Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Факультет психології та соціології спеціальність психологія Кафедра практичної психології Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку Дипломна робота Харків – 2006 рік ЗмістВступ Розділ І. Проблеми вивчення уваги молодшого школяра 1.1 Загальна характеристика уваги 1.2 Особливості уваги молодшого школяра Розділ ІІ. Експериментальне дослідження особливостей уваги молодших школярів 2.1 Дослідження стійкості уваги молодшого школяра 2.2 Оцінка динамічної уваги молодшого школяра. Таблиці Шульте 2.3 Дослідження стійкості уваги молодшого школяра. Тест Б. Бурдона Висновки Література Вступ Увага – це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється в спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях. Умовою ефективності навчально-виховного процесу є увага учнів, уміння вчителя контролювати увагу дітей, розвивати здібність учнів до самоорганізації уваги. Учень може успішно навчатися тільки за допомогою зосередженості, або концентрації уваги. Уважно слухаючи пояснення вчителя на уроці він легше сприймає, розуміє та запам’ятовує його зміст і тим самим полегшує собі виконання домашніх завдань; акуратність, точність, безпомилковість виконання письмових робіт учнями можливі лише при стійкій увазі. Учні-відмінники, як правило, дуже уважні на уроках та під час усіх видів навчальної діяльності. Розвиток та виховання уваги учнів набуває особливого значення у зв’язку з переходом школи на роботу за новими програмами; засвоєння школярами змісту цих програм можливо тільки при високому рівні уваги. Чим складніша праця, чим вона відповідальніша, тим більше уваги вимагає її виконання. Особливо високі вимоги до різних сторін людської психіки, і конкретно до уваги, висуває сучасний рівень виробництва, автоматизація трудових процесів. Недарма в інженерній психології та психології праці проблема уваги посідає центральне місце . Без високого рівня людської уваги неможлива не тільки організаторська, а й будь-яка виконавча діяльність в умовах сучасного виробництва. Щоб молоде покоління було підготовлено до участі в роботі в умовах сучасного виробництва, у нього повинна бути висока культура уваги в період шкільного навчання. Цієї мети можна досягнути, розвиваючи увагу учнів не тільки в розумовій роботі, а й в інших видах праці. Особистість, перебуваючи в бадьорому стані, активно, по-дійовому ставиться до предметів та явищ навколишньої дійсності, до власних переживань : щось сприймає, пам`ятає , пригадує, про щось думає. У таких випадках вона зосереджує свою свідомість на тому, що сприймає, пам`ятає, переживає, тобто вона буває до чогось уважною. Увага необхідна людині і в повсякденному житті : в побуті, в процесі спілкування з людьми; вона забезпечує правильну орієнтацію в оточуючому середовищі. Високо розвинута в процесі виховання та навчання увага перетворюється на уважність – найціннішу рису людського характеру. Серед психічних явищ увага посідає особливе місце: вона не є самостійним психічним процесом і не відноситься до якостей особистості.

