Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат Квалiфiкацiйна робота: 41 сторiнок; 24 малюнкiв; Ключовi слова: p- перехiд, вольт-амперна характеристика, швидкiсть поверхневої рекомбiнацiї, ефективнiсь сонячних елементiв. У роботi проведенi розрахунки впливу на вольт-ампернi характеристики сонячних елементiв на основi p- переходу з урахуванням залежностi швидкостi поверхневої рекомбiнацiї на тиловому та фронтальному контактах вiд напруги. Зроблено огляд лiтератури, де розкритi основнi характеристики сонячних елементiв, ефективнiсть сонячних елементiв. Показано, що залежнiсть швидкостi поверхневої рекомбiнацiї вiд напруги призводить до залежностi вiд напруги насичення, що в свою чергу впливає на свiтловi та темновi вольт-ампернi характеристики сонячних елементiв. 1. ВСТУП. Сонце вiдiграє виключно велику роль у нашому життi. Iснування людини повнiстю зумовлене сонцем. Майже всi джерела енергiї,так чи iнакше залежать вiд енергiї сонця. Нафта, газ, вугiлля - це законсервована сонячна енергiя. Вiтер, хвилi, тепло морiв i океанiв, енергiя рiк-це теж результат дiяльностi сонця. За своєю фiзичною суттю сонце є величезним термоядерним реактором.Тому використання його енергiї-це використання термоядерної енергiї з реактором поза межами Землi. Сонячне випромiнювання в зовнiшнiй простiр характерезується широким енергетичним спектром, що вiдповiдає випромiнюванню чорного тiла з температурою близько 5800К. Спектральний розподiл енергiї сонячного випромiнювання в одиничному iнтервалi довжин хвиль, досягаючого Землi. Максимум iнтенсивностi лежить в дiапазонi видимого свiтла. Майже половина сонячної енергiї випромiнюється в iнтервалi довжин хвиль 0,35-0,75мкм. Частина її зосереджена в ультрафiолетовiй i iнфрачервонiй областях спектра. Навiть на такiй великiй вiдстанi на кожний квадратний метр атмосфери його припадає 1300 Вт. Однак до поверхнi Землi доходить тiльки частина цiєї енергiї - частина випромiнювання витрачається на створення озону, частина енергiї вiдбивається атмосферою чи хмарами, частина розсiюється. Iнтенсивнiсть сонячного випромiнювання, що падає на земну поверхню, як показано в роботi залежить вiд двох факторiв: кута нахилу до площини поверхнi та довжини шляху променiв у атмосферi. Так наприклад, при висотi сонця 90о на поверхню падає 900Вт/м2 при 30-750Вт/м2, а при 12-400 Вт/м2. Доцiльнiсть використання сонячного випромiнювання визначається також загальною енергiєю, яку отримує поверхня даного району Землi за певний час. Розвиток людського суспiльства характеризується дальшими бурхливим зростанням енергетичного споживання. Iснує єдиний спосiб подалання енергетичного кризису, якi наближається. Це масштабне використання поновлюваної енергiї, а саме сонячної. Найбагатшим джерелом поновлюваної енергiї є потiк сонячного випромiнювання. Без шкоди для бiосфери, можна певно, вилучити близько третини усього потоку, що падає на Землю. При розташуваннi енергоустановок на сушi, вони займають близько десяти вiдсоткiв площи континентiв, що не повинно завдати шкоди рослинам, особливо при розмiщеннi установок в районах пустель, якi займають близько п'ятандцати вiдсоткiв поверхнi сушi.

