Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

АНОТАЦІЯ Бакалаврська робота виконана на тему «Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства «Індустрія Клімату». Метою роботи є вивчення, детальний розгляд і дослідження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо ведення обліку готівкових та касових операцій. У бакалаврській роботі подані теоретичні питання стосовно теми, проведено аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства, розглянуто організацію інвентаризації касових операцій. Також розкривається методика ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку готівкових та касових перацій. A O A IO Bachelor work is execu ed o a heme «Accou of available a d cash opera io s of priva e e erprise «I dus ry of Clima e». he purpose of work is a s udy, de ailed co sidera io a d research of S a u es (s a dards) of record-keepi g, i rela io o he co duc of accou of available a d cash opera io s. I bachelor work heore ical ques io s are give i rela io o a heme, he a alyses of liquidi y a d solve cy of e erprise are co duc ed, orga iza io of aki g of i ve ory of cash opera io s is co sidered. Also he me hod of co duc of he primary, a aly ical a d sy he ic accou i g of available ope s up a d cashdesk eraciy. ЗМІСТВступ Розділ 1.Теоретичні основи обліку готівкових та касових операцій 1.1 Економічний зміст готівкових та касових операцій 1.2 Законодавчо-нормативне регулювання касових операцій Розділ 2.Характеристика ПП «Індустрія клімату» 2.1 Загальна характеристика ПП «Індустрія Клімату» 2.2 Формування облікової політики ПП «Індустрія Клімату» 2.3 Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ПП «Індустрія Клімату» Розділ 3.Організація бухгалтерського обліку готівкових та касових операцій 3.1 Порядок документального оформлення готівкових та касових операцій у ПП «Індустрія Клімату» 3.2 Cинтетичний та аналітичний облік готівкових та касових операцій у ПП «Індустрія Клімату» 3.3 Інвентаризація грошових коштів на ПП «Індустрія Клімату» Висновки Список використаної літератури ВСТУП Важливим елементом економічної системи є бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасними підприємствами. Тільки добре налагоджена система обліку зможе своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення надійного контролю за господарською діяльність і зміцненням фінансового стану. Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти. Грошові кошти, необхідні підприємству для нормальної виробничо-господарської діяльності, в процесі свого існування. Грошові кошти - це кошти, які має підприємство у своєму розпорядженні, вони створюються за рахунок власних та залучених коштів. Предметом бухгалтерського обліку грошових коштів є процеси документального оформлення руху коштів в касі підприємства, господарські операції повзані з надходженням і видатками грошових коштів. Мета роботи полягае у вивченнi основних теоретичних положень готiвкового обiгу та касових операцій , їх складових, якiсних та кiлькiсних показникiв та з’ясуваннi економiчного змiсту i мiсця в системi iснуючих економiчних відносин.

Також метою мого дослiдження в данiй бакалаврській роботi буде не тiльки загальне визначення готiвки та її внутрiшнього розподiлу як головної складової частини платiжного обiгу, а й проведення аналiзу платоспроможності iз застосуванням необхiдних документiв. Усі підприємства згідно із законодавством зберігають свої кошти в банках. Для здійснення операцій з готівкою на підприємствах створюються каси. Касові операції — це операції, пов'язані з прийманням, зберіганням, видачею готівки каси, підприємств, організацій тощо. Актуальність теми теми даної роботи полягає в тому, що грошові кошти відіграють важливу роль в виробничо-господарській діяльності підприємства і для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням,також питання грошового обiгу завжди залишатимуться актуальними для економiки будь – якої країни, оскiльки за допомогою його аналiзу можна визначити та провести оцiнку iнших економiчних процесiв. Предметом дослідження є питання організації обліку та інвентаризації грошових коштів. Об’єктам дослідження є ПП «Індустрія Клімату». При виконанні бакалаврської роботи опрацьовано Закони України, Постанови Національного банку України, накази Міністерства фінансів України та інші нормативні документи з питань організації обліку та інвентаризації грошових коштів, періодичні видання, що стосуються теми кваліфікаційної роботи, фінансові звіти ПП «Індустрія Клімату». Практична цінність результатів дослідження полягає у тому, що вони дають можливість провести поглиблений аналіз організації обліку грошових коштів, контролю за їх використанням та руху грошових коштів в процесі виробничо-господарської діяльності, а це в свою чергу сприятиме досягненню стійкого росту фінансових показників та даватиме повнішу інформацію про грошові кошти приватного підприємства «Індустрія Клімату». РОЗДІЛ 1. ТЕРЕОТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Економічний зміст готівкових та касових операцій Кожна установа або організація для здійснення своєї діяльності має у своєму розпорядженні грошові кошти. Гроші – це єдиний товар, цінність якого проявляється в той момент, коли ми від нього позбавляємось, також це засіб суспільного виразу економічної цінності благ. Сутність грошей полягає в тому, що властива товарному виробництву форма економічних зв'язків між товаровиробниками, також вони служать засобом стихійного обліку кількості й якості суспільної праці товаровиробників, що здійснюється на ринку і являють собою інструмент, за допомогою якого абстрактному змісту вартості надається реальність, конкретність, дійовість . Рух грошових коштів, який відбувається в процесі діяльності, може здійснюватись як у готівковій, так і у безготівковій формах. Готівка - це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів), і дорожні чеки .

