Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Внутрішній аудит організації

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ 1. Суть внутрішнього аудиту та його функції 2. Основні елементи внутрішнього аудиту 3. Місце внутрішнього аудиту в системі управління підприємством 4. Здійснення внутрішнього аудиту в умовах системоорієнтованного підходу до аудиту 5. Планування роботи служби внутрішнього аудиту 6. Процедури та специфічні методики проведення внутрішнього аудиту 7. Світовий досвід розвитку внутрішнього аудиту Висновок Література Вступ Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського контролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефективності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутрішнього аудиту, В умовах становлення ринкової економіки в Україні неабиякий інтерес викликає досвід зарубіжних країн щодо організації внутрішнього аудиту. Професійну організацію внутрішніх аудиторів у США було створено в 1941 р. як Інститут внутрішніх аудиторів. Свою діяльність Інститут будує на базі загальних професійних знань внутрішніх аудиторів, програми безперервного професійного розвитку, економічного кодексу, норм і програм сертифікації. Внутрішні аудитори працюють як у державному, так і в приватному секторі. Внутрішні аудитори здійснюють незалежне експертне оцінювання управлінських функцій фірми чи компанії. Вони надають своїй головній фірмі, яка здійснює управління, результати аналізу, оцінювання, рекомендації, поради й інформацію про діяльність підприємства, яке вони перевіряють. В основному, внутрішній аудит розглядає бухгалтерську інформацію й її достовірність. Завдання внутрішнього аудиту — допомогти відповідним працівникам фірми чи компанії виконувати свої обов'язки максимально кваліфіковано й ефективно. Внутрішні аудитори звітують перед вищим керівництвом підприємства. За внутрішній аудит відповідає сама фірма або один із її відділів, тобто контрольний орган всередині фірми. Керівник такого контрольного органу (або внутрішній аудитор) підпорядкований керівництву підприємства. Внутрішній контрольний орган здійснює аудиторські перевірки на самому підприємстві або в його підрозділах. Будучи на повному утриманні підприємства, цей контрольний орган (чи сам внутрішній аудитор) повинен довести необхідність свого існування. Для цього він покликаний сприяти підвищенню ефективності роботи підприємства, забезпеченню рентабельності й зміцненню його фінансового стану. Мета внутрішнього аудиту — удосконалення організації й управління виробництвом, виявлення й мобілізація резервів його зростання. Внутрішній аудит здійснюється на попередній стадії виконання комерційної, технологічної або фінансової угоди, у процесі її проходження і після завершення. Він дає експертну науково обґрунтовану оцінку господарським операціям і процесам. Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику і застерігає від банкрутства, використовує ноу-хау для збільшення прибутку й ефективності нової технології, вживає заходів, що сприяють фінансовій діяльності підприємства. 1. Суть внутрішнього аудиту та його функції Внутрішній аудит - організована на економічному суб'єкті в інтересах його власників і регламентована його внутрішніми документами система контролю над дотриманням установленого порядку ведення бухгалтерського обліку й надійності функціонування системи внутрішнього контролю .

