Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Ванькович Д.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка, Демчишак Н.Б., студент IV курсу економічного факультету Львівського національного університету Імені Івана Франка АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ У статті проаналізовано фінансові джерела формування інвестиційних ресурсів в Україні. Визначено основні їх види. Досліджено проблеми фінансового забезпечення інвестування в Україні й запропоновано шляхи їх розв'язання. I he publica io , fi a cial sources for formi g he i ves me resources i Ukrai e are a alyzed; heir mai ypes are es ima ed; problems of fi a cial provisio of i ves me s i he cou ry are i ves iga ed; a d ways for heir solvi g are offered. Потреба у збереженні позитивної динаміки економічного зростання, досягнутої останніми роками, та подальші структурні реформи в Україні засвідчують актуальність пошуку потенційних джерел формування інвестиційних ресурсів. Світова практика переконує, що за умов відсутності їх чіткої структури, належних кількісних та якісних показників неможливо досягти потрібного рівня розвитку й динамізму інвестиційних процесів. Вищевикладене зумовлює актуальність проблеми аналізу джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні. Дослідженню деяких проблем інвестування та джерел його забезпечення присвячено публікації Л. Пашнюка, Б. Малиняка, Т. Затонацької, В. Осецького, В. Мироненка, В. Сельського, В. Чайки. Водночас низка питань, що стосуються формування оптимальної структури інвестиційного капіталу, аналізу можливих механізмів залучення фінансових ресурсів у сучасних умовах та визначення напрямів їх приросту, залишаються не розв'язаними і є дискусійними. Це пояснюється не лише недостатньою кількісно комплексних досліджень із цієї проблематики, а й динамізмом інвестиційних процесів та постійними змінами підходів до оптимізації залучення інвестиційних ресурсів у економіку. Метою статті є дослідження фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів у вітчизняній економіці та шляхів активізації їх використання. Інвестиційні ресурси — це всі види економічних ресурсів, що залучаються з метою вкладення в об'єкти інвестування'. Розрізняють такі форми інвестиційних ресурсів: фінансові, матеріальні, нематеріальні, трудові, інформацію та підприємницький хист. Враховуючи це, доцільно виокремити фінансові й не фінансові джерела формування інвестиційних ресурсів. У контексті цього дослідження зосередимо увагу на вивченні фінансових джерел, під якими розумітимемо грошові ресурси, що використовуються для формування зазначених ресурсів у процесі інвестування. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні доцільно проводити на основі їх поділу на вітчизняні та зарубіжні. З-поміж вітчизняних джерел слід виокремити такі: 1) власні кошти підприємств; 2) кошти державного та місцевих бюджетів; 3) кошти фінансово-кредитної системи; 4) заощадження громадян. Ключовими зарубіжними джерелами є кошти портфельних та стратегічних інвесторів. З метою детального розгляду джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні слід проаналізувати структуру інвестицій у вітчизняну економіку (таблиця І).

