Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Дипломна робота Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах Зміст Вступ 1. Проблема інтенсифікації навчально-виховного процесу у вищій школі та шляхи її розвитку в сучасних умовах 1.1 Проблема підготовки спеціаліста у вищій школі та пошук шляхів її оптимізації 1.2 Розгляд технологій навчання в контексті розвитку системи освіти та становлення особистості студента 1.3 Аналіз змісту підготовки вчителя трудового навчання на ІПФ 2. Організація та здійснення дидактичного процесу на ІПФ в контексті сучасних педагогічних технологій 2.1 Розвиток навчання як важлива умова інтенсифікації дидактичного процесу у вищій школі (проблемне навчання) 2.2 У пошуку оптимальної (уніфікованої) дидактичної моделі 2.3 Розробка нової моделі підготовки вчителя трудового навчання і креслення на ІПФ Висновки Бібліографія Вступ Актуальність проблеми. Висуваючи перед школою задачі, обумовлені прискоренням соціально-економічного розвитку країни на базі науково-технічного прогресу перед нами постають основні шляхи і засоби їх успішного вирішення. Одним з них є удосконалювання професійно-практичної підготовки вчителя – головної фігури в складному процесі формування нової людини. Діяльність вчителя в сучасних умовах наповняється новим змістом, що відрізняється ускладненням соціальних функцій, практичною реалізацією комплексного підходу до навчання і виховання. Ускладнення функцій учителя вимагає подальшого удосконалювання сформованої системи навчання педагогічних кадрів, розробки нових технологій їхньої професійної підготовки. Немає в світі більш гуманної і відповідальної професії, ніж педагог. У його руках найкоштовніша цінність – людина! Учитель закінчується тоді, коли зупиняється в навчанні. Життя змінюється, треба не відставати від нього. У контексті сучасності серед освітян повинні поширюватись нові педагогічні технології, які б відповідали вимогам сучасного навчально-виховного процесу. Потрібно відмовитись від авторитаризму, уніфікованості, шаблону в освіті. Освіта не може бути вдосконалена без принципового переосмислення ролі вчителя у навчально-виховному процесі. Сьогодні педагог повинен навчитись управляти діяльністю як усього колективу, так і кожного учня зокрема. Проте, це не можливо в межах традиційного уявлення про педагогічний процес. Вища школа повинна бути спрямована на пошук нових ефективних методів підготовки спеціаліста; вивчення сучасних педагогічних технологій і їхню роль в навчально-виховному процесі. Саме тому темою магістерської роботи є &quo ;Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах &quo ;. Мета роботи: Дослідити особливості і значення педагогічних технологій у підготовці майбутніх спеціалістів на ІПФ, обґрунтувати необхідність створення й використання нових навчальних технологій у дидактичному процесі вищої школи. Об'єктом дослідження виступає навчально-виховний процес ВНЗ 3-4 рівнів акредитації. Предметом дослідження є сучасні педагогічні технології та методи підготовки вчителів трудового навчання, креслення і безпеки життєдіяльності.

Гіпотезою дослідження є припущення, що педагогічні технології суттєво підвищують якість і ефективність навчально-виховного процесу у вищій школі, зокрема підготовки спеціалістів на ІПФ. Відповідно до теми, предмета й гіпотези нами визначено такі завдання дослідження: Проаналізувати графічну підготовку студентів першого курсу (випускників ЗОШ) на основі контрольних зрізів з креслення, виявити слабкі сторони у графічній підготовці першокурсників, намітити шляхи її поліпшення. Проаналізувати графічну підготовку студентів в кінці вивчення курсу креслення на основі контрольних зрізів, переконатися у правильності шліхів вивчення графічних дисциплін. Визначити теоретичні засади вивчення графічних дисциплін, як основи формування вчителя трудового навчання і креслення. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. 1. Проблема інтенсифікації навчально-виховного процесу у вищій школі та шляхи її розвитку в сучасних умовах 1.1 Проблема підготовки спеціаліста у вищій школі та пошук шляхів її оптимізації Проблеми розвитку людського фактору і суспільного прогресу діалектично взаємозалежні. Сам час зробив ці проблеми важливими потребами суспільства, оскільки якісно новий рівень розвитку нашої країни буде залежати від росту її інтелектуального, культурного і морального потенціалу. Передкризовий стан економіки на зламі 70–80-х рр. ХХ ст. негативно позначився на розвитку народного творення. Якщо в народному господарстві в період застою знижувалися темпи росту продуктивної праці, промислової продукції, капітальних вкладень, національного доходу, то в системі розвитку скорочувалося введення в систему загальноосвітніх шкіл і профтехучилищ, погіршувалася учбово-матеріальна база вузів і технікумів знижувалася якість підготовки випускників навчальних закладів. Фінансові і матеріальні ресурси необхідні для розвитку, виділялися з видаткової частини державного бюджету, що залишилася, в останню чергу, помітно скорочувалася частка витрат у складі національного доходу. Найбільше гостро кризовий стан розвитку проявився в падінні престижу знань, мільярдних втратах державних засобів на підготовку фахівців, що не працюють за отриманою спеціальністю. Невідповідність між розвитком народного розвитку й економіки виразилося в тім, що галузі матеріального виробництва відчувають потребу у фахівцях з новітніх напрямків розвитку виробництва, а навчальні заклади готують головним чином фахівців із застарілих професій. Під впливом науково-технічної революції йде посилена інформатизація суспільства і сфери розвитку, на зміну традиційним видам ресурсів приходить новий вид — інформація, що з кожним роком багаторазово збільшується. Разом з тим науково-технічна революція загострила ряд загальнолюдських проблем: ядерної війни, екологічної, генетичної загрози, проблему виживання людства, співвідношення технічної могутності людини з його соціальним розумом, моральністю, турботою про рід людський. Тому настільки важливо розвивати планетарне мислення вчителів, їхня відповідальність за формування нового мислення підростаючих поколінь, нових норм їхнього поводження з обліком не тільки національних, регіональних, але і глобальних задач, що стоять перед людством.