Основними об'єктами внутрішнього аудита є вирішення окремих функціональних завдань управління, розробка й перевірка інформаційних систем підприємства. Об'єкти внутрішнього аудита можуть бути різними залежно від особливостей економічного суб'єкта й вимог його керівництва й (або) власників. Внутрішній аудит - невід'ємна частина управлінського контролю підприємства; він може бути й незалежним, тобто безпосередньо підпорядковуватися не виконавчому органу підприємства, а зовнішнім засновникам . Потреба у внутрішньому аудиті виникає на великих підприємствах у зв'язку з тим, що вище керівництво не займається повсякденним контролем діяльності організації й нижчих управлінських структур. Внутрішній аудит подає інформацію про цю діяльність і підтверджує достовірність звітів менеджерів. Внутрішній аудит необхідний головним чином для запобігання втрат ресурсів і здійснення необхідних змін усередині підприємства. Як правило, до функцій внутрішнього аудита належать: перевірка систем бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю, їх моніторинг і розробка рекомендацій з поліпшення цих систем; перевірка бухгалтерської й оперативної інформації, включаючи експертизу засобів та способів, що використовуються для ідентифікації, оцінки, класифікації такої інформації й складання на її основі звітності, а також спеціальне вивчення окремих статей звітності, включаючи детальні перевірки операцій, залишків по бухгалтерських рахунках; перевірка дотримання законів і інших нормативних актів, а також вимог облікової політики, інструкцій, рішень і вказівок керівництва й (або) власників; перевірка діяльності різних ланок управління; оцінка ефективності механізму внутрішнього контролю, вивчення й оцінка контрольних перевірок у філіях, структурних підрозділах економічного суб'єкта; перевірка наявності, стану й забезпечення збереження майна економічного суб'єкта; робота над спеціальними проектами й контроль за окремими елементами структури внутрішнього контролю; оцінка використовуваного економічним суб'єктом програмного забезпечення; спеціальні розслідування окремих випадків, наприклад підозр у зловживаннях; розробка й подання пропозицій по усуненню виявлених недоліків і рекомендацій з підвищення ефективності управління. Відповідальність за виконання своїх обов'язків внутрішній аудитор несе тільки перед власниками й (або) керівництвом підприємства. Таким чином, у рамках внутрішнього аудита здійснюється не тільки детальний контроль за збереженням активів, але й контроль за політикою і якістю менеджменту . 2. Основні елементи внутрішнього аудиту Оскільки підрозділи внутрішнього аудиту утримуються за рахунок коштів підприємства, такий контрольний орган підприємства (чи сам внутрішній аудитор, якщо він виконує функції внутрішнього аудиту) повинен довести необхідність свого функціонування, для чого він покликаний сприяти підвищенню ефективності роботи підприємства, забезпеченню його рентабельності й зміцненню фінансового стану. Внутрішній аудит має власну мету здійснення, власні об'єкти, функції, операції та методи, що відображені у табл. Таблиця 2.1 Характеристика основних елементів внутрішнього аудиту підприємства Елемент Реалізація у роботі внутрішнього аудиту Визначення Діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб'єкта господарювання і яку виконує окремий відділ.

Функції внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема, перевірку, оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності функціонування системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. Здійснюють внутрішній аудит призначені керівником (власником) та підлеглі йому служби аудиту (контролю, ревізії) або окремі аудитори (контролери, ревізори) Мета (завдання) Забезпечення ефективності функціонування самого підприємства та всіх його підрозділів на всіх рівнях управління; захист законних майнових інтересів власника підприємства; сприяння економному використанню матеріальних, фінансових і трудових ресурсів підприємства, своєчасному виконанню завдань, дотриманню встановлених термінів; удосконалення організації й управління виробництвом, виявлення і мобілізація резервів його зростання, правильності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Об'єкти Система управління підприємством та його структура; господарські, у тому числі технологічні, процеси, що відбуваються на підприємстві; засновницькі документи, стан дотримання вимог законів, нормативних актів, розпоряджень адміністрації; система бухгалтерського обліку, система внутрішнього контролю; стан використання та збереження майна, рівень забезпеченості ресурсами та їх використання тощо Предмет (зміст) Експертиза економічних, організаційних та інформаційних характеристик підприємств з метою недопущення небажаних відхилень, а також підвищення ефективності господарювання Функції Перевірка, оцінка та моніторинг функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю; контроль за правильністю оформлення, приймання і відпуску матеріальних цінностей, оприбуткування, видачі й перерахування грошових коштів, створення і витрачання власного капіталу; контроль за дотриманням правил фінансової дисципліни, за правильним створенням і розподілом прибутку; контроль за здійсненням основної діяльності та інших видів діяльності; співпраця із зовнішнім аудитом та іншими контролюючими органами; розробка пропозицій щодо вдосконалення системи обліку, контролю та управління підприємством Контрольна функція Визначення адекватності політики підприємства встановленим параметрам та оцінка ефективності обліку та менеджменту Елемент Реалізація у роботі внутрішнього аудиту Процедури (операції) Вивчення засновницьких документів підприємства; дослідження первинної документації, регістрів управлінського (внутрішньогосподарського), бухгалтерського та фінансового обліку, фінансової та статистичної звітності, податкового обліку та звітності за податками; зустрічні перевірки документів і господарських операцій, порівняння даних синтетичного і аналітичного обліку; проведення інвентаризації основних засобів, майна; економічний та фінансовий аналіз, тестування, діагностика, надання консультацій Методи Експертна науково-обґрунтована оцінка господарських операцій та процесів, аналіз ситуації ризику, застереження від банкрутства, визначення та використання резервів для збільшення прибутку, сприяння вживанню заходів щодо поліпшення фінансової діяльності підприємства Внутрішній аудит є одним із способів контролю за правомірністю та ефективністю діяльності усіх підрозділів підприємства.

