Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Право як спеціальне соціальне явище

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Форми права 2 Типи права 4 Право як спеціальне соціальне явище 6 Взаємозв’язок права і держави 8 Права людини: визначення, поділ 9 Права нації: визначення, поділ 11 Функції права 12 Список використаної літератури 13 Форми права Форма права - це державно-офіційні способи закріплення і зовнішнього прояву правових норм,щозасвідчують їх загальнообов&quo ;язковість. Розрізняють такі форми права: правовий звичай - санкціоноване державою звичаєве правило, що має загальнообов&quo ;язковий характер та гарантоване його примусовою силою; релігійно-правові норми - санкціоновані державою церковні канони та інші норми, яким надається загальнообов&quo ;язковий характер; правовий прецедент - судовеабо адміністративнерішення по конкретній юридичній справі, якому надається обов&quo ;язковезначення при розвязанні всіх наступних аналогічних справ; нормативно-правовий акт - письмовий документ компетентного органу держави, вякому закріплено правила поведінки загального характеру, що забезпечується державою; нормативний договір - правило поведінки загального характеру, що встановлюється за взаємною домовленістю кількох суб&quo ;єктів і забезпечується державою; міжнародно-правові акти - норми міжнародного співтовариства, які з санкції держави поширюються на її туриторії. Основним джерелом права України є нормативно-правовий акт. Це пояснюється тим, що івн дає можливість: найбільш чітко сформулювати зміст прав тв обов&quo ;язків; відносно швидко довести зміст до адресатів норми; створити умови до адекватного розуміння і застосування норми; оперативно змінювати чи відміняти норму; здійснювати систематизацію норм і полегшити користування ними. Існують внутрішні та зовнішні форми права. Внутрішня форма права характеризується відповідною сукупністю правових норм, що об’єднуються в інститути, підгалузі і галузі права. Інститут права: певна сукупність правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини, зв’язані між собою як самостійна відокремлена група; сукупність норм права, таких суттєвих і самостійних, що утворюють окремий інститут права в межах комплексної галузі права; сукупність правових норм, що регулюють окремий вид чи рів суспільних відносин і становлять відокремлену частину галузі права. Ознаки інституту права: наявність сукупності нормативних приписів; юридична однорідність названих приписів; об’єднання правових норм стійкими закономірностями і зв’язками, які відбиваються в юридичних приписах і в цілому в юридичній конструкції. Підгалузь права – об’єднання інститутів права в межах конкретної галузі права, яке містить загальний і предметний інститути чи їхні асоціації. Галузь права – це сукупність правових норм (приписів) інститутів права, що регулюють певну сферу суспільних відносин у межах конкретного предмета і методу правового регулювання з урахуванням принципів і завдань такого регулювання. Серед нормативно-правових актів розрізняють закони і підзаконні акти. Закони - нормативні акти вищого представницького органу влади, що регулюють найбільш важливі суспільні відносини і мають найвищу юридичну силу що до інших нормативно-правових актів.

Підзаконні закони - це акти компетентних органів, що видаються на підставі закону, відповідно до його положень і на його виконання. До їх числа належать: укази Президента України; постанови Верховної Ради України та її Президії; декрети та постанови Кабінету Міністрів України; Ради Міністрів Республіки Крим; рішення, нормативні ухвали місцевих Рад народних депутатів; Інструкції, вказівки та накази керівників міністерств і державних відомств України; рішення виконкомів місцевих Рад; накази та інструкції адміністрації підприємств, установ та організацій. Норма права має внутрішню структуру, яка виражається в її внутрішньому поділі на окремі елементи, що зв’язані між собою: гіпотезу, диспозицію і санкцію. Гіпотеза – частина норми права, яка містить умови, обставини, з настанням яких можна чи необхідно здійснювати правило, що міститься в диспозиції. Диспозиція – частина норми, що містить суб’єктивні права та юридичні обов’язки, тобто само правило поведінки. Санкція – така частина норми права, в якій подано юридичні наслідки виконання чи невиконання правила поведінки, зафіксованого в диспозиції. Санкції можіть бути каральними (штрафними), відновними чи заохочувальними (позитивними). Диспозиції, гіпотези та санкції за складом поділяються на прості, складні та альтернативні, а за ступенем визначеності змісту – на абсолютно чи відносно визначені.Типи права Об’єктивне та суб’єктивне право. Право - це соціальне явище, що може розглядатись як єдність об'єктивного і суб'єктивного. Об'єктивним правом вважається тому, що воно, хоча і є соціальним явищем, дано людям як реальний факт об'єктивної дійсності. Загальнообов'язкові правила поведінки встановлюються і існують незалежно від індивідуальної свідомості суб'єкта. Будучи об'єктивним, право матеріалізується в формі одного джерел права. Особа приймає їх зміст як факт, що незалежить від її особистих переживань чи відношення до нього. Вона не замислюється своїм відношенням до норми, а повинна виконувати її. Застосування права до кожного конкретного випадку є його перехід від об'єктивного до суб'єктивного. Таким чином, доки норма права є загальною і поширюється на всі випадки конкретної сфери життєдіяльності - вона є об'єктивною. Основною її вимогою є відповідність соціальним, економічним, політичним та ін. факторам об'єктивної дійсності, що викликали її до життя. Коли ж вона торкається конкретної ситуації і реалізується в поведінці суб'єкта - вона стає суб'єктивною. Відтоді вона повинна відповідати вкладеному змісту, конкретним обставинам випадку та адекватним відображенням змісту в свідомості. Отже, суб'єктивним право стає в площині співвідношення матеріального буття і суспільної свідомості. Воно є саме таким, оскільки характеризує певні можливості (свободи), що належать суб'єкту як учаснику суспільного життя. Суб'єктивне право є закріпленою правовими засобами можливістю чинити активні дії самостійно; вимагати активних дій від інших суб'єктів; звертатись до держави за захистом прав. Суб'єктивний зв'язок являє собою закріплену правом необхідність певної поведінки.

