Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

РЕФЕРАТ ІСистема забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльностіІ Вступ Підвищення рівня освіти в Україні передбачає, насамперед, засвоєння дітьми у процесі виховання і навчання загальної та національної культури, адже система освіти повинна спрямовуватися на підготовку не просто високоосвічених, а й висококультурних громадян. Саме тому останніми роками в галузі дошкільної освіти відбуваються реформаційні процеси, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових стандартів. Особливого значення набуває системний підхід до вивчення державної мови в усіх змістових лініях дошкільної освіти. Якщо в попередні роки головна увага приділялася формуванню окремих мовленнєвих умінь та навичок на основі елементарного усвідомлення мовних явищ, то метою сучасної лінгводидактики на етапі дошкільного дитинства є виховання мовної особистості, тобто формування особистості, яка адекватно, доречно, вільно і творчо застосовує мову в різних ситуаціях буття задля реалізації власних мовленнєвих завдань. У перші роки свого життя дитина оволодіває унікальним скарбом – мовленням, що дає їй змогу називатися людиною, зв′язує воєдино її минуле, сучасне й майбутнє, забезпечує спілкування, порозуміння, взаємодію з іншими людьми загалом і найближчим оточенням зокрема. Отже, роль мови й мовлення у становленні особистості, її успішному функціонуванні в різних умовах життєдіяльності складно переоцінити. Центральним завданням у дошкільному дитинстві є розвиток зв′язного мовлення, під час якого реалізується головна функція мовлення – комунікативна. Проте якість зв′язного мовлення залежить від рівня розвитку всіх сторін мовлення (фонетичного, лексичного, граматичного), у ньому виявляються всі досягнення дошкільника в опануванні рідного мовлення. Одним з дієвих чинників, що якісно поліпшують мовленнєвий розвиток дитини є його мовленнєво-творча діяльність. Творчість у дитинстві – не самоціль, а засіб та умова всебічного гармонійного розвитку, виявлення свого розуміння довкілля, власного ставлення до нього. Учені відзначають своєрідність, унікальність творчих актів і продуктів дитячої художньої творчості, виділяють їхні специфічні риси, такі характеристики, як художня щирість і безпосередність відображення навколишнього світу в продуктах діяльності. Мета даної роботи: Обґрунтувати суттєвість проблеми, ступінь її впливу на результативність освіти в концепції розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників. Презентувати технологію розвитку мовленнєво-творчих вмінь і навичок на засадах особистісно-орієнтованого підходу. Провести аналіз методів та засобів розвитку. Розробити систему діагностики сформованості мовленнєво-творчих здібностей дошкільників. 1. Теоретичні аспекти проблеми Більшість досліджень із розвитку дитячої творчості, в якій би галузі вони не проводилися, спрямовані на встановлення зв’язку між творчими процесами, розвитком інтелектуальних здібностей і мовленням. Проблема розвитку уяви і творчості у вітчизняній науці досліджувалася у зв’язку з розвитком творчих здібностей у пізнавальній та емоційно-вольовій сфері (Венгер Л.А

