Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Види і методи фінансового аналізу Перехід економіки України до ринкових відносин викликав відповідні зміни в окремих галузях знань. Відбувся розподіл бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський, який, в свою чергу, обумовив відповідний розподіл фінансово-господарського аналізу. Рис. 1 Види фінансово-господарського аналізу Залежно від того, яка інформація використовується у фінансовому аналізі, якими є мета та об`єкти дослідження, суб`єкти користування результатами аналізу, розрізняють два його види : - зовнішній аналіз – базується на звітних даних, що підлягають опублікуванню; базою аналізу виступає досить обмежена частина інформації про діяльність підприємства, що є надбанням всього підприємства; - внутрішній аналіз – використовує всю достовірну інформацію про стан справ підприємства, якою володіє лише певне коло осіб, як правило, керівництво підприємства та його підрозділів. Якщо метою зовнішнього фінансового аналізу є оцінка та економічна діагностика фінансового стану підприємства за даними лише публічної звітності, поверховий аналіз прибутку і рентабельності, то в системі внутрішнього фінансового аналізу розв`язується ширше коло питань за рахунок наявності більш глибокої бази даних про діяльність підприємства. Задачі зовнішнього фінансового аналізу визначається інтересами користувачів аналітичного матеріалу. До основних задач зовнішнього фінансового аналізу можна віднести : - оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства; - аналіз ринкової та фінансової стійкості підприємства; - аналіз ліквідності та платоспроможності; - досліджування динаміки дебіторської та дебіторської заборгованості; - аналіз ефективності вкладеного капіталу; - оцінювання матеріального стану підприємства; - аналіз валюти бухгалтерського балансу. Внутрішній фінансовий аналіз глибше досліджує причини фінансового стану, що склався на підприємстві, ефективність використання основних та оборотних засобів, взаємозв`язок показників обсягу, собівартості і прибутку. Результати внутрішнього фінансового аналізу використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства. Мета внутрішнього фінансового аналізу полягає в забезпеченні планомірного надходження грошових коштів і розміщенні власного та позикового капіталу так, щоб створити умови для нормального функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення ризику банкрутства. Користувачів фінансового аналізу можна поділити на три групи (Рис. 2) До внутрішніх користувачів належать: керівництво всіх рангів: керівник підприємства, його заступники, робітники бухгалтерії, фінансово- економічного відділу, інші служби підприємства, його співробітники. Кожен з них використовує інформацію, виходячи із своїх інтересів. Наприклад, керівнику важливо знати реальну оцінку діяльності свого підприємства та його фінансовий стан; начальнику фінансового відділу необхідно добре володіти інформацією про формування та використання прибутку підприємства; головному бухгалтеру необхідно інформація про надходження та використання грошових коштів підприємства і т.д