Взаємозумовленість економіки й розвитку очевидна. Динамічна економіка викликає необхідність постійного удосконалювання розвитку, у свою чергу випереджальний розвиток впливає на прискорення соціально-економічного прогресу. Взаємозв'язок економіки й розвитку виражається в зовнішніх і внутрішніх процесах взаємного розвитку. Зовнішні процеси розвитку визначаються величиною національного доходу, що виділяється суспільством на потреби розвитку за участю промислових підприємств у створенні технічних засобів навчання, у розвитку матеріальної бази. Внутрішні процеси, пов'язані з інтелектуалізацією виробництва, високим попитом економіки на фахівців не тільки нових професій, але і на всебічно розвинутих працівників, що володіють почуттям нового, творчо мислячих, відповідальних і дисциплінованих. В умовах науково-технічної революції розвиток є основою для подальшого професійного росту, для адаптації до мінливих, умов виробництва. Ріст розвитку дозволяє підняти економіку країни на якісно новий рівень розвитку, освоїти в короткий термін нову технологію і випускати продукцію, що відповідає останнім досягненням науки і техніки. Система розвитку сприяє вирівнюванню загального рівня культури різних соціальних груп, веде до росту рядів інтелігенції за рахунок робітників і селян, створює умови для більш тісного спілкування між класами і соціальними групами. Розвиток не тільки готує особистість до виконання економічних функцій, але і формує її соціальні і духовні якості. Воно допомагає кожній особистості освоїти навколишню дійсність, знайти в ній своє місце, активно включитися в громадське життя, не поступаючись при цьому своєю індивідуальністю. Розвиток тіньової економіки призвів до перекосів не тільки в розвитку суспільного виробництва, але й у соціальній сфері, духовному настрої суспільства. Тому що порушення органічного зв'язку між мірою праці і мірою споживання деформує відношення до праці, стримує ріст його продуктивності, розмиває такі моральні цінності, як трудовий ентузіазм, ідейна переконаність, громадянський обов'язок, руйнує індивідуальність. Одним із проявів зрівнялівки в загальноосвітній школі стає вимога єдиного для всіх рівня знань, умінь і навичок, установлення єдиного набору навчальних предметів, однакового рівня оплати вчителів — без обліку якості їхньої праці, обов'язкове середнє розвитку незалежне від здібностей і інтересів молодої людини, початок і закінчення навчальних занять у всіх школах країни без обліку природнокліматичних особливостей і навіть установлення єдиної шкільної форми для учнів незалежно від віку, індивідуальності, традицій і звичаїв. Зрівнялівка, безвідповідальність, відсутність змагальності в матеріальному виробництві проявилися в школах і вузах поганою якістю навчання, соціальною апатією молодих людей. Особливу тривогу викликає стан здоров'я школярів і студентів. Здоров'я — це не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів, але і гармонія фізичних і духовних сил, витривалість, урівноваженість, здатність протистояти шкідливим факторам навколишнього середовища, успішне освоєння навчальної програми, активна участь у суспільному житті, готовність до праці на благо суспільства.

