Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра «Технології машинобудування» Реферат Дисципліна: Теорія різання ”Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням” Львів – 2008р Зміст Вступ 1 Теоретичні відомості. Вибір методів дослідження 2 Розроблення аналітичної моделі прогнозування динамічної стійкості процесу кінцевого фрезерування 3 Дослідження динамічної стійкості ТС на основі аналізу сигналу акустичного випромінювання 4 Порівняння аналітичних залежностей Висновки Література Вступ На сьогодні як в Україні, так і в світі високими темпами розвивається оброблення складнопрофільних деталей кінцевими фрезами на верстатах з числовим програмним керуванням (ЧПК). Це викликане тим, що при обробленні зазначених деталей з урахуванням можливостей сучасного обладнання даний процес є найбільш універсальним. Кінцеве фрезерування використовується як на чистових, так і на чорнових операціях оброблення. При чорновому обробленні, коли необхідно зняти великий об’єм припуску за найкоротший час, та з урахуванням високої частоти обертання шпинделя при сучасному обробленні виникає велика ймовірність втрати технологічною системою (ТС) динамічної стійкості в результаті появи автоколивань та погіршення вихідних показників процесу фрезерування і в першу чергу зменшення продуктивності оброблення та стійкості інструменту. Це вимагає забезпечення динамічної стійкості ТС. На думку багатьох дослідників, у цей час якнайкращих результатів у вирішенні даної проблеми із залученням мінімальної кількості грошових витрат можна досягти шляхом прогнозування динамічної стійкості ТС. Але, незважаючи на велику кількість методів моделювання динамічної стійкості процесу кінцевого фрезерування, поки не існує універсальної моделі, за допомогою якої можливо було б точно спрогнозувати динамічний стан ТС з урахуванням конструктивних особливостей кінцевої фрези, металорізального устаткування, оснащення, деталі, процесу стружкоутворення тощо. У зв'язку з цим підвищення ефективності чорнового кінцевого фрезерування на базі теоретичного дослідження, яке б дозволяло спрогнозувати динамічний стан ТС, є актуальним завданням та визначає напрямок дослідження. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності процесу чорнового кінцевого фрезерування шляхом визначення продуктивних режимів різання, що забезпечують динамічну стійкість процесу до автоколивань. Основними задачами наукового дослідження є: Шляхом аналізу літератури виявити проблеми забезпечення динамічної стійкості кінцевого фрезерування під час оброблення з великою шириною та глибиною фрезерування при високій статичній податливості технологічної системи. Провести теоретичний аналіз кінцевого фрезерування шляхом його моделювання з метою оцінки динамічної стійкості процесу фрезерування до автоколивань фрезами різних конструкцій. Розробити експериментальні методики визначення початкових даних для розрахунку моделі ідентифікації автоколивального режиму при кінцевому фрезеруванні.

Провести експериментальну оцінку динамічної стійкості процесу до автоколивань. Розробити рекомендації щодо вибору ефективних режимів різання процесу кінцевого фрезерування. 1 Теоретичні відомості. Вибір методів дослідження У процесі фрезерування існують вимушені та автоколивання. Вимушені коливання при фрезеруванні наявні завжди, оскільки вони пов’язані з процесом. При появі коливань можливо два випадки: їх збурення (динамічно нестійке фрезерування), тобто підвищення амплітуди коливань порівняно з амплітудою первинних причин збурення коливань, та їх загасання, тобто зменшення (або принаймні незбільшення) їх амплітуди порівняно з амплітудою первинних причин збурення коливань (динамічно стійке фрезерування). Оцінка стану процесу фрезерування може бути виконана за акустичним випромінюванням, за вібропереміщенням та за віброприскоренням. Аналіз методів боротьби з автоколиваннями при різанні показав, що найбільш ефективним та економічно виправданим методом управління автоколиваннями у порівнянні з використанням адаптивних систем є підбір елементів режимів різання, які забезпечують динамічну стійкість процесу за заданих умов. Виявлено, що однією з узагальнених, найбільш поширених та зручних форм подання інформації про динамічну стійкість ТС до автоколивань при кінцевому фрезеруванні є діаграми динамічної стійкості в системі координат «частота обертання шпинделя - ширина фрезерування». Сучасні моделі прогнозування кінцевого фрезерування реалізуються в часовій області (І.Г. Жарков, М.Е. Ельясберг та ін.) або частотній області (Y. Al i as, S. . Chiriacescu та ін.) та у вигляді замкненої системи, що містить процес різання та ТС. Моделі у часовій області є більш універсальними та враховують більшу кількість факторів: нелінійну залежність сили різання від товщини зрізу (М.Е. Ельясберг, R.P.H. Faasse та ін.), нелінійну залежність питомої сили різання від швидкості різання (І.Г. Жарков), нелінійну залежність сталої часу стружкоутворення від усадки стружки. Їх розв’язання виконуються методом прямого інтегрування, що потребує великої кількості часу та викликає складності їх використання при оптимізації процесу. Як критерій динамічної стійкості застосовувалися критерій максимальної амплітуди коливань та критерій незростаючої амплітуди коливань. Реалізація процесу в частотній області реалізується досить просто, завдяки швидкому алгоритму, що грунтується на методі D-розбиття, який спирається на першу теорему Ляпунова, яка використовується як критерій динамічної стійкості. Це вимагає лінеаризації характеристичного рівняння за часом, що з достатньою точністю може бути виконане з використанням перетворення Фур’є. Відомі рішення в частотній області для фрез: із гвинтовим зубцем, сферичним торцем та з механічним кріпленням пластин. Аналіз моделей динамічної стійкості ТС до автоколивань показав, що більшість із них враховує різання одночасно лише одним зубцем фрези (М.Е. Ельясберг, Y. Al i as та ін.), тому вони можуть бути використані за умови, коли глибина фрезерування мала (чистове фрезерування). Різання одночасно декількома зубцями фрези за умови великої глибини фрезерування, тобто чорнового фрезерування, враховують лише моделі, розроблені І.Г

