Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Форми і методи краєзнавчої роботи

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст Вступ Розділ 1 1.1 Науково-методичне обґрунтування необхідності краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі на прикладі історичного розвитку 1.2 Значення факультативних занять з краєзнавства 1.3 Система методичної роботи з краєзнавства 1.4 Етапи, форми і методи краєзнавчої роботи 1.5 Значення етнографічних досліджень у краєзнавчій роботі Розділ 2 2.1 Практичне використання краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі 2.2 Приклади та можливості використання краєзнавства в загальноосвітній школі 2.3 Урок з краєзнавства Висновок Список літератури Вступ Актуальність теми. Значення краєзнавчої роботи в школі не тільки в тому, що вона сприяє всебічному вивченню природноекономічних та соціально-історичних умов розвитку рідного краю, а й у тому, що дає вчителю можливість вивчити психолого-педагогічні особливості учнів, виявити їхні інтереси. участь у суспільно-корисній роботі, виконання індивідуальних завдань краєзнавчого змісту формує в школярів пізнавальний інтерес до краєзнавчих знань, а через них – і до історії. Краєзнавство це одне з видів науково-освітньої діяльності, якому властиві свій зміст, техніка, функції, етапи, методи і форми. Отже актуальність теми дослідження полягає в необхідності емпіричного та теоретичного вивчення проблеми використання краєзнавчої роботи в школі. Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи виступає дослідження форм та методів краєзнавчої роботи в школі. Предмет дослідження. Предметом дослідження даної курсової роботи є можливості використання краєзнавчої роботи в школі. Мета дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми використання краєзнавчої роботи в школі Мета роботи передбачає виконання таких завдань: Дослідити значення краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі; Визначити методичні основи краєзнавчої роботи в школі; Визначити і дослідити форми краєзнавчої роботи в школі та краєзнавчих досліджень учнів в позанавчальний час; Дослідити практику використання краєзнавчого матеріалу в загальноосвітній школі; Практичне значення. Практичне значення курсової роботи полягає у визначенні форм і методів краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі, в тому числі на різних етапах розвитку педагогічної думки в Україні; визначенні структури і змісту організації навчального процесу засобами теоретичного моделювання; обґрунтуванні поняття “готовність до краєзнавчої роботи”, що виходить з загального поняття “готовність до професійної діяльності”; визначенні змісту знань, умінь і навичок з краєзнавчої роботи та показників їх сформованості в учителів. Краєзнавство в школі є одним із джерел виховання гідних громадян України, формування справжніх будівельників свого майбутнього. Воно допомагає дітям усвідомити нерозривний зв’язок, єдність історії свого села чи міста з історією та сьогоденням країни; відчути причетність до них кожної людини, кожної родини; визнати своїм найпершим обов’язком, честю стати гідним послідовником кращих традицій рідного краю. Через призму дослідження подій в окремих місцевостях краєзнавство сприяє глибокому і всебічному вивченню яскравої, але непростої історії нашої Батьківщини, осмисленню її ролі на тлі європейської і світової культури, прилученню підростаючого покоління до духовної та історичної скарбниці свого народу.

Краєзнавство належить до нового типу міждисциплінарного знання, що складається у сучасній науці, і включає в себе географічні, історичні, економічні, демографічні, біографічні, фольклорні, літературознавчі, соціологічні, екологічні, музеєзнавчі, бібліографічні аспекти. Об’єднуючим компонентом є те, що вся ця інформація стосується однієї місцевості. Взаємодія у краєзнавчій роботі різноманітних видів людського знання і діяльності сприяє поступовому формуванню науково – теоретичного ядра краєзнавства у тісному зв’язку із загальнокультурною просвітницькою роботою. До напрямків такої роботи можна віднести збереження матеріальних пам’яток, збір аудіо – та відео – спогадів, складання родоводів тощо. Активним учасником цієї роботи повинна бути учнівська молодь. Для ефективної краєзнавчої роботи необхідно керуватися: - способами активізації учнів у цій роботі; - можливостями педагогічних технологій, групових методів та індивідуальних форм навчання; - дослідницькими краєзнавчими уроками, які мають суттєві переваги над традиційними; - існуючими технологіями моделювання наукового краєзнавчого дослідження; - можливостями для формування в учнів дослідницьких вмінь; - установкою на кінцевий результат залучення учнів до краєзнавчої роботи – цілеспрямований розвиток їх особистості. Таким чином, історичні події, факти, біографії видатних земляків розглядаються як призма, через яку можна найповніше відтворити картини життя людей певної епохи; урок перетворюється на спільне з учнями краєзнавче дослідження. Особливостями інноваційних технологій використання краєзнавства у навчально–виховному процесі є те, що: - змінюється роль учителя, як керівника навчально – виховного процесу (учень сам стає керівником краєзнавчого пошуку); - перевага надається дослідницьким комунікативно – діалогічним та моделюючим формам роботи; - основою краєзнавчої роботи є не засвоєння певної суми знань, а розвиток особистості та опанування продуктивними способами діяльності; - максимально використовується особистий досвід учня, розвивається його творче мислення, зростає його внутрішня мотивація отримання нових знань та навичок; - зміст краєзнавчої роботи з прикладної площини переходить в більш теоретичну; - визнається існування „ білих плям ” та „відкритих проблем”; - домінує позитивний виклад матеріалу. Гіпотеза. Краєзнавча робота в школі повинна забезпечити виховання національної свідомості, а також навчити дітей аналізувати отримані дані. Розділ 1 1.1. Науково-методичне обґрунтування необхідності краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі на прикладі історичного розвитку Краєзнавче виховання в Україні велося ще за часів Київської Русі: підлітки залучались до ремесел і домашньої роботи, вивчали побут, культуру рідного краю, видовий склад та особливості місцевої флори і фауни. Навчальний і виховний вплив на дітей мали промови, написані монахами на честь князів, де звеличувались їхні воєнні перемоги, описувались найважливіші мандрівки землепрохідців і купців, усна народна творчість тощо. Формування краєзнавчих понять нерозривно пов’язувались з образним розкриттям історичних подій, географічних та етнографічних подій рідного краю.