З урахуванням коефiцiента перетворення сонячної енергiї, який досягає наш час тридцять вiдсоткiв, перехопленнi три вiдсотка потоку досить дасть можливiсть дiстати енергiю потужнiстю 1 ТВт. Це в десять разiв перевищує потужнiсть сучасного виробництва непоновлювної енергiї, тобто дасть змогу в десять разiв перевищити її припустиму теплову межу. У цьому зв'зку розвиток сонячної енергетики має здiйснюватись з урахуванням її впливу на природнє срердовище - на тепловий режим, склад та якiсть атмосфери, води, грунту i позпесередньо на людину. Тому розвиток енергетики в кiнцi XX - першої половини XXI столiття вiдбуватимеся в умовах переходу до якiсно нової структури свiтового енергетичного господарства, що грунтується на використаннi практично необмежених енергоресурсiв. Сьогоднi можна зазначити цiлком очевиднi преваги сонячної енергетики перед традiцiйними джерелами, а саме: практично невичерпанiсть її, вiдсутнiсть забруднення навколишнього середовища, вiдсутнiсть видiлення вiдходiв i вiдсутнiсть необхiдностi в добуваннi. Успiхи, досягнутi у вирiшеннi названих вище проблем, прогнози розвитку застосування нетрадицiйних джерел енергiї вказують на перспективнiсть цього напрямку й на те, що до кiнця XX столiттяза рахунок цих енергоресурсiв, можна буде забезпечитити значну частину енергетичних потреб людства. 2. Огляд лiтератури. 2.1. Параметри сонячних елементiв. Для безпосереднього перетворення сонячного випромiнювання в електричну енергiю найчастiше використовується слiдуючi напiвпровiдниковi структури: р- перехiд, гетероперехiд, МДН-структура та КМН. Енергетичнi дiаграми цих сполук зображенi на малюнку 1. Мал. 1. Енергетичнi схеми напiвпровiдникових структур, що використовуються як СЕ: а - р-п-перехiд; б - гетероперехiд; в - МДН-структура; г - контакт метал-напiвпровiдник. Принцип дiї сонячних елементiв на їх основї полягає в тому, що кванти сонячного свiтла з енергiєю, бiльшою нiж ширина забороненої зони напiвпровiдника, створюють пари носiїв струму: електрони в зонi провiдностi i дiрки у валентнiй зонi. Носiї, якi створенi в областi просторового заряду чи в о'бємi напiвпровiдника на вiдстанi, меньше чи рiвнiй дифузiйнiй довжинi, роздiляються внутрiшнiм полем. Це схематично зображено на малюнку 1. Мал. 2. Вольт-амперна характеристика сонячного елементу i урахуванням послiдовного Rs та шунтуючого RSh опорiв: 1-RS(0, RSh((; 2-Rs(0, RSh((; 3-Rs=0, RSh((; 4 - RS=0, RSh=(. На зовнiшних металевих електродах при цьому з'являється рiзниця потенцiалiв якщо ми маємо рiзноманiтне коло, або буде протiкати фотострум, якщо пiдключати якийсь певний опiр. ФотоЕРС зменьшує потенцiйний бар'єр в напiвпровiдниковiй структурi, що в свою чергу, приводить до виникнення встрiчннх потокiв електронiв та дiрок. Цi потоки еквiвалентнi потокам в структурах, змiщених в прямому напрямку зовнiшньою напругою. Коли потiк створених свiтлом надлишкових носiїв заряду зрiвняється з потоком носiїв заряду, обумовлених фотоЕРС. установиться стацiонарний стан. Це зображено пунктиром на малюнку 1. Iдеалiзована еквiвалентна схема СЕ зображена на малюнку 3. Мал. 3. Iдеалiзована та реальна еквiвалентнi схеми СЕ.

Паралельно потенцiйному бар'єру введено джерело постiйного струму IL, яке задає величину фотоструму. Струм I, який проходить по опору навантаження, як це бачимо з малюнку 3. дорiвнює: I=IK-IL (1.1) де Iк - струм, який обумовлений змiною потенцiйного бар'єру в контактi при освiтленi. Звичайно цей струм дорiвнює темповому струму в напiвпровiдниковiй структурi при напрузi V. В загальному випадку струм крiзь напiвпровiдникову структуру може бути записаний слiдуючим чином: (1.2) де е - заряд електрона, Т - температура, k, I, - параметри вольтамперної характеристики р- переходу, обумовленi механiзмами проходження струму та параметрами напiвпровiдникової структури. В загальному значення i IS можуть залежити також вiд приложеної напруги, iнтенсивностi та спектрального складу випромiнювання. Таким чином вольт-амперна характеристика (ВАХ) сонячного елемента при освiтленнi може бути записана у виглядi (1.4) Цей вираз обумовлює форму нагрузочної кривої при заданому значеннi IL. Загальний вигляд ВАХ СЕ для iдеального випадку вiдображен кривою 4 на мал.2. Значення струму короткого замикання легко отримати, якщо прийняти, що V=0. В результатi маємо IK =-IL. Знак мiнус означає, що струм в полi тече в ТОМУ же напрямку, що i при зовнiшнiй напрузi, яка вiдповiдає зворотньому змiщенню. Значення V=Vхх можна отримати при I=0. В результатi маємо (1.5) З цих формул бачимо, що бiльшi Iкз вiдповiдають бiльшим значенням IL, а для отримання бiльших Vхх необхiднi бiльшi значення параметра та вiдношення IL/IS, тобто бiльшi висоти потенцiйного бар'єру. Загальний вигляд ВАХ залежить також вiд величини . Чим меньше , тим в бiльшiй мiрi форма свiтової ВАХ наближається до прямокутної. Для реального СЕ в еквiвалентнiй схемi слiдує також врахувати шунтуючий опiр RSh, влючений паралельно бар'єрному шару, та послiдовний опiр об'єму напiвпровiдника RS та контактiв (малюнок 3). В цьому випадку струм в опорi навантаження I = IK - ISh - IL (1.6) а вираз ВАХ приймає вигляд (1.7) Загальний вигляд ВАХ для рiзних значень RS, i RSh зображенi на мал.2. З малюнка бачимо, що шунтуючий i послiдовний опори погiршують ВАХ. При цьому шунтуючий опiр сприяє на форму ВАХ меньше, чим послiдовний опiр. Запишемо вираз для Iкз (1.8) а значення Vхх вiдображається формулою (1.9) В цьому випадку як величина Vхх, так i величина Iкз обумовленi параметрами ВАХ : , IS, а також величиною опорiв RS та RSh. Так, наприклад, струм Iкз зростає для менших значень RS та бiльших значень RSh. Величина Vхх зростає при зростаннi RSh. (1.10) де R(hv) - доля фотонiв, якi вiдбиваються вiд поверхнi, c(hv) - густина фотонiв в одиничному iнтервалi енергiї, якi падають на одиницю поверхнi СЕ в одиницю часу, Q(hv) спектральний вiдгук чи ефективнiсть збирання фотоносiїв заряду. Iдеальний СЕ характеризується Q =1 для hv(Еg та Q=0 для hv Розглянемо причини, якi обумовлюють втрати перетворення сонячної енергiї в електричну : 1. Наскрiзне проходжеїиiя квантiв, якi мають енергiю меншу ширини забороненої зони, не створює вiльних носiїв заряду в напiвпровiднику. 2. Фотони з hv(Еg генерують одну електроно-дiркову пару з енргiєю, рiвною Еg, надлишкова енергiя фотона переходить в темпову.

