Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державний фінансовий контроль в Україні

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Організація державного фінансового контролю в Україні Вступ В Україні проведення економічних «реформ», перехід до ринкових відносин спричинили послаблення управління економікою і позначилися на його найважливішій складовій — державному фінансовому контролі. «Це сталося внаслідок переважання поглядів, що в умовах ринку підвищується роль самоорганізації, відпадає необхідність у централізованих механізмах управління, відбувається ефективне саморегулювання економіки» . Проте реалії життя швидко переконливо показали, що ринкова економіка сама не може бути цілком некерованою, оскільки в такому випадку втрачаються організаційні механізми, що забезпечують об'єднання економічних суб'єктів країни в цілісну економічну систему. Про це свідчить і віковий досвід розвинених країн, де поряд із розвитком ринкових відносин розвиваються та вдосконалюються інститути і методи державного регулювання економікою, які особливу увагу приділяють створенню і функціонуванню системи державного фінансового контролю. Підвищення дієвості та ефективності державного фінансового контролю, посилення його профілактичної спрямованості обумовили в останні роки стійку тенденцію до зміцнення фінансової дисципліни в державі. Сформована структура органів виконавчої влади, уповноважених законодавством здійснювати фінансовий контроль, відповідає потребам сьогодення. Державний фінансовий контроль здійснюється уповноваженими центральними органами виконавчої влади (далі - суб'єкти державного фінансового контролю) та контрольно-ревізійними підрозділами, що функціонують у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі - контрольно-ревізійні підрозділи). Разом з тим рівень правопорушень у фінансовій сфері залишається досить високим, що є наслідком нерозв'язаних проблем в організації державного фінансового контролю. Недосконале нормативно-правове поле, недостатня ефективність контролю, орієнтація на здійснення його у формі ревізій та перевірок після завершення фінансово-господарських операцій – усе це не забезпечує належного усунення виявлених правопорушень, націленості суб'єктів державного фінансового контролю на запобігання правопорушенням, а також високого рівня координації та обміну інформацією. Існуюча система державного фінансового контролю не дає Кабінетові Міністрів України змоги повною мірою проводити глибокий аналіз та оцінку системи державного управління в окремих сферах соціально-економічної діяльності. Організація державного фінансового контролю в Україні Стаття 113 Бюджетного кодексу України зараховує здійснення контролю за ефективним використанням коштів державного та місцевих бюджетів до компетенції ГоловКРУ. Але ГоловКРУ не може внаслідок специфіки своєї діяльності оцінювати прийняті управлінські рішення щодо ефективності використання держаних коштів центральними органами виконавчої влади, зокрема Кабінетом Міністрів України. Тобто можна стверджувати, що оцінка ефективності цим органом контролю здійснюється «усічено», без урахування якості управлінських рішень, їх впливу на ефективне використання коштів. Слід зазначити, що механізм здійснення контролю в кодексі не розкрито, а його зміст не визначено.