У XVI-XVII ст. у братських школах південно-західної Русі широко пропагувались краєзнавчі ідеї. Навчальні посібники того часу були фактами про історичні події, етнографію, географічні особливості рідного краю. З метою засвоєння учнями, елементів природничих знань, проводилися спостереження за погодними умовами, сезонними змінами в природі. Усе це поєднувалося з дослідженнями навколишнього середовища. Одне з чільних місць у краєзнавчо-педагогічній спадщині належить українській козацькій педагогіці, головна мета якої – формування козака-лицаря, мужнього громадянина, захисника рідної землі, з українською національною свідомістю, дійовим патріотизмом, високим рівнем духовності. У той час в Україні діяли різні типи навчально-виховних закладів (академії, колегіуми, братські, церковні школи, народні професійні школи мистецтв і ремесел, січові і козацькі школи). Головне місце у них відводилося ідеям і засобам народної педагогіки, українознавства і краєзнавства. Подальшому розвитку краєзнавства сприяло запровадження викладання в школах географії (початок XVIIIст.). один із перших провінційних журналів – “Уединенный пешеходец”, був краєзнавчим. Він видавався в Ярославлі в 1786 р. Тоді ж в уставі перших російських шкіл, написаному під керівництвом Ф. Янковича, говорилось про необхідність збирання природних речей із всіх трьох царств природи, потрібних для пояснення і очевидного пізнання природної історії, особливо ж всіх домашніх, притаманних тій губернії виробів, в якій головне народне училище знаходиться. Прогресивні педагоги і вчителі практики розглядали краєзнавство як одну з форм зв’язку навчання з навколишнім життям. М. Ломоносов у 1761 році організував наукове краєзнавче вивчення рідного краю. З цією метою в різні місця були розіслані анкети з 30 різними питаннями про особливості рідного краю. Це й стало першим програмовим краєзнавчим матеріалом для вивчення місцевості. Ідею про необхідність дослідження учнями рідного краю підтримав А. Дістервег, який поставив в основу розвивального навчання три головних принципи: природовідповідність; культуровідповідність; самодіяльність; Розвиток краєзнавчої діяльності, на його думку, не можливий без їх обґрунтування. У другій половині XIX століття важливу роль у поповненні даних про рідний край відіграло “Російське географічне товариство” (1845 р.) до якого залучалось і місцеве населення. Основними напрямами роботи цього товариства довелося і Т. Шевченку. Інтенсивною розробкою питань з краєзнавства, яке в ті часи називались родинознавством і батьківщинознавством у 60-ті роки XIX століття займалися видатні педагоги К. Ушинський і Н. Вессель, які були авторами перших методичних посібників з предмета. Так К. Ушинський включив, наприклад, в “Рідне слово” (1861 р.) вказівки що до “вивчення околиць”. А в 1863 р. запропонував ввести в початковій школі “батьківщинознавство”, вказуючи, на те, скільки яскравих, правильних, дійсних образів зберігається в душі у дітей при вивченні цього курсу. “Вітчизнознавством” називав краєзнавство Н.