Усі надходження і видача готівки в національній валюті підприємства враховують у касовій книзі (типова форма КО-4, затверджена наказом Мінстату.) Кожне підприємство, що є юридичною особою і має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів). Відокремлені підрозділи, що мають каси і здійснюють розрахунки готівкою, проводять при цьому касові операції з видачі (приймання) готівки на будь-які потреби з оформленням видаткових (прибуткових) касових ордерів або застосовують РРО (РК) при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, самостійно здають готівкову виручку до каси установи банку (інкасаторам банку), повинні також вести касові книги, які видаються і оформляються підприємством - юридичною особою, до складу якої вони входять. Відокремлені підрозділи, що мають каси та здійснюють розрахунки готівкою із споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із застосуванням РРО (РК) і не проводять при цьому касових операцій з видачі (приймання) готівки з каси на будь-які потреби з оформленням видаткових (прибуткових) касових ордерів, а здають отриману готівкову виручку до підприємства - юридичної особи, до складу якої вони входять у встановлені ним строки, можуть не вести касову книгу. Операція здавання відокремленим підрозділом готівки до каси підприємства здійснюється із застосуванням прибуткового касового ордера з видачею відповідної квитанції. РРО – це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіксальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів . Якщо бухгалтерія та касир підприємства - юридичної особи не працюють у вихідні та святкові дні, а його відокремлений підрозділ, який використовує при розрахунках РРО (РК) у ці дні працює, але не веде касової книги, то записи в касовій книзі підприємства - юридичної особи здійснюються наступного робочого дня підприємства. На підприємствах за умови забезпечення належного зберігання касових документів касову книгу можна вести також в електронній формі за допомогою комп'ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і роздрукування документів &quo ;Вкладний аркуш касової книги&quo ; та &quo ;Звіт касира&quo ;, які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі, затвердженої наказом Мінстату . Установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним бухгалтером та керівником підприємства. До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами підприємства. Ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір суми готівки, що може залишатися у касі в позаробочий час . З метою контролю готівкових коштів на підприємствах проводяться інвентаризації кас.

Причем без всяких промежуточных инстанций. Действовал один принцип: завод - фронт. Представители армии приезжали непосредственно в цеха заводов и фабрик, где получали оружие, снаряды и новую технику. Взаимодействие фронта и тыла проявлялось во всем. На место мужчин, ушедших на фронт, к станкам встали их жены и дети. И что удивительно - новые для себя профессии они осваивали в предельно короткие сроки. Причем многие из них переселились жить в общежития, организованные на предприятиях. Так было удобнее. Экономили силы. К тому же в общежитии, если ослабнешь или заболеешь, есть товарищи: не оставят в беде. В эти дни на берега Невы пришла радостная весть - наши войска перешли в контрнаступление под Москвой. Гитлеровские вояки, понеся большие потери в живой силе и технике, были отброшены от столицы нашей Родины на десятки километров. Тут же во всех подразделениях нашего полка состоялись политинформации. Разъясняя сводку Совинформбюро, мы старались воодушевить своих бойцов и командиров, рассказать о взаимодействии родов войск в зимних условиях, призывали к отваге в предстоящих боях, к которым мы настойчиво готовились. 6 Предстояла повторная операция по овладению Усть-Тосно с последующим выходом на станцию Мга

1. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

2. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

3. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

4. Аудит аудиту готівково-розрахункових операцій

5. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

6. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
7. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення
8. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

9. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

10. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

11. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

12. Основи побудови обліку праці та її оплати

13. Організація касових операцій у банківських установах

14. Форвардні та факторингові операції

15. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

16. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Облік активної частини балансу підприємства

18. Облік неопераційних витрат на підприємстві

19. Облік праці та її оплати

20. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

21. Облік створення підприємства

22. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу
23. Організація і методика проведення аудиту касових операцій
24. Організація обліку власного капіталу підприємства України

25. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

26. Формування облікової політики підприємства

27. Правовий статус приватного підприємства

28. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

29. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

30. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

31. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

32. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

34. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

35. Ціноутворення та цінова політика підприємства

36. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

37. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

38. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
39. Операційна діяльність підприємства
40. Операційний менеджмент підприємства

41. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

42. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

43. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

44. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

45. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

46. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

47. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

48. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

49. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

50. Фінансова санація та банкрутство підприємства

51. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

52. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

53. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

54. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
55. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства
56. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

57. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

58. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

59. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

60. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

61. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

62. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

63. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

64. Бізнес-план підприємства

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

65. Корпоративні підприємства

66. Планування діяльності підприємства

67. Фінанси підприємства

68. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

69. Інноваційна діяльність підприємства

70. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
71. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
72. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

73. Рентабельність підприємства

74. Управління утворенням прибутку підприємства

75. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

76. Автомазація виробничих процесів підприємства

77. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

78. Економічна оцінка активу балансу підприємства

79. Попередній фінансовий аналіз підприємства

80. Фінансова звітність підприємства

Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения

81. Аудит підприємства

82. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

83. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

84. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

85. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

86. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства
87. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"
88. Асортиментна політика підприємства

89. Непрямі податки підприємства

90. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

91. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

92. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

93. Розробка маркетингової стратегії підприємства

94. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

95. Управління ціновою політикою підприємства

96. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Збутові стратегії підприємства

98. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

99. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.