Стаття 142 Правила внутршнього трудового розпорядку. Статути  положення про дисциплну Трудовий розпорядок на пдпримствах, в установах, органзацях визначаться правилами внутршнього трудового розпорядку, як затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу  виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) на основ типових правил. У деяких галузях народного господарства для окремих категорй працвникв дють статути  положення про дисциплну. Стаття 143 Заохочення за успхи в робот До працвникв пдпримств, установ, органзацй можуть застосовуватись будь-як заохочення, що мстяться в затверджених трудовими колективами правилах внутршнього трудового розпорядку. Стаття 144 Порядок застосування заохочень Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) пдпримства, установи, органзац. Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистй обстановц  заносяться до трудових книжок працвникв у вдповдност з правилами х ведення

1. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

2. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

3. Зовнішній та внутрішній аудит

4. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

5. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

6. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
7. Організація приймання товару в аптеці
8. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

9. Організація праці

10. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

11. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

12. Організаційна система управління природокористуванням України

13. Організація оплати праці на підприємстві

14. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

15. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

16. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

17. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

18. Рельєф та ландшафтна організація

19. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

20. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

21. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

22. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
23. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
24. Організація касових операцій у банківських установах

25. Організація ресурсної бази банків в Україні

26. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

27. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

28. Організація будівельного майданчика

29. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

30. Організація робочого місця бухгалтера

31. Рівні організації організму людини

32. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

33. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

34. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

35. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

36. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

37. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

38. Вибір форми організації бухгалтерського обліку
39. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
40. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

41. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

42. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

43. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

44. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

45. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

46. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

47. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

48. Організація документування господарських операцій

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

49. Організація і методика аудиту грошових коштів

50. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

51. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

52. Організація облікової політики підприємства

53. Організація обліку в магазині "Світанок"

54. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
55. Організація обліку доходів
56. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

57. Організація обліку на підприємстві

58. Організація обліку орендних операцій

59. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

60. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

61. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

62. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

63. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

64. Організація управлінського обліку

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

66. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

67. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

68. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

69. Становлення професійних бухгалтерських організацій

70. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)
71. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу
72. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

73. Громадські організації як вид об’єднань громадян

74. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

75. Організації (органи) господарського керівництва

76. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

77. Організація захисту державної таємниці в Росії

78. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

79. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

80. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Правова організація працевлаштування громадян

82. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

83. Організація видавничій справи

84. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

85. Організація роботи користувача з АБД

86. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access
87. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем
88. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

89. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

90. Поява робітничих організацій в Україні

91. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

92. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

93. Організація роботи шкільної їдальні

94. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

95. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

96. Інформаційне забезпечення діяльності організації

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды

97. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

98. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

99. Організація маркетингових досліджень в туризмі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.