Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Черкаський державний бізнес-коледж Циклова комісія економіки, комерції та бухгалтерського обліку КОНТРОЛЬНА РОБОТА &quo ;Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів.&quo ; Виконав: студент заочного відділення Перевірила викладач Борисенко О.І. Черкаси 2006 План: 1. Збереження документів 2. Скласти і оформити діловий лист (№8) 3. Взаємозв’язок атестації та економічного успіху підприємства 4. Опишіть систему заходів щодо роботи зі співробітниками, що звільняються з ініціативи адміністрації та при звільненні співробітника з власної ініціативи Список літератури 1. Збереження документів Оперативне зберігання документів. Методичне керівництво і контроль за формуванням справ в установі та її структурних підрозділах здійснює канцелярія чи призначена для цього особа. Документи з часу заведення (надходження) їх у діловодстві і до передачі у відомчий архів зберігають за місцем формування у справи (на великих установах доцільно зберігати справи у канцелярії). Для підвищення оперативності пошуків документів справи розміщують у відповідно до їх номенклатури. На корінцях обкладинок справ зазначають індекси за номенклатурою. У разі зберігання справ у структурних підрозділах збереження документів і прав забезпечують їх керівники і співробітники, відповідальність за документацію. Справи повинні знаходитися у робочих кімнатах або у спеціально відведених для цього приміщеннях у шафах і столах, що замикаються , чим забезпечується повне збереження документів. Магнітні стрічки з фонограмами засідань колегіального органу зберігають у відповідального секретаря. На стрічці і коробці робиться відмітка про дату засідання і час запису. Секретар колегіального органа несе відповідальність за їх зберігання. Документи, створені засобами обчислювальної техніки, зберігають на загальних підставах. Стороннім установам справи видаються з дозволу керівника установи. На видану справу заводиться картка-замінник справи, у якій зазначають: структурний підрозділ, номер справи, дату видачі, кому видано, дату повернення. Передбачають графи для розписок в одержанні та прийманні справи. Вилучення документів зі справ постійного строку зберігання забороняється. Як виняток вилучення документа допускається з дозволу керівника установи з обов’язковим залишенням у справі засвідченої копії документа. Закінчені діловодством справи постійного і тривалого (понад 10 років включно) можуть передаватися у відомчий архів за погодженням з керівниками установ. Підготовка справ до наступного зберігання використання. Підготовка справ до наступного зберігання використання передбачає такі види робіт: • експертиза цінності документів; • оформлення справ; • складання справ до відомчого архіву і забезпечення схоронності документів. Експертиза цінності документів полягає у визначенні їх цінності для встановлення строків зберігання та відбору на державне зберігання. Відбір документів для знищення і складання на них акта проводиться після підготовки описів справ постійного і тривалого зберігання за цей же період. Акти про виділення документів для знищення розглядаються на засіданнях експертної комісії одночасно з описами справ.

Після затвердження актів документи і вправи, відібрані до знищення, працівники служби документації або відомчого архіву організації здають господарчій службі або установам по заготівлі вторинної сировини. Оформлення обкладинки справи. Документи установи формуються у справи, які підлягають оформленню при їх заведення і після закінчення року. Справи постійного і тривалого зберігання підлягають повному оформленню, яке передбачає: підшивання в обкладинку з твердого картону; нумерацію аркушів у справі; складання підсумкового напису; складання внутрішнього опису документів; оформлення обкладинки справи. Сформовані у справи документи тимчасового зберігання оформляються спрощено: вони не підшиваються, аркуші не нумеруються, уточнення елементів оформлення обкладинки не проводиться. Окремі групи справ постійного зберігання, найменування яких не повністю розкривають зміст (справи з постановами, наказами, розпорядженнями), повинні мати внутрішні описи документів. Опис подається на початку справи і містить індекси документів, їх короткий зміст, дати і номери аркушів у справи. Після закінчення діловодного року до написів на обкладинках справ постійного і тривалого зберігання вносять необхідні уточнення, перевіряють відповідність заголовків справ на обкладинці змісту підшитих документів, у разі необхідності до заголовку справи вносять додаткові відомості (проставляють номери наказів, протоколів, вказують види і форми звітності тощо). Дата на обкладинці має відповідати року заведення і закінчення справи; у справі, що містить документи років, що передували рокові утворення справи, під датою робиться запис: (є документи за роки). На обкладинці проставляють номер справи за описом і (за погодженням з відомчим архівом) номер опису фонду. Написи на обкладинках справ постійного і тимчасового зберігання виконують чорним світлостійким чорнилом або пастою. Складання описів справ. За результатами експертизи цінності документів складають описи справ постійного, тривалого зберігання і з особового складу як установи в цілому (для установ з централізованим формуванням і зберіганням справ), так і кожного структурного підрозділу (для установ зі складною структурою). Описи ведуть протягом кількох років з єдиною суцільною нумерацією справ. Справи кожного року становлять річний розділ опису. Наприкінці опису роблять підсумковий запис, в якому вказують (цифрами і літерами) кількість справ, що значаться за ним, перший і останній номери справ, обумовлюють особливості нумерації (літерні і пропущені номери). До річного розділу опису вносять також справи, не завершені діловодством протягом року. В таких випадках наприкінці пічних розділів опису кожного наступного року, протягом якого справи продовжувалися, зазначають: «Документи з цього питання див. також у розділі за рік, №». Опис справ структурного підрозділу установи складають у двох примірниках. Якщо цей структурний підрозділ має експертну комісію, опис складають у трьох примірниках, оскільки один з них додається як підстава до протоколу експертної комісії. Опис справ структурних підрозділів є підставою для складання річного розділу зведеного опису справ установи, за якими справи передаються на зберігання до державних чи відомчих архівів України.

