Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Кафедра: “Екології і безпеки життєдіяльності” Контрольна роботаз предмету: “Господарське право”на тему: “Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види” Перевірив: доцентО. С. КоломієцьРозробив: 2002 План 20021 План2 Вступ3 Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства5 Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види9 Використана література12 Вступ Господарське право, як і будь-яка інша юридична дисципліна, може бути визначене насамперед за предметною ознакою, тобто за сукупністю суспільних відносин, що регулюються нормами господарського права. З цієї точки зо­ру господарське право є системою норм, які регулюють господарські відносини, тобто відносини, в які вступають організації, підприємці у процесі своєї господарської діяльності. Господарські відносини у сфері економіки України становлять предмет господарського права. Зміст предмета господарського права визначається двома основними поняттями: «народне господарство» і «господарська діяльність». Зазначені поняття визначаються в чинному законодавстві України. Так, згідно із Законом від 3 серпня 1990р. «Про економічну самостійність України» (Відомості Верхов. Ради УРСР.- 1990-№ 34.- Ст. 449) до народного господарства України належать усі розташовані на її території підприємства, установи, організації. В сукупності вони утворюють народногосподарський комплекс України (ст. І). Це основне коло суб'єктів, які здійснюють господарську діяльність. Історично склалося так, що абсолютна більшість цих суб'єктів є державними організаціями. У зв'язку з цим держава як власник цих підприємств, установ та організацій здійснює в широких межах державне регулювання економіки. Відносини, що виникають при цьому, регулюються різними галузями права: господарським, адміністративним, фінансовим та ін. Поняття «господарська діяльність» слід визначати також виходячи з позиції законодавця, тобто на підставі ст. 1 Закону України «Про підприємництво» та ст. 1, 20-22 Закону «Про підприємства в Україні» (Відомості Верхов. Ради України.- 1991.- № 24.- Ст. 272). Господарська діяльність як предмет господарського права - це виготовлення та реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг з метою одержання прибутку. Здійснюють її господарюючі суб'єкти - власники або власники основних фондів і оборотних коштів. Підприємства суб'єкти господарського права можуть здійснювати всі види господарської діяльності, які не заборонені законодавством України і не суперечать їхнім статутам (ст. 1 Закону «Про підприємства в Україні»). Господарське право України розвивається як система норм, які регулюють три сектори економіки. Домінуючим є державний сектор, до якого належать різноманітні господарюючі суб'єкти, засновані на державній власності (близький до нього сектор, заснований на комунальній власності). Другий сектор становлять підприємства, засновані на колективній власності (західні економічні теорії вважають його приватним, але він в нашій країні настільки одержавлений, що вважати його приватним немає достатніх підстав).

Це - колективні підприємства, виробничі кооперативи, господарські товариства. Третім, найбільш цікавим сектором, що швидко розвивається, є приватний сектор. З розвитком процесу приватизації майна державних підприємств питома вага цього сектора зростатиме. Норми господарського права України будуть «комерціалізуватися» (зменшуватиметься елемент державного регулювання). Воно перетворюватиметься у комерційне право, яке діятиме паралельно з цивільним. У країнах ринкової економіки правові системи традиційно включають комерційне (не господарське, як у нас) право. Це системи норм права, що регулюють комерційну Діяльність у широкому розумінні, тобто виробництво і купівлю-пррдаж товарів, робіт, послуг (а не в розумінні «правил: торгівлі»). У таких країнах, як Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки, комерційне право кодифіковане у формі комерційних кодексів, які діють паралельно з цивільним кодексами. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства Норми господарського права як загальні правила поведінки суб'єктів господарських відносин функціонують завдяки своїй нормативній формі - формі нормативних актів. Саме у формі нормативних актів норми господарського права приймаються, вивчаються і застосовуються, тобто функціонують як загальні обов'язкові правила господарювання. Відповідно господарське законодавство загалом можна визначити як систему нормативних актів, які згідно із законом є інституційними джерелами господарського права. Основними джерелами господарського права є саме закони та інші нормативні акти. Такі форми права, як звичай, судовий прецедент, у цій сфері застосовуються рідко. Система господарського законодавства загалом обумовлена предметом регулювання. Офіційно межі цього предмета не визначені через відсутність у даному законодавстві кодифікованого нормативного акта типу Господарського (Комерційного) кодексу. Тому теоретично обґрунтовуються два визначення меж предмета господарського законодавства. Згідно з першим визначенням предметом господарського законодавства є господарські відносини у спеціальному розумінні, тобто відносини між організаціями щодо виробництва і реалізації (поставки, купівлі-продажу, міни) продукції, відносини у капітальному будівництві, відносини у закупівлі сільськогосподарської продукції в аграрних товаровиробників (агропідприємств та фермерських господарств), відносини організацій всіх видів транспорту з клієнтами та між собою, відносини у державному страхуванні, зовнішньоекономічній діяльності, планові та господарсько-процесуальні відносини. Це точка зору представників теорії господарського права. Згідно з нею господарське законодавство являє собою самостійну галузь - систему нормативних актів, правила яких регулюють господарські відносини щодо організації та здійснення господарської діяльності в галузі суспільного виробництва і обігу. Теорія господарського права виходить з того, що як галузь господарське законодавство окреслене лише господарськими відносинами і не включає всіх нормативних актів (фінансового, адміністративного, трудового права тощо), які теж регулюють народне господарство.