З увагою в її найвищих формах пов’язують регульоване здійснення психічних процесів і свідомої поведінки людини . Деякі закордонні психологи, тривалий час не визнавали існування уваги, навіть вважали зайвим слово «увага», тому що вона не має ніякого психологічного змісту. В пресі в 30-х роках з’явилась стаття датського професора Е. Рубіна «Про не існування уваги». Уже сама назва статті говорить про її зміст. У теперішній час увага стійко увійшла до психології як наукове поняття. Цьому сприяли запити практики, розвиток кібернетики, що висунула в план наукового дослідження «прийом інформації», поява і розвиток таких наук, як інженерна психологія, психологія праці, психофізіологія, для якої увага стала центральною проблемою. Звісно, увага не є самостійним психічним процесом, як наприклад відчуття, пам’ять, мислення. Увага завжди включена до діяльності, є найважливішою умовою продуктивності психічної діяльності та виступає в єдності з різними психічними процесами – пізнавальними, емоційними, вольовими . Такі властивості особистості, як характер, темперамент, здібності також відбиваються на особистостях уваги – у виборі об’єкта, у стійкості, переключенні, відволіканні. Увага завжди властива конкретній людині, певній особистості. Спрямованість особистості та зосередженість уваги тісно пов’язані з спрямованістю особистості, тобто з її вимогами, інтересами, переконаннями. На людину постійно діє велика кількість подразників. Але в певний момент людина реагує на ті з них, які в більшій мірі, ніж інші, відповідають її потребам, і ,таким чином, мають для неї більш важливе життєве значення. Так, значущі об’єкти привертають увагу, визначають її спрямованість; менш значущі в цей час не помічаються. Проблемою уваги займались як вітчизняні, так і закордонні психологи: Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, Н.А. Менчинська, С.Л. Рубінштейн, К.Д. Ушинський, Б.В. Ельконін; А. Валлон, К. Коффка, Ж. Піаже, Т. Рібо, Е.Б. Тітченер та інші. Психологічно обґрунтований облік якостей уваги, як і її можливих розладів та порушень, є необхідною передумовою розгляду пізнавальних процесів, в яких виявляє себе увага . Об’єктом - є увага молодших школярів. Предмет - особливості уваги молодших школярів, в учбовій діяльності. Мета: вивчення особливостей уваги дітей молодшого шкільного віку. Задачі: Провести теоретичний аналіз проблеми вивчення уваги. Визначити розвиток стійкості уваги молодших школярів. Визначити обсяг уваги молодших школярів. Сформулювати рекомендації вчителю з організації уваги учнів молодшого шкільного віку. Використані такі методи: тестування, спостереження, бесіди (з учнями, їх батьками та вчителями), вивчення особових справ учнів, вивчення продуктів діяльності учнів, методи статистичної обробки даних. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури. У І розділі «Проблеми вивчення уваги молодшого школяра», на основі огляду літератури ми розкрили стан даної проблеми в розвитку психологічної науки. Дали оцінку досліджуваній проблемі, співвіднесли її з основною задачею дослідження.

Сформулювали задачі та гіпотезу експериментального дослідження. ІІ розділ «Експериментальне дослідження особливостей уваги молодших школярів», містить опис задач, об’єкту та методів дослідження даної проблеми. За допомогою конкретних методик Шульте, Крепеліна та коректурної проби Бурдона провели експериментальне дослідження. Провели кількісну та якісну обробку даних. Дослідження проводилося в середній загальноосвітній школі № 16 м. Харкова у 2006 році, з учнями 3 - Б класу (вік – 9 років). В дослідженні узяли участь 20 осіб. Розділ І. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми вивчення уваги молодшого школяра 1.1 Загальна характеристика уваги та її властивостей Увага – умова ефективності всіх видів діяльності людини, передусім трудової та навчальної. Уважність необхідна людині в її повсякденному житті, в побуті, у спілкуванні з іншими людьми. Увага учнів є однією з основних умов успішної організації навчально-виховного процесу. Особливістю протікання пізнавальних процесів є їх вибірковий, спрямований характер. Увага – це спрямованість і зосередженість, що передбачає підвищення рівня сенсорної, інтелектуальної та рухової активності індивіда. Спрямованість уваги виявляється в образотворчості, у мимовільному або довільному виборі, виділенні об’єктів, які відповідають вимогам суб’єкта, цілям та задачам його діяльності. Зосередженість (концентрація) на одних об’єктах передбачає одночасно відокремлення від всього стороннього, тимчасове ігнорування інших об’єктів . Також увага може проявлятися в сенсорних, мнемічних, розумових та рухових процесах. Тому залежно від об’єкта дослідження виділяють такі форми процесів уваги: сенсорна (перцептивна); інтелектуальна; моторна (рухова). Зараз більше вивчають сенсорну (зорову та слухову) увагу. Більшість даних, які характеризують увагу, одержано, фактично, під час її дослідження. Так, з увагою пов’язані точність та повнота сприйняття, ослабленість уваги може призвести до значних порушень перцептивних процесів та перекрученню образу, який формується. За способами здійснення та характером походження виділяють два основних види уваги: мимовільну та довільну увагу. Мимовільна увага виникає та підтримується незалежно від свідомих намірів та цілей людини. Довільна увага – це свідомо спрямоване та регульоване зосередження. Довільна увага розвивається на підставі мимовільної. За активністю людини в організації уваги розрізняють три види : мимовільна, довільна, післядовільна. Довільна увага називається активною або вольовою. Всі визначення підкреслюють, що в зосередженні уваги на об’єкті ініціатива належить суб’єкту. Довільна увага – це свідомо спрямоване зосередження особистості на предметах і явищах навколишньої дійсності, на внутрішній психічній діяльності . Післядовільна увага, як переконує досвід і спеціальні дослідження, виникає в результаті свідомого зосередження на предметах та явищах у процесі довільної уваги. Післядовільна увага – зосередження свідомості на об’єкті, значущому та цінному для особистості. Мимовільна увага.

