Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Ю.Г. Барабаш Проблема профвідбору молоді на сучасній науковій основі набуває все більшої актуальності. Традиційна перевірка лише знань і вмінь абітурієнта по окремих предметах не дозволяє визначити його відношення і можливості до спеціальності, якою він хоче оволодіти. Таким чином, продовжує мати місце дуже неефективна система профвідбору ,так як одержувані абітурієнтом на екзаменах оцінки не можуть бути критерієм профпридатності у даному випадку. Як результат: у навчальних закладах щороку до навчання приступає певна частина молоді, професійно непридатної до своєї майбутньої професійної діяльності. На своїх робочих місцях такі спеціалісти будуть функціонально безпорадними працівниками, так як по багатьох професійно важливих якостях мають негативні показники. Все це примушує приступити до перегляду системи комплектування перших курсів навчальних закладів, роботу у цьому напрямку будувати так, щоб виключити попадання випадкових для даної спеціальності людей. Питання профвідбору достатньо складне. В його основі знаходиться об’єктивне протиріччя між необхідністю прийняття рішення про професійну придатність даного абітурієнта s можливостями одержання при цьому достовірної і надійної інформації. Тому, перш за все необхідно визначити показники особистості, які підлягають оцінці та методики їх визначення, тобто сформулювати вихідні позиції та предмет оцінки. Як підкреслює Т.О. Воробйова, методика профвідбору повинна перш за все передбачати перевірку схильностей і здібностей  які можуть бути передумовою успіху в оволодінні педагогічною чи іншою майстерністю у вузі і надалі - в процесі самостійного вдосконалення своїх знань і вмінь. При цьому необхідно враховувати ряд об’єктивних обставин, які утруднюють діагностику у нашому прикладі педагогічних здібностей чи профпридатності до педагогічної діяльності. Наприклад, здібності до педагогічної чи іншої діяльності не можна сформувати поза нею. Те ж саме стосується і профпридатності, яка являє собою складний комплекс ознак особистості. Немає допрофесійної придатності або непридатності. Таким чином, визначаючи методику профвідбору на педагогічні чи інші спеціальності, необхідно враховувати пластичність психофізіологічної і психічної організації людини. Недостатньо розвинені спочатку здібності і якості у майбутньому можуть прогресивно розвиватись, що дозволить спеціалісту в цілому успішно працювати по набутій спеціальності. Одночасно, не можна робити кінцевий висновок про професійну придатність абітурієнта до даної спеціальності при наявності лише окремих хоч і важливих професійних якостей. Наприклад, таких як комунікативні, організаторські здібності, мовні здібності та ін., так як вони важливі для представників всіх спеціальностей , особливо у системі “людина-людина”. Тому, повинна бути комплексна оцінка особистості, яка б охоплювала всі головні професійно значимі якості. Такий підхід до діагностики особистості повинен дозволити з найменшою імовірністю помилки прийти до висновку про наявність чи відсутність у неї покликання до даного виду праці. Сьогодні у педагогіці структура професійної придатності особистості до педагогічної діяльності (Е.П

