Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Інститут соціальної роботи та управління Кафедра соціальної педагогіки ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ (курсова робота) студента 32 групи Інституту соціальної роботи та управління Спеціальність «Соціальна педагогіка. Практична психологія» (заочна форма навчання) ПОЛОНЧУКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА Науковий керівник: ВАРЕНІЧ ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА викладач кафедри соціальної педагогіки Київ-2010 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ Сутність психолого-педагогічної діагностики Види психолого-педагогічної діагностики 1.3 Принципи та вимоги до проведення психолого-педагогічної діагностики РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 2.1 Класифікація методів психолого-педагогічної діагностики 2.2 Взаємини в колективі як одна з основних проблем соціально-педагогічної практики 2.3 Переваги та недоліки психолого-педагогічного тестування Висновок до другого розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність дослідження. Реалізація освітніх завдань на сучасному етапі розвитку освіти передбачає перегляд змісту і методів організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах. На жаль, сучасна система освіти не повною мірою сприяє цілісному розвитку особистості як учня, так і педагога, не стимулює індивідуум до ґрунтовного, духовно-креативного розуміння природної соціальної дійсності. Як результат цього більшість випускників не мають умов для психолого-соціального зростання й підтримання психічного здоров'я, для формування соціальної гармонії з навколишнім світом. Основною причиною дисгармонійного розвитку особистості є те, що навчально-виховний процес здійснюється як моносуб'єктний. Такий підхід має односторонній, технологічний характер, оскільки основна увага зосереджується на діяльності педагога. Учитель виступає в ролі суб'єкта навчально-виховного процесу, а учень - у ролі об'єкта. Навчально-виховний процес здійснюється без конкретного адресата, користувача, замовника, організовується з усіма і для всіх, не забезпечує єдності всіх ланок системи неперервної освіти і виховання, наступності у визначенні цілей, завдань, видів діяльності. Він спрямований переважно на розумовий розвиток особистості, що забезпечує здобуття певної суми знань, умінь і навичок. При цьому процес гармонійного особистісного розвитку індивіда, його фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток залишається стихійним і нерегульованим. З двох способів соціалізації (стихійного і регульованого), які повинні перебувати в гармонії, в більшості випадків має місце перший, тобто стихійний. Аналіз науково-дослідної та експериментальної роботи в навчальних закладах дає підставу стверджувати, що традиційна система виховного процесу має очевидні обмеження щодо цілісного психолого-соціального розвитку особистості учня, оскільки педагог не керується психолого-педагогічним змістом освітньої і корекційно-виховної діяльності вихованців, мало або зовсім не орієнтується в конкретних психолого-соціальних запитах особистості учнів.