. Рис. 2 Класифікація користувачів фінансового аналізу Зацікавленими користувачами є власники – акціонери, засновники, для яких важливо знати рівень ефективності ресурсів, своїх вкладень, визначити розмір дивідендів і перспективи розвитку підприємства. Сторонні користувачі – це: - потенційні інвестори, які мають прийняти або відкинути рішення про вкладення своїх коштів у підприємство; - кредитори, які мають бути впевненими у повернені їм боргу; - постачальники – із впевненістю в платоспроможності своїх клієнтів для своєчасного отримання платежів; - аудитори – якщо необхідно виявити фінансові хитрощі своїх клієнтів; - податкова інспекція – для виконання плану надходження коштів до бюджету. Внутрішній і зовнішній аналіз доповнюють один одного; разом вони дають реальну картину надходження, стану і використання фінансових ресурсів на підприємстві. Метод науки – це властивий науці спосіб проникнення у зміст предмета, що вивчається. Якщо предмет відповідає на запитання „ Що вивчається? ”, то метод відповідає на запитання „ Як вивчається? Якими прийомами? Якими способами? ”. Метод фінансового аналізу – це системне, комплексне дослідження, взаємопов`язане вивчення, опрацювання і використання інформації фінансового характеру з метою виявлення і мобілізації резервів кращого використання фінансових ресурсів і становлення оптимальної структури їх джерел . Практичним додатком до методу фінансового аналізу як науки виступає його методика – сукупність прийомів вивчення та опрацювання фінансової інформації. Оскільки фінансовий аналіз є складовою фінансово-господарської діяльності підприємства, то він практично повністю використовує його методику. На теперішній час серед вчених-економістів не існує єдиного погляду щодо класифікації способів і прийомів аналізу. Економічні явища, які вивчаються у фінансовому аналізі, мають кількісну визначеність, що виражається в абсолютних і відносних величинах. Абсолютні величини показують кількісні розміри економічного явища в одиницях міри, ваги, обсягу, площі, вартості тощо без відносного до розміру інших явищ. Абсолютні величини слугують базою для розрахунку відносних величин. Відносні величини одержують при визначенні співвідношень між абсолютними величинами і застосовують у розрахунках рівня виконання плану, координації, структури, інтенсивності змін за певний період. Також використовують: - відносні показники структури – це питома вага окремої частини в загальному, яка виражається, як правило, у процентах; - відносні величини координації – це співвідношення частин цілого між собою; - відносні величини інтенсивності – це ступінь поширеності, розвитку якогось явища у відповідному середовищі. - відносні величини ефективності – це співвідношення ефекту з ресурсами, затратами. У фінансовому аналізі широкого застосування серед відносних величин набули проценти, коефіцієнти, індекси. Поряд з абсолютними і відносними показниками часто застосовуються середні величини. Вони використовуються у фінансовому аналізі для узагальненої кількісної характеристики сукупності однорідних явищ за визначеною ознакою. В фінансовому аналізі застосовуються різні типи середніх величин: середньоарифметичну, середньо хронологічну, середньоквадратичну, середньо геометричну тощо.

Також використовується індексний метод який базується на відносних показниках, що виражають співвідношення рівня даного (досліджуваного) явища і рівня аналогічного явища, прийнятого в якості бази. Індекси бувають індивідуальні та групові. Індивідуальні виражають співвідношення безпосередньо порівняних величин, групові – співвідношення складних явищ. Порівняння – це один із способів, за допомогою якого людина досліджує всі предмети та явища у природі, суспільстві, в економіці. Порівняння є самим поширеним прийомом аналізу. Кожен показник і кожна цифра, отримувані в аналітичному досліджувані, мають значення лише в порівнянні із відомими показниками і цифрами . Без порівняння взагалі не може бути аналізу. У сучасних умовах господарювання доцільно фактичні звітні показники порівнювати з досягненнями розвинутих країн, щоб встановити існуючий розрив і накреслити шляхи його подолання. Важливим також є порівняння різних варіантів рішень з метою вибору оптимального. Аналітичні таблиці. Без аналітичних таблиць проведення фінансово- господарського аналізу неможливе. Таблиці широко застосовуються для унаочнення методики аналітичних розрахунків, отриманих результатів аналізів, групування показників і виявлених резервів. За допомогою таблиць краще сприймається аналітична інформація при вивченні явищ і процесів за допомогою згрупованих показників і цифр, розташованих у певному порядку. Таблиця є раціональнішою, компактнішою, наочнішою, яскравішою формою відображення аналітичного процесу, ніж текстовий варіант викладення аналітичного матеріалу. Графічний спосіб виступає засобом вивчення економіки. Графік у фінансовому аналізі є засобом ілюстрації господарських процесів, являє собою узагальнений рисунок стану і розвитку досліджуваного економічного явища або явищ, дає змогу наочно дослідити тенденції і зв`язки економічних показників. У фінансовому аналізі найчастіше застосовують лінійні графіки, кругові та стовпчикові діаграми. Балансовий спосіб вивчення економічних явищ і процесів застосовується у випадках, коли необхідно дослідити співвідношення двох груп взаємопов`язаних економічних показників, підсумки яких рівні між собою. Найбільше він використовується саме у фінансовому аналізі. Бухгалтерський баланс також являє собою приклад застосування балансового методу: актив балансу – групування господарських засобів за їх розміщенням і призначенням – дорівнює його пасиву – джерелам формування господарських засобів підприємства. Бухгалтерський баланс – основне джерело інформації для фінансового аналізу. Балансовий метод широко застосовується для перевірки вихідних даних, на основі яких проводиться аналіз, для перевірки правильності аналітичних розрахунків . 1.2. Інформаційна база фінансового аналізу та його користувачі Основним джерелом інформації для фінансового аналізу підприємства є бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс - це найважливіша форма бухгалтерської звітності, що відображує стан коштів підприємства та їх джерел у грошовій оцінці та кінцевий результат його виробничо-господарської діяльності на визначену дату. Складається за уніфікованою формою.

