Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ К У Р С О В А Р О Б О Т А з політичної економії на тему: “Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні” Роботу написала: студентка 4-го курсу, I групи, Кононенко С.Д. Роботу перевірила: доцент Ткаченко О.В. 2000 рік П Л А Н ВСТУП. I. Місце і роль ринку цінних паперів у сучасній ринковій економіці. II. Структура ринку цінних паперів та механізм його функціонування. 1. Економічний зміст цінних паперів та їх види. 2. Організація фондової біржі і біржові операції. 3. Прийняття рішень на фондовому ринку та методи їх обгрунтування. III. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні. ВИСНОВОК. Список використаної літератури. ВСТУП Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними законами попиту, пропозиції та конкуренції. Сучасний світ характеризується високим поділом праці, в результаті чого обмін продуктами праці, торгівля стали суспільною необхідністю. Також важливу роль відіграє у процесі господарювання накопичення грошового капіталу. Самому процесу накопичення грошового капіталу передує етап його виробництва. Після того як горошовий капітал створений або вироблений, його необхідно розділити на частину, котра знову направляється у виробництво, і ту частину, котра тимчасово вивільняється. Остання, як правило, і представляє собою вільні грошові засоби виробництва підприємств і корпорацій, що акумулюються на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовими інститутами і ринком цінних паперів. Структура ринку позичкових капіталів складається в основному із двох елементів: кредитно-фінансових інститутів та ринку цінних паперів. Виникнення та обіг капіталу, представленого у цінних паперах, тісно пов’язаний із функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З появою цінних паперів (фондових активів) відбувається ніби-то роздвоєння капіталу. З однієї сторони, існує реальний капітал, представлений виробничими фондами, з іншої - його відображення у цінних паперах. Поява цього різновиду капіталу пов’язана з розвитком потреби у залученні все більшого об’єму кредитних ресурсів внаслідок ускладнення та розширення комерційної та виробничої діяльності. Таким чином, фондовий ринок історично починає розвиватися на основі позичкового капіталу, так як купівля цінних паперів означає не що інше, как передачу частини грошового капіталу у позику. Головним завданням, яке повинен виконувати ринок цінних паперів являється, насамперед, забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, порівняно з банківськими кредитами капіталу. Саме слово “фонд” широко використовується для визначення різних за змістом економічних понять, але найчастіше - для визначення суми грошових або матеріальних цінностей, що мають цільове призначення (основні та оботорні фонди, фонд заробітної плати, фонд розвитку виробництва, фонд накопичення, амортизаційний фонд, пенсійний фонд і т.д