. Шастіна та ін.) включає такі компоненти: 1. Професійна педагогічна спрямованість (нахили, інтереси, мотиви, потреби). 2. Педагогічна обдарованість (своєрідне поєднання спеціальних педагогічних здібностей). 3. Характерологічна цілісність і визначеність особистості (моральна вихованість, відповідальність, єдність переконань, слів і дій, оригінальність, урівноваженість та інші риси характеру). Це дозволяє визначити два головні напрями, по яких необхідно вести профвідбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності: 1. Визначення готовності до свідомого вибору педагогічної діяльності, його педагогічної спрямованості (у формі співбесіди чи екзамену). 2. Діагностування ступеня вияву найголовніших професійно-значимих якостей особистості до праці вчителя (застосування тих відносно нескладних і одночасно надійних методик, валідність яких уже давно доведена). Готовність абітурієнта до свідомого вибору педагогічної діяльності розглядається сьогодні у такому поєднанні взаємозв’язаних між собою елементів і має таку структуру: - розуміння ним соціальної значимості педагогічної праці; - його уявлення про працю вчителя; - знання ним головних вимог обраної педагогічної спеціальності та самооцінка своїх можливостей до оволодіння нею (в період навчання і пізніше самовдосконалення на своєму робочому місці); - зв’язок громадсько-педагогічної діяльності абітурієнта з профілем факультету, вміння розв’язувати доступні для нього педагогічні завдання. З важливих професійно-значимих якостей особистості до праці вчителя сьогодні виділяють такі: №№ Предмет дослідження Професійно значимі якості Методика дослідження 1. Психодинамічні якості Емоційна стабільність Працездатність Методика Г.Айзенка Кольоровий тест М.Люшера 2. Особистісні якості Педагогічна спрямованість Ціннісні орієнтації Варіант методики Н.В. Кузьміної Модифікація методики М.Рокача 3. Особливості спілкування Комунікативні і організаторські здібності Реагування на конфліктні ситуації Вміння слухати Вміння виразно і зв’язно говорити Методика КОС-1 Методика К.Томаса Методика В.Маклені Методика В.Маклені 4. Психічні процеси Увага: - розподіл             - переключення Мислення: - мислення, пам’ять Методика ВН-2 Складання чисел з переключенням Методика “Складні асоціації” Діагностування абітурієнта по всіх цих показниках (їх у нас 11), а потім аналіз і узагальнення одержаної інформації - громіздкий і складний процес. Тому, виникає необхідність виділення серед них найголовніших, стержневих якостей, без аналізу яких неможливо прийти до висновку про професійну придатність особистості, у нашому прикладі до педагогічної діяльності. Ми рахуємо, що до групи стержневих у даному випадку якостей необхідно віднести перш за все такі з них : - емоційна стабільність особистості; - комунікативні та організаторські здібності; - вміння виразно і зв’язно говорити; - мислення і память. Чому ми зупиняємось саме на цих показниках? Високий ступінь емоційної нестабільності (невротичності) розглядається сьогодні як показник професійної непридатності до педагогічної праці, так як люди з таким показником деформують відносини з іншими людьми, характеризуються авторитарністю , через значну вразливість тяжко і тривалий час переносять конфлікти, не можуть “взяти себе в руки”.

Вони нерідко пригнічені, що їм заважає створювати “мажор” (А.С. Макаренко) у класі та ін. Педагогічна діяльність передбачає активні контакти з іншими людьми, вміння налагоджувати взаємовідносини з ними, організацію і згуртування учнівського колективу на виконання тих  чи інших завдань. Тому, важливо провести діагностику комунікативних і організаторських здібностей абітурієнтів. Високі вимоги ставляться до мови вчителя, його вміння ясно, чітко і логічно висловлювати свої думки. Необхідно також вивчати деякі індивідуальні особливості розумової діяльності і виявляти при цьому випадки низького рівня її розвитку (аж до дебільності). Так, наприклад, повна нездатність виконувати завдання на логічність мислення, трактувати прислів’я та інші тести як правило свідчить про недостатню логічність, критичність розуму, низьку здатність до спілкування, утворення понять та ін. Таким чином, необхідною умовою успішного оволодіння професійною майстерністю є досить високий розвиток мислення і пам’яті людини. Це та мінімальна кількість стержневих якостей особистості, без вивчення яких неможливо зробити висновок про її професійну придатність до праці вчителя. Розглянемо нижче організаційно-методичні основи проведення діагностування абітурієнта по виділених нами показниках оцінки. Перший етап профвідбору абітурієнта  може проводитись у формі профорієнтаційного екзамену. Його зміст визначають вищевідмічені нами три взаємозв’язані між собою елементи (с.2), які і дозволяють комісії оцінити готовність особистості до свідомого вибору педагогічної діяльності. При цьому бажано виділяти такий необхідний об’єм знань і вмінь та попереднього суспільно-педагогічного досвіду: Знання: соціального призначення праці вчителя; головних вимог до педагогічної діяльності та протипоказань до її вибору; найважливіших ознак педагогічної діяльності (об’єкт, мета, засоби, умови праці та ін.); про свої нахили до роботи з дітьми; про складнощі і труднощі в праці вчителя; можливостей для творчого зростання педагога та ін. Вміння: логічно обрати і обґрунтувати свою поведінку у заданих умовах спілкування з дітьми, а також у нестандартних ситуаціях; розв’язати доступне педагогічне завдання; зробити обґрунтований аналіз педагогічної ситуації, яка близька до досвіду абітурієнта; граматично вірно, логічно, чітко і зрозуміло викласти свої думки, вести діалогічне мовне спілкування та ін. Досвід суспільно-педагогічної діяльності: участь у доступній професійно спрямованій роботі з дітьми, особливо у тривалих за часом її формах і проявлені при цьому ерудиція, інтерес, спостережливість, ініціативність; аргументована самооцінка відповідності індивідуально- психологічних особливостей вимогам педагогічної спеціальності; усвідомлення можливостей і головних напрямів професійного самовдосконалення в період навчання у педагогічному вузі. Всебічне усвідомлення професійного вибору означає, що абітурієнт досить повно і всебічно поінформований про обрану педагогічну професію, розуміє її суспільне значення, знає особливості і вимоги її до людини, прогнозує хоча б у загальному свої перспективи і очікувані труднощі при оволодінні даною педагогічною спеціальністю.