Незначительное число такого рода соглашений заключено и развивающимися странами между собой. В частности, Г.М. Вельяминов отмечает следующее: «Показательно, что около половины развивающихся стран воздерживаются от заключения соглашений о поощрении и защите иностранных инвестиций (СПЗИ), в связи с чем есть основания полагать, что эти соглашения не могут рассматриваться как идеально безупречная форма международно-правового регулирования. Статистический анализ не показывает прямой связи между заключением СПЗИ и притоком иностранных капиталов. Более того, в Латинской Америке, например, на которую приходится больше иностранного капитала, нежели на любой другой регион, лишь отдельные страны заключили СПЗИ. Африка же, на которую приходится почти половина всех таких заключенных соглашений, привлекла лишь ничтожную часть иностранных капиталов»[152]. Сторонники заключения СПЗИ аргументируют свою позицию важностью заключения такого рода международных соглашений для повышения инвестиционной привлекательности экономики принимающего государства

1. Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия

2. Информационные технологии как инструмент повышения конкурентоспособности торгового предприятия

3. Финансовые методы повышения эффективности работы предприятий, организаций

4. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия

5. Анализ комплекса маркетинга как средство повышения эффективности работы предприятия

6. Мотивация труда как фактор повышения эффективности деятельности предприятия (на примере МОУ ДОД "Дом детства и юношества" г. Златоуста)
7. Инвестиционная активность Республики Дагестан и пути ее повышения
8. Обучение и повышение квалификации на предприятии

9. Повышение эффективности деятельности предприятия за счет импортозамещния и совершенствования системы расчетов

10. Разработка и экономическое обоснование направлений по повышению эффективности работы предприятия

11. Маркетинговая деятельность и управление ею на предприятии /на примере муниципального предприятия "Кировское троллейбусное управление"

12. Эффективность использования капиталов предприятия (на примере автотранспортного предприятия)

13. Анализ кредитного рейтинга сельскохозяйственного предприятия (на примере конкретного предприятия)

14. Разработка плана дальнейшего совершенствования предприятия (на примере деревообрабатывающего предприятия ООО "Вест" г. Воронеж)

15. Характеристика источников формирования денежных фондов предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия

16. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий в отраслевом разрезе. Пути её повышения

Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые
Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки

17. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса

18. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса

19. Инвестиционная привлекательность предприятий - исполнителей контрактов как экономическая категория

20. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия

21. Оценка государственным посредником инвестиционной привлекательности предприятий – исполнителей контрактов в сфере военно-технического сотрудничества

22. Показатели и методы анализа инвестиционной привлекательности предприятия
23. Анализ финансового потенциала и оценка инвестиционной привлекательности предприятия (на примере ОАО "Нефтекамскнефтехим")
24. Факторы инвестиционной привлекательности страны

25. Инвестиционная привлекательность проекта

26. Анализ инвестиционной привлекательности и кредитоспособности заемщика

27. Инвестиционная деятельность предприятия

28. Инвестиционная стратегия предприятия

29. Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного производства

30. Лизинг в системе управления инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия ОАО «Черниговский молочный завод»

31. Анализ финансовой отчетности эмитента и оценка инвестиционной привлекательности акций (на примере ОАО Уралсвязьинформ)

32. Оценка инвестиционной стоимости кризисного предприятия

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей

33. Инвестиционная политика предприятия

34. Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий

35. Инвестиционная привлекательность самарской области

36. Инвестиционный проект создания деревообрабатывающего предприятия в г. Сергач Нижегородской области

37. Инвестиционная стратегия предприятия в современных условиях

38. Инвестиционно-инновационная деятельность на предприятии
39. Оценка привлекательности инвестиционного проекта
40. Инвестиционная привлекательность регионов России

41. Организация и анализ инвестиционной деятельности предприятия

42. Содержание, основные понятия инвестиционной и инновационной деятельности предприятия

43. Анализ привлекательности инвестиционного проекта на примере проекта строительства и последующей продажи жилого дома

