Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ВИДАВНИЧА РОБОТА УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ НАУКОВИХ ІСТОРИЧНИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) У другій половині ХІХ &mi us; на початку ХХ ст. на території України, яка входила на той час до складу Російської імперії, виникають краєзнавчі, церковно-археологічні, історичні та історико-філологічні товариства. Серед них окрему групу складають ті, що утворилися при вищих навчальних закладах: університетах та інститутах. У їх роботі брала участь вузівська професура, вони мали можливість підтримувати наукові зв’язки як із вітчизняними, так і з закордонними науковими центами, проводити просвітницьку роботу, зокрема влаштовуючи курси публічних лекцій та наукових читань, ініціювати створення архівів, музеїв, бібліотек. До таких наукових установ традиційно відносять Історичне товариство Нестора-літописця при університеті Св. Володимира у Києві (далі &mi us; ІТНЛ), Історико-філологічне товариство при Харківському університеті (далі &mi us; ХІФТ), Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті (далі &mi us; ІФТНУ) та Історико-філологічне товариство при інституті князя Безбородька у Ніжині (далі &mi us; ІФТНІ). Для зручності автор роботи об’єднує їх у єдину назву „наукові історичні товариства” (далі &mi us; НІТ), не нехтуючи при цьому їх науковими здобутками в галузі мовознавства та літературознавства). Складовою частиною діяльності НІТ була їхня видавнича робота, зумовлена необхідністю сприяти поширенню історико-філологічних та історико-етнографічних знань серед населення України. Оскільки НІТ функціонували на базі університетів, на них поширювались і юридичні норми університетської політики уряду у видавничій справі. Так, згідно з §2 ст. 1 Указу Сенату від 6 квітня 1865 р., друкована продукція університетських наукових об’єднань звільнялася від попереднього цензурного нагляду, а відповідальність за неї покладалася на відповідні університети1. Звичайно, що не скористатися цим правом науковці не могли. Питання про випуск відповідного друкованого органу, який міг, з одного боку, інформувати громадськість України про діяльність НІТ, а з іншого – містити на своїх сторінках наукові праці членів товариств, постало одразу ж на початку роботи наукової організації. Можливість видання за власний кошт праць НІТ була обумовлена у статутах і підтверджена міністром народної освіти. У них, зокрема, повідомлялось, що „Товариству надається право друкувати: самостійні праці та дослідження з предметів занять Товариства; читані у Товаристві реферати; переклади”2, крім того, примірники „персональних творів, пам’яток і монографій”3. У вітчизняній історіографії видавнича діяльність окремих НІТ в останній третині ХІХ &mi us; на початку ХХ ст. була відображена у роботах В. Фрадкіна4, М.Колесника5, О.Коваленка6, В. Назаренка7 та багатьох інших. Представлена стаття є спробою поліпшити стан наукової розробки цієї тематики шляхом відображення процесу організації видавничої діяльності НІТ в межах всіх університетських історичних товариств підросійської України. Відповідно до цього, завданнями цієї статті є: розглянути джерела фінансового забезпечення видавничої діяльності НІТ та окреслити роль збірників наукових праць членів НІТ у розвитку української історичної науки.

