Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

регламентується:  Законом України “Про банки і банківську діяльність”,  Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року № 375 (далі Положення № 375)  Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів, та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 275 (далі Положення № 275), Банки можуть створювати відокремлені структурні підрозділи (філії, відділення) згідно з вимогами Закону, Положення № 375 та внутрішньобанківських положень на підставі рішення компетентного органу банку, якому згідно з Статутом банку делеговано право вирішення питань, пов’язаних з діяльністю структурних підрозділів. Якщо мінімальний розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж 3 млн. євро (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України (далі НБУ) на дату прийняття рішення про відкриття структурного підрозділу), то цей банк може відкривати філії та відділення на території області місцезнаходження юридичної особи; якщо мінімальний розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж 5 млн. євро (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату прийняття рішення про відкриття структурного підрозділу), то цей банк може відкривати філії та відділення на території всієї України, але за умови дотримання таких вимог: 1. Банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі:  стан формування резервів банку відповідає вимогам чинних законодавчих актів України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, статуту банку та відповідних внутрішньобанківських положень;  банк дотримується економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування;  наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові результати, а також беззбиткова діяльність банку не менше ніж протягом шести місяців, що передують його зверненню до НБУ;  банк не є об'єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій; 2. Наявність технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування філії/відділення, здійснення відповідних операцій та забезпечення їх належного обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі філій/відділень та доступ до цієї інформації НБУ, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України і нормативно-правових актів НБУ, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності. Для створення відокремлених структурних підрозділів банк зобов'язаний розробити внутрішньобанківську систему реєстраційної кодифікації цих підрозділів та надати кожній філії, відділенню внутрішньобанківські реєстраційні коди.

Про зміни в системі внутрішньобанківської реєстраційної кодифікації цих підрозділів або зміну внутрішньобанківського реєстраційного коду підрозділу банк має інформувати НБУ і територіальні управління НБУ за місцезнаходженням банку та відповідних його підрозділів за один місяць до часу введення змін. Банк може відкривати відділення як на балансі банку так і на балансі філії. Філії та відділення банку діють на підставі Положення про структурний підрозділ та дозволу на виконання банківських та інших операцій. Положення про структурний підрозділ має бути затвердженим компетентним органом банку та погодженим з територіальним управлінням НБУ. Чинною нормативно-правовою базою НБУ не передбачено конкретних вимог до Положень про структурні підрозділи банку, крім зазначення їх підпорядкованості. Структурні підрозділи банку згідно Положення № 275 мають право здійснювати банківські та інші операції , передбачені положенням про структурний підрозділ та на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу (у тому числі в межах отриманого філією, якщо відділення створене на балансі філії, дозволу банку), за винятком операцій, для проведення та обліку яких у структурного підрозділу немає належних умов (у тому числі відповідне програмне забезпечення і приміщення, спеціальне банківське обладнання, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби, спеціалісти відповідної кваліфікації тощо) або яких вони не мають права здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства України. Структурні підрозділи банку здійснюють банківські та інші операції лише від імені банку. Письмовий дозвіл має бути виписаний на підставі рішення компетентного органу банку на бланку банку, підписаний головою правління банку або його заступником і засвідчений відбитком печатки банку. У дозволі мають зазначатися реквізити банківської ліцензії та письмового дозволу, на підставі яких здійснює свою діяльність банк. Використання факсиміле при здійсненні підпису не дозволяється. Вимоги щодо оформлення письмового дозволу відділення такі ж самі, що й до письмового дозволу філії, однак якщо відділення відкривається на балансі філії, то дозвіл, що надається відділенню, також має містити реквізити письмового дозволу, наданого банком цій філії на здійснення операцій. На підставі письмового дозволу структурні підрозділи банку мають право здійснювати наступні операції:  приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;  відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;  розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.  надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;  придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);  лізинг;  послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;  випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;  випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;  надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

