Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Деформації (викривлення) у спілкуванні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат з «соціальної роботи» Деформації (викривлення) у спілкуванні ПЛАН 1.Вступ. 2.Причини викривлення у спілкуванні. 3.Сутність конфлікту і діяльність, спрямована на подолання конфліктних ситуацій 4. Стилі деформованої поведінки. Використана література. 1.Вступ. У процесі спілкування трапляються викривлення образу співрозмовника, обумовлені певними соціально-психологічними, ефектами сприйняття. Проявами їх можуть бути ефект первинності (значущою про знайо­му або малознайому людину є перша інформація) і ефект недавності (стосовно давно знайомої людини значуща остання інформація). Деформуюче впливає на сприйняття людини ефект позитивного (негативного) ореолу. Виникає він зде­більшого стосовно людей, про яких складається загаль­не оцінне уявлення через нестачу інформації. Наприк­лад, спілкуючись з матір'ю дівчини, яка вживає психо-активні речовини, соціальний працівник дізнався про її неконтрольованість і агресивність. Почута від матері ін-формація може спричинити негативне ставлення до клі­єнтки ще до розмови з нею. Для уникнення викривленого сприйняття особис­тості клієнта соціальні служби практикують ознайом­лення з офіційними документами, особовими справами тільки після зустрічі з ним. Перешкоджають нормальному сприйняттю партнера стереотипи — надмірне узагальнення якогось явища, яке трансформується у стійке переконання, впливає на відносини, поведінку людини. Особливо поширені етніч­ні стереотипи, які часто породжують дискримінаційне ставлення за етнічною ознакою та соціальне виключення груп людей. У процесі формування стереотипів (стерео-типізації) формується соціальна установка — детермі­нована минулим досвідом здатність людини сприймати процеси, явища, події, інших людей і діяти відповідно до свого досвіду. Установка є основою вибіркової активності людини, спрямування її діяльності. Знаючи соціальні ус­тановки людини, можна прогнозувати її дії. 2.Причини викривлення у спілкуванні. Помилки у сприйнятті, за твердженнями дослідни­ків, є наслідком дії таких факторів: 1.Помилки, спричинені фактором переваг. Суть їхполягає в тому, що при першій зустрічі з людиною, якамає якусь певну суттєву перевагу над тим, хто з неюспілкується, починають перебільшувати інші її якості йможливості. І навпаки, будучи певним у своїй перевазінад співбесідником за значущою для себе характеристи­кою, один із учасників спілкування може недооцінюва­ти його і за іншими критеріями. У соціальній роботі, піддаючись дії фактора перева­ги, клієнт може перебільшувати значення соціального працівника і недооцінювати власні сили у розв'язанні своєї проблеми, а соціальний працівник, недооцінюючи клієнта, може зверхньо ставитися до нього. У будь-яко­му разі соціальний працівник, знаючи про шкідливий ефект фактора переоцінювання, має скоригувати відно­сини з клієнтом. Неприпустимими для нього є зверхнє або поблажливе ставлення до клієнта, а тим більше — демонстрація своїх переваг у ситуації. 2.Помилки, спричинені фактором привабливості.Йдеться про вплив зовнішнього вигляду співбесідникана його сприйняття та оцінку. Як правило, до людини,яка подобається, ставляться прихильніше, переоціню­ючи інші її якості.