У результаті в більшості учнів загальноосвітніх навчальних закладів процес становлення особистості проходить проблематично, що приводить у багатьох випадках, як показали дослідження, до деструктивного розвитку дітей. Дана проблема є складною та багатогранною і розглядається дослідниками з різних галузей: в психології (Г.С. Абрамов, Л.І. Мнацакаян, Л.М. Фрідман, И.Ю. Кулагіна, Н.П Бурмака, Я.Л. Коломинський.); педагогіці (А.Й. Капська, І.Д. Зверєва, В.М. Оржеховська, З.Г. Зайцева, А.И. Кочетова, О.І. Власова, С.Г. Карпенчук. ); соціології (А. Габіані, Р.Я. Левін, О.О Яременко, О. Сердюк, О. Балакірєва). Саме тому стає нагально-актуальною проблема впровадження науково-дослідної та експериментальної роботи з питань упровадження у практику діяльності загальноосвітніх навчальних закладів технологічних систем психолого-педагогічної діагностики та проектування соціального розвитку особистості учнів. Психолого-педагогічна діагностика та комплексний аналіз передбачають вирішення наступних завдань: a) діагностика фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку учнів; б) системно – динамічний аналіз розвитку особистості на основі кількісного аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, визначення рівня актуального розвитку особистості (конструктивного, деструктивного); в) на основі результатів психолого-педагогічної діагностики, первинне прогнозування, проектування та якісно-описовий аналіз розвитку і корекції дитини. Об’єкт дослідження – психолого-педагогічна діагностика. Предмет дослідження – особливості використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі. Метою роботи є дослідження специфіки використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі. У відповідності з поставленою метою були визначені наступні завдання: Проаналізувати зміст психолого-педагогічної діагностики в науковій літературі. Огляд видів діагностики, які можливо використовувати соціальному педагогу у своїй професійній діяльності. Висвітлення принципів та вимог щодо використання психолого-педагогічної діагностики. Провести аналіз методів психолого-педагогічної діагностики. Виокремити найбільш практичний метод психолого-педагогічної діагностики що використовується в соціально-педагогічній роботі та охарактеризувати його. Дослідити переваги та недоліки використання діагностичних методик. РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 1.1 Сутність психолого-педагогічної діагностики Діагностична функція - одна з основних в діяльності соціального педагога. Мета соціально-діагностичної технології і процес її досягнення показує, чого може досягти соціальний педагог у даній ситуації. Задача – це те, що необхідно вирішити для її досягнення. Найближча мета – це можлива зона найближчого розвитку. Вона дозволяє підготуватися для досягнення малого, проте реального, та створити умови для цілеспрямованого розвитку подальшої діяльності з розробки способу досягнення прогностичної цілі соціально-педагогічної роботи з клієнтом. Кожна наступна ціль передбачає можливість більш повного вирішення соціально-педагогічних проблем клієнта.

Поділ цілей на найближчу і наступну дозволяє більшою мірою індивідуалізувати соціально-педагогічну роботу з конкретною людиною. Головні завдання: одержати необхідної повноти інформацію, необхідну для постановки діагнозу і забезпечити кваліфіковану реалізацію наступних етапів (під етапів); уточнити соціально-педагогічні проблеми клієнта; підготувати необхідну інформацію для прогностичної діяльності в кожній ситуації. Діагностика — загальний спосіб отримання вичерпної інформації про процес або об'єкт, що вивчається. Діагностика — найважливіший компонент соціальної технології (мета — діагноз — прогноз — програма — упровадження — аналіз). Разом з тим в практиці соціальної діяльності сформувалися власне технології діагностики, які включають принципи, алгоритм процедур і способів перевірки різних методів дослідження. Вивчення досвіду соціальних діагностів з вибору цільової технології дозволяє виділити в ній основні функціональні етапи. Особливості здійснення соціального діагнозу визначаються багатьма факторами. Серед них: - рівень професійності спеціаліста; - специфіка об’єкта і проблеми; - мотивація діяльності педагога чи працівника, стиль професійної діяльності. Для соціального педагога на етапі здійснення соціального діагнозу характерно: 1. Прагнення як можна краще і докладно пізнати індивідуальність об’єкта соціальної діагностики. Його цікавить інформація: - про патологію, характерну для об’єкта роботи (характер патології та її причини; динаміка розвитку і виявлення патології на період роботи з ним – прогресивна, стабільна чи змінна; перспективи розвитку патології, її розповсюдження, обов’язковість попередження; зниження рівня негативного виявлення і стабілізація); - про індивідуальні потенціали клієнта, на які можна опиратися в соціально-педагогічній роботі з ним: потенційні можливості у вирішенні та зниженні рівня патології; компенсація, корекція можливостей клієнта; індивідуальний позитивний потенціал особистості клієнта загалом; - про індивідуальні можливості об’єкта в самовдосконаленні, вирішенні своєї соціально-педагогічної проблеми, мотивація відносин до вирішення соціальних проблем, позитивний досвід самостійного вирішення тих чи інших проблем, активність і наполегливість у роботі з клієнтами інших спеціалістів. 2. Прагнення визначити соціально-педагогічні проблеми, їх ієрархію і особливості впливу на об’єкт впливу. 3. Прагнення визначити соціально-педагогічні можливості життєдіяльності клієнта: - усвідомлення позитивних і негативних вирішень соціально-педагогічних проблем клієнта; - можливість підвищення позитивності соціально-педагогічної ролі роботи з клієнтами; - участь у соціально-педагогічній роботі з клієнтами та їх оточенням. 5. Прагнення зібрати необхідну первинну інформацію для діагностичної роботи і виявити її джерела. Опираючись на ці джерела, соціальний педагог збирає в кожній конкретній ситуації інформацію, на основі якої приймає рішення про діагностовану дійсність. Безпосередня підготовка до реалізації вибраної цільової технології практичної діяльності включає: - аналіз вибраної цільової технології, виділення матеріальних, технічних, методичних і організаційних аспектів цільової технології; - вирішення проблем підготовки; - випробування деяких методик; - планування виконавчої діяльності за часом і місцем; - підготовка клієнта чи об’єкта до роботи; - постановка задач практичної роботи перед виконанням.

