Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методика та техніка складання річного фінансового звіту

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсова робота з дисципліни &quo ;Бухгалтерський облік&quo ; на тему: Методика та техніка складання річного фінансового звіту Київ – 2001 Зміст Вступ3 1. Загальна характеристика фінансової звітності: мета, вимоги, принципи.5 2. Баланс9 2.1. Призначення балансу та його структура9 2.2 Актив балансу: визначення, оцінка та класифікація активів10 2.3. Пасив балансу. Загальна характеристика пасиву балансу17 3. Звіт про фінансові результати21 3.1. Загальна характеристика звіту про фінансові результати21 3.2. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати22 3.3. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду23 3.4. Примітки до звіту про фінансові результати24 4. Звіт про рух грошових коштів26 4.1. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів26 5. Звіт про власний капітал31 5.1. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу31 5.2. Складники власного капіталу31 5.3. Порядок складання звіту про власний капітал32 6. Примітки до фінансових звітів34 Висновки38 Список використаної літератури40 Вступ Бухгалтерський облік — це мова бізнесу. Якщо бізнес здійснюється у рамках окре­мо взятого підприємства, то дані бухгалтерського обліку використовуються для потреб внутрішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результа­ти діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських про­блем. Для прийняття правильних управлінських рішень навіть на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Зокрема, щоб порівняти, наприклад, фінансові результати, досягнуті у попередньому та поточному звітних періодах, необхідно використовувати лише порівнянні відповідні показники, тобто такі, які визначені за єдиною методологією з використанням однакових баз розрахунку, критеріїв та правил. З цією метою підприємство повинно розробити свою облікову політику, яка підпорядковується потребам внутрішнього менеджменту. Але, як правило, для прийнят­тя ефективних управлінських рішень менеджери не обмежуються суто внутрішньою фінансовою інформацією, а порівнюють її з відповідними показниками подібних підприємств, підприємств — конкурентів чи партнерів по бізнесу. Тому закономірно виникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації у рамках галузі, регіону, всієї економічної системи країни. Процес такої уніфікації називають стандартизацією бухгалтерського обліку. Стан­дарт у широкому розумінні — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об'єктів. Стандартизація бухгалтерського обліку — це процес розробки та послідовного застосування єдиних вимог, правил та принципів до визнання, оцінки і відображення у фінансових звітах окремих об'єктів бухгалтерського обліку. Якщо стандартизація здійснюється у межах однієї країни, то мова йде про ство­рення національних облікових стандартів. Відмінності економічного розвитку та рівня організації виробництва, особливості проблем, що вирішувались на мікро- та макрорівні кожної окремо взятої країни, зумови­ли суттєві відмінності у критеріях визнання та методах оцінки конкретних об'єктів бухгал­терського обліку при підготовці фінансових звітів за національним обліковим законодав­ством та стандартами.

Однак інтенсивна економічна інтеграція, що розпочалась відразу після закінчення другої світової війни, призвела до необхідності стандартизації бухгал­терського обліку уже на міжнародному рівні. Утворення спільних підприємств і транснаціональних корпорацій, експорт капіталів, утворення та розвиток міжнародних фондових ринків — всі ці процеси вимагали відповідного стандартизованого інформаційного забезпечення. Поступово почала прилучається до цього процесу і Україна, головним напрямком розвит­ку якої на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці із зарубіжними партнерами, взаємного інвестування та кредитування з боку зарубіжних та міжнародних фінансових організацій. Економічні реформи в нашій країні закономірно призвели до необхідності реформування бухгалтерського обліку на засадах міжнародної гармонізації та стандартизації. З цією метою 28 жовтня 1998 року було прийнято Поста­нову Кабінету Міністрів України №1706, якою затверджено Програму реформування сис­теми бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Для координації зусиль по реалізації цієї Програми при Міністерстві фінансів України створено Ме­тодологічну Раду з питань бухгалтерського обліку. За сприяння та активної підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) було розроблено ряд проектів національних стандартів бух­галтерського обліку, що відповідають МСБО. У подальшому ці стандарти лягли в основу при підготовці та затвердженні Міністерством фінансів України Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які є ключовими для складання фінансової звітності відкритими акціонерними товариствами та іншими учасниками фондового ринку уже за 1999 рік згідно із спеціальним рішенням ДКЦПФРУ. Фінансова звітність за МСБО запроваджена з 1 січня 1998 року у банківській системі України. Майже одночасно розпочалася широка освітня робота по підготовці та перепідготовці викладачів, бухгалтерів, менеджерів та аудиторів з метою вивчення та практичного зас­тосування МСБО та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в якій активну участь бере ФПБАУ. 1. Загальна характеристика фінансової звітності: мета, вимоги, принципи. Загальні вимоги до фінансової звітності викладені в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (далі - П(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. Дане положення встановлює: • мету фінансових звітів; • їх склад; • звітний період; • якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складан­ня фінансових звітів; • вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах. П(С)БО 1 повинне застосовуватися при підготовці і наданні фінансових звітів підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами (надалі — підприємствами) усіх форм власності (крім банків і бюджет­них установ). Основою П(С)БО 1 є Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (пере­глянутий у 1997 році) Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період.

Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень (табл. 1). Таблиця 1 Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів Користувачі звітності Інформаційні потреби Інвестори, власники Придбання, продаж та володіння цінними паперами Участь в капіталі підприємства Оцінка якості управління Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу Керівництво підприємства Регулювання діяльності підприємства Банки, постачальники та інші кредитори Забезпечення зобов'язань підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання щодо кредитів, відсотків за ними та погашення кредиторської заборгованості Замовники Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання Працівники підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання перед працівниками та їх забезпечення Органи державного управління Формування макроекономічних показників Для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності. За П(С)БО 1, до неї відносяться: • баланс; • звіт про фінансові результати; • звіт про рух грошових коштів; • звіт про власний капітал; • примітки до звітів. Інші звіти (звернення ради директорів до акціонерів, звіт керівництва компанії, звіт аудитора тощо), які включені до звітності підприємства, не є фінансовою звітністю. Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти одних і тих же гос­подарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змін, що робить можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства (табл. 2). Такі компоненти фінансової звітності, як баланс, звіт про фінансові резуль­тати, звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів, складаються з статей, які об'єднуються у відповідні розділи. Таблиця 2 Призначення основних компонентів фінансової звітності Компоненти фінансової звітності Зміст Використання інформації Баланс Наявність економічних ресурсів, які контролюються підпри­ємством, на дату балансу Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках; оцінка та прогнозування змін в економіч­них ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому Звіт про фінансові результати Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний період Оцінка та прогноз: прибутковості діяльності підприємства; структури доходів та витрат Звіт про влас­ний капітал Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду Оцінка та прогноз змін у власному капіталі Звіт про рух грошових коштів Генерування та використан­ня грошових коштів протя­гом звітного періоду Оцінка та прогноз руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства Примітки Обрана облікова політика Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов'язкова за П(С)БО Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості Оцінка та прогноз: облікової політики ризиків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов'язання; діяльності підрозділів підприємства, тощо Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та зіставну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу.

Кінець грудня 1936 року приніс Галині Козубській звільнення з осоружного виправного закладу. Дівчина, повернувшися до Кременця, відновила діяльність в ОУН і продовжила навчання в ґімназії. Ґімназисткою стала й молодша сестра Ірина. За перших совітів дівчина навчалася в радянській десятирічці, як і наймолодший із Козубських – Олег. Галина по закінченню ґімназії вступила на факультет соціології Варшавського університету, студії в якому перервала німецько-польська війна. Юрій Козубський відбув свій термін у Кременецькій в’язниці й перед Різдвом 1935 року переступив поріг батьківської хати. Відразу ж записався до хору церкви Воздвиження Чесного Хреста під орудою Юрія Кульчинського. Вступив до Львівської греко-католицької духовної семінарії, а через рік став студентом хімічного факультету політехнічного інституту в Данціґу. Українські студенти гуртувалися тут в організаціях і товариствах «Заграва», «Чорноморе», «Основа», «Пласт». Юрко став членом товариства «Чорноморе», поновився в «Пласті» й продовжив нелеґальну працю в ОУН

1. Охорона праці та техніка безпеки

2. Складання та подання фінансових звітів банку

3. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

4. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

5. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

6. Техніка і правила складання документів
7. Електроніка та мікропроцесорна техніка
8. Техніка і технологія торгівлі

9. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

10. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

11. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

12. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

13. Нормативна база, методика та методи перевірки

14. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

15. Фінансова звітність

16. Фінансова звітність підприємства

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Аудит фінансової звітності

18. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

19. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

20. Методика та порядок проведення презентацій

21. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

22. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах
23. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
24. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка

25. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

26. Техніка психоаналізу

27. Вантажопідйомна транспортуюча техніка

28. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

29. Методика навчання техніки естафетного бігу

30. Поняття та специфіка філософських категорій

31. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

32. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

34. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

35. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

36. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

37. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

38. Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування
39. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
40. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

41. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

42. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

43. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

44. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

45. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

46. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

47. Методики оцінки фінансового стану банків України

48. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

49. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

50. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

51. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

52. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

53. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

54. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
55. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
56. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

57. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

58. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

59. Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

60. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

61. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

62. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

63. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

64. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная

65. Порядок складання позовної заяви та касаційної скарги

66. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

67. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

68. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

69. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

70. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
71. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
72. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

73. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

74. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

75. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

76. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

77. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

78. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

79. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

80. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

82. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

83. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

84. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

85. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

86. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту
87. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет
88. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

89. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

90. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

91. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

92. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

93. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

94. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

95. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

96. Організація та методика виконання курсових

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы

97. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

98. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

99. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.