Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Курсова робота На тему: Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі Виконала студентка V курсу педагогічного факультету групи ПІ-51 Поліщук Олена Леонідівна Науковий керівник: кандидат педагогічних наук доцент Кафедри практики англійської мови Гронь Лариса Василівна Рівне – 2005р. План Вступ Розділ 1. Теоретико-методичні основи формування в учнів граматичних навичок читання та аудіювання на початковому етапі вивчення англійської мови 1.1 Передумови формування в учнів граматичних навичок читання та аудіювання на початковому етапі вивчення англійської мови 1.2 Теоретичні основи формування в учнів рецептивних граматичних навичок Розділ 2. Методи та прийоми формування рецептивних граматичних навичок 2.1 Методика формування граматичних навичок читання 2.2 Формування граматичних навичок аудіювання 2.3 Підсистеми вправ для формування рецептивних граматичних навичок Висновки Резюме Список використаної літератури Вступ В умовах безперервного розширення міжнародних контактів досягнення головної мети навчання іноземних мов – сформованості комунікативної компетенції – набуває особливого значення. Формування вмінь іншомовного спілкування передбачає зокрема оволодіння учнями граматичними навичками. Навчати граматики іноземної мови – це означає формувати в учнів граматичні навички. Пошук оптимальних шляхів формування граматичних навичок слід почати з усвідомлення того, як відбувається породження мовленнєвого висловлювання в природному мовленні, при сформованих мовленнєвих механізмах. Знаючи це, можна буде чітко уявляти собі, які саме процеси слід формувати в учнів, в який спосіб організувати їхню навчальну діяльність. Звичайна річ, ми говоримо не для того, щоб вжити ту чи іншу граматичну структуру, а для того, щоб передати чи отримати необхідну інформацію, поділитись своїми почуттями, вирішити які-небудь життєві чи виробничі проблеми, або просто встановити соціальний контакт. Сформована граматична навичка включає в себе володіння такими операціями: а) розпізнавання нової граматичної структури з-поміж інших; б) впізнавання даної граматичної структури при читанні чи прослуховуванні тексту висловлювання; в) відбір граматичної структури, необхідної для вираження думки; г) оформлення мовленнєвого висловлювання з даною граматичною структурою, тобто відбір потрібних граматичних флексій, слів, формуючих структуру, розташування слів у реченні в правильному порядку. Сформувати в учнів навички спілкування іноземною мовою, включаючи граматичні навички, - основне завдання вчителя іноземної мови. Яким чином вирішити ці задачі в межах обмеженого в часі шкільного курсу іноземної мови? Як поєднати їх з вирішенням інших навчальних завдань? Ця проблема вивчалася багатьма методистами, серед яких відомі методисти І.Л. Бім, С.Ф. Шатілов, Г.В. Рогова, Н.І. Гез, В.Н. Рахманінова, Л.С. Панова, С.Ю. Ніколаєва, М.І. Жинкін та інші. Але й досі це питання є недостатньо вивченим.

В методичній та періодичній літературі досить часто друкуються поради вчителів та методистів щодо навчання граматичного матеріалу, в тому числі рецептивного, на різних етапах вивчення іноземної мови. Але, оскільки програми змінюються, а відповідно змінюються вимоги до знань учнів, методичні прийоми потребують постійного вдосконалення. Крім того, немає узагальненої системи порад і вправ, які б міг використати вчитель при вирішенні даного завдання в навчальному процесі. Отже ця проблема залишається актуальною і сьогодні. Відповідно до цього, метою даної наукової роботи є проаналізувати практичні методи формування граматичних навичок аудіюванні і читання на початковому ступені навчання англійської мови, а також розробити узагальнену систему вправ, які будуть використовуватися для вирішення цього завдання і показати ефективність їх використання. Поставлена мета визначила необхідність вирішення таких завдань: визначити роль рецептивних граматичних навичок в навчанні англійської мови на початковому етапі; розкрити психологічні особливості і специфіку формування рецептивних граматичних навичок; дослідити і проаналізувати проблеми, що виникають при формуванні в учнів рецептивних граматичних навичок; розробити систему вправ для ефективного формування в учнів граматичних навичок читання та аудіюванні на початковому етапі вивчення іноземної мови. Виходячи з мети і завдань, предметом дослідження є порядок формування рецептивних граматичних навичок, а також вимоги до системи вправ, необхідних для формування таких навичок. Об’єктом дослідження виступають рецептивні граматичні навички та система вправ для їх формування. Опрацьовано ряд періодичних та методичних видань, які висвітлюють питання з методики англійської мови і зокрема питання формування рецептивних граматичних навичок на початковому етапі вивчення англійської мови. Серед періодичних видань це газети та журнали “Рідна школа”, “Іноземні мови”, “Іноземні мови в навчальних закладах”, Образование в современной школе, “Иностранные языки в школе”, E glish. А також методичні посібники Анічкова І.Є., Жилко Н.М., Панової Л.С., Рогової Г.В., Верещагіної І.М., Ніколаєвої С.Ю., Скляренко Н.К. З опрацьованої літератури видно, що питанням формування рецептивних граматичних навичок займаються досить давно, але з плином часу вирішення його знаходить нові форми, водночас ставить перед собою нові завдання, які також потребують вирішення. Оскільки в літературі наведено достатньо прикладів вирішення цього питання і подано результати практичної діяльності вчителів у цьому напрямі, то основним методом даного дослідження обрано опис результатів вирішення проблеми з досвіду методистів та власних спостережень під час проходження педагогічної практики. Крім цього для вирішення поставлених завдань використані методи: збір інформації, аналіз наукової та методичної літератури, передбачення результатів. Практична цінність дослідження полягає у можливості використання матеріалу курсової у викладанні англійської мови в школі на початковому етапі. Розділ 1.