Передбачали, що ці питання будуть деталізовані в Законі України «Про державний фінансовий контроль в Україні». Але дотепер не виконано вимоги п. 5 «Прикінцевих положень» кодексу щодо розробки Закону України про державний фінансовий контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальності за бюджетні правопорушення. По суті сьогодні державний контроль є звичайним набором міністерств, відомств і установ, які виконують неузгоджені, роз'єднані і невпорядковані контрольні функції. Ці функції, статус і сфери контрольної діяльності визначають різні закони, укази Президента України, постанови уряду та інші нормативно-правові акти, які найчастіше не лише не забезпечують системності державного фінансового контролю, а навпаки, призводять до дублювання і паралелізму в його здійсненні. Усе це свідчить про те, що назріла гостра необхідність навести лад у цій важливій сфері державного управління. Дотепер українське законодавство не містить дефініції „фінансового контролю”, не встановлено його систему, не визначено головного органу з фінансового контролю – існують лише загальні положення щодо проведення контрольних заходів. Така правова розгалуженість випливає з того, що питання фінансового контролю в Україні регулюється великою кількістю нормативних актів, а також того факту, що досі не прийнято єдиного нормативного акта з фінансового контролю. Бо, крім законів і постанов уряду, слід брати до уваги акти контрольних органів – Контрольно-ревізійного управління, Рахункової палати, Державного казначейства, Національного банку України, акти податкових та інших органів. Усе це призводить до плутанини, дублювання функцій, перекладання відповідальності, збільшення навантаження на підприємства – об’єкти контролю та інших колізійних питань. В основу класифікації фінансового контролю покладено декілька чинників. За суб’єктами, що здійснюють фінансовий контроль, його можна переділити на зовнішній (тобто контроль спеціально уповноважених державних органів, що є вищими стосовно до об’єкта, що перевіряється, або незалежних від нього органів контролю) та внутрішній (контроль у межах однієї організації або галузі силами їхніх структурних підрозділів, бухгалтерів). Загальновідомою є також інша класифікація: за органами, що здійснюють фінансовий контроль, він переділяється на державний, незалежний (або аудиторський) контроль і контроль власника. Державний контроль в Україні згідно з чинним законодавством здійснюють мірою необхідності та в межах своєї компетенції різноманітні органи державної влади України та підвідомчі їм організації: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Рахункова палата, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад (їхніх фінансові управління), Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України, Державна податкова служба України, Національний банк України, Державна митна служба України, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Фонд державного майна України, різні служби та інспекції.

Незалежний (або аудиторський) контроль здійснюють аудитори (аудиторські фірми) за договорами з державними та приватними підприємствами перевіряючи достовірність звітних даних, балансів і водночас надаючи консультаційні послуги з питань обліку, фінансів. Такий контроль призначено здебільшого для об’єктів приватного сектора економіки. Контроль власника можна переділити на: галузевий (це контроль міністерств, державних комітетів підпорядкованих їм за галузевістю підприємств, установ та організацій, наприклад, щодо виконання планових завдань із виробничої та фінансово-господарської діяльності) і внутрішньогосподарський (здійснюваний власниками підприємств, його бухгалтерською службою). Перелік видів фінансового контролю не є вичерпним, його можна переділити за багатьма критеріями: за часом проведення (попередній, поточний і подальший); за підвідомчістю об’єкта, що перевіряється (галузевий та позагалузевий), та ін. Форми контрольної діяльності (себто ревізії та перевірки) зазначених органів вирізняються особливими методиками, які є індивідуальними для кожного контрольного органу, вони регулюються спеціальними нормативними актами, що їх видає відповідний орган своїм структурним підрозділам. Що ж до загальних положень, то їх також можна класифікувати: розрізняють планові й позапланові перевірки (планові перевірки здійснюються згідно з затвердженим планом із передчасним (згідно з чинним законодавством - за 10 днів) попередженням, позапланові – лише за наявності передбачених законом підстав та без попередження); виїзні (тобто на місці розташування об’єкта, що перевіряється) та безвиїзні. Виокремимо оперативну і документальну, повторну і зустрічну перевірки. Особливою формою є інспектування. Національний банк України проводить контроль у формі інспектування комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що підпадають під його компетенцію. Вирізняють: планове (комплексне), спеціальне, тематичне інспектування. Комплексним інспекційним перевіркам підлягають банки, які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської ліцензії. Філії банків підлягають лише тематичним і спеціальним перевіркам за окремими рішеннями НБУ. Інші особи, охоплювані наглядовою діяльністю НБУ, підлягають тематичним перевіркам. Окремішнім є вступний контроль, який має місце під час видання НБУ ліцензій комерційним банкам. Невідкладною справою є формування в країні ефективного державного фінансового контролю, який функціонував би як цілісна система. Проблема полягає в тому, що на сьогодні контрольні функції у фінансовій сфері покладено приблизно на десять державних органів, повноваження яких досить часто дублюються, що можна пояснити недосконалістю нормативної бази та її відрубністю. Саме тому виникає потреба у прийнятті єдиного нормативного акта – Закону України „Про державний фінансовий контроль”. Опрацьовуються декілька законопроектів, пов’язаних із регулюванням державного фінансового контролю. Законопроекти різняться як за змістом, так і за формою. По-різному трактуються однакові поняття, пропонуються різні класифікації форм контролю, контрольних органів, деякі питання взагалі не відображено в законопроектах.

