Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Варіаційні принципи механіки

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра фізики Курсова робота на тему: Виконав: студент V курсу фізико - технологічного факультету групи ФТТ-51 Громов Микола Володимирович Науковий керівник: доц. Сідлецький Валентин Олександрович Рівне–2000 ЗмістВступ 3 Розділ І. Загальна характеристика принципів механіки. .3 1.1. Дійсний і уявні рухи для вільної матеріальної точки. 3 1.2. Дійсний і уявні рухи для невільної матеріальної точки. 3 1.3. Дійсний і уявні рухи для механічної системи. 3 1.4. Функція Лагранжа та її інтеграл у дійсному і уявному рухах. 3 Розділ ІІ. Варіаційні принципи механіки. 2.1. Принцип Остроградського-Гамільтона 3 2.2. Принцип екстремальної (найменшої) дії 3 2.3. Принцип стаціонарної дії Ейлера-Лагранжа 3 2.4. Принцип віртуальних переміщень 3 2.4.1. Віртуальні, можливі, дійсні переміщення. 3 2.4.2. Принцип Д'аламбера — Лагранжа. 3 2.4.3. Принцип віртуальних переміщень (принцип Лагранжа). 3 2.5 Оптико-механічна аналогія (принцип Мопертюї-Ферма) 3 Висновки 3 Література 3 Вступ Варіаційні принципи класичної механіки є основними, вихідними положеннями аналітичної механіки, математично виражені у формі варіаційних співвідношень, з яких як логічні наслідки витікають диференціальні рівняння руху, а також всі положення і закони механіки. Варіаційні принципи відрізняються один від одного як за формою і способами варіювання, так і загальністю, однак кожен з них, в рамках його застосування, утворює єдину основу і мов би синтезує всю механіку відповідних матеріальних систем. Іншими словами, той чи інший варіаційний принцип класичної механіки потенційно включає в себе весь зміст цієї області науки і об’єднує всі її положення в єдине формулювання. Варіаційні принципи динаміки є, по суті, основними і до того ж найзагальнішими законами руху матеріальних систем. Класична механіка базується на законах Ньютона, встановлених для вільних матеріальних точок, і аксіомах зв’язків. Справедливість варіаційних принципів доводиться, виходячи з цих законів та аксіом. В свою чергу, будь-який варіаційний принцип можна прийняти за аксіому і з неї логічно вивести закони механіки. Варіаційні принципи класичної механіки виявились застосовними не тільки до дискретних матеріальних систем, але й до систем з розподіленими параметрами, до суцільних середовищ. Вони відіграють важливу роль в теорії поля і в математичній фізиці. З варіаційними принципами тісно пов’язані оптико-механічна аналогія, теорія канонічних перетворень, теорія груп Лі і закони збереження. Варіаційні принципи володіють великою евристичною цінністю; вони поширюються й на інші області фізики, зокрема на теорію відносності і на квантову та хвильову механіку, де важливу роль відіграють принципи найменшої дії і пов’язаний з ними лагранжів та гамільтонів математичний формалізм. У 1744 p. Мопертюї сформулював без доведення один варіаційний принцип і застосував його в механіці й оптиці. Утому ж самому році Л. Ейлер дав доведення цього інтегрального варіаційного принципу для випадку руху матеріальної точки в центральному силовому полі. Ж. Лагранж поширив цей принцип на широкий клас механічних рухів матеріальних систем, а Якобі в 1842 p.

поглибив теорію цього принципу. У сучасній літературі розглядуваний інтегральний варіаційний принцип відомий під назвою принципу Ейлера—Лагранжа. У першій половині XIX ст. був відкритий новий інтегральний варіаційний принцип, який тепер справедливо називають принципом Остроградського—Гамільтона. Першу важливу працю з теорії цього принципу виконав М. В. Остроградський у 1829 p. і опублікував у 1831 p. Дальший крок вперед зробив В. Гамільтон у 1834 p.; він довів цей принцип для руху механічної системи в консервативному силовому полі. Цікаво, що відправним пунктом відповідних досліджень Гамільтона в механіці були його відкриття в галузі оптики. Виявилось, що існує глибокий зв'язок між законами механіки й законами оптики; цей зв'язок був використаний у ХХ ст. для побудови так званої хвильової механіки. У більш загальній формі принцип Остроградського—Гамільтона в 1848 p. довів М. В. Остроградський. Перейдемо до розгляду допоміжних понять, необхідних для розуміння викладу варіаційних принципів. Розділ І. Загальна характеристика принципів механіки Принцип механіки — це аксіоматичне твердження, з якого як логічний наслідок випливає зміст механіки як науки. Усі принципи механіки поділяються на неваріаційні і варіаційні. І ті й інші, у свою чергу, підрозділяються на диференціальні й інтегральні принципи (див. схему). Неваріаційний принцип визначає властивості, що властиві усім рухам або в даний момент часу (диференціальний неваріаційний принцип) або на скінченому проміжку часу (інтегральний неваріаційний принцип). Прикладом диференціального неваріаційного принципу є основний закон динаміки (другий закон Ньютона) (а) Прикладом інтегрального неваріаційного принципу є закон збереження енергії Н = h. (b) Класична механіка, є логічним наслідком принципу (а). Німецький учений Г. Гельмгольц (1821—1894) заклав основи механіки, що випливають із принципу (b). Усі варіаційні принципи механіки дають відповідь на питання: чим відрізняється дійсний рух системи від інших рухів, що допускаються зв'язками, накладеними на систему? Кінематично можливий рух системи, що допускається накладеними на неї зв'язками, називається рухом порівняння. Варіаційний принцип указує характеристику дійсного руху системи, віднесену або до даного моменту часу, або до кінцевого інтервалу часу. У першому випадку він називається диференціальним, у другому — інтегральним варіаційним принципом. Варіаційні принципи механіки визначають найбільш загальні закономірності механічних рухів і тому знаходять широке застосування в сучасній механіці і фізиці. Принципи, що викладаються в цій роботі є логічними наслідками принципу (а). Тут вони наведені як універсальні методи розв’язування визначених задач динаміки і статики, хоча кожний з них можна розглядати як аксіоматичне твердження, з якого логічно випливає зміст механіки при тих обмеженнях, при яких справедливий той чи інший принцип. 1.1. Дійсний і уявні рухи для вільної матеріальної точки. Нехай вільна матеріальна точка з масою т рухається під дією сили, що має силову функцію U (х, у, z, ). Проекції сили на осі координат дорівнюють: Координати точки змінюються за певними законами: x=x(f), y=y( ), z==z( ).