Теоретико-методичні основи формування в учнів граматичних навичок читання та аудіювання на початковому етапі вивчення англійської мови. 1.1 Передумови формування в учнів граматичних навичок читання і аудіювання на початковому етапі вивчення англійської мови Відповідно до програм для середніх загальноосвітніх шкіл з іноземної мови навчання іноземної мови в середній загальноосвітній школі має забезпечити реалізацію практичних, освітніх, розвиваючих цілей. Практична мета полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися іноземною мовою в усній і письмовій формах. Навчання різних видів мовленнєвої діяльності повинно проводитись на основі сформованих мовних навичок: фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних. Але це не означає, що протягом тривалого часу формуються мовні навички, а лише потім – відповідні вміння. Оскільки уроки іноземної мови є комплексними, то на кожному з них формуються або вдосконалюються мовні навички, а на їх основі розвиваються мовленнєві вміння. Програма передбачає, що вивчення окремих граматичних явищ можна переносити в інший клас залежно від того, яким підручником користуються учні. Рівень сформованості навичок, зокрема і граматичних, перевіряється за допомогою перекладу з рідної мови на іноземну і навпаки. Програма визначає обсяг знань і вмінь учнів на кінець кожного року навчання з кожного розділу мови. Так випускники початкової школи повинні засвоїти граматичні форми часів Prese I defi i e, Prese Co i uous, Pas I defi i e, Pas Co i uous, Fu ure I defi i e, Prese Perfec . Знати і вміти будувати стверджувальні, заперечні речення, загальні питання і питання, які починаються із питальних слів. Крім того учні повинні знати і застосовувати на практиці правила вживання означеного і неозначеного артиклів, а також знати випадки, коли іменники вживаються без артиклів. Утворювати множину іменників, знати особливі випадки множини іменників. Вміти формувати і використовувати присвійний відмінок іменників однини і множини. Учні повинні засвоїти правило про положення прикметників між артиклем і іменником, вміти утворювати ступені порівняння односкладових і багатоскладових прикметників. Знати кількісні і порядкові числівники, спосіб утворення порядкових числівників та їх застосування. На третьому році навчання учням пояснюються особливості модальних дієслів на прикладі слів ca , may, mus , вчимо учнів використовувати їх у мовленні. Звичайно, весь матеріал поділено на блоки, частини і подається поступово та нерозривно з лексичним, орфографічним матеріалом. Неможливо відірвати граматику від мовлення, а без граматики неможливо оволодіти будь-якою формою мови, так як граматика поряд із словниковим і звуковим складом являє собою матеріальну основу мовлення. Для граматики належить організаторська функція. В корі головного мозку діє система стереотипів, яка диктує правила організації слів у зв’язне мовлення. Система стереотипів визначає існування інтуїтивної граматики, яку носить в собі кожна людина рідною мовою і яка формується сама по собі в процесі мовленнєвої практики дитини. В кожній мові набір граматичних типів речень і типів зв’язку між словами не такий вже великий.

