Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції 1.1 Характеристика об’єкту аудиту 1.2 Нормативна база, яка використовується для організації перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції 1.3 Характеристика фінансово-господарської діяльності ПП «Меріол» 1.4 Оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик 1.5 Планування проведення аудиту матеріальних витрат на виготовлення продукції Розділ 2 Методика перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції 2.1 Опис альтернативних облікових рішень щодо обліку матеріальних витрат на виготовлення продукції 2.2 Перелік первинних документів необхідних для здійснення аудиту матеріальних витрат на виготовлення продукції 2.3 Перелік реєстрів аналітичного і синтетичного обліку і звітності що перевіряються на відповідність при аудиті матеріальних витрат на виготовлення продукції 2.4 Класифікатор можливих порушень при обліку матеріальних витрат на виготовлення продукції 2.5 Методи збирання аудиторських доказів при здійсненні аудиту матеріальних витрат на виготовлення продукції 2.6 Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень при здійсненні аудиту матеріальних витрат на виготовлення продукції 2.7 Здійснення аудиторської послуги з фінансового стану ПП «Меріол» 25 2.8 Оформлення результатів аудиту Розділ 3 Особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку матеріальних витрат на виробництво продукції Висновок Список використаної літератури Додатки 1. Договір на здійснення аудиту 2. План проведення аудиту 3. Програма аудиту матеріальних витрат на виробництво продукції 4. План-графік проведення аудиту 5. Завдання на проведення аудиту 6. Акт прийому-здачі виконаних робіт 7. Звіт аудитора виконавчому органу підприємства 8. Аудиторський висновок 9. Фінансова звітність ПП «Меріол» за 2007-2008 рр 10. Статут ПП «Меріол» 11. Наказ про облікову політику 12. Наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики 13. Попередня калькуляція собівартості 14. Товарно-транспортна накладна 15. Накладна-вимога на внутрішнє переміщення товарів 16. Бухгалтерський розрахунок витрат запасу 17. Розрахунково-платіжна відомість 18. Аудиторський розрахунок фактичних витрат заробітної плати на виробництво продукції Вступ В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління, запровадження органів контролю. Разом із тим виникло поняття аудиту, як механізму отримання незалежної думки щодо господарської діяльності тої чи іншої фірми. У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності. Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників.

Іншими словами, аудит - це надання практичної допомоги керівництву й економічним службам підприємства щодо ведення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій. Аудит також дає змогу дати оцінку майна під час приватизації і при акціонуванні підприємств різних форм власності. Аудит, крім того, охоплює такими основними питаннями: перевірка комерційної і господарсько-фінансової діяльності суб'єктів господарювання, фінансової звітності з погляду правильності складання і реальності оголошення оподаткованого прибутку, а також дотримання ними чинного законодавства. Поряд із важливістю аудиту загалом важливе місце займає аудит матеріальних витрат на виробництво продукції, надання послуг. Це обумовлено важливістю визначення витрат підприємства як для здійснення бухгалтерського, так і податкового обліку. Перевіряючи витрати, слід документально підтвердити правильність розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг), оскільки це один з найважливіших синтетичних показників, що дає змогу оцінити ефективність використання в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) матеріальних і трудових витрат, рентабельність, прибутковість і фінансову стійкість підприємства. Аудиторська перевірка витрат на виробництво є одним з трудомістких процесів в аудиторській діяльності, вимагає великої зосередженості, знань нормативних та інструктивних матеріалів з їх подальшими змінами, а також особливостей правильного розрахунку виробничих витрат в окремих видах господарської діяльності організації. Однак не зважаючи на трудомісткість даної перевірки вона забезпечує достовірність інформації для подальшого подання її як зовнішнім так і внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Розділ 1. Теоретичні основи організації аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції 1.1 Характеристика об’єкту аудиту У даному курсовому проекті об’єктом дослідження виступають матеріальні витрати на виготовлення продукції ПП «Меріол». З даним підприємством аудиторська фірма ПП «Розбуд» вклала відповідний договір на проведення аудиторської перевірки (Додаток 1). До матеріальних витрат належать: а) витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції: - витрати на підготовчі роботи у видобувних галузях: проходження підготовчих гірничих виробок, дорозвідування родовищ, очищення території зони відкритих гірничих робіт, майданчиків для збереження родючих шарів ґрунту, що використовується для наступної рекультивації земель, обладнання тимчасових під'їзних доріг для вивезення видобутої сировини, розкривні та інші види робіт, відшкодування у межах нормативу втрат сільськогосподарського виробництва в разі вилучення угідь для розширення видобутку мінеральної сировини; - підвищені витрати на виробництво нових видів продукції в період їх освоєння, включаючи перші видання нових книжок, а також витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням випуску продукції, не призначеної для серійного або масового виробництва; - витрати на освоєння нового виробництва, цехів та агрегатів (пускові витрати): перевірка готовності нового виробництва, цехів та агрегатів для введення їх в експлуатацію шляхом комплексного випробування (під навантаженням) усіх машин та механізмів (експлуатаційна перевірка) з пробним випуском продукції, передбаченої проектом, та налагодженням устаткування; - витрати на винахідництво і раціоналізацію, включаючи затрати на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення та випробування моделей і зразків за винахідницькими і раціоналізаторськими пропозиціями, пов'язані з основною діяльністю підприємства, виплати авторських винагород, якщо вони не є роялті.