Протягом останньої третини ХІХ ст. і до 1917 р. українським університетським НІТ вдалося випустити загалом 6 збірників у 113 томах та книгах періодичних видань, у тому числі: 24 книги у 44 томах „Чтений в историческом обществе Нестора-летописца”, 21 том „Сборника Харьковского Историко-филологического общества”, 5 томів „Вестника Харьковского Историко-филологического общества”, 27 томів „Летописи Историко-филологического общества при Новороссийском университете”, 10 томів „Сборника Историко-филологического общества при институте князя Безбородько в Нежине”, 7 томів „Трудов Педагогического отдела Харьковского Историко-филологического общества”. У радянських та сучасних українських енциклопедичних виданнях є неточності стосовно кількості виданих ІФТНУ власних видань. Так, всі вони повідомляють, що це Товариство за період з 1890 по 1916 рр. видало 25 томів „Летописей”. Нам вдалося знайти інформацію про те, що „під керівництвом Голови Товариства (ІФТНУ – О.М.) проф. С. Г. Вілінського вийшов черговий том „Летописи” (26-й)”8 та „у 1916 р. завершений друком 27-й том „Летописи”9. Видавнича діяльність університетських НІТ вимагала значних фінансових засобів. Оскільки єдиним джерелом прибутку товариств були членські внески їх дійсних членів, то, звичайно, тих коштів, які громада могла виділити на друк, не вистачало. Це засвідчує той факт, що перша книга наукового збірника ІТНЛ „Чтений” вийшла друком у 1879 р., а друга лише у 1888 р. Прохання посилити видавничі фонди було головним у зверненнях наукових організацій до міністерства народної освіти в останній третині ХІХ ст. Можна стверджувати, що це міністерство вітало появу таких збірників, оскільки періодично виділяло необхідні суми. У середньому розмір наданої допомоги коливався в межах 200 &mi us; 800 крб., залежно від розмірів видавничої діяльності відповідного Товариства. Міністерська допомога відіграла визначальну роль у виданні наукових збірників. На сьогоднішній день вони є бібліографічною рідкістю, оскільки початковий тираж у середньому становив 200 примірників, і викликають інтерес істориків та бібліографів стосовно розміщеної у них інформації. Окрім державної допомоги, НІТ активно використовували й університетську фінансову допомогу, а також приватні пожертви. Так, у 1892 р. на адресу ХІФТ надійшло 300 крб. для видання „Сборника”10, а у 1896 &mi us; 1897 академічному році – 400 крб.11, ІФТНУ у 1905 р. отримало додаткові кошти (400 крб.) від Новоросійського університету на видання листів академіка П. Білярського12, у 1907 р. для покриття видатків на видання „Летописей” ІФТНУ надійшло 300 крб. від дійсного члена ІФТНУ В. Орлова13, у 1909 р. 100 крб. від його дійсного члена А. Ровнякова та 200 крб. від графа М. Толстого14. Підтримуючи нові видавничі проекти ХІФТ, історико-філологічний факультет Харківського університету передав йому для видання 7-го тому „Сборника”, який був присвячений вшануванню пам’яті видатного українського філософа Г. 

Сковороди, 198 крб., а правління університету – 300 крб.”15. Іноді на потреби видавництва перераховувалася частина прибутку за прочитані публічні лекції Товариством. Так сталося із ІФТНУ, яке асигнувало на друкування першого тому „Летописи” 400 крб., отримані як прибуток від прочитаних публічних лекцій Ф. Успенського, О. Кірпічнікова, О. Базінера та В. Нечаєва16. Однак, незважаючи на розміри членських внесків, урядову допомогу та приватні пожертви, НІТ на початку ХХ ст. не вистачало коштів на розгортання належної видавничої діяльності, а події Першої світової війни та економічної кризи в Російській імперії поставили на ній крапку. Про це часто згадується у звітних матеріалах. Наприклад, урядова допомога на видавництво „Літопису” ІФТНУ у 1914 р. становила 500 крб., а собівартість тиражу – близько 1500 крб. при вартості одного примірника 7 крб. 50 коп. Товариство змушене було продавати примірники за заниженою ціною (5 крб.), оскільки собівартість була недоступною для мешканців Одеси17. У 1915 р. ІФТНУ змушене було звернутися до Міністерства народної освіти із клопотанням про надання йому одноразової допомоги у вигляді 2000 тис. крб. „для оплати рахунків типографії за друк „Летописей”18. Така ситуація була викликана, з одного боку, обставинами військового часу, що вимагали як від членів університетських НІТ, так і від інших громадян плідної роботи в інших галузях, а з іншого &mi us; значним підвищенням цін на папір та подорожчанням послуг друку. Правління НІТ змушені були суттєво обмежити і, зрештою, припинити свою видавничу діяльність, адже нові ціни на послуги друкарень значно перевищували наявні у них кошти. У ті періоди, коли НІТ не мали відповідних фінансів для здійснення періодичного видавництва, вони розміщували інформацію про свою роботу на сторінках інших історичних та філологічних видань, зокрема „Киевской старины”, „Исторического вестника” або у виданнях інших історичних об’єднань. У цих публікаціях НІТ додатково інформували громадськість України про власну діяльність. Деякі публікації вміщують таблиці з даними про кількість членів та їхню активність, про кількість та характер засідань, тематику виступів. Крім того, члени НІТ мали змогу друкувати окремі звіти про роботу об’єднань у місцевій пресі. Так, М. Задерацький протягом 1873 – 1880 рр. у газеті „Киевлянин” інформував громадськість Києва про діяльність ІТНЛ. Після його смерті, протягом короткого часу, інформацію про засідання ІТНЛ друкував С. Голубєв; у 1881 р. у газеті „Труд” звіти опубліковував М. Дашкевич. Із 1883 р. редактором „Харьковского календаря” став П. Єфименко, який на його сторінках встиг надрукувати п’ять щорічних звітів про діяльність ХІФТ. Окрім того, за допомогою губернської преси НІТ мали змогу безпосередньо спілкуватися з населенням і, при потребі, залучати його до співпраці. Важливим доказом цьому є програми НІТ стосовно залучення місцевих сил до краєзнавчої роботи. Інформацію про свою діяльність НІТ розміщували одночасно і в наукових збірниках своїх університетів – „Университетских известиях”, „Записках Харьковского университета” та „Известиях Историко-филологического института князя Безбородка”.