Чи можуть ці події правити за приклад геноцидних дій, а то й геноциду? {57} /41/ Навряд чи. Мету ворогів Ассірії становило знищення її ненависної потуги. Це означало руйнацію її більших міст, яка б унеможливила відродження політичної могуті Ассірії. Набопаласар і справді говорив про «обернення ворожої землі на прах і руїни», та це не означало винищення кожного ассірійця, навіть якщо такий захід був здійсненний. Можливо, ассірійську еліту таки виселили, проте з релігійно-культурного погляду вона не дуже й відрізнялася від вавілонської цивілізації, з якою намагалася змагатись. Крім того, останні дні існування величезної Ассірійської імперії засвідчують гострий соціальний поділ як у війську, так і в країні, значне етнічне перемішування в самому серці імперії, використання арамейської lingua franca для торговельних і адміністративних цілей, що стало наслідком великого допливу арамейців. Отже, етнічна своєрідність ассірійців зазнала тяжких ударів задовго до падіння імперії, культурний синкретизм та етнічне перемішування сприяли ослабленню і поглинанню ассірійської етнічної спільноти та ЇЇ культури навколишніми народами й культурами {58}

1. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

2. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

3. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

4. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

5. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

6. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді
7. Міжнародна економічна система та її головні елементи
8. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

9. Виробнича травма та критерії її оцінки

10. Антропологічна характеристика та риси людини

11. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

12. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

13. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

14. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу

15. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

16. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

17. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин

18. Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я

19. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

20. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

21. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

22. Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям
23. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі
24. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

25. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

26. Виховання як педагогічна категорія

27. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

28. Педагогічна експертиза учбової книги

29. Педагогічна практика

30. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

31. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

32. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

34. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

35. Значення води, її охорона та економне використання

36. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

37. Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

38. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку
39. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту
40. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

41. Соціально-педагогічна діяльність як професія

42. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

43. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

44. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

45. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

46. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

47. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

48. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

49. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

50. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

51. Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

52. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

53. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

54. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
55. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району
56. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

57. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

58. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

59. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

60. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

61. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

62. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

63. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

64. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

66. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

67. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

68. Характеристика та використання систем відеоспостереження

69. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

70. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування
71. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія
72. Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології

73. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

74. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

75. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

76. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

77. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

78. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

79. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

80. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

81. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

82. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

83. Маастрихтські та копенгагенські критерії членства в ЄС

84. Економічна сутність та форми оплати праці

85. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

86. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень
87. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання
88. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

89. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

90. Критерии готовности педагогов к использованию экспериментирования

91. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

92. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

93. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

94. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

95. Сучасний вчитель як педагог та психолог

96. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Виникнення та використання невербального спілкування

98. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

99. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

100. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.