И не имея такого королевского повода выгнать. У меня не было распространённых женских страхов, что вот мужа увели, а другого не найду. Я отлично понимала, что никто никого не увёл, что это стопроцентно удачно поставленный спектакль. Пётр и Павел вели себя как взрослые тактичнейшие люди. Очень переживали, но за всё время, боясь ранить, не задали мне ни одного вопроса. Вытаскивали меня гулять к Новодевичьему монастырю и ходили со мной на светские мероприятия, хотя им не всегда это было интересно. С учёбой детей начались проблемы. Конечно, благотворительность с отдыхом преподавательницы на нашей даче не прошла безнаказанно. Пиететная часть отношения Петра и Павла к педагогам была необратимо разрушена. Они вступили в самую горячую часть переходного возраста, и проблемы в семье сделали их достаточно неуправляемыми. Для педагогов с навыками это не было бы неожиданностью, но в лицее работали сексуально не обслуженные климактерические тётьки, внутренний потенциал которых был рассчитан на девочек с косичками, пишущих круглым почерком стихи в тетрадку

1. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

2. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

3. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

4. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

5. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

6. Развитие ключевых компетентностей будущих педагогов профессионального обучения как педагогическая проблема
7. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
8. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

9. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

10. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

11. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

12. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

13. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

14. Проблема профессионального роста педагогов в образовании

15. Деятельность социального педагога по решению проблемы злоупотребления алкоголем среди школьников

16. Проблема знешкодження або часткової утилізації твердих побутових відходів

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники
Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк"

18. Проблема внеземных цивилизаций

19. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

20. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

21. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

22. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли
23. Глобальна продовольча проблема
24. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

25. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

26. Проблемы Аральского моря

27. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

28. Продовольственная проблема мира

29. Индия. Проблемы и пути их решения

30. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

31. Демографические проблемы Китая

32. Глобальные проблемы здоровья человечества

Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

33. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

34. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

35. Государственный бюджет, проблемы его формирования

36. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

37. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

38. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
39. Проблемы налогообложения в Российской экономике
40. Проблемы реформирования налоговой системы в России

41. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

42. Государственный долг России: проблемы и решения

43. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

44. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

45. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

46. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

47. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

48. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский

49. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

50. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

51. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

52. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

53. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

54. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ
55. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость
56. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

57. Проблема пользования нелицензионными товарами

58. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

59. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

60. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

61. Проблема происхождения государства и права

62. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

63. Свинец и проблемы экологии

64. Глобальные проблемы современности

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

65. Substance abuse: Alcohol Consumption and alcohol dependence among the youth (Социологическое исследование проблемы алкоголизма среди студентов)

66. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

67. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

68. Основные проблемы культуры речи в СМИ

69. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

70. Проблема классификации языков
71. Философские проблемы фантастики
72. Проблема трагической судьбы России в повести А. Платонова "Котлован"

73. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

74. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

75. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

76. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

77. Абай Кунанбаев (1845-1904)

78. Проблемы национального характера в русской прозе 20 века

79. Образы Абая и Кунанбая в произведении Мухтара Ауэзова "Путь Абая"

80. Проблема освоения иноязычных заимствований русскоязычными индивидами

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

81. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

82. Этические проблемы в фильме Э. Рязанова “Дорогая Елена Сергеевна”

83. Музыкальные способности. Проблемы диагностики и развития

84. Антигитлеровская коалиция и проблема послевоенного устройства мира. ООН: цели и механизм действия

85. Внутриполитическая пропаганда в СССР 1935-1939 годов: материалы газеты "Правда" в социально-психологическом аспекте проблемы

86. Проблемы генезиса капитализма в России
87. Проблема происхождения русского народа в отечественной литературе советского и пост-советского периодов
88. Палестинская проблема

89. "Вторая опора" ЕС: проблемы построения и подходы

90. Проблемы современной Москвы

91. Sportster Voice 28.8 Инсталляция & Проблемы и решения

92. Проблема 2000 года и ее последствия

93. Проблема выбора средней величины

94. Эвтаназия, как проблема современной медицины

95. Проблемы здоровья детей

96. Этические проблемы трансплантологии

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Психологические проблемы анорексии и булемии

98. Преступная группа: криминалистические проблемы

99. Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.