44. Анализ эффективности различных форм финансирования инвестиционной деятельности полиграфического предприятия

45. Инвестиционная деятельность предприятия

46. Инвестиционная деятельность предприятия

47. Инвестиционная деятельность предприятия на примере ООО "Север"

48. Инвестиционная политика горнорудных предприятий Казахстана и пути ее оптимизации

Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие

49. Инвестиционная привлекательность организаций финансового сектора в период кризиса

50. Инвестиционная привлекательность Ханты-Мансийского автономного округа

51. Инвестиционная стратегия предприятия

52. Инвестиционный проект создания предприятия оптовой торговли

53. Оценка и реализация инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере деятельности предприятий ЖКХ Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа)

54. Разработка инвестиционного проекта предприятия
55. Финансовый и инвестиционный анализ предприятия ЗАО "КЦ РТС"
56. Влияние налоговых льгот на инвестиционную привлекательность регионов

57. Анализ инвестиционной деятельности предприятия

58. Анализ инвестиционной привлекательности Сибирского Федерального Округа

59. Инвестиционные ресурсы предприятия

60. Инновационная политика предприятия и роль государственного регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации

61. Оценка инвестиционной привлекательности фирмы

62. Направления государственного регулирования инвестиционной деятельности в повышении конкурентоспособности продукции российского машиностроения

63. Анализ и повышение квалификации кадров на предприятии

64. Повышение прибыли и рентабельности предприятия на примере ОАО "Волгогазоаппарат"

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

65. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия и пути их повышения

66. Финансовые методы повышения прибыльности предприятия

67. Повышение эффективности предприятий путем размещения их в оффшорных зонах

68. Пути повышения эффективности использования оборотных средств торгового предприятия

69. Безопасности жизнедеятельности на предприятиях повышенной опасности

70. Оценка конкурентоспособности предприятия и выпускаемой им продукции и пути ее повышения (На примере ОАО Хитон)
71. Анализ эффективности использования машинно-тракторного парка предприятия и обоснование основных направлений ее повышения (на примере ЗАО "Имени Ильича" Ленинградского района Краснодарского края)
72. Организация финансов предприятия дорожного хозяйства, выявление резервов и путей повышения эффективности использования финансовых ресурсов

73. Основные направления повышения эффективности PR-мероприятий на предприятии на примере ООО "Фуд-Мастер"

74. Повышение эффективности логистической деятельности предприятия на основе использования информационных технологий

75. Разработка мероприятий по повышению эффективности маркетинговой деятельности предприятия

76. Развитие маркетинговых инструментов и механизмов для повышения качества и эффективности функционирования предприятий турбизнеса и гостеприимства

77. Ананлиз финансовой устойчивости и повышения конкурентноспособности предприятия

78. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и пути ее повышения (на примере ОАО "Продсервис")

79. Пути повышения оборачиваемости капитала и её влияние на прибыль предприятия ОАО "Армавирский хладокомбинат"

80. Стратегия и тактика повышения конкурентоспособности предприятия

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

81. Организация и повышение эффективности работы по подготовке, переподготовке, повышению квалификации персонала на предприятии

82. Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути его повышения

83. Рентабельность функционирования предприятия и пути ее повышения

84. Анализ эффективности использования основных средств предприятия на примере ОАО "Гомельдрев" ДОК и разработка основных направлений по повышению эффективности их использования

85. Комплексный анализ повышения эффективности экономической деятельности предприятия (на материалах ООО "Хозпродторг", г. Смоленск)

86. Оценка технического потенциала предприятия и пути его повышения
87. Повышение рентабельности предприятия туризма
88. Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на предприятии (на примере ОАО "Смолевичский молочный завод")

89. Применение методов управления запасами в целях повышения экономической эффективности системы материально-технического снабжения предприятия на примере ОАО "Амурский судостроительный завод"

90. Резервы повышения эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий

91. Увеличение прибыли предприятия и повышение рентабельности производства

92. Проблемы эффективности повышения производительности труда на предприятии

93. Проектирование повышения эффективности производственной структуры предприятия

94. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

95. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия

96. Налог на прибыль предприятия, объединения и организаций

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

97. Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

98. Налогообложение в условиях рыночной экономики (на примере предприятия ООО "Служба быта")

99. Налогообложение предприятий оптовой торговли


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.