Зведені описи справ тривалого зберігання складають у двох примірниках і оформляють так само як і описи справ постійного зберігання. Описи справ тривалого зберігання на затвердження архіву не надсилаються. Зберігання справ у архіві. Закінчені діловодством справи постійного і тривалого зберігання разом з реєстраційними картками на документи передають до архіву установи через два роки після завершення їх у діловодстві. Справи тимчасового зберігання передають до архіву на розсуд керівника установи. Передавання справ до архіву установи здійснюють за графіком, складеним архівом і погодженим з керівниками структурних підрозділів та затвердженим керівником установи. Якщо окремі справи необхідно залишити у діловодстві для поточної роботи, архів установи оформляє їх видачу в тимчасове користування. Приймання (передавання) кожної справи здійснює завідувач (спеціальний співробітник) відомчого архіву в присутності працівника діловодної служби лише після повного впорядкування та оформлення. Справи постійного і тривалого зберігання передаються до архіву за описами. При цьому на всіх примірниках описів навпроти кожної справи робиться позначка про її наявність. Наприкінці кожного примірника опису завідуючий архівом або особа, відповідальна за архів установи, розписується у прийнятті справ з обов’язковим зазначенням цифрами і літерами кількості переданих до архіву справ, проставляє дату. Один примірник опису повертається структурному підрозділові, решта залишається в архіві. Справи тимчасового зберігання можуть передаватися до архіву установи за номенклатурою. До відомчого архіву співробітники діловодної служби доставляють справи у в’язках. Схоронність документів в установі забезпечується: наданням приміщення для відомчого архіву; обладнанням приміщення архіву засобами пожежогасіння, охоронної сигналізації,; застосуванням спеціального обладнання для зберігання документів (стелажі, сейфи, картонажі та ін.); створенням оптимального волого-температурного і світлового режиму в приміщеннях архіву, проведенням санітарно-гігієнічних заходів. 2. Скласти і оформити діловий лист (№8) ТОВ «Поліграфсервіс» Директорові Черкаського модельного центру вул. Лісова, 28, м. Київ, 01031 тел.: (044) 338-58-98 факс: (044) 338-22-64 Підтверджуємо одержання Вашого запиту (від 17.05.2006) і робимо тверду пропозицію щодо постачання підручників у замовленій кількості. Постачання замовлених книжок здійснюватиметься однією партією згідно заявки у десятиденний термін після здійснення передоплати. Передоплату просимо здійснити на розрахунковий рахунок № 012345678 у Лісовому відділенні Промстройбанка м. Києва, МФО 485678. 20.05.2006 Директор (підпис) 3. Взаємозв’язок атестації та економічного успіху підприємства Атестація кадрів – періодичне визначення ділової кваліфікації працівників, професійної їх придатності й відповідності посадам, які вони займають, націлена на поліпшення якісного складу кадрів, в першу чергу, спеціалістів та керівників різних рівнів. Перелік посад і порядок атестації встановлюється в кожній галузі окремо. Оцінка працівників – невід’ємна складова системи управління персоналом.

