Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Функціональне відображення поведінки споживача

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Геометричне подання зміни попиту при зміні доходу й цін Припустимо змінюється доход (). Його збільшення або зменшення еквівалентно паралельному зсуву бюджетної прямої. Зі зміною доходу змінюється й попит на товари. На кожній бюджетній прямій можна знайти точку рівноваги, в якій забезпечується максимум функції корисності . Нехай цими точками є точки , , , на рис. 1. З'єднавши їх, одержимо криву . Така крива називається кривою доход-споживання, або кривою Енгеля. На рис. 1. крива Енгеля відображує зміну попиту споживача (при зростанні його доходу) у випадку, коли жоден з товарів не є малоцінним. За умови, що 1 – малоцінний, а 2 – цінний товари, крива Енгеля приймає вигляд, зображений на рис. 2. Рисунок 1.Рисунок 2 Припустимо, що змінюється ціна товару 1. Установимо, як змінюється попит на товари 1 і 2. Розглянемо бюджетну пряму (рис. 2) . Нехай зменшується. Тоді точка переходить у точку , а точка – у точку – нову точку рівноваги, в якій споживачеві забезпечується новий максимум функції корисності . Зменшимо ціну . Тоді точка переміститься в точку , а точка займе положення точки й т.д. З'єднавши точки , , , , одержимо криву ціни-споживання (або криву цін) як геометричне місце точок, які характеризують зміну попиту двох товарів при зміні ціни . На відміну від лінії доход-споживання, що виходить із початку координат, лінія ціна-споживання починається в точці . Рисунок 3 Проаналізуємо більш детально процес переходу з точки в точку при зміні ціни (рис. 4). Позначимо вихідну бюджетну лінію через , а змінену – через . Проведемо пряму паралельно прямій лінії цін так, щоб вона мала точку дотику з кривою байдужності 1. Нехай точкою дотику буде точка . Як у точці , так й у точці споживачеві забезпечується один і той самий рівень корисності, оскільки ці точки належать одній кривій байдужності. Перехід із точки в розглянемо поетапно: спочатку з в точку , потім із точки у точку . Перехід з А в точку В не супроводжується зміною корисності. Ціна першого товару знизилася, тому попит на нього зменшився – відбулася заміна одного товару іншим, що відповідає ефекту заміни. Перехід із точки у точку відповідає ефекту доходу й обумовлений зміною реального доходу при зміні цін. Рисунок 42 Аналіз математичної моделі поведінки споживача. Функція попиту споживача При будь-яких додатних цінах і доході розв’язок задачі поведінку споживача, існує й єдиний. Очевидно, що цей розв’язок залежить від і , тобто вибір споживача є функцією, що залежить від цін і доходу. Ця функція називається функцією попиту або в розгорнутому вигляді: . Цей запис означає, що при цінах і доході вибирається споживчих благ у кількостях . Основною властивістю функції попиту є її однорідність щодо всіх цін і доходу, тобто значення попиту інваріантні відносно пропорційних змін й : , де . Ця властивість виражає той факт, що вибір споживача залежить тільки від співвідношення цін на товари, а не від масштабу цін. Аналіз моделі поведінки споживача полягає у вивченні чутливості розв’язку до зміни її параметрів і . Цей підхід у математичній економіці називається методом порівняльної статистики.