Непривабливий вигляд співрозмов­ника знижує ефект від його сприйняття загалом, пев­ною мірою знецінює і його аргументи. 3. Помилки, спричинені фактором ставлення до нас. Проявляються вони за схемою: «Людей, які до нас став­ляться добре, ми сприймаємо й оцінюємо за всіма харак­теристиками значно краще, ніж тих, хто, за нашими уяв­леннями, ставиться до нас погано». У першому разі лю­дина схильна «приписати» партнеру позитивні якості, навіть якщо вони йому не властиві, а в другому — не по­мічати чеснот, перебільшуючи його вади. Помилки сприйняття надзвичайно шкодять соці­альним працівникам, підштовхують до хибних оцінок і самооцінок, вибору непродуктивних методик і способів роботи з клієнтом. Особливо слід берегтися від них при перших зустрічах з клієнтом. Найкраще допомагають у цьому знання психологічних, соціальних закономірнос­тей спілкування, неухильне дотримання етичних норм. У спілкуванні під час соціальної роботи трапляють­ся випадки, коли фахівець відчуває антипатію, непри­язнь до людини, якій доводиться надавати допомогу. Звичайно, всі люди мають право на позитивні й негатив­ні емоції. Але спілкування фахівця і клієнта — це не звичайна, а фахова бесіда, професійна взаємодія. Тому соціальний працівник не може припинити спілкування або виявляти негативні емоції. За такої ситуації фахі­вець повинен насамперед зізнатися собі в неприхиль­ності до клієнта, взяти час, щоб розібратися у власних почуттях. Наприклад, зробити 10-хвилинну перерву в спілкуванні та обміркувати ситуацію. Можливо, варто сказати собі: «У кожної людини є негативні риси, і кож­на людина має право бути такою, якою вона є. Що не дає змоги мені сприймати цю людину і чи можу я здолати в собі це зараз? Чи можу я спілкуватися далі, не засуджу­ючи її і не відчуваючи неприязні у процесі спілкування з нею?» Якщо відповідь є ствердною, то можна продов­жувати розмову. Якщо неприязнь надто сильна, краще запропонува­ти іншому соціальному працівнику вести справу цього клієнта. При цьому варто пояснити клієнтові зміну фа­хівця лише у загальних рисах, не вдаючись у подроби­ці. Наприклад, консультант може сказати підлітку, який демонструє девіантну поведінку: «Вибач, на жаль, я почуваю себе так, що не зможу уважно вислухати, зрозуміти та допомогти тобі. Тому краще тобі поговори­ти з цією людиною, яка зможе зараз тобі допомогти». Після цього необхідно серйозно замислитися над причиною свого неприйняття клієнта. Можливо, варто звернутися по допомогу до досвідченіших колег, супер­візора чи психолога, які допоможуть розібратися у проблемі. Соціальному працівникові важливо уникати пасток викривленого і негативного сприйняття клієнтів. Важ­ливо відстежувати, що відбувається в процесі бесіди і скеровувати її, зберігаючи при цьому поважливе, об'єк­тивне ставлення до клієнта. 3.Сутність конфлікту і діяльність, спрямована на подолання конфліктних ситуацій У фаховому спілкуванні соціальному працівникові доводиться не лише з'ясовувати проблеми клієнта, а й переконувати його вести переговори, врегульовувати конфліктні ситуації. Потреба в соціальній роботі часто виникає з настан­ням реального зовнішнього або міжособистісного кон­флікту між клієнтом та іншою стороною (державною організацією, іншою соціальною службою, її працівни­ком, роботодавцем, представником оточення тощо).

За таких обставин соціальний працівник нерідко переби­рає на себе роль посередника у конфлікті або змушений діяти з позиції свого клієнта. Конфлікт (лат. co flic us — зіткнення) — взаємодія двох або біль­ше суб'єктів, які мають взаємовиключні цілі і реалізують їх на шко­ду один одному (форма вираження суперечностей). Коли йдеться про конфлікт, соціальний працівник має передусім з'ясувати його структуру, встановити учасників, умови перебігу, контекст, у якому він відбу­вається, суб'єктивні образи конфліктної ситуації (уяв­лення учасників конфлікту про себе, свої мотиви, цін­ності, цілі тощо, а також уявлення про протилежну сто­рону конфлікту, ситуацію, в якій склалися конфліктні стосунки), можливі дії учасників конфлікту і їх наслід­ки (учасники конфлікту уявляють можливі результати і відповідно до них обирають свою поведінку). Допомагаючи клієнтові, який є учасником конфлік­ту або демонструє конфліктну поведінку, необхідно ре­тельно дослідити характер його труднощів, визначити, чи цей конфлікт є об'єктивним (породженим об'єктив­ними причинами) чи суб'єктивним (наслідком особис­тих стосунків). Пізнавши природу і характер конфлікту, соціальний працівник повинен допомогти зрозуміти це клієнтові, ретельно проаналізувати чинники, що спричиняють відхилення образу конфліктної ситуації від реальності. Не менш важливо знати, на якому етапі конфлікту перебуває клієнт. Конфліктологія (наука про природу, сутність, управління конфліктом і способи подолання його) виокремлює такі етапи конфлікту: зростання напруги (виникнення незначного про­тистояння з доволі прозаїчної причини. На цьому етапі найкраще долати незадоволення, однак люди нерідко уникають визнання напруги, сподіваючись, що вона мине сама по собі); дилема ролей (з продовженням конфлікту напру­га зростає, його учасники починають відчувати свою неспроможність нейтралізувати її. Виникнення кон­флікту вони приписують певному інциденту, особі, по­дії, предмету, їм стає дедалі складніше вийти з нього са­мотужки); накопичення несправедливості (учасники кон­флікту починають вдаватися до звинувачень, що поси­лює напругу. Кожна сторона може відчувати несправед­ливість, гнів, готуватися до «війни». На цьому етапі ще можливі вихід з конфлікту, розірвання його циклу, як­що учасники зустрінуться й обговорять предмет напру­ги. Та частіше вони вже не спілкуються між собою, за­глиблюються у свої проблеми); конфронтація (фокус у конфлікті зміщується на здобуття реваншу або відшкодування збитків, що бло­кує подальшу комунікацію, реалістичне розуміння кон­фліктної ситуації її учасниками. На цьому етапі, якщо його учасники проявляють негнучкість, відмовляються від взаємодії, конфлікт набуває деструктивних форм. Переорієнтувавши увагу конфліктуючих сторін з аналі­зу збитків і втрат на початкову проблему, можна працю­вати над її розв'язанням); прилаштування, корекція (якщо сторони продов­жують боротьбу, конфлікт набуває затяжних ознак. Но­ву ситуацію створює рішення однієї із сторін здатися: у сім'ї це може призвести до розлучення, в організації — до звільнення працівника за власним бажанням тощо.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ - в гражданском праве специальные меры имущественного характера, побуждающие стороны к точному и реальному исполнению обязательств - неустойка (штраф, пеня), залог, поручительство, банковская гарантия и т. п. ОБЕССЕРИВАНИЕ - то же, что десульфурация. ОБЕСФОСФОРИВАНИЕ - то же, что дефосфорация. ОБЕЧАЙКА - в музыке - боковая часть корпуса музыкальных инструментов, как правило, струнных, с верхней и нижней деками. Обечайки барабанов называются кадлом. ОБЖА - единица поземельного обложения в новгородских землях в 15-17 вв. ОБЖИГ - нагрев и выдержка при высокой температуре (в обжиговых печах) различных материалов для придания им необходимых свойств или удаления примесей (напр., обжиг руды, глины, огнеупоров, керамики и др.). ОБЖИМКА -1) операция ковки и штамповки, сопровождающаяся радиальной деформацией прутковых или трубных заготовок; часто обжимку называют обжимом или редуцированием.2) Штамп с продольным ручьем плавнопеременного сечения (главным образом для вытяжки металлической заготовки).3) Инструмент для клепки