., Костюк Г.С., Кулачківська С.Є.), в ігровій діяльності (Артемова Л.В., Ельконін Д.Б.), формуванні творчості в різних видах художньої діяльності (Вєтлугіна Н.О. Казакова Т.Г) Винятково важливу роль у формуванні та розвитку мовленнєвої діяльності дошкільників відіграє художня література. Колискові пісні, казки – це не просто засоби розваги, а історично вироблені форми розвитку людських почуттів і людської уяви. Отже, дане експериментальне дослідження має на меті сформувати мовленнєві здібності дітей з опорою на розвиток мовленнєвотворчих умінь та навичок, покликана забезпечити національну спрямованість освітніх впливів, мовну компетентність дитини-дошкільника, максимальну мовленнєву активність субўєкту навчання, прискорення темпів розвитку мовлення, розвиток Ічуття мовиІ. Сприймання літературних творів, усвідомлення їх змісту і засобів художньої виразності розглядалося в різних аспектах. За даними досліджень, процес сприймання творів мистецтва вимагає певної творчості, він пов″язаний з активною відповідною позицією того, хто сприймає (Бахтін М.М., Виготський Л.С.), логіки викладу вчинків героїв художнього твору (Гурович Л.М.) Художнє сприймання повинно бути ″мислячим″ (Якобсон П.М.), воно містить усвідомлення ідейного змісту, естетичну оцінку літературного тексту і наступний емоційний відгук. Вчені доводять, що на основі аналізу літературного твору в єдності його змісту і художньої форми, а також на основі активного засвоєння засобів художньої виразності в дітей розвивається поетичний слух, вони оволодівають здатністю розрізняти жанри, розуміти їх особливості, зв’язок компонентів художньої форми і змісту твору, відчувати виразність художнього мовлення, а також створювати власні твори. Мовленнєва творчість – один з найскладніших видів дитячої творчості. За визначенням Н. Гавриш, мовленнєвотворча діяльність – це така творча діяльність, у якій через складання різних типів зв′язних висловлювань дитина відбиває почуття, уявлення, враження, образи уяви, навіяні художніми творами, сприйманням довкілля. Як складова частина різних видів діяльності (гри, малювання, конструювання, театралізації, спілкування) мовленнєвотворча діяльність не завжди завершується складанням твору, який би відповідав певним літературним та мовним нормам, тому що дитина не ставить собі такого завдання. А словесна творчість, як первинна форма літературної творчості – це спеціально організований, зумовлений мотивацією процес складання твору в будь-якій формі мовленнєвого висловлювання, що відповідає певним літературним нормам. Н. Гавриш визначено особливості мовленнєвотворчої діяльності залежно від умов її перебігу. Мовленнєвотворча діяльність в умовах навчання Відбувається переважно за ініціативою педагога. Орієнтована на кінцевий результат. Обов′язкове дотримання літературно-мовленнєвих норм. Багатоваріантність творчого рішення. Логіка заняття передбачає послідовність етапів творчого процесу. Педагог виконує функцію організатора, коректора, режисера. Ініціативна словесна творчість Завжди відбувається за ініціативою дитини.

Орієнтована на сам процес. Самостійно переносить у творчість одержані раніше знання, вміння, навички. Одномоментна імпровізація, часто без повтору. Можлива відсутність окремих елементів творчого процесу. Без прохання дитини про допомогу педагог в процес не втручається. Визначено форми мовленнєвотворчої діяльності. Ініціативна словесна творчість Складання віршів, загадок Мовні ігри (дражнили, лічилки, заклички) Пізнавальна діяльність (міркування, пояснення) Спілкування (само презентація, фантазування) Сюжетно-рольова гра (сюжетоскладання, діалоги) Образотворча діяльність (акомпанемент, коментування) Регламентована словесна творчість Вислів-міркування Створені індивідуальні казки, оповідання Римовки Колективні етюди Вислів-пропозиція(задум) Загадки, лічилки, заклички Науковець подає визначення типів мовленнєвотворчої діяльності (МТД) дітей дошкільного віку. За видом діяльності: Образотворчо-мовленнєва Театрально-мовленнєва Музично-мовленнєва За адресністю: Моногра Презентація За умовами перебігу: Ініціативна МТД В умовах організованого навчання За способом організації Індивідуальна Групова Колективна Про значення індивідуальної творчості на занятті й подальшого включення складених дітьми творів у колективний художній аналіз свідчить дослідження Г.М. Кудіної і З.М. Новлянської. Автори зазначають, що цінним є саме поєднання індивідуального і колективного етапу мовленнєвотворчої діяльності на занятті. Складений дитиною твір презентується всій групі, яка стає його цілувальником, критиком, співавтором, що, безперечно, впливає на підвищення якості індивідуальної мовленнєвої діяльності, адже поступово у процесі навчання кожен іх дітей тимчасово перебуває в ролі автора, критика і слухача. Отже, використання різних способів організації мовленнєвотворчої діяльності дітей у процесі навчання сприяє підвищенню її якості. Особистість розвивається і формується в різних видах діяльності, що тісно взаємодіють між собою. Відтак, розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку залежить від того, наскільки раціонально поєднуються види діяльності в мовленнєвій практиці, наскільки дитина є активною у процесі виконання цих видів діяльності. 3. Експериментальне дослідження Експериментальне дослідження щодо розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників через залучення їх до мовленнєво-творчої діяльності була спрямована нами на: розробку концепції розвитку мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку створення технології розвитку мовленнєво-творчих вмінь та навичок на засадах особистісно-орієнтованого підходу підбір оптимальних методів та засобів розвитку, їх експертної оцінки та адаптоване втілення в практику роботи розроблення діагностики сформованості мовленнєво-творчих здібностей дітей забезпечення науково-методичного потенціалу для проведення експериментального дослідження забезпечення дотримання здоров’язберігаючої, природовідповідної побудови освітнього процесу. Було визначено основні вимоги до проведення експериментального дослідження: дитина є абсолютною цінністю, і їй надається можливість бути собою дитина реалізує своє право на освіту і всебічний духовний розвиток і саморозвиток у відповідності зі своїми потребами, здібностями та можливостями педагог розвиває свої професійні й особистісні якості, духовну культуру; організує навчально-виховний процес, виходячи з принципу природо – та культуровідповідності, гуманізації, естетизації на основі взаємодії загальнолюдських і національних цінностей колектив працює у творчому пошуковому режимі на основі діалогу культур; взаємовимогливість, повага, довіра й атмосфера спільної радості успіху як основа життєдіяльності колективу.

