Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Економічна сутність інвестицій Термін &quo ;інвестиції&quo ; (від лат. i ves - &quo ;вкладати&quo ;) - нині це вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення. У табл. наведені визначення поняття &quo ;інвестиції&quo ; за різними авторами. Визначення поняття &quo ;інвестиції&quo ; Автор Визначення поняття інвестицій 1 2 Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1999 Вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу КейнсДж.М. Общая теория занятости, процента и денег - М., 1993 Заощадження та інвестиції повинні бути однаковими тому, що кожне з них дорівнює перевищенню доходу над споживанням Ковалев В.В. Методи оцєнки инвестиционных проэктов. - М.: Финансы и статистика, 1998 Інвестиції передбачають заощадження, але не всі заощадження стають інвестиціями, а тільки ті, які прямо чи непрямо використовуються для розширення виробництва, маючи на меті отримання доходу в майбутньому. Политическая экономика А.М. Румянцев. - М., 1972 Інвестиції - довгострокове вкладення капіталу в промисловість, сільське гос- подарство, транспорт та інші галузі на-родного господарства. Долан Э.Дж., Линей Д. Рынок: макроэкономи-ческая модель. - СПб., 1992 Інвестиції на макрорівні - це збільшення обсягу капіталу, що функціонує в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів, що здійснюється людьми Политическая экономия: Словарь / Под. ред. О.М. Ожерельева и др. - М.: Политиздат, 1990 Поняття &quo ;інвестицій&quo ; по суті ототожнювались з категорією &quo ;капіталовкладення&quo ;. Під капіталовкладенням розуміли і затрати на відтворення основних фондів, їх зростання та вдосконалення Финансово-зкономичес-кий словарь. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, 1995 Інвестиції - вкладення в основний та оборотний капітал з метою отримання доходу. Інвестиції в матеріальні активи - вкладення у рухоме та нерухоме майно (землю, будівлі, обладнання та ін.). Інвестиції у фінансові активи - вкладення в цінні папери, банківські рахунки та інші фінансові інструменти Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс. - М., 1992 Інвестиції - витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і зростання матеріальних запасів Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и ана-лиза. - М.: БЕК, 1996; Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998 - Інвестиції, що визначаються через платежі; - інвестиції, що визначаються через майно; - комбінаторне поняття інвестицій; - диспозиційне поняття інвестицій Відповідно до Закону України &quo ;Про інвестиційну діяльність&quo ; інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницького та іншого видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток Визначення інвестицій на макро- та мікрорівнях Автор Визначення поняття &quo ;інвестиції&quo ; Макрорівень Долай Э.Дж., Линей Д. Рынок: макроэкономическая модель. - СПб., 1992 Це збільшення обсягу капіталу, що функціонує в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів, які здійснюються людьми Мікрорівень Макконел К.Р