(1) Нехай рухома точка в момент 0 пройшла через положення А в просторі, а в інший момент 1 > 0—через положення В (рис. 1). Умовимось називати момент 0 і положення А початковими, а момент 1 і положення В—кінцевими. Рівняння (1) изначають рух точки т, який відбувається в дійсності, тобто за законами природи. Цей рух точки називатимемо дійсним її рухом. Рис. 1 Разом з дійсним рухом вільної матеріальної точки розглядатимемо нескінченну множину уявних її рухів, які повинні задовольняти такі умови: 1) кожний уявний рух починається одночасно з дійсним рухом у момент 0 і закінчується також одночасно з дійсним рухом у момент 1; 2) кожний уявний рух починається з положення А, що є початковим для дійсного руху, і закінчується в положенні В, яке є кінцевим для дійсного руху. Положення і швидкість точки в будь-якому з уявних рухів нехай відрізняються, відповідно, від положення і швидкості точки в її дійсному русі нескінченно мало в кожний момент часу. Визначені переліченими вище ознаками уявні рухи є лише кінематично можливими, тоді як дійсний рух точки відбувається насправді під дією сил заданого силового поля. Отже, поряд з дійсним рухом вільної матеріальної точки, який відбувається між положеннями А і В за проміжок часу ( 0, 1), розглядатимемо нескінченно близькі до дійсного можливі її рухи, які всі відбуваються між тими самими положеннями А та В, між якими відбувається дійсний рух, і за той самий проміжок часу ( 0, 1). Порівнювані з дійсним рухом уявні рухи вільної точки можна задати аналітичне так. Виберемо три довільні однозначні неперервні і диференційовані функції часу ?1( ), ?2( ), ?3( ), нескінченно малий параметр ? і вважатимемо, що уявлюваний рух точки визначається координатами , (2) де час змінюється від моменту 0 до моменту 1. Швидкість точки в уявлюваному русі визначається трьома похідними по часу від координат (3) Щоб уявний рух відбувався протягом того самого проміжку часу і між тими самими положеннями А та В, що й дійсний рух матеріальної точки, функції ?1( ), ?2( ), ?3( ) треба підібрати так, щоб вони перетворювались в нуль у початковий і кінцевий моменти часу, тобто при = 0 і = 1: ?1( 0)= ?2( 0)= ?3( 0)=0, ?1( 1)= ?2( 1)= ?3( 1)=0 (4) При аналітичному визначенні уявних рухів ми здійснили малу зміну виду функцій x(f), y( ), z( ), які описують дійсний рух. Ця зміна, яка полягає в переході від функцій x( ), y( ), z( ) до нових функцій що нескінченно мало відрізняються від старих функцій, називається варіюванням функцій x( ), y( ), z( ). Прирости функцій, що знаходяться в результаті варіювання, позначаються символом ? і називаються варіаціями функцій: (5) Користуючись поняттям варіації, можна стверджувати: якщо дійсний рух точки відбувається за законом x=x( ), y=y( ), z=z( ), то порівнювані з ним уявні кінематично можливі рухи відбуваються за законом Оскільки вибір варіацій ?х, ?y, ?z довільний, то існує нескінченна множина уявних кінематично можливих рухів точки між заданими її положеннями. 1.2. Дійсний і уявні рухи для невільної матеріальної точки. У випадку невільної матеріальної точки сформульовані вище в п.1.1.

