Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

КУРСОВА РОБОТА на тему: &quo ;Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях&quo ; ЗмістВступ Розділ 1. Сутність статистичних індексів в економічних дослідженнях 1.1 Сутність статистичних індексів та їх класифікація 1.2 Індивідуальні та загальні індекси кількісних та якісних показників 1.3 Базисні та ланцюгові статистичні індекси динаміки 1.4 Статистичні індекси середніх величин 1.5 Агрегатні статистичні індекси та факторний аналіз Розділ 2 Аналіз статистичних даних по купівельній спроможності середньої заробітної плати та середньої пенсії на продовольчих ринках дніпропетровської області у 2003 - 2009 роках 2.1 Статистичні спостереження за рівнями заробітної плати, пенсії та цін на продовольчі товари у 2003 - 2009 роках 2.2 Аналіз рядів розподілу простих статистичних індексів рівней середньої заробітної плати, середньої пенсії та цін на основні споживчі товари продовольчих ринків (2002 - 2009 роки) 2.3 Аналіз рядів динаміки базисних та ланцюгових агрегатних статистичних індексів купівельної спроможності середньої заробітної плати та середньої пенсії на товари продовольчих ринків (2003 - 2009 роки) Висновки Список використаних джерел Додатки ВступПри зіставленні будь-яких даних, що характеризують економічні явища чи процес у часі й у просторі, широко використовуються відносні статистичні показники - індекси. Вони дозволяють розрахувати і порівняти складні соціально-економічні явища, які складаються з безпосередньо непорівнянних елементів. Індекси засновані на звітних і базисних даних у залежності від відношення показників до змісту дослідження. Елементами індексів є величина, що індексується, її тип (форма), вага, термін виконання. Використання індексів дозволяє створювати математичні моделі і проводити розрахунки щодо фінансового положення фірми і планів її розвитку. При аналізі своєї діяльності фірма проводить дослідження і фіксує висновок про фактори, які впливають на її роботу. Використання індексів дозволяє установити кількісні взаємозв'язки між значимими для фірми показниками, що приводяться до деякого загального знаменника, який робить їх порівнянними. Індексний метод широко застосовується для вивчення послідовної зміни явищ як спосіб вивчення їхні динаміки, для зіставлення в просторі, дозволяючи виділити і вимірити вплив факторів на досліджуване явище. При аналізі будь-якого явища проводиться визначення характеристик, які лежать в основі досліджуваного процесу, і відкидаються менш істотні фактори. Тому що в складній моделі показники, що враховуються, можуть бути дуже різні, для включення яких у розрахунки необхідно привести їх до єдиної бази. Одержавши порівнянні індекси, ми можемо визначити співвідношення ознак у досліджуваному явищі. Це дозволяє визначити можливі заміщення існуючих процесів альтернативними (методи виробництва, збуту і т.д.) для підвищення ефективності діяльності фірми. Основна мета курсової роботи полягає у дослідженні ролі індексів у вивченні ринку. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: розглянути сутність та теоретичне підґрунтя індексного методу у статистичних дослідженнях економіки; дослідити особливості застосування різного роду індексів у вивченні ринку; вивчити можливості багатофакторного індексного методу дослідження ринку.

