Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Інформаційна система НБУ

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЗМІСТВСТУП 1.ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НБУ 2. МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НБУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Становлення України як правової демократичної держави вимагає від державної служби, особливо на перехідному етапі адміністративного реформування, дієвості, гнучкості і динамізму. Одним із найважливіших чинників, який має забезпечити ці вимоги, є впровадження в сферу державної служби інформаційних технологій, спроможних змінити характер роботи державного службовця, посиливши її аналітичну складову в процесі прийняття рішень з управління та регулювання в державному управлінні. За останні роки в органах державного управління спостерігається значне зростання обсягу використовуваної інформації і потоку управлінських документів, розширення всього діловодства. При цьому кількість підготовлених документів і зібраної інформації інколи значно більша за необхідну для процесів управління. Водночас відчувається брак інформації, яка має забезпечувати аналіз нових тенденцій та розв’язування суперечностей, які виникають у державно-управлінських відносинах. У сучасному світі інформація є стратегічним національним ресурсом, який відіграє дедалі більшу роль у системі державного управління. У суспільстві спостерігається перерозподіл реальної влади — від традиційних структур до центрів управління інформаційними потоками. За науковими висновками, рівень інформаційного забезпечення державних органів влади значною мірою впливає на розвиток економіки та політичну обстановку в країні. Він пов’язаний з можливістю найефективнішого використання інтелектуального потенціалу як своєї, так і інших країн для розвитку економіки, а також застосуванням усіх видів інформаційних технологій для формування соціокультури — глибинної основи нації, призначеної запроваджувати та розповсюджувати духовні та ідейні цінності народу, його культуру. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НБУ Інформаційна система НБУ грунтується на використанні інформаційних технологій. Інформаційна технологія — це сукупність методів і процедур, які реалізують функції збирання, передавання, опрацювання, зберігання та доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінських системах з використанням обраного комплексу технічних засобів. Основні функції інформаційної системи реалізуються в процесі роботи на автоматизованому робочому місці (АРМ) спеціаліста. Головне призначення АРМ — забезпечити персонал дільниць, відділів праці та заробітної плати (ЗП), виробничого, а також інших служб новими засобами техніки і технології управління. Ідеться, зокрема, про засоби, основними можливостями яких є автоматизоване діалогове виконання головних функцій УТР, діалогова інформаційна взаємодія користувачів та оперативний доступ до даних, які нагромаджуються в центральній базі даних автоматизованої ІС або в розподіленій БД мережі АРМ. Організація АРМ змінює техніку і методологію виконання функцій управління. Так, новими технічними операціями є введення даних з клавіатури, робота з відеоекраном як з документом, ведення екранного діалогу, використання нових форм подання даних – у вигляді багатьох вікон, електронних карток і таблиць, графіків і діаграм.