У такому спеціальному значенні господарське законодавство кодифіковане лише частково, стосовно окремих видів господарських відносин: транспортних, господарсько-процесуальних. Друге визначення предмета господарського законодавства формулюється не за предметом регулювання («господарські правовідносини»), а за «критерієм адресата» - за відношенням нормативних актів до народного господарства, адресованості їх цьому об'єктові (а не господарюючим суб'єктам майнових відносин). Згідно з цим визначенням господарське законодавство є сукупністю нормативних актів, які регулюють усі, а не тільки господарські, правовідносини у народному господарстві. Таке визначення терміна «господарське законодавство» узагальнює адресоване економіці цивільне (насправді господарське), трудове, фінансове, земельне, екологічне та Інші окремі системи законодавства. Тобто це безмежно широка «суперсистема» законодавства («безмежний нормативний масив»). Прихильники цієї теорії називають господарське законодавство не галуззю, а «нормативним масивом» — терміном, змістовно-понятійні межі якого з'ясувати важко. Він охоплює всі нормативні акти, котрі так чи інакше стосуються народного господарства. З урахуванням того, що і суто господарсько-правових актів у нас дуже багата» наукова цінність цієї теорії досить сумнівна. Ознаки та особливості господарського законодавства, однією з яких є комплексний зміст основних нормативних актів, більш повно характеризують цю галузь законодавства. Переважна більшість нормативних актів господарського законодавства включає норми двох і більше галузей права. Як приклад можна навести Закон «Про підприємства в Україні». Це акт господарського законодавства, який містить норми господарського або цивільного (ст. 10, 20, 21), адміністративного (ст. 16), фінансового (ст. 18, 23, 24), трудового (ст. 19) та інших галузей права. Комплексними є й інші (кодифіковані) акти господарського законодавства, наприклад, транспортні статути та кодекси. Другою ознакою і особливістю господарського законодавства є те, що воно включає в себе одногалузеві акти господарського (цивільного) законодавства. Такими, зокрема, слід вважати Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення та Положення про поставки товарів народного споживання. Вони одногалузеві, бо регулюють відносини щодо укладання та виконання відповідних господарських договорів. Об'єктивною ознакою господарського законодавства є множинність актів, зумовлена тим, що: 1) це законодавство регулює різні види господарської діяльності (промислову, будівельну, транспортну, комерційну тощо), кожен з яких має суттєві особливості, які враховуються у спеціальних актах; 2) в економіці наявні різні форми власності (приватна, колективна, державна), що теж відповідним чином диференціює акти господарського законодавства; 3) на території України застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України (в тому числі і стосовно законодавчого регулювання господарських відносин), за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України; 4) відсутній кодифікований акт господарського законодавства, натомість, діє значна кількість актів, прийнятих вищим та центральними органами державної виконавчої влади.