Розглянемо задачу, в якій рівняння являють собою умови першого порядку й можуть бути розв’язані відносно оптимальних кількостей усіх продуктів і оптимального множника Лагранжа , тобто розв’язок подається у вигляді функції попиту та функції попиту та доходу . Поставимо й в або в розгорнутому вигляді (1) Позначимо і . Отже перейдемо до аналізу математичної моделі поведінки споживача відносно зміни її параметрів і : 1. Розглянемо вплив зміни доходу на розв’язок задачі споживання. Для цього продиференцюємо (1) по , тоді одержимо (2) де і відображають ступінь чутливості стосовно зміни . Позначимо , тоді в матричному позначенні рівняння (2) матимуть такий вигляд: , де матриця коефіцієнтів є матрицею Гессе, що облямована цінами, тобто , де – вектор-рядок. Припустимо, що . Розв’язок (2) знайдемо за методом Крамера. При фіксованому значенні одержимо де – алгебраїчні доповнення елементів , відповідно. Якщо , то -й товар називається коштовним (цінним), при збільшенні доходу попит на цей товар також збільшується. На випадок, коли -й товар називається малоцінним. 2. Розглянемо вплив зміни ціни одного товару, наприклад , на поведінку споживача. Диференціюючи (1) по , одержимо: (3) де – дельта Кронекера . Запишемо систему (3) у такому вигляді: . Якщо матриця коефіцієнтів невироджена, тобто, тоді маємо при фіксованому такий розв’язок, який називають рівнянням Слуцького (4) Рівняння (4) є основним рівнянням у теорії цінності. Вираз називається коефіцієнтом Слуцького. З рівняння Слуцького випливає, що при змінюванні ціни на -й товар зміна попиту на -й товар наведена двома доданками, перший одержав назву ефекту заміни, другий – ефекту доходу. Отже: « Загальний ефект = вплив заміни вплив доходу». Наприклад, при зниженні ціни на -й товар відбувається зростання доходу (ефект доходу), але він іде не повністю на закупівлю -го товару – частина його витрачається на закупівлю інших товарів (ефект заміни). Нехай розв’язок (4) справедливий для всіх та таких, що , тоді матриця розміром симетрична й від’ємно визначена, тобто . Можна встановити властивості цієї матриці. Діагональні елементи виражають чистий ефект заміщення, тобто визначають зміну , яка є результатом варіації ціни , за умови, що доход підтримується на такому рівні, що значення залишається незмінним. При товари та прийнято вважати взаємозамінюючими, при – взаємодоповнюючими, а при – незалежними. 3 Коефіцієнт еластичності Коефіцієнтом еластичності функції одного аргументу називається величина, отримана в результаті ділення відносного приросту функції на відносний приріст аргументу. Позначаючи еластичність через , маємо за означенням , де – приріст аргументу; – викликаний ним приріст функції. Звичайно праву частину помножують і ділять на 100% та говорять, що коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків змінюється значення функції при зміні аргументу на 1%. При маємо . Якщо функція є функцією декількох аргументів, то говорять про часткові коефіцієнти еластичності . Функція попиту є векторною функцією, її можна розглядати як сукупність функцій попиту на окремі товари , кожна з яких є функцією від змінної.

Отже, для кожної з цих функцій існує частковий коефіцієнт еластичності. Залежно від типу аргументу розрізняють коефіцієнти еластичності за цінами й доходом. Величини , що показують, на скільки відсотків зміниться попит на -й товар у розрахунку зміни ціни -го товару на 1%, називають коефіцієнтами еластичності за цінами (якщо – то перехресними коефіцієнтами). Показники , що характеризують аналогічно зміну попиту від доходу, називаються еластичністю за доходом. 4 Алгоритми розв’язання задачі споживання Умови Куна-Такера дають повну характеристику розв’язку, однак не містять конструктивного методу його пошуку. Одними з алгоритмів розв’язання задачі нелінійного програмування (ЗНП) є градієнтні методи. Процес знаходження розв’язку ЗНП градієнтними методами полягає в тому, що, починаючи з деякої точки , здійснюється послідовний перехід до деяких інших точок, поки не буде знайдений прийнятний розв’язок задачі. При цьому градієнтні методи розділяють на два класи. До першого класу відносять методи, в яких точки , що досліджуються, не виходять за межі області припустимих розв’язків задачі. Найпоширенішим з таких є метод Франка-Вульфа. До другого класу методів відносять методи, під час використання яких досліджувані точки можуть як належати, так і не належати області припустимих значень (метод Ероу-Гурвіца, метод штрафних функцій). Під час знаходження розв’язку задачі градієнтними методами ітераційний процес здійснюється до того моменту, поки градієнт функції в черговій точці не стане дорівнювати нулю або ж поки , де – достатньо мале позитивне число, що характеризує точність отриманого розв’язку. Для чисельного розв’язування задачі споживача використовуватимемо метод Франка-Вульфа. Нехай потрібно знайти максимальне значення функції корисності за умови . Характерною рисою даного методу є те, що обмеженням в задачі є лінійна нерівність. Ця особливість є основною для заміни нелінійної цільової функції лінійною поблизу досліджуваної точки, завдяки чому розв’язування задачі зводиться до послідовного розв’язання задач лінійного програмування. Наприкінці першого розділу наведемо алгоритм методу Франка-Вульфа: 1. Процес знаходження розв’язку задачі починається з визначення точки, що належить області припустимих розв’язків задачі. 2. Знайдемо градієнт цільової функції в точці . 3. Побудуємо лінійну функцію . 4. Знайдемо максимум при обмеженні , тобто розв’яжемо задачу лінійного програмування (ЗЛП), звідки визначимо вектор , що доставляє максимум . 5. Визначимо значення оптимального кроку обчислення за формулою . 6. Обчислимо компоненти нового припустимого розв’язку за формулою . 7. Знайдемо значення , . 8. Порівняємо отримані , з точністю . Якщо , тоді і алгоритм переходить до пункту 2, якщо , тоді отримано оптимальний розв’язок задачі і при .

