Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

Захист права власності

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ .стр.3 I Глава: Право власності .стр.4 1.1.Загальне поняття власності і права власності .с.4 1.2.Загальні умови виникнення права приватної власності у громодян .стр.9 1.3.Об”єкти права приватної власності громодян .стр.14 1.4.Здійснення громодянами права приватної власності .стр.20 II Глава:Сутність захисту права власності .стр.23 III Глава:Засоби захисту права власності стр.25 3.1.Витребування майна власником з чужого незаконного володіння .стр.25 3.2.Витребування грошей і ціннихпаперів на пред”явника .стр.32 3.3.Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння .стр.33 3.4.Інші засоби цивільно-правового захисту права власності .стр.34 IV Глава:Засоби захисту права інтелектуальної власності стр.35 Висновок стр.38 Список використаної літератури .стр.40 Вступ У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо питань власності важливе місце займають Закон України &quo ;Про власність&quo ; від 7 лютого 1991 р. та Цивільний кодекс України (розділ 2, глави 6-12). Поведінка тих чи інших осіб може створювати загрозу для власності, суб’єктами якої вони не є. Це вимагає від держави брати на себе захист права власності, в тому числі й цивільно-правовими засобами. Дана проблема виглядає особливо актуальною в зв’язку з процесами формування правової держави та багатоманіття форм власності в Україні. У статті 13 Конституції України записано: “Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом” . Певною мірою захист права власності здійснюється за допомогою норм права, що належать до різних галузей законодавства. Скажімо, окремі види протиправної поведінки, що загрожує порушенню права власності, розглядаються кримінальним правом як злочини і передбачають застосування відповідних санкцій з боку правоохоронних органів. В даній курсовій роботі ставиться мета визначити сутність та засоби цивільно-правового захисту права власності. Зокрема розглядаються такі засоби захисту як витребування майна власником з чужого незаконного володіння, витребування грошей і цінних паперів на пред’явника, інші засоби захисту права власності від порушень. Окрему увагу в роботі приділено такій проблемі, як захист інтелектуальної власності. Зараз ця проблема перебуває в центрі уваги багатьох правників-науковців, адже значення її зростає у зв’язку з економічними реформами. Але насамперед в цій курсовій роботі розглядаються поняття власності та права власності, умови виникнення права приватної власності у громодян, об”єкти права приватної власності, а також здійснення громодянами права приватної власності. Глава: Право власності. 1.1.Загальне поняття власності і права власності Існування людини забезпечується головним чином завдяки суспільному виробництву, в процесі якого створюються необхідні для неї матеріальні блага (за винятком благ, безпосередньо створених природою).

Звичайно ж функціонування такого виробництва неможливе без повної взаємодії людей. Тобто заради досягнення тих чи інших цілей суспільного виробництва і задоволення таким чином своїх потреб вони змушені вступати у відповідні взаємовідносини (суспільні відносини) між собою, які набувають насамперед виробничого забарвлення. У найбільш узагальненій формі власність можна визначити як відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних благ та встановлення влади над ними, приналежності їх конкретній особі. Саме ці відносини є рушійною силою суспільного виробництва, є його сутністю. Для того, щоб було що привласнювати необхідно насамперед належним чином підготувати предмети природи, створити нові матеріальні блага. Така діяльність людини стає ефективною і набуває для неї адекватної значимості лише в умовах певної самоорганізації суспільства. Для ізольованого індивіда привласнення такого значення не має, оскільки він позбавлений як можливості так і необхідності вступати у відносини з іншими індивідами йому подібними. Першооснову усіх форм власності становлять економічні відносини привласнення матеріальних благ у процесі виробництва. Тому власність у такому значенні є її економічним розумінням. Міжтим економічні відносини власності, які існують в цілому помимо волі і свідомості людей, можуть бути об'єктом правового регулювання, одержуючи відповідне оформлення в нормах права. У такому разі проявляється юридичний зміст власності. Закріплення відносин власності правовими засобами здійснюється під впливом волі суспільних груп, які прийнято називати класами. Однак історичний розвиток суспільних відносин свідчить, що в сучасних умовах відбувається процес нівелювання класового впливу на формування відносин власності і посилення на них впливу тих суспільних груп, які домінують в суспільстві, об'єднуючись між собою заради суспільно-прогресивної ідеї. Важливо, що суспільство не обмежується правовим закріпленням засобів виробництва і продуктів праці за конкретними особами чи їх колективами. Відносини власності одержують також необхідну регламентацію і примусовий захист. У такому разі врегульовані правовими нормами економічні відносини власності набувають ознак якісно нових відносин — відносин права власності. В ході привласнення суспільство обертає в свою користь багатства природи, створює нові матеріальні блага. Однак цього недостатньо для існування членів суспільства, оскільки вони повинні одержати для вчасних потреб ці матеріальні блага. Тому не менш важливою є кінцева стадія привласнення — розподіл матеріальних благ між членами суспільства. Власність обумовлює необхідність суспільного розвитку, виробництва. Водночас без виробництва неможливе існування власності, оскільки не можна привласнити те, чого не існує. Привласнення не є самоціллю суспільства. В кінцевому випадку здобуті чи створені матеріальні блага використовуються для відновлення процесу виробництва та безпосередньо споживаються членами суспільства. Отже, економічні відносини власності включають наступні визначальні стадії їх реалізації: а) заволодіння багатствами природи та створення нових матеріальних благ; б) розподіл матеріальних благ між членами суспільства та їх колективами; в) виробниче та особисте споживання матеріальних благ.