.). Так само називають і сукупність цінних паперів. Відтак ринок, на якому обертаються (продаються й купуються) цінні папери, називається фондовим. Саме цінні папери різних типів, видів і різновидів, економічні суб'єкти, ринкова технологія, інфраструктура та ін. є атрибутами фондового ринку. Кожний з цих атрибутів можна покласти в основу класифікації. Цих класифікацій існує велика кількість. Зокрема, класифікація за технологією обороту цінних паперів дає “первинний ринок” і “вторинний ринок”. Первинний ринок - це ринок, на якому відбувається їх оборот. Класифікатором ринку цінних паперів є так звана система “чотирьох ринків”. “Перший ринок” - фондова біржа. “Другий ринок” - позабіржовий ринок, на якому відбувається оборот цінних паперів, не зареєстрованих на біржі. “Третій ринок” - позабіржовий ринок з реєстрацією цінних паперів через посередників. “Четвертий ринок” - позабіржовий ринок, на котрому операції здійснюються через комп'ютерну систему. У курсовій роботі ми детально розглянемо ринок цінних паперів, його структуру, основи регулювання, місце у національному господарстві та роль у суспільному відтворенні взагалі. I. Місце і роль ринку цінних паперів в сучасній ринковій економіці. Приватизація та акціонування приватної власності, розвиток підприємництва і кредитних інститутів приводять до поглибленого розвитку грошових і кредитних відносин. З'являється особливий сектор господарювання, який пов'язаний з оборотом цінних паперів - фінансовий ринок. Фінансовий ринок вимагає не тільки правового регулювання обігу цінних паперів, але й створення організації, котра б забезпечила цей обіг. Такою організацією є фондова біржа. Фондова біржа - це організований та регулярно функціонуючий ринок для купівлі-продажу цінних паперів, обов'язковий елемент регулювання ринку цінних паперів. Історія розвитку ринку цінних паперів нараховує біля 400 років. На межі XVI i XVII ст. у нідерландському порту Амстердамі була створена перша у світі фондова біржа. Розвиток міждержавної торгівлі став основним рушієм розвитку ринку цінних паперів і фондових бірж. У нашій країні початок фондового ринку датується XVIII ст. Одеську біржу було відкрито у 1796 р. Через 40 років фондову біржу було відкрито у Москві. Нині світовий фондовий ринок розвивається в трьох основних напрямах: відбувається дальша автоматизація фондових операцій - окремі комп'ютерні системи поєднуються у всесвітню мережу електронної комунікації; триває робота над створенням нових видів і модифікацій цінних паперів (насамперед безпаперових), у тім числі гібридних і паперів другого та наступного порядків; збільшується інтернаціоналізація фондової діяльності, відповідно до загального процесу економічної інтеграції країн. Ринок цінних паперів як економічна категорія виражає економічні відносини, що виникають під впливом попиту та пропозиції на позичковий капітал, котрий знайшов своє вираження у формі цінних паперів. Узагальнені правила поведінки емітентів, фінансових посередників та інвесторів на ринку цінних паперів сформульовані у міжнародних стандартах по торговим системам, клірингу та розрахунках по цінним паперам.

Вироблені і принципи функціонування цивілізованого фондового ринку: прозорість; відкритість та доступність; впорядкованість; конкурентність. Цих стандартів та принципів необхідно дотримуватись при любій прийнятій формі організації фондового ринку. Самі терміни “ринок цінних паперів”, “фондовий ринок”, “ринок капіталу” законодавчо не закріплені. Лише пояснення терміну “ринок цінних паперів” наведено у Концепції функціонування та развитку фондового ринку України, яка схвалена Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1995р.: “Ринок цінних паперів являє собою багатофукціональну систему, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу та соціальну сфери, структурній перебудові економіки, підвищенню доброботу громадян за рахунок володіння та вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості населення до ринкових відносин”. В Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою, оборот цінних паперів стає однією з основних галузей фінансової сфери, без якої даремно сподіватися на нормальне фукціонування складного механізму ринкової економіки. Реформування власності супроводжується структурною перебудовою народного господарства і зумовлює створення фондового ринку, а це, в свою чергу, сприяє закріпленню результатів цього реформування.Конкретна ефективність фондового ринку і цінних паперів залежить від забезпечення таких цілей і розв'язання таких завдань1: 1. Акумуляція коштів населення та підприємств (заощаджень, нагромаджень, тимчасово вільного капіталу). 2. Концентрація коштів, створення умов для формування великого капіталу, здатного вирішувати складні економічні завдання. 3. Збільшення частки капітальних вкладень у валовому національному продукті та національному доході, що сприяє оздоровленню й зміцненню фінансової системи держави і створенню необхідних резервів капіталу. 4. Залучення вітчизняного та іноземного капіталу в економіку України в результаті створення механізму інвестування й розширення сфери впливу капіталу на економічні процеси. 5. Оптимізація галузевої, виробничої та регіональної структури з допомогою: а) міграції капіталу - відтоку з галузей, де є його надлишок, у галузі, де його бракує; б) переливання капіталу з малорентабельних галузей і регіонів у високорентабельні; в) вирівнювання норми прибутку на вкладений капітал. 6. Баланс попиту і пропонування капіталу, а відтак і баланс виробництва та споживання матеріальних цінностей. 7. Сприяння приватизації на її завершальному етапі, формування інституту власників і менеджерів, здатних найефективніше розпоряджатися власністю акціонерних товариств. 8. Узгодження майнових державних, інституціональних та індивідуальних інтересів у процесі обігу цінних паперів. 9. Стимулювання виникнення нових господарських інститутів, що відповідають новим економічним відносинам. 10. Стабілізація курсу національної валюти через стримування інфляції, захист інтересів населення і підприємств. 11. Створення конкуренції системі банківського кредиту, що забезпечує поліпшення якості обслуговування клієнтів.