И такими же скромными словами рассказывала Катя Барышникова о своей рационализаторской работе: — Я попросила поставить рядом со станками тумбочки, где разложила в нужном порядке подсобный инструмент. Теперь, когда надо, рука сама тянется туда. И этим сэкономила несколько рабочих секунд. — Я продумала все свои движения, сделала их быстрыми, точными, свободными. Даже щели зажима деталей я не разжимаю шире, чем следует, чтобы не тратить сил зря… — Пол у станка был засыпан металлическими стружками. Они липли к подошвам и мешали спокойно стоять. Я попросила подставить под ноги деревянные решетки; стружка пролетает сквозь щели и не путается больше под ногами… — Суппорты станков, стоявших в цехе, глядели в одну сторону. Одной присматривать за двумя станками было неудобно. Далеко бы пришлось бегать… Я предложила повернуть станки суппортами друг к другу и стала одна обслуживать сразу два станка… — Я убедилась, что более толстую стружку снимать на станке нельзя только потому, что деталь имеет недостаточный упор. Технологи усилили на наших станках зажим деталей, и резец стал снимать за один завод стружку двойной толщины

1. Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.

2. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

3. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

4. Расчет технологии работы на токарном станке

5. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

6. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів
7. Особливості обслуговування однієї із читацьких груп (спеціалістів)
8. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

9. Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі

10. Застосування інноваційних освітянських технологій

11. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

12. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

13. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

14. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

15. Разработать инструментальную оснастку к технологии изготовления детали "корпус" в условиях обработки на станках с ЧПУ

16. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

17. Особливості використання САПР технолога–програміста

18. Технологія варених ковбасних виробів на Сумському виробничому комбінаті міста Суми

19. Інтерактивні технології в освіті

20. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

21. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

22. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
23. Технологія підготовки бетонної поверхні під просте фарбування водними сумішами
24. Технологія підготовки поверхні фасаду для лицювання природним каменем

25. Тактична підготовка футболіста

26. Влияние космоса на современные информационные технологии

27. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

28. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

29. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

30. Intel Pentium 4 3,06 ГГц с поддержкой технологии Hyper-Threading

31. Использование информационных технологий в туризме

32. Автоматизированные информационные технологии в офисе

Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники

33. Современные сетевые и информационные технологии

34. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

35. Разработка технологии ремонта, модернизации сервера с двумя процессорами Pentium

36. Internet технологии

37. Технологии поиска документальной информации в INTERNET

38. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга
39. web дизайн: Flash технологии
40. Удалённый доступ к частной сети через Интернет с помощь технологии VPN

41. Wi-Fi - технология беспроводной связи

42. Новые технологии в организации PC

43. Использование компьютерных технологий в деятельности ОВД

44. Лекции по информационным технологиям

45. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

46. Технология беспроводной передачи информации на примере технологии Bluetooth

47. Технология BlueTooth

48. Технология разработки программного обеспечения

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

49. Информационные технологии в фармации

50. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

51. Информационные технологии

52. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

53. Информационные системы и технологии

54. Архитектура аппаратно-программных средств распределенной обработки информации для интранет-технологии
55. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики
56. Технология производства молока

57. Внедрение информационных технологий при ведении социально-гигиенического мониторинга

58. Распознавание и прогнозирование лесных пожаров на базе ГИС-технологий

59. Экозащитные техника и технологии

60. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

61. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

62. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

63. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

64. Технология работы социального педагога с семьёй

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Изучение технологии нейронных сетей в профильном курсе информатики

66. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

67. Технология изготовления шпаргалки

68. Развитие творческих способностей на уроках технологии

69. Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)

70. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"
71. Технология изготовления вафель с начинкой
72. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней

73. Применение избирательных технологий на выборах в Пермскую городскую Думу 2000 года: технологичность выборов

74. Договора ОСВ 1 и ОСВ2. Проблемы ратификации

75. Информационные технологии в социально-экономическом и политическом анализе

76. Проект ткацкой фабрики для выработки ткани «Бязь» артикул С-32БХ-206 на станках СТБ-250 в количестве 500 ± 20 станков

77. Компьютерная программа для расчета режимов резания деревообрабатывающего продольнофрезерного станка

78. Разработка технологии плавки стали в электродуговой печи ДСП-80 и расчет ее механизма

79. Анализ и экономическая оценка технологий в цветной металлургии

80. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства

82. Продольно-резательный станок производительностью 350 т/сутки

83. Патентный поиск на тему: "Современная оснастка станка" по курсу "Основы научной деятельности"

84. Технология ремонта компрессионных холодильников "Минск-16"

85. Лазерная технология - важнейшая отрасль современного естествознания

86. Технология производства К56ИЕ10 и серии м (с К426 и К224 (WinWord)
87. Технология ремонта автомобилей и дорожных машин
88. Производство красителя "Кислотного алого"

89. Система технологий отраслей (Контрольная)

90. Конструирование и технология производства ЭВА

91. Технология восстановления чугунных коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53А

92. Интернет - технология будущего

93. Отчет по прохождению производственной практики на вертикально-фрезерном станке

94. Коробка скоростей малого токарного станка

95. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)

96. Технология изготовления печатных плат

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Технологии утилизации шин и их восстановление

98. Расчет и проектирование коробки скоростей к операционному токарному станку

99. Изучение механизмов металлорежущих станков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.