Але там, де йдеться про зміст діяльності органів безпеки, системно-структурний аналіз виконує допоміжну роль, бо має певні межі свого застосування. Ось чому на озброєння при підготовці та написанні праці береться ціла низка діалектико-методологічних засобів. Це насамперед єдність історичного та логічного. Адже історія пишеться не тільки для історії, а й для сьогодення, бо вона - це не лише минуле. Точніше, це не стільки минуле, скільки людська діяльність, яка має свої закономірності, одна із яких - спадкоємність минулого, сьогодення й майбутнього. Ось чому в роботі використовуються ретроспективний, порівняльно-історичний методи та метод історичної аналогії. Автор ставить за мету довести в дослідженні, що в логічне, тобто сьогодення діяльності спецслужб, треба взяти історичне, але виправлене, звільнене від усякої лузги, від випадковостей та помилок минулого. Через дослідження проводиться діалектична ідея наступності, яка вимагає брати з історії для сьогодення прогресивно-позитивне. Тому практичне значення теоретичного дослідження - відповісти на запитання: якими повинні бути сьогодні Служба безпеки, військова розвідка, інші спецслужби України, що вони мають запозичити з минулого, яку спадщину, яке надбання? Лише в цьому випадку об'єктивне, позбавлене кон'юнктурних ідеологічних нашарувань дослідження минулого спеціальних органів України дозволить запобігти повторенню певних негативних явищ, помилок, котрі можуть об'єктивно загрожувати вітчизняним органам безпеки у складних, нерідко суперечливих і напружених сучасних суспільно-політичних, економічних і міжнародних умовах періоду подальшої розбудови суверенної демократичної держави

1. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

2. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

3. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

4. Діяльність римських магімтратів

5. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

6. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
7. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
8. Життя та діяльність І.П.Котляревського

9. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

10. Діяльність СГ "ТАС"

11. Маркетингова діяльність комерційного банку

12. Інвестиційна діяльність страхових компаній

13. Життєдіяльність личинок волохокрильців

14. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

15. Аудиторська діяльність

16. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

17. Звільнення від кримінальної відповідальності

18. Звільнення від покарання

19. Підприємницька діяльність

20. Правотлумачна діяльність

21. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

22. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького
23. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького
24. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

25. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

26. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

27. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

28. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

29. Діяльність першого професійного театру Полтави

30. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

31. Творча діяльність Панаса Мирного

32. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция

33. Комерційна діяльність підприємств

34. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

35. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

36. Товарна політика і комерційна діяльність

37. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

38. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів
39. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
40. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

41. Економічна діяльність ООН

42. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

43. Зовнішня економічна діяльність

44. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

45. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

46. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

47. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

48. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

49. Операційна діяльність підприємства

50. Групова навчальна діяльність

51. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

52. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

53. Діяльність викладача в процесі навчання

54. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери
55. Політичні погляди і діяльність Платона
56. Діяльність Пирятинського сирзаводу

57. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

58. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

59. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

60. Соціально-педагогічна діяльність як професія

61. Життя і діяльність О. Конта

62. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

63. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

64. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Інвестиційна діяльність

66. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

67. Фінанси і фінансова діяльність

68. Фінансова діяльність підприємства

69. Фінансова діяльність та політика держави

70. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність
71. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
72. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

73. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

74. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

75. Консалтингова діяльність

76. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

77. Грошові потоки, звітність, планування

78. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

79. Звітність бюджетних установ

80. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Фінансова звітність

82. Фінансова звітність підприємства

83. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

84. Податковий облік і звітність

85. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

86. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях
87. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
88. Канцелярия Главного заводов правления - орган горнозаводской промышленностью Урала во второй половине XVIII в.

89. Автоматизированное Рабочее Место Отдела Кадров

90. Разработка базы данных "Кадры"

91. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

92. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

93. Организация и планирование воспроизводства кадров высшей квалификации в Восточном Оренбуржье

94. Управление движением кадров на предприятии

95. Отбор и адаптация кадров на предприятии

96. Кадры, труд и оплата труда в нефтяной и газовой промышленности

Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Кадры, производительность труда и оплата труда на предприятии

98. Творчість Рембрандта

99. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.