Такая оценка включает в себя определение надежности примененной экспертом методики, достаточности представленного эксперту материала и правильности исходных данных, полноты проведенного экспертом исследования (например, все ли три полости вскрывались при исследовании трупа) и др. Помимо обычной экспертизы существуют ее особые процессуальные виды: комиссионная, комплексная, дополнительная и повторная. Комиссионная экспертиза - это экспертиза, проводимая несколькими экспертами одной специальности (или узкой специализации). Обычно производство экспертизы поручается нескольким экспертам в случае ее особой сложности, трудоемкости или значимости по делу. Согласно ведомственным нормативным актам Минздрава комиссионно проводятся все судебно-психиатрические экспертизы и некоторые .виды судебно-медицинских экспертиз. В остальных случаях вопрос о комиссионном характере экспертизы может быть решен следователем или судом, назначившим экспертизу, либо руководителем экспертного учреждения. При производстве комиссионной экспертизы эксперты, члены комиссии до дачи заключения вправе совещаться между собой (ст. 80 УПК)

1. Поняття та система господарського законодавства

2. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

3. Пределы действия нормативных актов в РБ

4. Обратная сила действия актов правосудии о признании незаконными нормативный актов

5. Поняття і види правових норм

6. Гражданский кодекс РФ и иные нормативные акты как основа формирования современных моделей юридических лиц
7. Поняття, види та принципи страхування
8. Акты Европейского сообщества, их виды и юридико-практическое значение

9. Господарське законодавство

10. Закон і нормативний акт

11. Локальные нормативные акты как источники трудового права

12. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

13. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

14. Судебные акты арбитражного суда понятие, виды

15. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

16. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

17. Поняття , ознаки та види господарських товариств

18. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

19. Нормативно-правовые акты

20. Действие нормативного правового акта в пространстве

21. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

22. Нормативно-правовые акты Российской Федерации
23. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ
24. Нормативно правовые акты

25. Нормативно-правовой акт

26. Понятие, основные признаки и виды актов, порядок их подготовки и регистрации

27. Дія нормативно-правових актів

28. Конституция как основной нормативно-правовой акт

29. Нормативно-правові акти

30. Нормативно-правовой акт

31. Нормативный правовой акт как источник права

32. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения

Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

34. Понятия, виды и признаки правовых актов управления

35. Поняття права природокористування та його види

36. Поняття та види адміністративного примусу

37. Поняття та види слідів у трасології

38. Поняття, предмет та зміст господарського договору
39. Пределы действий нормативно-правовых актов
40. Види господарсько-правових санкцій

41. Види попиту. Поняття товару та його суть

42. Поняття комунікацій. Види комунікацій

43. Застосування нормативно-правових актів на уроках права

44. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

45. Поняття та види відходів

46. Підприємництво як вид господарської діяльності

47. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

48. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Виды и характеристика федеральных налогов

50. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

51. Нормативный и позитивный подход при анализе деятельности государства

52. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств

53. Правовые акты управления

54. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами
55. Авторский договор: понятие и виды
56. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

57. Виды договоров (Контрольная)

58. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

59. Виды подряда

60. Договор подряда и его виды

61. Виды коммерческих организаций

62. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ

63. Понятие Иска. Виды исков

64. Виды договоров. Жилищные споры

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

65. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

66. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

67. Общественные объединения и их виды

68. Понятие государственной службы и ее виды

69. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности

70. Налоги: их сущность, виды и функции
71. НДС по обычным видам деятельности индивидуальных предпринимателей
72. Виды соучастников

73. Понятие вещных прав, виды и т.п.

74. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

75. Понятие договора. Виды и формы договоров

76. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

77. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

78. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

79. Правовые и нормативные основы труда

80. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

81. Органы государства: их признаки и виды

82. Правовые нормы: определение, признаки, виды

83. Правоотношения. Понятия правоотношений и их виды

84. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

85. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

86. Правонарушения, их виды
87. Законодательная и нормативная регламентация документирования трудовых правоотношений
88. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

89. Понятие и виды материальной ответственности работников

90. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

91. Экологические правонарушения в РФ: виды, ответственность

92. Косвенные речевые акты в современном английском языке

93. Виды перевода в современном мире

94. Виды графики

95. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

96. Преферанс во всех видах

Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Преферанс во всех видах

98. Виды придаточных предложений в русском языке

99. Фразеология (Поняття про фразеологізм)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.