Влтку й восени 1917 р. московськ парт боролися  билися за мперську владу. Фактично  не було, уряд був безсилий. Московськ солдати розбгалися по домвках, армя розвалювалася. В Укран було накше. Вс укранськ парт обдналися  створили укранську державну владу Укранську Центральну Раду (УЦР). · накази охоче виконували вс укранц. Отже, Московщина була розднана  безсила, а Украна обднана  сильнша, бо мала понад 100 тисяч воякв у зукранзованих полках, як сам, без наказу згори створилися  рвалися до бою з Московщиною. В мперському вйську було понад 4 мльйони укранцв. Спираючись на вже зукранзован полки, укранський уряд мав можливсть змоблзувати 23-мльйонне вйсько, бо вс вйськов  селянськ ззди 1917 р. домагалися цього вд УЦР; вимагали повиганяти з Украни всх москвинв  поставити укранське вйсько на московсько-укранському кордон. Вимагали негайно проголосити державну незалежнсть Украни. Вихована на москволюбних деях М. Драгоманова укранська нтелгенця (соцалстична  несоцалстична) цього якраз НЕ хотла, прагнула протилежного. · провдник у свой сповд пзнше писав: «Ми, укранськ демократи, були щиро  безоглядно закохан в московську демократю

1. Державний фінансовий контроль в Україні

2. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

3. Організація фінансового контролю в Україні

4. Фінансовий контроль державних коштів

5. Державній бюджет України

6. Фінансовий контроль
7. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України
8. Державний ощадний банк України

9. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

10. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

11. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

12. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

13. Правові засади фінансового контролю

14. Фінансова система України

15. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

16. Фунціонування Державного казначейства в Україні

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Державне кредитування В Україні

18. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

19. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

20. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

21. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

22. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
23. Державний контроль
24. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

25. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

26. Проблеми функціонування фінансових бірж України

27. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

28. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

29. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

30. Фінансова звітність в Україні

31. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

32. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей

33. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

34. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

35. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

36. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

37. Державний лад України в роки Другої світової війни

38. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
39. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
40. Державний лад України при НЕП

41. Запорізька Січ - зародок української державності

42. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

43. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

44. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

45. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

46. Державна агенція промоції культури України

47. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

48. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

50. Концепції української державності

51. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

52. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

53. Державно-церковні відносини в період незалежної України

54. Автоматизована система Державного казначейства України
55. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні
56. Державне регулювання грошового обороту України

57. Державний бюджет України

58. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

59. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

60. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

61. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

62. Фінансове право в Україні

63. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

64. Фінансовий ринок (фондовий) України

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

65. Фінансово-господарський контроль

66. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

67. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

68. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

69. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

70. Характеристика основних фінансово-промислових груп України
71. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України
72. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

73. Приборы химической разведки и химического контроля

74. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

75. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

76. Финансовый контроль

77. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

78. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

79. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

80. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

82. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

83. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

84. Громадянство України

85. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

86. Организация бюджетного контроля
87. Налоговый контроль, его сущность и значение
88. Налоговый контроль

89. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

90. Технические средства таможенного контроля

91. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

92. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

93. Финансовый контроль

94. Финансовый контроль: формы, методы, органы

95. Организация бюджетного контроля

96. Органы государства, осуществляющие финансовый контроль

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

97. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

98. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

99. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

100. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.