. Жарковим та B. Balacha dra . Жодна з розглянутих моделей не враховує залежностей сталої часу стружкоутворення від швидкості різання та товщини зрізу, хоча, як показують досліди, проведені І.Г. Жарковим, вони мають екстремальний характер. У роботі розглянуті моделі для визначення питомої сили різання К0 (А.М. Розенберг, Ю.А. Розенберг, Н.Н. Зорєв, В.А. Кудинов, С.С. Силін, Y. Al i as та E.J.A. Armarego). К0, розрахована для однакових умов з використанням різних аналітичних моделей, різнилася більш ніж у 6 разів. Однак для розрахунку за будь-якою з аналітичних моделей, окрім механічних властивостей оброблювального матеріалу та інструменту, необхідно знати хоча б одну характеристику процесу стружкоутворення, яка визначається експериментально. Сучасні аналітичні моделі, розроблені В.С. Кушнером та М.П. Мазуром, дозволяють на основі лише механічних властивостей визначити К0, але розрахунок з їх використанням значення ТР є ускладненим. Тому перспективним є імітаційне моделювання процесу різання методом скінченних елементів, яке дозволяє визначити К0 та ТР. На основі проведеного аналізу сформульовано мету та визначено задачі дослідження. 2 Розроблення аналітичної моделі прогнозування динамічної стійкості процесу кінцевого фрезерування Вихідними даними для її побудови є: параметри кінцевої фрези (діаметр, кількість зубців, довжина різальної частини тощо), режими різання (ширина фрезерування, глибина фрезерування, подача на зубець тощо), параметри моделі стружкоутворення (питома сила різання, стала часу стружкоутворення тощо), параметри ТС (частота власних коливань тощо). Взаємодія зубця фрези із заготовкою призводить до виникнення сили різання, яка пружно деформує ТС та зміщує різальну кромку від свого теоретичного положення . Зміщення різальної кромки призводить до спотворення оброблювальної поверхні, а оскільки кожен зубець, що розглядається, зрізає шар з поверхні, яка була оброблена раніше попереднім зубцем, то ці спотворення вносять додаткові зміни в товщину зрізу. Виходячи з результатів огляду літератури, в основу моделі процесу фрезерування кінцевими фрезами було покладено, що збудження автоколивань ТС відбувається в результаті обробленя по сліду, а також запізнення зміни сили стосовно зміни товщини зрізу. Для аналізу автоколивань у ТС розглянута коливальна динамічна система на прикладі вертикально-фрезерного верстата й отримана система рівнянь динаміки руху вершини зубця фрези для двох степенів свободи. З урахуванням літературного огляду та передбачаючи велику кількість розрахунків, аналіз динамічної стійкості процесу фрезерування виконувався в частотній області на основі структурної схеми замкненої ТС у термінах теорії автоматичного керування. При цьому характеристичне рівняння взагалі матиме вигляд ,(7) де – одинична матриця; – передавальна функція процесу стружкоутворення; – передавальна функція ТС; – передавальна функція процесу запізнення по сліду; Т – період одного циклу різання. Передавальна функція процесу різання подана добутком геометричної і фізичної складових , (7) де К0 – питома сила різання; ТР – стала часу стружкоутворення.