Рис можно заменить пшеницей, овсом и так далее. Важно. Рис нельзя варить на молоке. В течение 24 часов, которые следуют за упражнениями, запрещается пить молоко, кефир, есть дрожжевой хлеб. Кушайте только вареные, тушеные овощи и каши. Этим вы способствуете возрождению нормальной микрофлоры. Фрукты и овощи в сыром виде не рекомендуются по причине их осеменения микроорганизмами, а также излишнего возбуждения жизненного принципа «Ветра», который активизирует прославление. Рис как раз способствует угнетению этого жизненного принципа и приводит организм в норму. Поэтому сырые овощи и фрукты можно кушать на следующий день. Питье. Поглощение соленой воды примечет посредством высокой осмотической активности часть жидкости из крови в кишечник. Таким образом, жидкая одеть крови идет в направлении, противоположном обычному всасыванию, прочищая при этом микроворсинки тонкого и толстого кишечника. Именно этот механизм делает Шанк-Пракшалану уникальной. Я не знаю ни одну чистку (кроме голода), которая очищала бы тонкий кишечник, от которого зависит наше пищеварение и всасывание

1. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

2. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

3. Авіаційні традиції України

4. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

5. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

6. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі
7. Типи та механізми соціокультурної динаміки
8. Концесія як механізм розвитку економіки держави

9. Принцип работы и назначение телескопа

10. Принцип построения налога на добавленную стоимость

11. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

12. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

13. Принципы гражданского процессуального права

14. Понятие, содержание и принципы исполнительной власти

15. Основные принципы международного публичного права

16. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см

17. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

18. Принцип разделения властей

19. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

20. Принцип разделения властей

21. Принципы работы редактора над статьями в энциклопедическом издании (на примере детских энциклопедий издательства "Дорлинг Киндерсли")

22. Принцип аналогии в морфологии
23. Київська Русь
24. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

25. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

26. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

27. Принцип программного управления. Микропроцессор. Алгоритм работы процессора

28. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

29. Принцип работы сканера

30. Принципы реализации машин БД

31. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

32. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

33. "Принцип Максимума" Понтрягина

34. Синдром раздраженного кишечника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения

35. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое

36. Принципы организации хирургической помощи населению в чрезвычайных условиях

37. Задачи и принципы лечебного питания

38. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика
39. Принципы уголовного судопроизводства
40. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем

41. Проблемы экологической этики и принципы экологического гуманизма

42. Основополагающие принципы андрагогической модели обучения: Оптимальные условия их применения

43. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

44. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

45. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

46. Общие принципы ведения («мастеринга») настольных ролевых игр

47. Триоды. Устройство и принцип действия

48. Принцип относительности Эйнштейна

Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

49. Устройство и принцип работы радиоприёмника Попова

50. Устройство, назначение, принцип работы, типы и история телескопа

51. Основные принципы диалектической и формальной логики и их содержание

52. Философия К. Поппера и принцип фальсификации

53. Диалектика: принципы, законы, категории

54. Кредит, его сущность и принципы
55. Принципы деятельности и управления в коммерческих банках
56. Сравнительный анализ основных принципов бухгалтерского учета в России и США

57. Отчет по бухгалтерскому учету общий, общие принципы и законы ведения бухгалтерского учета

58. Сущность и основные принципы маркетинга

59. Рыночная стоимость и принципы оценки недвижимости

60. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

61. Принципы управления преуспевающих компаний

62. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции

63. Страхование - принципы, интересы, риски

64. Принципы и методы организации коммерческой деятельности

Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские

65. Принципы и модели ценообразования

66. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

67. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

68. Налогообложение: история развития, принципы, функции

69. Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

70. Предмет истории. Источники. Принципы изучения отечественной истории
71. Основные принципы политической деятельности государя в концепции Н.Макиавелли
72. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

73. Революційні події 1905-1907 р.р

74. Основные принципы философии ПоВеды

75. Культура Київської Русі.

76. Інформаційні системи і технології підприємства

77. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

78. Храм Во Имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Карловых Варах

79. Культурологический принцип в изучении географии Ярославской области

80. У истоков принципа деятельности

Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Культура Київської Русі

82. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

83. Принцип гражданственности в поэзии Н. А. Некрасова

84. Принцип не совсем обманутых ожиданий

85. Принципы психологического анализа в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"

86. Принципы психологического анализа в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"
87. Сатира как творческий принцип
88. Принципы прозы ХХ века

89. Принципы маркетинга

90. Маркетинговые принципы построения web-страниц Internet с целью электронной коммерции

91. Принцип ассортиментной политики

92. Управление фирмой на принципах маркетинга

93. Принципы измерения расстояний и линейных перемещений

94. Принцип Паули

95. Методика обучения математике как учебный предмет. Принципы построения курса математики в начальной школе.

96. Этиопатогенез и принципы хирургического лечения острого панкреатита

Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые

97. Охрана здоровья в России: принципы организации на фоне проблем

98. Принципы лечения венерических болезней

99. Общие принципы лечения диффузных заболеваний соединительной ткани


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.