Зазначені стадії економічних відносин здійснюються безпосередньо учасниками (суб'єктами) цих відносин, які мають бути наділені для цього відповідними повноваженнями, а саме — повноваженнями «господаря» (власника). Виробничі відносини, в тому числі і відносини власності, розвиваються і існують незалежно від волі конкретних індивідів, оскільки такі відносини уявляють собою об'єктивний результат діяльності людей та їх утворень. Під таку діяльність підпадають численні акти вольової поведінки людей, які в своїй сукупності утворюють особливу категорію економічних відносин власності, а саме — майнових відносин. Таким чином, майнові відносини як реально існуюча форма проявлення та реалізації виробничих відносин, формуються завдяки вольовим актам людей та їх колективів, що робить можливим розповсюдження на них відповідного правового регулювання. Правове врегулювання економічних відносин власності породжує утворення права власності, за допомогою якого утверджується панування власника над належними йому речами та його повноваження по володінню, користуванню та розпорядженню цими речами. Перераховані повноваження власника є для нього найбільш значимими і в своїй сукупності складають зміст економічних відносин власності. Право власності регулює лише статику майнових відносин власності, тобто визначає стан приналежності матеріальних благ індивідам. Що ж до відносин по розподілу матеріальних благ індивідам та їх переходу від одних осіб до інших (тобто їх динаміка), то їх регулювання здійснюється іншими правовими нормами (наприклад, зобов'язальноправовими). В цивільноправовій науці право власності має два значення: в об'єктивному і суб'єктивному розумінні. Право власності в об'єктивному розумінні — це сукупність правових норм, які встановлюють і охороняють приналежність матеріальних благ конкретним суб'єктам (в тому числі визначають підстави та умови виникнення і припинення у них такого права щодо цих благ). Подібна сукупність норм в цілому утворює цивільноправовий інститут права власності. Варто, однак, зауважити, що норми інституту права власності містяться як в цивільному законодавстві, так і в інших галузях законодавства (конституційному, земельному, пенсійному, сімейному та ін). Тому такий правовий інститут є всі підстави вважати комплексним (багатогалузевим) інститутом права. Ним регулюються, як правило, лише ті відносини власності, які набувають форму товарно-грошових відносин. Інші ж майнові відносини щодо власності є предметом регулювання чи захисту інших галузей права (кримінального, адміністративного та ін.). До інституту права власності мають відноситися ті норми, які: а) встановлюють приналежність матеріальних благ власнику; б) встановлюють підстави та умови виникнення у суб'єктів права власності; в) визначають обсяг повноважень власника по володінню, користуванню та розпорядженню матеріальними благами; г) встановлюють підстави та умови припинення права власності на приналежні суб'єкту матеріальні блага; д) встановлюють правові засоби захисту (охорони) прав власника. Вищенаведені критерії дають можливість виявити в різних галузях законодавства ті норми, які мають бути віднесені до інституту права власності.

