіжний календар та бізнес-план. В подальшому викладенні будуть проаналізовано основні їх характеристики, показано недоліки та переваги. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 1.1. Теоретичні основи планування] Під фінансами слід розуміти певні економічні відносини, за допомогою яких у грошовій формі, шляхом формування й використання спеціалізованих (централізованих і децентралізованих) цільових фондів у суспільстві здійснюються процеси розподілу й перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту й національного доходу з метою досягнення завдань соціально-економічного розвитку .

Підприємство — це самостійний суб'єкт господарювання, створений для ведення господарської діяльності, яка здійснюється з метою отримання прибутку і задоволення суспільних потреб. Як правило, підприємство виступає юридичною особою, що визначається сукупністю таких ознак : • відокремленістю майна; • відповідальністю по зобов'язанням цим майном; • наявністю розрахункового рахунку у банку; • виступом від свого імені. Відокремленість майна виражається наявністю самостійного бухгалтерського балансу, на якому значиться це майно підприємства. Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається формування власних коштів підприємства, його доходів, залучення позичкових джерел фінансування господарської діяльності, розподіл доходів, які утворюються в результаті цієї діяльності, їх використання на цілі розвитку підприємства. Організація господарської діяльності потребує відповідного фінансового забезпечення, тобто початкового капіталу, який створюється з внесків засновників підприємства і приймає форму статутного капіталу. Це найважливіше джерело формування майна будь-якого підприємства. Фінансове планування — це планування всіх його доходів і напрямків витрачання грошових коштів для забезпечення розвитку підприємства. Фінансове планування здійснюється на шляхом складання фінансових планів різного змісту і призначення, в залежності від завдань і об'єктів планування . Планування було прерогативою командно-адміністративної системи. Головна мета фінансового плану підприємства полягала у виявленні невикористаних ресурсів і визначення суми платежів у бюджет, величина якої відповідала перевищенню доходів підприємства над його витратами. Сума та рівень витрат суворо нормувались. Надмірна централізація фінансів за планово-директивної економіки послаблювала економічні стимули розвитку виробництва. Це негативно позначалося на результатах фінансово-господарської діяльності підприємств. Державні дотації в багатьох галузях сягали значних розмірів, оскільки ці галузі були збитковими або малорентабельними. Міністерства, які вважали підприємства своєю власністю, займалися перерозподілом їхніх доходів та прибутків. Значна частина прибутку й тимчасово вільних коштів ефективно працюючих підприємств вилучалось для фінансування державних видатків та на покриття витрат збиткових підприємств галузі. За ринкової економіки значно підвищується матеріальна відповідальність керівника підприємства за його фінансовий стан. Саме тому зросла важливість перспективного, поточного та оперативного фінансового планування для забезпечення стійкого фінансового стану підприємств та підвищення рентабельності їх виробництва . Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення розширення кругообігу виробничих фондів, досягнення високої результативності фінансово-господарської діяльності, створення умов, які б забезпечили платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. Ринок висуває високі вимоги до якості фінансового планування, оскільки нині за негативні наслідки своєї діяльності відповідальність нестиме саме підприємство.

Крм того, вс укранськ земл були об'днан в однй держав щойно псля Друго свтово вйни, проте й псля цього вони управлялись не так з Кива, як з Москви, - «як сукупнсть окремих регонв у межах мпер». Це, звсна рч, не сприяло консолдац мсцевого населення довкола де укрансько держави, ан  подальшй легтимзац. Навпаки, в умовах економчно кризи регональн вдмнност трансформуються в регональний сепаратизм, дестаблзуючи й без того слабку державу. Особливо драматичними  вдмнност мж Схдною Украною й Захдною, що х дехто намагаться перетворити в джерело постйного й глибокого конфлкту. Крм того, стверджу Тарас Кузьо, регональна рзнорднсть та нервна нацональна свдомсть не дають змоги укранським лдерам «виробити послдовну полтику нацонально безпеки та сформулювати загальноприйняту концепцю нацональних нтересв». Як наслдок - на Укран дос «не вироблено чтко концепц нацональних нтересв», «не визначено проритетв у воннй та зовншнй полтиц», не сформульовано «напрямкв розвитку в найтяжчих умовах полтично та економчно кризи»

1. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

2. Особливості перехідної економіки України

3. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

4. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

5. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

6. Вплив російської кризи на економіку України
7. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
8. Сучасна мовна політика України

9. Реформування и в перехідній економіці України

10. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

11. Вплив валютних курсів на економіку України

12. Економіка України на початку ХХІ століття

13. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

14. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

15. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

16. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов

17. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

18. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

19. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

20. Економічне районування України

21. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

22. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
23. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
24. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

25. Проблеми функціонування фінансових бірж України

26. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

27. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

28. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

29. Сучасний стан сільского господарства України

30. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

31. Регіональна економіка сільського господарства України

32. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

34. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

35. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

36. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

37. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

38. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
39. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
40. Первісна культура на терені сучасної України

41. Шевченкове кредо і сучасне відродження України

42. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

43. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

44. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

45. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

46. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

47. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

48. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

49. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

50. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

51. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

52. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

53. Планування у транспортному комплексі України

54. Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування
55. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України
56. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

57. Фінансова система України

58. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

59. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

60. Економічна і національна безпека України

61. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

62. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

63. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

64. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

65. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

66. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

67. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

68. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

69. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

70. Атомна енергетика України і РПС
71. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
72. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

73. Політичні права і свободи громадян України

74. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

75. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

76. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

77. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

78. Історія України

79. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

80. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики

81. Період гетьманщини України

82. Центральна Рада і пролетаріат України

83. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

84. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

85. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

86. Мотивація робітників в сучасних умовах
87. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
88. Загальна характеристика конституції України

89. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

90. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

91. Поняття, форма та функції Конституції України

92. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

93. Суверенітет України

94. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

95. Бюджет України: актуальні проблеми

96. Державній бюджет України

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые

97. Сбалансованість бюджета України

98. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

99. Організаційна система управління природокористуванням України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.