., БрюС.Л Экономикс. - М., 1992 Це витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і зростання матеріальних запасів Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. - М.: БЕК, 1996 Це потік оплат і виплат (витрати), що починаються з виплат (витрат) Перар Ж. Управление фи-нансами: с упражнениями. - М.: Финансы и статистика, 1999 Це додаткові вкладання до вже наявних коштів, тобто це вкладення, що спрямовані на розширення бізнесу або створення умов для підвищення ефективності його функціонування Блех Ю., Гете У. Инвестиционные расчеты: Модели и методы оценки инвести-ционных проектов Янтарнй сказ, 2000 Це процес інвестування, що передбачає пов'язання фінансових коштів і свободи розпорядження ними підприємством. Інвестування - відкрита система, і реалізація інвестицій впливає на функціонування інших елементів системи Ковалев В.В, Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998 Це цілеспрямований вклад на визначений термін капіталу в усіх його формах у різноманітні об'єкти (інструменти) для досягнення індивідуальних цілей інвесторів Різниця в трактуванні поняття &quo ;інвестиції&quo ; на мікрорівні визначається як цілями і завданнями дослідження окремих авторів, так і багатоаспектністю істотних ознак цієї економічної категорії. На нашу думку, поняття &quo ;інвестиції&quo ; на макро- та мікрорівнях має певну відмінність у зв'язку з насамперед функцією, яку вони виконують (інвестування) на цих рівнях. Узагальнюючи думки багатьох дослідників, можна сказати, що інвестиції - це багатоаспектні вкладення капіталу, що можуть реалізуватися у різних формах і характеризуватися різними особливостями. Узагальнення поглядів щодо визначення поняття &quo ;інвестиції&quo ; на макро- та мікрорівнях дали змогу виділити такі ознаки інвестицій, що є найбільш суттєвими: 1) інвестування - відкрита система; 2) інвестиції потенційно мають здатність приносити прибуток або соціальний ефект; 3) інвестування - це процес перетворення частини накопиченого капіталу в альтернативні види активів суб'єкта господарювання; 4) використовуються різноманітні та можливі інвестиційні ресурси, які характеризуються попитом, пропозицією та ціною; 5) мають цілеспрямований спосіб вкладення капіталу в будь-які об'єкти або активи щодо впровадження НТП; 6) характеризуються наявністю строку вкладення; 7) є метою інвестора (інвесторів) щодо вкладання (інвестування); 8) є метою суб'єкта управління (держави, галузі, регіону, підприємства); 9) характеризуються наявністю ризику вкладення капіталу; 10) мають страхування грошових коштів від інфляції. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за різними ознаками. Для потенційних інвесторів класифікація інвестицій пов'язана з необхідністю розроблення стратегії і тактики їхньої поведінки в інвестиційному процесі. Класифікація визначає підходи до аналізу та методів оцінки інвестицій для прийняття попередніх управлінських рішень щодо їх реалізації, а також ступінь відповідальності за отримані результати. Єдиного погляду щодо класифікації інвестицій в економічній літературі немає.

Виділяють такі види реальних інвестицій: 1) інвестиції відновлення, що здійснюються за рахунок коштів фонду відшкодування підприємства; 2) інвестиції розширення (чисті інвестиції - ЧІ), які здійснюються за рахунок частини національного доходу (НД) чи за рахунок фонду чистого накопичення; 3) валові інвестиції (ВІ) - як інвестиції відновлення, так і інвестиції розширення. Динаміка показника &quo ;чисті інвестиції&quo ; відображає характер економічного розвитку на тому чи іншому етапі. Можливі три такі ситуації: 1) (∑ЧІ&l ;0), тобто негативна величина, а це означає, що валові інвестиції менші (∑ВІ&l ;∑АВ), ніж амортизаційні відрахування (∑АВ). Результатом цього є зниження виробничого потенціалу і, як наслідок, зменшення обсягу продукції, що випускається (держава &quo ;проїдає&quo ; свій капітал); 2) (∑ЧІ=0),(∑ВІ=∑АВ)- відсутність економічного зростання, виробничий потенціал не змінюється (держава &quo ;тупцює на місці&quo ;); 3) (∑ЧІ&g ;0),(∑ВІ&g ;∑АВ)- економіка перебуває на стадії розвитку, тому що забезпечується розширене відтворення її виробничого потенціалу (держава з економікою, що розвивається). Зростання чистих інвестицій зумовлює збільшення доходів, при цьому темпи зростання доходів значно перевищують темпи зростання чистих інвестицій. В економічній теорії процес зростання доходів у більшому обсязі, ніж обсяг інвестицій в економіку, називається &quo ;ефектом мультиплікатора&quo ;. Сам цей термін характеризує значення коефіцієнта зростання доходу від зростання чистих інвестицій. Наприклад, якщо зростання інвестицій на 100млн.грн забезпечує отримання доходу в сумі 250млн.грн, то мультиплікатор дорівнює 2,5. Міжнародні інвестиції Інвестування лежить в основі функціонування сучасної економіки: воно інтегрує інтереси і ресурси фізичних та юридичних осіб і держави для ефективного соціально-економічного розвитку. У ширшому значенні інвестиції - це вкладення капіталу в тій чи іншій формі в ту чи іншу справу для подальшого його збільшення або збереження. Термінологічний апарат категорії «інвестування» не є застандартизованим. Залежно від рівня аналізу, національної традиції або авторської своєрідності тощо терміни можуть визначатися по-різному. За визначенням, сформульованим в українському законодавстві, що достатньою мірою характеризує сутність інвестицій, до останніх належать усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих (ноу-хау); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнаннями, а також інші майнові права; інші цінності.