Шефстбер Нщо не  таким красномовним, як пристраст наш, особливо коли йдеться про захист прав хнх. Вони породжують дотепнсть, прикрашену красномовнстю... Легко розрзнити можна людину, яка захища, стину,  людину, яка захища предмет пристраст сво. Перша говорить коротко, ясно, спокйно. Остання ж говорить широко й довго, хитросплетено, з таким жаром  полум'янстю, що не важко побачити джерело красномовност його. Присутнсть духу першого походить вд упевненост, а надмрний жар останнього вд невпевненост, яка всередин його живе. Е. Юнг Мовлення, яке я люблю, це безхитрсне, просте мовлення, таке саме, як на папер, так  на вустах; мовлення соковите й гостре, стисле й щльне, не стльки тонке й приглажене, скльки могутн й сурове; швидше складне, нж нудне; вльне вд усяко набундюченост, невимушене, смливе; кожна частка його повинна виконувати свою справу. М. Монтень Але хба не правда, що дзвнка цитата спокуша нас бльше, нж правдиве мовлення? М. Монтень ґ галуз, в яких посереднсть нестерпна: поезя, музика, ораторське мистецтво

1. Захист прав інтелектуальної власності

2. Засоби захисту права власностi

3. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

4. Право власності на землю в Запорозьській Січі

5. Право власності на землю

6. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина
7. Захист інтелектуальної власності
8. Захист прав і свобод людини та карний процес

9. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

10. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

11. Право власності в англо-американській правовій системі

12. Право власності на житло за новим ЦК

13. Право власності на ліси

14. Право власності у зарубіжних країнах

15. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

16. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика

17. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

18. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

19. Зміст права власності на природні ресурси

20. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

21. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

22. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення
23. Право інтелектуальної власності
24. Право промислової власності

25. Право спільної сумісної власності подружжя

26. Правовідносини у сфері соціального захисту

27. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

28. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

29. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

30. Захист екологічних прав громадян

31. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

32. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

33. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

34. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

35. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

36. Административное право

37. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

38. Административное право (шпаргалка)
39. Государственное и административное право (Контрольная)
40. Проблемы избирательного права современной России

41. Административное право

42. Предмет, метод, источники Административного права

43. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

44. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

45. Административно-процессуальное право РФ

46. Природа и система административного права

47. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

48. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Банковское право

50. Учебник по банковскому праву

51. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

52. Авторское право

53. Субъекты гражданского права

54. Защита авторских прав
55. Авторское право
56. Брачно-семейное право мусульман

57. Вещно-правовые способы защиты права собственности

58. Гражданское и семейное право

59. Гражданское право

60. Гражданское право (Контрольная)

61. Гражданское право (Шпаргалка)

62. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

63. Гражданское право РФ (шпаргалка)

64. Договорное право

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

66. Гражданское право

67. Защита прав потребителя

68. Место обязательственного права в системе гражданского права

69. Объекты гражданских прав

70. Обязательства в Римском и современном гражданском праве
71. Ответы по Гражданскому праву РФ
72. Права молодежи в РБ

73. Права человека

74. Право собственности на квартиру и жилой дом

75. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

76. Пределы осуществления гражданских прав

77. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

78. Собственность и право собственности

79. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

80. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

81. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

82. Юниты по Гражданскому праву

83. Юридические формы защиты прав потребителей

84. Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

85. Гражданское право (лекции)

86. Стороны в гражданском праве
87. Гражданское право (шпоры для гос экз)
88. Личные права и свободы человека России

89. Права человека, их закрепление в Конституции РФ

90. Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

91. Право собственности граждан

92. Гражданское право в системе права

93. Потребитель и его права

94. Защита прав потребителей

95. Право собственности на автомобиль

96. Финансовая аренда и право промышленной собственности

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Нематериальные блага, неимущественные права и их защита

98. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

99. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.