Якщо доводиться вибирати мж клькома можливими шляхами, то часом нелегко виршити, котрий кращий. Але завжди найменша небезпека помилитися буде тод, коли постйно переврямо тим самим основним мрилом. Найбльше треба остергатися того, щоб частков цл засоби не ставали самоцллю. Це завжди доводить до помилки, вдступлення вд головно мети. Тут доводиться звернути особливу увагу на один небезпечний прояв, який даться вдчути в нашй дяльност за кордоном  який треба ршуче викоренити. Коли наш рух, Органзаця чи  частини для проведення намчено роботи обсаджують своми членами вдповдн позиц чи створюють вдповдн нституц то це все ма сенс як засб для виконання намчених завдань. Збереження такого стану виправдане доти, доки воно служить цй мет. Коли та сама одноцльнсть вимага провести потрбн змни,P то треба х проводити. Коли ж те, що було задумане й зроблене для виконання означених функцй, почина бути самоцллю, то це вже шкдливий процес. Так доходить до таких явищ, як боротьба за «владу» задля само «влади», вдривання створених нституцй вд властивих м завдань  спрямування х на нш рейки, найчастше по лн особистих зазхань, плянв чи нтересв тих, як дстають дан доручення, як туди делегован, а потм роблять з того свою домену

1. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

2. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

3. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

4. Страхи дітей молодшого шкільного віку

5. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

6. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення
7. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури
8. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

9. Підготовка дітей до шкільного навчання

10. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

11. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

12. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

13. Особливості спілкування в молодшому шкільному віці

14. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

15. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

16. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

18. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

19. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

20. Формування особистості в молодшому шкільному віці

21. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

22. Особливості уяви у дітей дошкільного віку
23. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку
24. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

25. Особливості навчання дітей підліткового віку

26. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

27. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

28. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

29. Психологічні стани дітей дошкільного віку

30. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

31. Особливості цивільного права

32. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

33. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

34. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

35. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

36. Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку

37. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

38. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку
39. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра
40. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

41. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

42. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

43. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

44. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

45. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

46. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

47. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

48. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

49. Особливості реформації в Англії

50. Особливості функціонування глобальної мережі

51. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

52. Особливості маркетингу послуг

53. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

54. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики
55. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини
56. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

57. Курсовик КУЕіТТ

58. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

59. Особливості перехідної економіки України

60. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

61. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

62. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

63. Принципи цивільного процесуального права

64. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

65. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

66. Особливості українського комп`ютерного жаргону

67. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

68. Дозволь мені, мій вечоpовий світе, Упасти зеpном в pідній стоpоні...

69. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

70. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах
71. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
72. Етикет та його національні особливості

73. Національний банк України та особливості його функціонування

74. Особливості кредитування малого бізнесу

75. Особливості страхування в Україні

76. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

77. Шкідливий вплив паління на травну систему людини

78. Вплив мобільного телефону на організм людини

79. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

80. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

82. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

83. Біологічні особливості веслоноса

84. Генетичні особливості мікроорганізмів

85. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

86. Значення газообміну для дітей 3-7 років
87. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них
88. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

89. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

90. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

91. Особливості розвитку рибного ставкового господарства

92. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

93. Боротьба зі шкідниками сільськогосподарських культур

94. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

95. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

96. Етапи організації бухгалтерського обліку

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

98. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

99. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.