Именно поэтому как до преступления, так и после него этими лицами подбираются или изготавливаются наиболее надежные места хранения похищенного оружия. Наиболее распространенными 2способами хищений 0являются кражи, грабежи, разбойные нападения, хищения путем злоупотребления служебным положением и значительно реже встречаются мошенничества. Способы хищения огнестрельного оружия, ВВ и ВУ имеют некоторую специфику в сравнении с другими видами хищений государственного имущества, обусловленную специальным предназначением указанных предметов, ограничением круга лиц, имеющих к ним доступ, особым порядком хранения, изготовления, сбыта и использования. Эта специфика находит отражение во всех элементах криминалистической характеристики исследуемой группы преступлений, в том числе (и особенно), в способах совершения. При этом, исследование способов действий преступников по завладению огнестрельным оружием, ВВ и ВУ чаще всего дают наибольший объем криминалистической информации, позволяющей сориентироваться в сути происшедшего и наметить наиболее оптимальные пути и методы раскрытия

1. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

2. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

3. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

4. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

5. Колебания системы " Атмосфера - Океан - Земля" и природные катаклизмы. Резонансы в Солнечной системе, нарушающие периодичность природных катаклизмов

6. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма
7. Гуморальна система чинника Хагемана i патогенез гіпертензивної ремодуляції серцево-судинної системи
8. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

9. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

10. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

11. Швидкість різання при різних видах механічної обробки

12. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

13. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

14. Информационные системы и технологии

15. Система технологий отраслей (Контрольная)

16. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

18. Адаптивные обучающие системы в World Wide Web: обзор имеющихся в распоряжении технологий

19. Новые информационные технологии в процессе реформирования системы образования

20. Манипулятивные технологии в системе массовых коммуникаций

21. Инновационные технологии: методология, обучение и совершенствование рациональной системы двигательных действий

22. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку
23. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
24. Механизмы функционирования ОБЖ в системе здоровьесберегающих технологий

25. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

26. Манипулятивные технологии в системе массовых коммуникаций

27. Базовые технологии в системах хранения данных

28. Системы технологий промышленности. Строительные материалы

29. Ліквідність банківської системи України

30. Людина як система з позиції валеологічної науки

31. Влияние системы удобрений при поверхностной обработке почвы на продуктивность сои в центральной зоне Краснодарского края

32. Подбор и расчёт системы машин для производства зерновой культуры – озимой пшеницы по интенсивной технологии

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

33. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

34. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

35. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

36. Особливості фонологічної системи мови

37. Автоматизована система обробки економічної інформації

38. Интелектуальные системы и технологии в экономике
39. Информационные системы и технологии
40. Информационные системы и технологии в менеджменте

41. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

42. Новые информационные технологии в системе непрерывного образования

43. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

44. Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення

45. Технология разработки экспертной системы. Выбор подходящей проблемы для разработки экспертной системы

46. Автоматизированная информационная технология (АИТ) в налоговой системе

47. Системы технологий электроники и приборостроения. Основные технологические процессы, используемые на предприятиях комплекса

48. Новые информационные системы и технологии

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

49. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

50. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

51. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

52. Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця

53. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

54. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
55. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів
56. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

57. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

58. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

59. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

60. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

61. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

62. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

63. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

64. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

66. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

67. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

68. Информационные технологии в системах управления гостиничным предприятием

69. Информационные технологии в системе управления организацией

70. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
71. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
72. Экономическая и социальная эффективность совершенствования системы и технологии управления персоналом

73. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

74. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

75. Компьютеризация реализации образовательной технологиисистема развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова на уроках

76. Методическая система и интенсивные технологии обучения

77. Сутність і зміст педагогічної етики

78. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

79. Політичня система як механізм влади

80. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

82. Системы технологий

83. Системы управления технологическими процессами и информационными технологиями

84. Технології хімічної промисловості

85. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

86. Сутність технологій в соціальній роботі
87. Вади деревини та їх вплив на її якість
88. Технологія підготовки гіпсокартонної поверхні під облицювання глазурованою керамічною плиткою

89. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

90. Дослідна перевірка закону збереження механічної енергії

91. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

92. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

93. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

94. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

95. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

96. Дослідження соціоекологічної системи свинокомплексу в Баштанському районі

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

97. Система екологічної сертифікації

98. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

99. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.