Існує зв'язок між об'єктивним і суб'єктивним в праві. Суб'єктивне право передбачає необхідність закріпленна в правових нормах держави, що мають об'єктивний характер. А Об'єктивне право знаходить свою реалізацію через права і обов'язки громадян, відбивається в їх свідомості і конкретизується в їх поведінці. Публічне та приватне право. Є різні критерії поділу права на публічне і приватне. Так, якщо певне право належить індивідові, як приватній особі, то це сфера приватного права, якщо ці права належать йому, як громадянинові, - публічного права. Критерієм поділу також може бути мета, на досягнення якої скероване право. Якщо право скероване на інтереси окремої особи – приватне право, якщо на меті є задоволення інтересів держави або суспільства вцілому – це сфера публічного права. Отже, норми приватного права стосуються окремих громадян та їхніх інтересів, норми публічного права, насамперед, визначають функціонування самої державної організації і мають на меті задоволення інтересів суспільства.Природне та позитивне право. Природне право не є сукупністю норм формального права, а сукупністю моральних і, водночас, правових вимог. Визнавання існування природного права має не тільки теоретичне, але й практичне значення, бо коли є можливим наближення права до ідеї справедливості, то це може статися лише остільки, оскільки над позитивним правом стоїть вище право – моральне, або природне право, яке служить для позитивного права одночасно основою, критерієм й ідеалом. Під позитивним правом розуміємо всю сукупність чинних правових норм певної держави, а також сукупність норм, які регулюють міждержавні відносини. Сам термін позитивне право означає, по-перше, що це норми (правила), встановлені або санкціоновані певним зовнішнім авторитетом і які виконуються під впливом певного зовнішнього впливу, а не з власної волі чи з моральної свідомості конкретної особи. По-друге, позитивізм права полягає в тому, що його норми реально діють і впливають на поведінку людей, тобто вони здійснюють певний позитивний вплив. Право як спеціальне соціальне явище Кожне суспільство потребує не лише системи підкорення, але й упорядкуванна системних відносин, тобто соціального регулювання. Воно здійснюється за допомогою соціальних норм - правил поведінки загального характеру, що регулюють різні сфери суспільних відносин, мають певний зміст і забезпечуються різними засобами соціального впливу. Соціальні норми можна розмежувати і згрупувати таким чином. За змістом розрізняють політичні, організаційні, культурні, естутичні, технічні та інші норми. Політичні норми регулюють відносини між класами, націями, народностями їх участь в органах державної влади і організації держави, відносин держави з іншими елементами політичної системи суспільства. Організаційні норми закріплюють структуру, порядок створення і діяльності державних органів і об&quo ;єднань громадян. Норми культури - це правила культурної поведінки людей. В них відображується духовний розвиток народу. Естетичні норми встановлюють правила поведінки людей в звязку з уявленнями про красоту людських вчинків (норм етикету).

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Правовідносини у сфері соціального захисту

2. Молодь як об’єкт соціальної роботи

3. Демократія як соціальне явище

4. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

5. Тривожність як соціально-педагогічне явище

6. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника
7. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
8. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

9. Соціальна цінність права

10. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

11. Мова як символ соціальної солідарності

12. Ожиріння як медико-соціальна проблема

13. Організація як соціальне утворення

14. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

15. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

16. Соціальна психологія як наука

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения

17. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

18. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

19. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

20. Виникнення соціальної роботи як професії

21. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

22. Соціально-педагогічна діяльність як професія
23. Суспільство як цілісна соціальна система
24. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

25. Соціальне становище Запорізького краю

26. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

27. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

28. Соціальні інститути.

29. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

30. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

31. Соціальні проблеми у ЗМІ

32. Соціальна екологія

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

34. Мораль і соціальне управління

35. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

36. Сутність і значення соціального страхування

37. Державна політика соціального страхування

38. Соціальна інфраструктура України
39. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
40. Розвиток соціальної географії в СРСР

41. Історія соціально-економічної географії світу

42. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

43. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

44. Соціальна держава

45. Соціальна обумовленість державної служби

46. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

47. Суть та принципи соціальної держави

48. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

50. Історія України. Соціально-політичні аспекти

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
55. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
56. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

57. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

58. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

59. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

60. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

61. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

62. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

63. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

64. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

65. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

66. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

67. Соціально-духовні основи культури класицизму

68. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

69. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

70. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"
71. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
72. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

73. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

74. Глобалізація і процеси соціального розвитку

75. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

76. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

77. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

78. Економіка праці та соціально-трудових відносин

79. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

80. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее

81. Типологія соціально-трудової мобільності населення

82. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

83. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

84. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

85. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

86. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах
87. Роль соціального педагога в адаптації підлітків
88. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

89. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

90. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

91. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

92. Соціальна структура суспільства

93. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

94. Політика та соціальний конфлікт

95. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

96. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Лабораторне експериментування в соціальній психології

98. Основи формування соціальних стереотипів

99. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.