Як довго житимуть корен цього загарбницького мперялзму, так довго вн буде становити постйну загрозу для самостйного життя ближчих  дальших сусдв. Тому одним з засадничих, незмнних елементв полтики й оборони визвольних народв мусить бути постйне намагання замкнути росйськ мпералстичн тенденц в росйських етнографчних кордонах нерозривним оборонним перстенем та спльними протидями унеможливити його експансю в будь-якому напрям. 9.PПРОБЛЕМА НАЦ¶ОНАЛ-КОМУН¶СТИЧНОГО ФРОНТУ В процес нацонально-визвольно революц, зокрема в стад  переможного розвитку, можемо мати ще справу з нацонал-комунстичним фронтом. В тому аспект треба розглядати можливост його виникнення, його ролю  значення в рзних обставинах та визначити вдповдну лню  тактику нашого ставлення до нього. Нацонал-комунзмом називамо таку деологчно-полтичну концепцю, яка ма на мет побудову, згл. втримання самостйно держави якогось народу з комунстичним устром. Вдношення до зовншнього свту, до нших держав  народв ма укладатися на засадах суверентету, себто самостйности  незалежности дано нацонал-комунстично держави

1. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

2. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

3. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

4. Ринок цінних паперів

5. Ринок цінних паперів

6. Ринок цінних паперів
7. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі
8. Ринок цінних паперів України

9. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

10. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

11. Валютний ринок та його регулювання

12. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

13. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку

14. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

15. Державне регулювання ринку цінних паперів

16. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей

17. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

18. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

19. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

20. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

21. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

22. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.
23. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці
24. Ґрунт та його родючість

25. Столипін та його аграрна реформа в Україні

26. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

27. Місто та його структура

28. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

29. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

30. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

31. Покарання та його види

32. Поняття національного доходу та його використання

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

33. Право водокористування та його види

34. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

35. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

36. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

37. Імператор Олександр Другий та його реформи

38. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки
39. Расизм та його прояви на сучасному етапі
40. Романтизм та його значення в мистецтві

41. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

42. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

43. Види попиту. Поняття товару та його суть

44. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

45. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

46. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

47. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

48. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

50. Міжнародні фінансові організації та їх роль

51. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

52. Концепція підручника та його структуризація

53. Вибори та їх роль у політичному житті України

54. Політичне управління та його соціотехніка
55. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці
56. Умовивід та його види

57. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

58. Гіперзвук та його властивості

59. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

60. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

61. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

62. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

63. Фінансові резерви та їх роль

64. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Монетаризм та його сучасне застосування

66. Маржиналізм та його основні ідеї

67. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

68. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

69. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

70. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз
71. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів
72. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

73. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

74. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

75. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

76. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

77. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

78. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

79. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

80. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

81. Філософська культура особи та її суспільна значущість

82. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

83. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

84. Суспільне виробництво та заробітна плата

85. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

86. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
87. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
88. Роль та функції експресем у художньому тексті

89. Економічное районуванне, його суть та значення

90. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

91. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

92. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

93. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

94. Банки як учасники ринку ціних паперів

95. Роль та вміст води в організмі

96. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Ринок картоплі та овочів

98. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

99. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

100. Громадянське суспільство та держава


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.