1. Ділове спілкування

2. Норми сучасної української мови у спілкуванні

3. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

4. Морально-естетична культура та спілкування

5. Особливості ділового спілкування

6. Педагогічне спілкування
7. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента
8. Сутність педагогічного спілкування

9. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

10. Бесіда як форма ділового спілкування

11. Виховання культури спілкування у старшокласників

12. Особливості міжособистісного спілкування у підлітків

13. Перші кроки до успіху у спілкуванні

14. Психологічні особливості спілкування підлітків

15. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

16. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

18. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

19. Международная маркетинговая программа СП «Инволюкс» ООО

20. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

21. Форми співучасті

22. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст
23. К вопросу об СП
24. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

25. Методы мониторинга короткопериодных деформаций массива горных пород

26. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

27. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

28. Деформация большого пальца стопы (hallux valgus)

29. Психологические факторы профессиональной деформации

30. Учет косвенных расходов на примере СП "Павловский центр телекоммуникаций"

31. Геодезические методы анализа высотных и плановых деформаций инженерных сооружений

32. Тектонические движения и тектонические деформации

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы

33. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

34. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

35. Право спільної сумісної власності подружжя

36. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

37. Профессиональная деформация работников органов правопорядка

38. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України
39. Співучасть у злочині
40. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

41. Операции над данными в СП с плавающей точкой

42. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

43. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

44. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

45. Влияние планировки торгового предприятия на рациональное распределение познавательных ресурсов посетителей на примере ООО СП ТЦ "Омский"

46. Маркетинговый план СП ООО "Аркаим"

47. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

48. Ортопедохірургічне лікування еквіноплосковальгусної деформації стопи при спастичному церебральному паралічі

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

49. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

50. Напрями співробітництва України та Угорщини

51. Підготовка до співробітництва України з НАТО

52. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

53. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

54. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)
55. Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво
56. Анализ деятельности кадровой службы ООО СП "Аклеон"

57. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

58. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

59. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

60. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

61. Визначення деформації балок при згині

62. Деформация сдвига. Геометрические характеристики плоских сечений. Кручение стержней с круглым поперечным сечением

63. Зависимость между деформациями и напряжениями при плоском и объемном напряженных состояниях

64. Пластическая деформация и рекристаллизация металлов и сплавов

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

65. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

66. Профессиональная деформация личности

67. Профессиональная деформация юриста и пути ее преодоления

68. Терапевтичне співтовариство

69. Профессиональная деформация юриста и ее предупреждение

70. Розвиток української етнонаціональної спільноти
71. Исследование факторов, влияющих на изменение транспортной составляющей при лесозаготовках на примере СП ИЛПП ООО "ИлимСибЛес"
72. Визначення модуля пружності з деформації розтягу

73. Расчет напряжений деформаций в изотропном теле по заданному тензору напряжений

74. Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

75. Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності

76. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

77. Антропогенні дії на біологічні співтовариства

78. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

79. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

80. Анализ производственно-финансовой деятельности СП "Искра"

Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Анализ производственно-хозяйственной деятельности СП "Фребор"

82. Дефицитная экономика и деформация цикла

83. СП "Фребор", общая характеристика предприятия, выпускаемой продукции и её рынков сбыта

84. Технико-экономические мероприятия по повышению эффективности работы ремонтного хозяйства СП "Фребор"

85. Транскордонне співробітництво

86. Анализ состояния организации производства СП ЗАО "МАЗ-МАН" и конкурентоспособности выпускаемой продукции
87. Анализ финансовых показателей, объемов производства, реализации и себестоимости продукции СП ЗАО "МАЗ-МАН"
88. Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.