Давши таке доручення, Датій відплив. Проте цю статую делосці не перевезли туди, але за двадцять років самі фіванці перевезли її в Деліон за наказом оракула. 119. Полонених Датієм та Артафреном еретрійців, коли ці перські стратеги повернулися в Азію, вони привели їх у Суси. А цар Дарій ще перед тим, як еретрійців було взято в полон, був страшенно розлючений проти них, бо еретрійці першими виступили проти нього і завдали йому шкоди. Проте, коли він побачив, як їх привели до нього і вони були в його руках, він не завдав їм жодного лиха, але оселив в одному з своїх маєтків у Кіссії, який називається Ардерікка(1) і розташований на відстані двохсот десяти стадій від Сусів і на відстані сорока стадій від колодязя, з якого добувають три види речовин(2). Справді, звідти черпають асфальт і сіль, і олію в такий спосіб: їх черпають журавлем, що до нього замість цеберка прив'язують половину бурдюка. Його занурюють у речовину і черпають ним, а потім виливають у басейн. Із нього переливають в інший і тоді рідина виступає в трьох різних формах

1. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

2. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

3. Портфель цінних паперів - сутність та функції

4. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

5. Сутність та зміст контролю

6. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
7. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку
8. Сутність та призначення фінансів

9. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

10. Поняття права природокористування та його види

11. Види попиту. Поняття товару та його суть

12. Поняття та сутність ефективності управління

13. Таїнство Хрещення і його сутність

14. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

15. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

16. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

18. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

19. Підряд та його види

20. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

21. Право водокористування та його види

22. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану
23. Міжнародні контракти: сутність структура види
24. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

25. Сутність лідерства та управління

26. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

27. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

28. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

29. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

30. Маркетингова сутність реклами

31. Свідомість та творчість

32. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры

33. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

34. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

35. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

36. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

37. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

38. Харчова цінність та оцінка якості зерна
39. Планування аудиту: необхідність та основні стадії
40. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

41. Сутність держави

42. Сутність і сфера міжгалузевого управління

43. Сутність Римського права

44. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

45. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

46. Сутність міжнародного маркетингу

47. Сутність спонсорства

48. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки

49. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

50. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

51. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

52. Сутність організаційних змін

53. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

54. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва
55. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми
56. Сутність педагогічного спілкування

57. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

58. Сутність лібералізму

59. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

60. Сутність соціального контролю у сфері праці

61. Сутність технологій в соціальній роботі

62. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

63. Сутність неореалізму

64. Леверидж: понятия, виды, сущность

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Сутність і особливості фінансів

66. Фінансова діяльність та політика держави

67. Безробіття і його види

68. Економічна сутність монополізму

69. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

70. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління
71. Сутність керування ризиками
72. Сутність нагромадження капіталу

73. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

74. Поняття , ознаки та види господарських товариств

75. Ґрунт та його родючість

76. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

77. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

78. Поняття національного доходу та його використання

79. Поняття та види адміністративного примусу

80. Поняття та види слідів у трасології

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

81. Поняття, види та форми договорів

82. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

83. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

84. Поняття та види відходів

85. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

86. Інфляція та інвестиційна діяльність
87. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
88. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

89. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

90. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

91. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

92. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

93. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

94. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

95. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

96. Поняття, форма та функції Конституції України

Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Поняття та форми державного устрою

98. Форми співучасті та види співучасників у злочині

99. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.