Отже, монографія є підсумком великої аналітичної роботи над першоджерелами, яких раніше не торкалася рука дослідника. Монографія В.С.Сідака грунтується переважно на документах - використовуються матеріали близько трьох десятків архівних фондів, які вперше відкрилися тільки після 1991 р. Окремі з них, скажімо, Архіву Служби безпеки України, й досі мало доступні для істориків. Поряд з архівними використані деякі друковані матеріали, здебільшого відомчого характеру. Автор прагнув опрацювати всю можливу інформацію перед тим, як написати цю книгу, і, можна стверджувати, досяг мети. Звичайно, в його дослідженні залишилися певні лакуни, але знайти суттєві додаткові джерела вже навряд чи вдасться. Не треба забувати, що українські держави, архіви яких досліджуються у книзі, швидко загинули. Разом з ними загинула або була спеціально знищена основна частина письмових матеріалів, які відбивали діяльність спецслужб. У монографії досліджуються ключові питання діяльності органів безпеки – особливості державної політики в цій галузі, правове регулювання, форми, методи та "механізми" їх роботи, кадровий склад

1. Финансовый контроль: формы, методы, органы

2. Прогнозирование в менеджменте: цели, формы, методы

3. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

4. Форми і методи комунікацій у підприємництві

5. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

6. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
7. Государственная политика, формы, методы социальной защиты населения
8. Экономическое содержание, формы, методы и пути совершенствования налогового контроля

9. Комплексне краєзнавче дослідження Тернопільської області

10. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

11. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

12. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

13. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

14. Методические подходы, формы и методы регулирования занятости слабозащищенных слоев населения (молодежи)

15. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

16. Формы и методы поддержки предпринимательской деятельности в РФ

Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее

17. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

18. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

19. Налоговое администрирование: его цели, задачи, методы и формы

20. Административно-правовые формы и методы

21. Формы и методы организации PR-кампаний

22. Методы и формы научного познания
23. Применение методов оценки эффективности инвестиционных проектов на примере организации производства по пошиву школьной формы.
24. Формы и методы лоббистской деятельности

25. Структурные методы распознавания сложноорганизованных исторических табличных форм

26. Формы и методы племенной работы в племзаводе, племрепродукторе, фермерском хозяйстве

27. Формы и методы финансово-экономического контроля

28. Налоговый контроль: понятие, задачи, формы, виды и методы

29. Понятие, формы и методы использования специальных экономических (бухгалтерских) знаний при проведении отдельных следственных действий

30. Правовые и организационные формы и методы борьбы с коррупцией в системе государственной службы

31. Функции государства, формы и методы их осуществления

32. Методы измерения точности формы рабочих поверхностей оптических деталей (сферы, плоскости)

Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Современные формы и методы розничной продажи товаров и их эффективность (на примере ООО "Евросеть")

34. Формы и методы проверки знаний, умений, навыков по математике начальных классов

35. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

36. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

37. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

38. Форми та методи державної підтримки експортерів
39. Формы и методы материального стимулирования труда в рыночных условиях. Теория и практический опыт
40. Возможности использования активных форм и методов во внеклассной работе со школьниками

41. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

42. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

43. Методы и формы обучения биологии в VI—VII классе

44. Методы и формы работы социального педагога с неполной семьёй

45. Основные формы и методы руководства чтением

46. Содержание, история, формы и методы школьного краеведения

47. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

48. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

49. Формы и методы коррекции нарушений письма у детей младшего школьного возраста с дисграфией

50. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

51. Современные формы и методы правового воспитания молодёжи: проблемы и цели

52. Формы и методы развития познавательного интереса у старших школьников

53. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

54. Методы и формы работы семейного социального педагога с семьей "группы риска"
55. Современные методы и формы оздоровительной физической культуры г. Горловка
56. Методи регулювання грошової маси країни

57. Совершенствование форм и методов по исполнению налоговой обязанности

58. Предпринимательство, формы и методы организации предпринимательства

59. Метод потенциалов для решения транспортной задачи в матричной форме. Задача оптимального распределения ресурсов

60. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

61. Архитектурные формы Месопотамского искусства

62. Поиск внеземных форм жизни

63. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

64. Гибридные формы промысловых рыб

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

65. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

66. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

67. Методы психогенетики

68. Поползень (птицы нашего края)

69. Патологические формы простейших и их биология

70. Метод радиоавтографии в биологии
71. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника
72. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

73. Приморский край

74. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

75. Ставропольский край

76. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

77. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

78. Гамма – каротаж. Физические основы метода

79. Метод Бокового каротажа

80. Добыча золота методами геотехнологии

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

82. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

83. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

84. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

85. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

86. Монархическая форма правления
87. Методы осуществления государственной власти
88. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

89. Организационно-правовые формы юридических лиц

90. Собственность и многообразие ее форм

91. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

92. Метод гражданско правового регулирования

93. Форма государства

94. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

95. Липецкий край в годы Великой Отчественной Войны

96. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны

Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

98. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

99. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.