Признання потверджував легкою усмшкою. Вн - колишнй командир сотн УПА, оперуючо ще за часв нмецько окупац, з якою вн пробився через переходячий большевицький фронт. Сам родом з Полтавщини й був старшиною червоно арм, ряди яко залишив ще в 1941 роц й прнув у вир нацонально боротьби за Украну. Спостергаючи збоку командира Байду та його нтелгентну поведнку  знаючи добре дуже низький рвень поведнки старшин червоно арм, було важко поврити в те, що новий курнний вийшов з совтсько школи. Виглядав радше на випускника вйськово академ Заходу. Говорив дуже доброю й чистою укранською мовою  творив свою особою модерний тип укранського старшини. Вн перебував по черз при кожнй сотн свого куреня, але найчастше знаходився при сотн Громенка. Тим часом навесн 1946 року в Комарницьких лсах бля Перемишля вишколювався другий випуск пдстаршин УПА, нараховуючий близько пвтори сотн учасникв. Ус вони мали за собою довголтнй бойовий практичний вишкл, а тепер доповнювали його теорю

1. Дослідження поведінки споживачів

2. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

3. Теорія поведінки споживача

4. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

5. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

6. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"
7. Моделювання поведінки клієнта страхової компанії
8. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

9. Функціональне призначення правового регулювання

10. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

11. Управління поведінкою споживачів

12. Ціна як фактор споживчої поведінки

13. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

14. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

15. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

16. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

17. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

18. Функціональні проби та фізична працездатність

19. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

20. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

21. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

22. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру
23. Мотивація агресивної поведінки підлітків
24. Особливості прояву агресивної і конфліктної поведінки в підлітковому віці

25. Профілактика та корекція поведінки підлітків

26. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

27. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

28. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

29. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

30. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці

31. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

32. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

33. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

34. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

35. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

36. Етика поведінки державного службовця

37. Національний банк України та особливості його функціонування

38. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
39. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи
40. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача

41. Функции белков в организмах живых существ

42. Синапсы (строение, структура, функции)

43. Строение и функции клетки

44. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

45. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

46. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

47. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

48. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее

49. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

50. Уголовное преследование как функция государства

51. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

52. Налоги: их сущность, виды и функции

53. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

54. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды
55. Понятие, классификация и содержание основных функций государства
56. Функции государства

57. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

58. Структура и функции государственного аппарата

59. Деньги и их функции(MONEY)

60. Культура, её структура и функции

61. Культура, ее функции, субъекты

62. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

63. Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

64. Реализация функций языка в ФЗ "О прокуратуре РФ"

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги

65. Получение уравнения переходного процесса по передаточной функции

66. Построение функции предшествования по заданной КС-грамматике

67. Специальные функции архиватора RAR

68. Исследование наилучших приближений непрерывных периодических функций тригонометрическими полиномами

69. Экстремумы функций многих переменных

70. Эквивалентность пяти классов функций элементарных по Кальмару
71. Свойства усредненной функции с сильной осцилляцией
72. Дзета-функция Римана

73. Рекурсивные функции

74. Теория неявных функций и ее приложения

75. Иммунная система. Строение, состав, функции и др.

76. Надпочечники и их физиологическая функция

77. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

78. Функции нотариуса

79. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

80. Надзорные функции прокуратуры

Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные

81. Уголовное преследование как функция государства

82. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

83. Анализ функции фильтрационного сопротивления для неустановившегося притока жидкости (газа) (к несовершенной скважине)

84. Эмоции: функции и особенности их проявления

85. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

86. Что такое конфликт? Природа, типы и функции
87. Религия и её функции
88. Роль и функции социологии

89. Функции социологического знания

90. Структура и функции семьи

91. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

92. Эвристические функции законов сохранения

93. Что такое философия, ее предназначение, социальные функции и роль в жизни человека

94. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

95. Социальные функции науки

96. Планирование - как основная функция управления

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

97. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

98. Коммерческие банки и их функции (Контрольная)

99. Сущность банка, его функции и их развитие на современном этапе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.