Таблиця 1. Інвестиції за джерелами фінансування, у фактичних цінах (мли гри) та у відсотках до загального обсягу Джерела Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (січ. - бер.) Кошти державного бюджету 1210 5,1% 1749 5,4% 1863 5,0% 3570 7,0% 7945 10,5% 5077 5,5% 9605 6,5% 744 2,6% Кошти місцевих бюджетів 975 4,1 % 1332 4,1% 1365 3,7% 2095 4,1% 3544 4,7% 3915 4,2% 6732 4,5% 632 2,2% Власні кошти підприємств та організацій 16198 68,6% 21770 66,8% 24470 65,8% 31306 61,4% 46685 61,7% 53424 57,4% 89136 59,8% 17785 62,8% Кошти іноземних інвесторів 1400 5,9% 1413 4,3% 2068 5,6% 2807 5,5% 2695 3,6% 4688 5,0% 5094 3,4% 1098 3,9% Кошти населення 1176 5,0% 1415 4,4% 1573 4,2% 1822 3,6% 2577 3,4% 3091 3,3% 5110 3,4% 1514 5,3% Кредити банків та інші позики 391 1,7% 1400 4,3% 1985 5,3% 4196 8,2% 5735 7,6% 13740 14,8% 21256 14,3% 3707 13,1% Інші джерела фінансування 2279 9,6% 3494 10,7% 3854 10,4% 5215 10,2% 6533 8,5% 9161 9,8% 12036 8,1% 2834 10,1% Складено за матеріалами Статистичного щорічника України за 2005 рік (за ред. О.Г. Осауленка. — К.: Консультант, 2006. — С. 205) та заданими інтернет-сторінки Державного комітету статис­тики — www. ukrs a .gov.ua. Як випливає з даних таблиці, головним джерелом інвестиційних ресурсів є власні кошти підприємств. Інвестування з використанням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів населення та зарубіжних інвесторів протягом 2000—2006 років залишалося стабільним, не виявляючи суттєвих тенденцій до зростання чи спаду, і становило порівняно незначну частку в загальній структурі інвестицій. Протягом цього ж періоду спостерігалася тенденція до активізації використання банківських кредитів та різних позик, що підтверджується поступовим збільшенням їхньої ваги при фактично такому ж незначному зменшенні частки власних ресурсів. Отже, близько 60 % капітальних вкладень в Україні тенденційно реалізується за рахунок власних коштів підприємств. Левову частку цих коштів становлять прибуток та амортизаційні відрахування. Інвестиційна активність визначається реальною прибутковістю економіки. Проте українська економіка залишається порівняно малоприбутковою, що й підтверджують низькі показники рентабельності, зокрема промислового виробництва (рис. 1). Рис. І. Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств у 2000-2005 роках, у% Складено за даними інтернет-сторінки Державного комітету статистики — www.ukrs a .gov.ua.Головною причиною того, що прибуток не виконує своєї ролі ключового джерела інвестиційних ресурсів для підприємства, є неефективна податкова система. Саме тягар оподаткування зумовлює перехід значної частки доходів у тінь. У цьому контексті як позитив варто відзначити активізацію обговорення із січня 2007 року урядового проекту концепції реформування податкової системи України, який передбачає, зокрема, зниження ставки податку на прибуток підприємств з 25 % до 20 % до 2012 року. Отже, без якнайшвидшого реформування податкової системи на підприємствах, що справно сплачують податки, найближчими роками не варто очікувати істотного зростання прибутковості виробництва. Лише з поглибленням НТП, зростанням виробництва й підвищенням його рентабельності роль прибутку як інвестиційного джерела в Україні зростатиме.

У процесі формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку вітчизняної економіки різноманітні податкові пільги не повинні відігравати важливу роль. Поділяємо думку Р. Пророка, що однією з можливих форм підтримки, скажімо, інноваційних підприємств може стати дослідницький податковий кредит, який дав би змогу вилучати з оподатковуваного доходу витрати на дослідні і впроваджувальні роботи. Таке зниження податку на прибуток, безумовно, спонукатиме фірми до розширення видатків за рахунок власних коштів. Проте вважаємо, що ефективність застосування зазначеного податкового кредиту може бути досягну та лише у разі чіткої регламентації механізму його надання із забезпеченням належного контролю. Проблема використання подібних способів податкового стимулювання загострюється у зв'язку з негативною вітчизняною практикою, коли надання будь-яких пільг призводить до значних зловживань при їх використанні. Тому нерозв'язаним залишається питання доцільності їх надання взагалі. Значно ефективнішим, на наше переконання, стало би стимулювання зростання виробництва і прибутковості шляхом безпосереднього зниження ставок оподаткування й податкового тиску. Щодо амортизації слід зауважити, що останніми роками в розвинених країнах зростає її частка в загальному обсязі інвестицій, зокрема у США вона становила 70—75 %. В Україні цей показник варіював у межах від 5,3 % у 1994 році до 192,9% у 1997-му й до 65,0% у 2004 році. Отже, для підвищення ефективності використання амортизаційних відрахувань для формування інвестиційних ресурсів, на нашу думку, потрібно: 1) переглянути норми таких відрахувань з огляду на оптимальні терміни використання основних засобів; 2) відшукати ефективні способи стимулювання підприємств щодо оновлення основних засобів за рахунок власних амортизаційних коштів; 3) запровадити прискорену амортизацію з метою стимулювання використання новітніх технологій; 4) розширити права підприємств щодо вибору конкретних методів і норм нарахування амортизації. Важливим джерелом ресурсів для інвестування є також кошти державного й місцевих бюджетів. їхня частка протягом останніх років сумарно становить близько 10%, або майже 10 млрд. грн. у грошовому еквіваленті щороку з незначними коливаннями (таблиця І), У цьому контексті суттєвою є реалізація планів уряду щодо посилення уваги до розвитку системи державного інвестування, яка передбачає чітку пріоритетність державних капіталовкладень, спрямованих на реалізацію інноваційних проектів. Можна стверджувати, що нині бюджетним інвестиціям приділяється недостатньо уваги. Зокрема в Україні активно використовуються лише капітальні трансферти, що у 2004—2005 роках становили понад 10 мли грн. (близько 3 % від ВВП), і нерідко ігноруються такі способи інвестування реальної економіки за рахунок бюджетних коштів, як внески до статутних фондів та інвестиційні кредити. Успішні заходи Уряду сприяли значному зростанню доходів і видатків державного бюджету на 2005-й, 2006-й, 2007 роки, завдяки чому вдалося вивести із тіні істотну частку ВВП. Щоправда, дискусійним є питання доцільності надмірної соціальної зорієнтованості бюджету 2005-го та 2006 року за гострої потреби економіки в додатковій державній інвестиційній підтримці, хоча, як стверджує М.Я