Засоби АРМ дають змогу автоматизувати формалізовувані задачі в різних режимах і забезпечити інформаційну підтримку важкоформалізовуваних задач, результати яких використовуються для прийняття рішень. З урахуванням професійних знань і практичних навичок користувач може вибрати методику розв’язування задачі, маніпулювати даними для розрахунку, проаналізувати одержані на ЕОМ результати розрахунків і прийняти найраціональніше в даній ситуації рішення. Нові форми взаємодії людини з ЕОМ створюють нову інформаційну технологію управління, для якої характерні людино-машинні процедури прийняття рішень. При цьому змінюються методи професійної діяльності спеціалістів, соціально-психологічні навантаження, ритм праці, а в перспективі — створюються умови для зміни структури економічних служб і переходу від функціонального до цільового принципу управління. Формуються нові вимоги до постановки економічних задач, розширюються можливості використання економіко-математичних методів на робочих місцях спеціалістів. Заходи контролю за системою автоматизації обліку мають передбачати перевіряння: відповідності програмно-технічних комплексів вимогам нормативно-правових актів Національного банку; виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення; виконання вимог щодо організації захисту інформації під час користування програмно-технічними комплексами згідно з нормативно-правовими актами Національного банку та вимогами розробників систем захисту інформації. Банки мають забезпечувати контроль за системою автоматизації обліку та перевіряти відповідність програмно-технічних засобів вимогам нормативно-правових актів Національного банку . Програмно-технічні засоби, що застосовуються банками в процесі їх діяльності, мають відповідати їх функціональним, технологічним вимогам, а також вимогам щодо інформаційної безпеки тощо. За допомогою програмно-технічних засобів має забезпечуватися: хронологічне та систематичне відображення всіх операцій на аналітичних рахунках бухгалтерського обліку на підставі первинних документів; своєчасне та повне відображення всіх операцій відділення банку (філії) на балансі цього банку; дотримання правил складання і подання фінансової та статистичної звітності банків; взаємозв'язок даних синтетичного та аналітичного обліку; накопичення та систематизація даних обліку в розрізі економічних показників, потрібних для складання звітності; автоматизований розрахунок економічних показників, що визначені відповідними методиками Національного банку; можливість оперативного аналізу фінансової діяльності банку в розрізі структурних підрозділів; інтегрованість з електронними системами інформаційного обміну Національного банку; інтегрованість з іншими складовими системи автоматизації банку, можливість отримувати інформацію про здійснені операції в будь-якому розрізі; уніфікація програмно-технічних рішень та технологій для структурних підрозділів банку; можливість нарощування функціональних характеристик програмного забезпечення, а також його адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо облікових операцій.

Під час застосування програмно-технічних засобів має передбачатися таке: реалізація принципу надання користувачам необхідних повноважень; доступ з робочого місця працівника лише до тієї інформації, що потрібна користувачу для безпосереднього виконання його обов'язків; можливість докладного попереднього аналізу всієї вхідної інформації до часу її відображення в обліку; реалізація правила &quo ;двох рук&quo ; (операція не може бути ініційована та виконана одним користувачем системи), за винятком операцій, що здійснюються платіжними та іншими автоматизованими системами; реалізація банківського продукту згідно із затвердженою технологією оброблення інформації; надання користувачам повідомлення про наявність викривленої та/або суперечливої інформації; можливість автоматичного визначення джерела надходження суперечливої інформації та термінового інформування відповідних працівників банку про це і блокування роботи користувачів чи робочих місць до часу надання їм дозволу на проведення подальшої роботи; прийняття користувачами правильного рішення про те, яке з джерел інформації слід вважати сумнівним, а яке - достовірним; неможливість ігнорування інформації, що надійшла з будь-якого джерела; автоматичне присвоєння протягом одного операційного дня кожній операції певного ідентифікатора (номера). Цей ідентифікатор (номер) має вноситися до відповідного електронного документа; надійність та здатність до швидкого відновлення робочого процесу в разі виникнення технічних неполадок. Наявність резервного накопичення та зберігання всієї інформації для забезпечення відновлення роботи банку внаслідок виникнення форс-мажорних та інших непередбачуваних обставин або в разі ліквідації банку; автоматизація роботи з архівами системи . Програмне забезпечення банку має відповідати таким вимогам інформаційної безпеки: наявність системи захисту інформації, яку не можна відключити і неможливо здійснити оброблення інформації без її використання; забезпечення належного захисту інформації під час її передавання між різними підсистемами формування та оброблення інформації; для автоматизованих систем, які функціонують у режимі &quo ;клієнт-сервер&quo ;, доступ користувачів до бази даних має відбуватися лише через додаткове програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюється автентифікація осіб, яким дозволено користуватися цією базою даних; автентифікація користувача на кожному робочому місці та під час здійснення будь-яких операцій; забезпечення блокування роботи на кожному робочому місці під час багаторазових спроб (не більше трьох) неправильного введення паролю, якщо використовується парольний захист; наявність безперервного технологічного контролю за цілісністю інформації та накладання/перевіряння цифрового підпису на всіх банківських документах на всіх етапах їх оброблення; передавання електронних банківських документів, втрата або несанкціоноване ознайомлення з якими може завдати збитків банку, його відокремленим підрозділам або клієнту банку, відповідними каналами зв'язку електронною поштою або в режимі o -li e лише зашифрованими з обов'язковим наданням підтвердження про їх отримання; обов'язкова реєстрація всіх спроб доступу, усіх операцій та інших дій, їх фіксація в автоматизованій системі в захищеному від модифікації електронному журналі з постійним контролем його цілісності.