Об’єктом курсової роботи є особливості застосуванні індексних методів вивчення ринку. Предметом курсової роботи виступає система статистичних індексів. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. В основній частині розглядається поставлена проблема. У висновках сформульовано основні результати курсового дослідження. Розділ 1. Сутність статистичних індексів в економічних дослідженнях 1.1 Сутність статистичних індексів та їх класифікаціяУ статистиці під індексом розуміють специфічну відносну величину, яка характеризує зміну показника у часі та просторі. Індекси можуть визначатися у неоднорідній сукупності, що складається з елементів, які безпосередньо не можна складати. З допомогою індексів вирішують такі завдання статистичного аналізу : визначають середній процент зміни показника у часі в цілому по сукупності або окремій групі; визначають середній процент зміни середнього значення показника; здійснюють порівняння показника у просторі; оцінюють вплив окремих факторів на зміну показника у часі або просторі. В залежності від охоплення одиниць сукупності індекси поділяються на індивідуальні, групові (субіндекси) та загальні. За методикою визначення та економічним змістом індекси бувають агрегатними, середньозваженими, індексами середніх величин, територіальними. В залежності від бази порівняння індекси поділяються на ланцюгові та базисні, а за економічним змістом - на індекси динаміки, планового завдання, виконання плану. При визначенні індексу спочатку записується (будується) його формула, згідно якої робляться обчислення. Показник, який досліджується з допомогою індексу, називається індексованим. Для запису формули індексу використовують умовні позначення індексованих показників, які поділяються на якісні, кількісні та об'ємні. Якісні показники характеризують рівень ознаки у одиниці сукупності, кількісні показники характеризують чисельність сукупності, об'ємні показники являють собою обсяг ознаки і завжди є добутком якісного та одного кількісного показників. Для позначення часу використовують підстрокові символи: 0 - попередній або базисний період, 1 - наступний або звітний період. Якщо відомі значення показників більш ніж за два періоди, використовують порядкові номери 1,2,3, і т.д. Поняття &quo ;індекс&quo ; містить в собі подвійне значення. По-перше, воно трактується як деякий показник або результат певних розрахунків; по-друге, як особлива відносна величина, за допомогою якої вивчається динаміка складних явищ шляхом їх агрегування зі взаємопов'язаними з ними явищами. Агрегатні індекси історично виникли як показники, покликані виконувати синтетичну функцію, направлену на узагальнення статистичних даних і отримання узагальнюючих відносних величин динаміки. Фундатор теорії індексів Е. Ласпейрес, що уперше запропонував агрегатний індекс цін, вбачав у ньому виключно узагальнюючий відносний показник, мета якого - синтезувати різноспрямовану зміну цін будь-якого конгломерату різнорідних товарів.

Ця точка зору отримала подальший розвиток в дослідженнях інших відомих індексологів - А. Маршалла, А. Боулі, І. Фішера та інших . Таким чином, за методологією побудови і характером функції, що виконується, індекси виникли як особливі відносні величини. Ця обставина значною мірою зумовила погляди на суть індексів багатьох статистиків, які вбачали в них переважно синтетичні узагальнюючі показники. Відповідно до цієї концепції індекси розглядаються як категорії, що відображають відносну зміну складних явищ, окремі елементи яких безпосередньо несумірні. В статистичній літературі при визначенні поняття &quo ;індекс&quo ; є істотні відмінності. Прихильники синтетичного напряму бачать в індексах інструмент вивчення складних економічних явищ, що складаються з безпосередньо несумірних елементів. Таке розуміння індексів є домінуючим в науковій і особливо навчальній статистичній літературі. Однак, у зв'язку з поширенням в економічній практиці індексів як аналітичних показників, синтетична концепція індексів втрачає своє домінуюче значення. Представники так званого аналітичного напряму основне призначення індексів бачать в їх аналітичній функції. Це дещо інша крайність індексної теорії, яка не має шансів на визнання. Більш обґрунтовану позицію відносно функцій індексів займають індексологи Н. Виноградова, П. Казінець, У. Мересте, Г. Бакланов, які вважають, що індекси одночасно виконують і аналітичну, і синтетичну функції. Так, Н. Виноградова пише: &quo ;Специфічна особливість індексних показників - тісне переплетіння при їх побудові особливих задач синтезу і відповідних задач аналізу. Ця особливість проходить червоною ниткою через усю історію індексів, з тією лише різницею, що на різних етапах розвитку індексного методу провідною виявляється то та, то інша задача&quo ; . Однак, визнання необхідності такого об'єднання функцій індексного методу не знімає проблему визначення індексів як особливих статистичних показників. Швидше воно означає, що функції, що виконуються індексами не є тим єдиним критерієм, який визначає їх суть і характерні особливості. Адже в статистиці аналогічні функції виконують і інші категорії, зокрема середні і відносні величини, які мають багато спільного з індексним методом. Основою розуміння суті індексного методу не може бути і несумірність явищ, бо це лише частина тих характеристик, що вивчаються індексним методом. Як свідчить практика, індекси застосовуються і до порівняльних економічних категорій. Основною особливістю індексного методу є те, що його складові компоненти (абсолютні, середні і відносні величини) належать до певної зв'язуючої їх системи. Будь-які з перерахованих величин, що знаходяться поза системою, не мають відношення до індексного методу. Здатність індексного методу об'єднати в певну, цілеспрямовану систему ізольовані статистичні величини, являє собою той якісно новий рівень обробки статистичних даних, який відрізняє його від методів відносних і середніх величин. Отже, індексний метод і його основний інструмент - індекс - на відміну від названих методів повинен ототожнюватись передусім з поняттями &quo ;система&quo ; і &quo ;взаємозв'язок&quo ;.