Серед інших Понсонбі виявляє фабрикації «фабрики трупів», «бельгійське дитя без рук», які схожі на пропагандистські світлини про нацистські жорстокості часу Другої світової війни. Ф.Віл пише у своїй книзі, що брусок мила, наче б то зробленого з людського жиру, нагадував спробу англійців тридцять років до того звинуватити німців у такому злочині. Але англійці вибачились за ту стару фальшивку, а ось фальшивки останньої війни до цього часу використовуються, щоб здирати гроші з німецької нації. Іншою відомою фальшивкою були абажури з людської шкіри. Експертна комісія потім показала, що це була козляча шкіра. Навіть Манвелл і Франкль вимушені були визнати, що ці абажури, представлені як «речові докази» на Бухенвальдському процесі, «пізніше виявились під сумнівом». Письмові свідчення на тему цих абажурів дав якийсь жид Андреас Пфаффенбергер. Генерал Люціус Клей визнав, що багато письмових свідчень після розслідування виявились вигадкою. (Совєти представили декілька сотень «письмових свідчень» від людей, які мешкають біля Катині, і всі стверджували, що польських офіцерів розстріляли німці.) Чудовим, дослідженням за сфабрикованими світлинами з теми міфа про «шість мільйонів» є книга німецького професора Удо Веленді: «Bild Dokumente fur die Geschichtsschreibung?» («Світлинні документи для написания історії?»), яка вийшла у 1973 р. і багато разів з того часу перевидавалась, зокрема англійською мовою. 3 чисельних прикладів, розібраних там, ми приведемо лише один

1. Особливості розвитку англійської мови в Індії

2. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

3. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

4. Електронні тлумачні словники англійської мови

5. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

6. Використання казки під час навчання граматики англійської мови
7. Додаток при перекладі з англійської мови
8. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

9. Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"

10. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

11. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

12. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

13. Охорона праці та техніка безпеки

14. Техніка і правила складання документів

15. Переклад Біблії на англійську мову

16. Наука і техніка ХХ століття

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Електроніка та мікропроцесорна техніка

18. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

19. Техніка психоаналізу

20. Легка атлетика: стрибки в довжину з місця, техніка стрибка

21. Техніка з точки зору філософії

22. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання
23. Лексіка беларускай мовы
24. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

25. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

26. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

27. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

28. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

29. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

30. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

31. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

32. Безособові речення в сучасній англійській мові

Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы

33. Канфесійная лексіка ў беларускай мове

34. Вивчення української мови в початкових класах

35. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

36. Концепція підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах

37. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

38. Формування уваги на уроках читання у початкових класах
39. Денежно-кредитная политика Банка Англии
40. Право Англии

41. Англия во время правления Георга V

42. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

43. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

44. Политическая система государства /на англ. языке/

45. Династия Плантагенетов в истории Англии

46. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

47. Топики по Англ. языку

48. Дикость, варварство и цивилизация как ступень развития общества

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Особенности деловой этики и протокола в Великобритании (на примере графства Англия)

50. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

51. Техно-музыка

52. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

53. Англия 1945-1993 гг.

54. Поземельное отношение в средневековой Англии и их правовое регулирование
55. Англо-Бурская война
56. Кража - законодательство Англии

57. Реформы образования в России и Англии

58. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

59. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

60. Парламентские системы мира: США, Канада, Финляндия, Европа, Италия, Англия

61. Расчет первой ступени паровой турбины ПТУ К-500-65 (3000 (Курсовой)

62. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

63. Денежно-кредитная политика Банка Англии

64. Анализ промышленного переворота в Англии

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

66. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIII в.

67. Англия и Нормандия накануне завоевания

68. Путешествие Джерома Горсея из Москвы в Англию с поручением от царя Ивана Грозного

69. История Англии

70. Экономическая ситуация после англо-бурской войны
71. Ход военных действий в Англо-Бурской войне
72. Англия в период реставрации

73. Англия при короле Генрихе VIII Тюдоре

74. Англия при Генрихе II

75. Англо-саксонская правовая система

76. Государство и право Англии в период сословно-представительной монархии

77. Франция и Англия во второй половине средних веков

78. Англия, Германия, Япония в начале XX столетия

79. Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя

80. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

Блюдо "Тайга", 26 см.
Блюдо. Диаметр: 26 см. Высота: 3 см. Материал: керамика.
320 руб
Раздел: Прочее
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

81. Особливості реформації в Англії

82. Промышленный переворот в Англии

83. Социальная политика Англии в начале ХX в.

84. Революция в Англии. Конституционный этап

85. Англия. Правление Эдуарда II

86. Англия. Покорение Уэльса
87. Внешнеполитическая подготовка Германии ко второй мировой войне в 1939 году. Политика Англии и Франции
88. Англо-Германские противоречия накануне первой мировой войны.

89. Англо-Германские противоречия накануне первой мировой войны.

90. Возникновение и развитие городов Англии и Франции

91. Парламентская реформа 1832 года в Англии и ее последствия

92. Боевой вертолет КА-50 "Черная акула"

93. Дикость, варварство и цивилизация как ступень развития общества

94. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

95. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

96. Маркетинговые исследования как ступень к повышению коммерческих результатов

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

97. Ділові взаємовідносини в апараті управління

98. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

99. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.