Початкове й основне світло тільки всередині себе самого. Немає отчого світильника всередині — немає й тебе! Якщо ж всередині є той каганець, то він здатен зруйнувати темряву і народити мудрість. Але щоб світло вийшло назовні, слід зруйнувати агресивну інформаційну оболонку, яку формують за допомогою інформаційної зброї. За якістю інформації інформаційна зброя може бути класифікована таким чином: 2.1. Концептуально-методична зброя До неї належить світоглядна, філософська, методологічна інформація, що дає змогу бачити загальний стан речей. Наприклад, сприйняття Всесвіту як процесу триєдності: матерія, інформація та їх зміни в міру розвитку. Проте філософи поділили Всесвіт на матерію і свідомість, а потім почали безкінечну суперечку про первинність їх. Може, це випадковість? А якщо ні, то викривлення на першому рівні призводить до збочень на наступних рівнях і врешті-решт уможливлює світовим залаштункам оволодіти життям цілих цивілізацій. На підґрунті концептуальної доктрини формуються методологічні стереотипи, що забезпечують ефективність концептуальної зброї

1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

2. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

3. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

4. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

5. Інформаційні системи і технології підприємства

6. Організаційна система управління природокористуванням України
7. Інформаційна політика США
8. Операційна система MS Windows

9. Компютерні інформаційні системи

10. Інституційна система Європейського союзу

11. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

12. Інформаційна безпека, пошук інформації

13. Інформаційні системи

14. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

15. Корпоративні інформаційні системи

16. Операційна система Windows

Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

17. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

18. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

19. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

20. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

21. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

22. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
23. Інформаційні системи в маркетингу
24. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

25. Інформаційні системи в менеджменті

26. Операційна система підприємства

27. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

28. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

29. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

30. Роль НБУ у формуванні банківської системи

31. Автоматизована система обробки економічної інформації

32. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

33. Інформаційно-довідкова система

34. Система захисту інформації в Російській Федерації

35. Створення мікропроцесорної системи обробки інформації

36. Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

37. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

38. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло
39. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи
40. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

41. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

42. Происхождение Солнечной системы и Земли

43. Вселенная, Галактика и Солнечная система

44. Происхождение и развитие солнечной системы

45. Солнечная система в центре внимания науки

46. Обзор солнечной системы

47. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

48. Строение солнечной системы

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

49. Солнечная система

50. Тросовые системы в космосе

51. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

52. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

53. Система HLA и инфекционные заболевания

54. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека
55. Бактериальная система секреции белков первого типа
56. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

57. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

58. Транспортная система (Восточного Казахстана)

59. Экономическая система Дании

60. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

61. Схема системы налогообложения

62. Денежная система России

63. Налоги и налоговая система РФ

64. Налоговая система государства, налоги и их виды

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

65. Налоговая система Российской Федерации

66. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

67. Налоговая система Японии

68. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

69. Проблемы реформирования налоговой системы в России

70. Судебная система Российской Федерации
71. Система расходов бюджета
72. Налоговая система России в новом правовом поле

73. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

74. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

75. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

76. Становление системы социальной защиты государственных служащих

77. Контроль в системе органов государственной власти

78. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

79. Гражданское право в системе права

80. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения

81. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

82. Правовая система Великобритании

83. Судебная система 1917-22 гг.

84. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

85. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

86. Создание советской судебной системы
87. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР
88. Федерализм и избирательная система в Германии

89. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

90. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

91. Налоговая система Швеции

92. Финансовая система Республики Узбекистан

93. Судебная власть и судебная система РК

94. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

95. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

96. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки

97. Разделение властей в системе государственных органов

98. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

99. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.