Його м'я досить часто (чи не найчастше, у порвнянн з ншими тарасвцями) згадуться в сторичних джерелах, зокрема одному з найбльш нформативно насичених епстолярнй спадщин Михайла Коцюбинського, пов'язанй з дяльнстю «Братства»[191]. Невдомо точно, коли «Братство тарасвцв» перестало снувати. Називаються рзн дати, аж до 1902 р. Бльшсть авторв сходяться на тому, що псля харквських арештв 1893 р. «Братство» вижило  навть нтенсифкувало свою дяльнсть. Проблеми стали загострюватися з середини 1890х рр., коли «Братство тарасвцв» опинилося у стан внутршньо кризи, з яко так  не вийшло. Микола Мхновський з сумом сприймав цей процес. В одному з листв Михайла Коцюбинського за 1896 р. наводиться образна оцнка стану справ у товариств, висловлена Миколою Мхновським: «Коли б мене спитано в якм стан  наша власна справа, вдповв би по щирост: будова потрскалась, крзь велик трщини шурха втер, навть деяк стовпи захитались, а шашль, що без упину точить кожну найменшу балку, ляка, що незабаром впаде цла будвля»[192]

1. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

2. Наукова революція в природознавстві наприкінці ХІХ–початку ХХ ст.

3. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

4. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

5. Фінансова діяльність акціонерних товариств

6. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
7. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
8. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

9. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

10. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

11. Діяльність уряду України в галузі екології

12. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

13. Діяльність СГ "ТАС"

14. Маркетингова діяльність комерційного банку

15. Інвестиційна діяльність страхових компаній

16. Життєдіяльність організму

Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Аудиторська діяльність

18. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

19. Підприємницька діяльність

20. Приватна детективна і охоронна діяльність

21. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

22. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького
23. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
24. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

25. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

26. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

27. Акторська діяльність І. Тобілевича

28. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

29. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

30. Комерційна діяльність

31. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

32. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки

33. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

34. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

35. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

36. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

37. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

38. Діяльність ФАТФ
39. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"
40. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

41. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

42. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

43. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

44. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

45. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

46. Операційна діяльність підприємства

47. Групова навчальна діяльність

48. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

49. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

50. Діяльність викладача в процесі навчання

51. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

52. Політичні погляди і діяльність Платона

53. Діяльність Пирятинського сирзаводу

54. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп
55. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини
56. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

57. Соціально-педагогічна діяльність як професія

58. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

59. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

60. Діяльність державної податкової інспекції

61. Діяльність фінансових фондів

62. Інвестиційна діяльність підприємства

63. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

64. Фінансова діяльність підприємства

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

65. Фінансова діяльність та політика держави

66. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

67. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

68. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

69. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

70. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення
71. Консалтингова діяльність
72. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

73. Моральність колізії ХХ ст

74. Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект

75. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

76. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

77. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

78. Ефективність використання універсальних різців. Проектування спрощеної конструкції державки різців

79. Наукова творчість

80. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули

81. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

82. Брестская уния

83. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

84. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

85. Буковина - історичний огляд

86. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
87. Нестор Махно: історично-політичний портрет
88. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

89. Четвертий Універсал

90. Народний демократ Т.Г. Шевченко. Кирило-Мефодіївське товариство

91. Творчість Рембрандта

92. Маркетингова сутність реклами

93. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

94. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

95. Сутність та зміст сучасного менеджменту

96. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

97. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

98. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

99. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.