Как это часто бывает, явление дифракции электронов, как вначале казалось, очень трудно наблюдаемое и требующее высокого искусства экспериментатора, теперь стало относительно простым и повседневным. Приборы для наблюдения явления дифракции стали настолько совершенными, что сегодня это явление можно демонстрировать студентам на лекции. Наконец, условия этих экспериментов варьировались в таких широких пределах, что справедливость основной формулы, выражающей соотношение между свойствами волны и характеристиками частицы, можно считать теперь доказанной во всем интервале энергий от нескольких электрон-вольт до миллиона электрон-вольт. Для больших значений энергии необходимо учитывать релятивистские поправки. Таким образом, косвенно подтверждаются и результаты теории относительности. Справедливость формулы для длины волны, связанной с частицей, считается сегодня настолько очевидной, что явление дифракции электронов используется уже не для подтверждения этой формулы, а для изучения структуры некоторых кристаллических или частично ориентированных сред

1. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

2. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

3. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

4. Итальянские изобретения - Леонардо да Винчи, Александро Вольта

5. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

6. Измерение количественных и качественных характеристик звезд
7. Характеристика звезд
8. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

9. Характеристики ВМС Великобритании

10. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

11. Экономико-географическая характеристика Юга США

12. Австралия - экономико-географическая характеристика

13. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

14. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

15. Характеристика Австралии

16. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

17. Экономико-географическая характеристика Московского региона

18. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

19. Экономико-географическая характеристика Японии

20. Комплексная характеристика Бразилии

21. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

22. Общая характеристика Туниса
23. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал
24. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

25. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

26. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

27. Комплексная характеристика Словении

28. Китай. Характеристика страны

29. Социально-экономическая характеристика Индии

30. Экономическая характеристика Псковской области

31. Характеристика политико-географического положения Китая

32. Страноведческая характеристика Грузии

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

33. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

34. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

35. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

36. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

37. Сравнительная характеристика средневековых государств

38. Характеристика налоговой системы Великобритании
39. Характеристика источников Конституционного права
40. Характеристика Конституции Франции

41. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

42. Политический режим как сущностная характеристика государства

43. Характеристика Чикаго

44. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

45. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

46. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

47. Характеристика Иудушки Головлева

48. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

50. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

51. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

52. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

53. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

54. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина
55. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна
56. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

57. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

58. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

59. Общая характеристика MS-DOS

60. Характеристика Microsoft Excel

61. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

62. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

63. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

64. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Система комплемента (подробная характеристика)

66. Характеристика и значение деловых игр в медицине

67. Общая характеристика и классификация органов чувств

68. Общая характеристика эндокринной системы

69. Сравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом

70. Гигиеническая характеристика питания детей и лиц пожилого возраста
71. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза
72. Криминалистическая характеристика вымогательства

73. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности

74. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности (Контрольная)

75. Характеристика механических повреждений

76. Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника

77. Особенности психологической характеристики личности преступника

78. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

79. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

80. Криминологическая характеристика преступлений, совершенных против собственности

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Социально-правовая характеристика терроризма

82. Доказательственное право. Общая характеристика

83. Зерно: классификация, характеристика, требования к качеству, условия хранения

84. Общая характеристика этики образования – этические требования к учителю

85. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

86. Учебное издание: характеристика и подготовка рукописи
87. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему
88. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

89. Товарная характеристика макаронных изделий

90. Товароведная характеристика сыров

91. Характеристика современного ассортимента и требования нд к качеству шоколада

92. Основные механические характеристики материалов

93. Материалы и расчетные характеристики подшипников качения для условия сухого трения

94. Использование чёрной и цветной металлургии, их процессы и характеристики

95. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

96. Изучение аэродинамических характеристик вентиляторов проветривания

Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые
Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные

97. Расчет состава и термодинамических характеристик рабочего тела. Расчет действительного цикла четырехтактного ДВС

98. Влияние среды распространения на точностные характеристики оптических измерительных систем

99. Спроектировать привод конвейера по заданной схеме и характеристикам (WinWord97 + Corel Draw)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.