 операції з валютними цінностями: - неторговельні операції з валютними цінностями; - ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; - операції з банківськими металами на валютному ринку України;  емісію власних цінних паперів;  організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;  здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);  здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;  здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;  перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;  операції за дорученням клієнтів або від свого імені: - з інструментами грошового ринку; - з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; - фінансовими ф'ючерсами та опціонами;  довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;  депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. По кожному виду операції банком повинно бути розроблене спеціальне внутрішнє положення, яке регламентує здійснення їх структурним підрозділом. Діяльність, що регулюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і на здійснення якої потрібно мати її ліцензію, може здійснюватися структурним лише після отримання банком ліцензії цієї комісії, що видається у порядку, визначеному чинним законодавством України для структурного підрозділу. Також для здійснення операцій з цінними паперами структурний підрозділ банку повинен мати не менше трьох сертифікованих спеціалістів згідно Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затверджене постановою Правління НБУ від 18 травня 1999 р. № 239 та рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 травня 1999 р. № 104. Виконання операцій з банківськими металами регулюється Положенням про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженим постановою Правління НБУ від 6 серпня 2003 року № 325. При здійсненні операцій з купівлі або обміну банківських металів структурний підрозділ повинен мати експерта з приймання та оцінювання банківських металів та відповідне технічне обладнання. Якщо банк уважає за потрібне надати письмовий дозвіл філії на здійснення банківської або іншої операції з обмеженням, то назва цієї операції в письмовому дозволі має відповідати повній назві банківської або іншої операції, що визначені в статті 47 Закону України &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ; або в главі 2 Положення № 275, а назва частини цієї банківської або іншої операції, на здійснення якої банк надає філії письмовий дозвіл, має зазначатися як доповнення або продовження назви банківської або іншої операції. Тобто банк відповідно до статті 47 Закону України &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ; та вимог нормативно-правових актів НБУ самостійно визначає редакцію доповнення або продовження назви операції.

Расчеты по поставке металла и денежных средств могут проводиться разными датами валютирования, что должно быть специально оговорено между сторонами в момент заключения сделки. 7.2. Срочные сделки купли-продажи, когда сроки расчетов по сделке составляют более двух рабочих дней от даты заключения сделки. 8. Совершать другие сделки с драгоценными металлами (опционы, свопы, фьючерсы и др. )Pв соответствии с законодательством Российской Федерации и международной банковской практикой. 9. Все денежные требования и обязательства, возникающие при совершении сделок с драгоценными металлами между резидентами Российской Федерации, должны быть выражены и оплачены в валюте Российской Федерации. Порядок проведения банковских операций с драгоценными металлами Банки проводят операции с драгоценными металлами с открытием металлических счетов. Металлические счета открываются для физических и юридических лиц, включая банки. Для хранения драгоценных металлов банки открывают металлические счета ответственного хранения. Драгоценные металлы, принятые от клиента на хранение, не являются привлеченными средствами банка и не могут быть размещены от своего имени и за свой счет

1. Порядок реєстрації безробітних

2. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

3. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

4. Анализ структурных подразделений банка

5. Облік та аудиту комерційних банках

6. Реєстрація приватного підприємства
7. Автоматизована реєстрація і облік автомобілей
8. Пристрої реєстрації інформації

9. Реєстрація документів

10. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

11. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

12. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

13. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

14. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

15. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

16. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

17. Порядок выпуска Российским коммерческим банком собственных ценных бумаг (проблемы, перспективы)

18. Порядок открытия валютных счетов в коммерческом банке

19. Собственный капитал коммерческого банка: состав и порядок формирования

20. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

21. Аналіз доходів та витрат банку

22. Валютні операції банку та валютні ризики
23. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг
24. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

25. Облік готової продукції та її реалізації

26. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

27. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

28. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

29. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

30. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

31. Порядок складання позовної заяви та касаційної скарги

32. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные

33. Трудовий договір та порядок його укладення

34. Взяття під варту - строки та порядок виконання

35. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

36. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

37. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

38. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова
39. Експертиза та контроль реалізації товару
40. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

41. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

42. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

43. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

44. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

45. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

46. Порядок осуществления контроля Счетной Палаты РФ за деятельностью структурных подразделений ОВД

47. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

48. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

49. Аналіз виробництва та реалізації продукції

50. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

51. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

52. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

53. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

54. Организация и порядок использования в бою мотопехотной (пехотной, танковой) (бригады армий вероятного противника)
55. Полная история танков мира
56. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

57. Структурная геология

58. Структурные типы и районирование месторождений нефти и газа

59. Денежно-кредитная политика Банка Англии

60. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

61. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

62. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

63. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

64. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

65. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

66. Цивільний та арбітражний процес

67. Порядок предъявления исков транспортной организации при ненадлежащем исполнении обязательства по перевозке грузов

68. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

69. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

70. Конституцiя США та реальнi права громадян
71. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
72. Порядок выборов Президента Российской Федерации

73. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

74. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

75. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

76. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

77. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

78. Формы и порядок проведения таможенного контроля

79. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию

80. Прием и порядок переведения работника на другую работу

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

81. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

82. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

83. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

84. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

85. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

86. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?
87. Проектирование и разработка баз и банков данных
88. Клиника, диагностика и тактика терапии неотложных состояний при бронхиальной астме у детей и взрослых. Небулайзерная терапия. Базисная терапия БА

89. Порядок назначения на должность судьи и председателя суда

90. Суды общей юрисдикции, порядок формирования, состав, полномочия

91. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

92. Полная история танков мира

93. Порядок использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных средствах и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок в пределах административных границ Мурманской области в прибрежной полосе Баренцева и Белого морей

94. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

95. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

96. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

97. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

98. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

99. Кредитование Сберегательным банком РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.