Значне місце у документі надавалося військовому питанню. «Тимчасовий уряд, — говорилось у декларації, — визнаючи необхідним зберегти під час війни бойову єдність армії, не вважає можливим допустити заходів, які можуть порушити єдність її організації і команди, як, наприклад, зміни в сучасний момент загального мобілізаційного плану шляхом негайного переходу до системи територіального комплектування військових частин або надання командних прав якимось громадським організаціям. Разом із тим Уряд вважає за можливе надалі сприяти тіснішому національному об'єднанню українців у війську — через формування окремих частин виключно українцями, по-скільки цей спосіб, на погляд військового міністра, буде можливий з технічного боку і не порушить бойової сили армії»[438]. В обнародуваному 3 липня 1917 р. Другому Універсалі Центральна Рада повідомляла про результати київських переговорів, про те, що вони позитивно оцінені Тимчасовим урядом. У черговий раз заявивши про небажання відокремлювати Україну від Росії, автори документа заявляли: «Українська Центральна Рада, обрана Українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками наших народів, що живуть на Україні, від їх революційних організацій, і тоді стане тим єдиним найвищим органом революційної демократії України, який буде представляти інтереси всієї людности нашого краю

1. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

2. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

3. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

4. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

5. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

6. Основні напрямки фінансового аналізу
7. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз
8. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

9. Облік і аналіз фінансових результатів

10. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

11. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

12. Попередній фінансовий аналіз підприємства

13. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

14. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

15. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

16. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие

17. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

18. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

19. Аналіз інвестиційних проектів

20. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

21. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

22. Аналіз фінансового стану підприємства
23. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"
24. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

25. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

26. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

27. Захист інноваційних фінансових послуг

28. Основи фінансового аналізу

29. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

30. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

31. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

32. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Види та методи фінансового аналізу

34. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

35. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

36. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

37. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

38. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"
39. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"
40. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

41. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

42. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

43. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

44. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

45. Ринок фінансових послуг

46. Фінансова система України

47. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

48. Оцінка фінансового стану підприємства

Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Ринок фінансових послуг

50. Фінансовий аудит

51. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

52. Методики оцінки фінансового стану банків України

53. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

54. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників
55. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
56. Проблеми функціонування фінансових бірж України

57. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

58. Фінансова надійність страхової компанії

59. Фінансова стійкість комерційного банку

60. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

61. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

62. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

63. Державний фінансовий контроль (ревізія)

64. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

65. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

66. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

67. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

68. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

69. Примітки до фінансової звітності

70. Фінансова звітність
71. Фінансова звітність підприємства
72. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

73. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

74. Аудит фінансової звітності

75. Характеристика рекреаційних ресурсів України

76. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

77. Правові засади фінансової діяльності держави

78. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

79. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

80. Фінансово-правові норми

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

81. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

82. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

83. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

84. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

85. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

86. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація
87. Міжнародна торгівля фінансовими послугами
88. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

89. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

90. Уроки фізики з використанням мультимедійних засобів

91. Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування

92. Державна фінансова підтримка санації підприємств

93. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

94. Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)

95. Діяльність фінансових фондів

96. Зведений фінансовий баланс держави

Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

97. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

98. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

99. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.