Витрати, передбачені цим підпунктом, відносяться на собівартість освоєної продукції з початку її виробництва; б) витрати, пов'язані з використанням природної сировини, в частині відрахувань для покриття витрат на геологорозвідку та геологорозшуки корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за деревину, продану на пні, та плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів, за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інших видів шкідливого впливу в межах лімітів; в) витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей, що проводяться в ході виробничого процесу; г) витрати на обслуговування виробничого процесу: - придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, пристроїв та інших засобів і предметів праці; - проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних виробничих фондів, у тому числі взятих у тимчасове користування за угодами оперативної оренди (лізингу), за винятком їх реконструкції і модернізації; - контроль за виробничими процесами і якістю продукції (робіт, послуг); - забезпечення правил техніки безпеки праці, протипожежної і сторожової охорони (включаючи оплату послуг сторонніх підприємств за пожежну та сторожову охорону), санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю підприємства у встановленому законодавством порядку; - забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, форменим одягом, захисними пристроями та спеціальним харчуванням у випадках, передбачених законодавством; д) поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів тощо), витрати на захоронення екологічно небезпечних відходів, оплата послуг сторонніх організацій за приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод, інші види поточних витрат на природозбереження; е) витрати, пов'язані з управлінням виробництвом: - матеріально-технічне забезпечення апарату управління підприємства та його структурних підрозділів, включаючи транспортне обслуговування, пов'язане з управлінням виробництвом; - службові відрядження у межах норм, передбачених законодавством; - оплата робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням виробництва, зберіганням і реалізацією продукції, включаючи послуги щодо зміни структури управління приватизованим підприємством, а також передбачених законодавством обов'язкових аудиторських перевірок; - оплата робіт із сертифікації продукції; - оплата послуг інших підприємств щодо управління виробництвом, зберіганням і реалізацією продукції (робіт, послуг), якщо штатним розписом підприємства не передбачено відповідні функціональні служби; - оплата за використання та обслуговування технічних засобів управління: обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації; - оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для ведення господарської діяльності підприємства; - сплата збору за реєстрацію підприємства в органах державного управління, передбаченого законодавством.

У розпалі радянсько-німецької війни 1942 року на Волині створено Українську повстанську армію (УПА) на чолі з Т. Бульбою-Боровцем. Метою діяльності цих організацій на цьому відрізку часу була боротьба проти німецького окупаційного режиму. Галичині, за словами повстанського автора Г. Левенка, у цих планах відводилась роль «вихідної бази, джерела, звідки невпинно черпались матеріальні й людські ресурси для бою на сході». Саме в підпіллі ОУН у Галичині визріла проблема мобілізації матеріальних засобів для фінансування військових та організаційних витрат. Спеціальні служби рейху, займаючись вивченням процесів в українському національно-визвольному русі, констатували: «Фінансування руху Бандери йде у великій мірі з Галичини. Члени руху частково сплачують певні внески, або частково доставляють продовольство...» У зверненнях ОУН до українського народу повстанці закликали: «Друже! Складай датки на революційний фонд і таким чином допомагай у сьогоднішній нашій визвольній боротьбі. Цього від тебе бажає сьогодні Україна»

1. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

2. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

3. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

4. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

5. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

6. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
7. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)
8. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

9. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

10. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

11. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

12. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

13. Соціальна психологія організацій

14. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

15. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

16. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

18. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

19. Суспільна організація життя слов

20. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

21. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

22. Організація праці менеджера
23. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
24. Організаційна система управління природокористуванням України

25. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

26. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

27. Організація обліку грошових коштів

28. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

29. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

30. Рельєф та ландшафтна організація

31. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

32. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки

33. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

34. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

35. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

36. Організація касових операцій у банківських установах

37. Організація ресурсної бази банків в Україні

38. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
39. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
40. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

41. Організація охорони праці на виробництві

42. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

43. Організація охорони праці на виробництві

44. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

45. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

46. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

47. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

48. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

49. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

50. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

51. Етапи організації бухгалтерського обліку

52. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

53. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

54. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"
55. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
56. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

58. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

60. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

61. Організація документування господарських операцій

62. Організація і методика аудиту грошових коштів

63. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

64. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Організація облікової політики підприємства

66. Організація обліку в магазині "Світанок"

67. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

68. Організація обліку доходів

69. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

70. Організація обліку на підприємстві
71. Організація обліку орендних операцій
72. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

73. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

74. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

75. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

76. Організація управлінського обліку

77. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

78. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

79. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

80. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

82. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

83. Аудиторська перевірка Національного банку України

84. Матеріальна частина артилерії

85. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

86. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
87. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
88. Організації (органи) господарського керівництва

89. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

90. Організація захисту державної таємниці в Росії

91. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

92. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

93. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

94. Правова організація працевлаштування громадян

95. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

96. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

97. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

98. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

99. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.