Чи існує взагалі в наш час така нація, як євреї? Чи це міф, «фантом»? Є думка, що євреїв як нації не існує. Якщо підходити до цього з наукової точки зору, то ми маємо конфесійну спільність, нації — немає. Особисто я дозволю собі засумніватися в цій крайній позиції. Проте відомий вчений-історик Фаїна Грімберг на основі багаторічних досліджень дійшла висновку, що існує релігійна спільність, не більше. Навіть «праєврей» Авраам насправді не був євреєм. Він був шумером, який прийняв іудаїзм. Що цікаво — ця позиція має несподіване підтвердження на «іншому полюсі». Маю на увазі відомого американського сіоніста Менахем-Мендла Шнеерсона. От лише кілька фраз із його багатослівних міркувань: «Єврей, який прийняв християнство… вже не єврей. Його не можна зарахувати до єврейської громади, до народу Ізраїлю». «Краще попрощатися з життям, ніж прийняти християнство, — такий наш принцип… Упродовж багатьох століть перед євреями поставала дилема — хрест або смерть? І вони незмінно обирали останнє». Це класичний приклад, коли «крайнощі сходяться»

1. Методика гідрогеологічних досліджень

2. Методи психофізіологічних досліджень

3. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

4. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

5. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

6. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
7. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7
8. Методи економіко-статистичних досліджень

9. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

10. Економічное районуванне, його суть та значення

11. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

12. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

13. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

14. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

15. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

16. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

17. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

18. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

19. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

20. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

21. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

22. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці
23. Дослідження та розробки на підприємстві
24. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

25. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

26. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

27. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

28. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

29. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

30. Моделювання економічних та виробничих процесів

31. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

32. Дослідження харчування

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

33. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

34. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

35. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

36. Правове регулювання вільних економічних зон

37. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

38. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій
39. Спектральні наземні дослідження
40. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

41. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

42. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

43. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

44. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

45. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

46. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

47. Правове регулювання вільних економічних зон

48. Теорія і методологія дослідження управління

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

49. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

50. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

51. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

52. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

53. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

54. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ
55. Дослідження методів чисельного інтегрування
56. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

57. Дослідження чисельних методів інтегрування

58. Історіографія досліджень голодомору

59. Медичні дослідження Герофіла

60. Дослідження активних фільтрів

61. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

62. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

63. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

64. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

65. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

66. Кабінетні методи маркетингових досліджень

67. Маркетингове дослідження

68. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

69. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

70. Маркетингові дослідження
71. Маркетингові дослідження з використанням анкети
72. Маркетингові дослідження на підприємстві

73. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

74. Організація маркетингових досліджень в туризмі

75. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

76. Характеристика маркетингового дослідження товару

77. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

78. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

79. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

80. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

82. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

83. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

84. Променеве дослідження молочної залози

85. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

86. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення
87. Променеве дослідження щитоподібної залози
88. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

89. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

90. Дослідження аспектів управління якістю продукції

91. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

92. Методи дослідження затрат робочого часу

93. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

94. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

95. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

96. Методологія науково-педагогічного дослідження

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

97. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

98. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

99. Технології навчання як дослідження


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.