Взрослый как организатор воспитательной среды проводит беседы, рассказы, разговоры, игры. Главное в его позиции: исследовать, наблюдать, организовывать воспитывающую среду, уважать право ребенка быть самим собой и отличаться от взрослых и других детей. Воспитательная система выдающегося французского педагога и философа Селестена Френе (1896–1966), сельского учителя из местечка Ванс, разрабатывалась на основе концепции свободного воспитания. По мнению Френе, ребенок должен сам создавать свою личность, творчески развивать себя, раскрывать свои потенциальные возможности, самоактуализироваться. Функция педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и развить то, что ему органично присуще. В связи с этим Френе уделял особое внимание конструированию среды, в которой происходят обучение и саморазвитие личности. В ряде философско-педагогических трудов он описал и внедрил в реальную практику модель «детского заповедника», где целью воспитания выступает «максимальное развитие личности ребенка в разумно организованном обществе, которое будет служить ему и которому он сам будет служить»

1. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

2. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

3. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

4. Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах

5. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

6. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання
7. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці
8. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

9. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

10. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

11. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

12. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

13. Моральне виховання старших дошкільників

14. Проблема розвитку дитячих творчих здібностей

15. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

16. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

18. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

19. Комунікативні здібності

20. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

21. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

22. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості
23. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток
24. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів

25. Спортивні здібності

26. Психолого-педагогические проблемы использования компьютерных игр, программ с игровой компонентой в образовании

27. Психолого-педагогическая помощь трудным подросткам на уроках музыки и внеклассных занятий

28. Психолого-педагогическая характеристика 5 класса

29. Психолого-педагогический аспект формирования будущего семьянина у детей дошкольного возраста

30. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза

31. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

32. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева

33. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

34. Психолого-педагогические основы формирования умений педагогического воздействия и воздействия в процессе самовоспитания

35. Психолого-педагогические аспекты изучения генетики в школе

36. Психолого-педагогическое обоснование урока

37. Психолого-педагогическое обоснование урока

38. Психолого-педагогическая характеристика личности (по внешним проявлениям)
39. Психолого-педагогические аспекты предупреждения и разрешения конфликтов в деятельности ОВД
40. Психолого-педагогическое сотрудничество как фактор повышения качества образования

41. Развитие профессионального оперативного мышления будущего учителя в ходе решения психолого-педагогических задач

42. Анализ проблемы креативности в современной психолого-педагогической науке

43. Обобщенный психолого-педагогический портрет современного подростка

44. Психологические основы психолого-педагогического сопровождения выбора профиля обучения и профессии

45. Моделирование сложных системно-деятельностных объектов в психолого-педагогических исследованиях

46. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

47. Українське ділове мовлення

48. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

49. Психолого-педагогическая характеристика личности

50. Психолого-педагогические условия развития креативности у старших дошкольников в процессе сюжетно-ролевой игры

51. Операції, які здійснюють банки

52. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

53. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

54. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії
55. Правові засади здійснення аудиторської діяльності
56. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

57. Здійснення права на житло шляхом приватизації

58. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

59. Судова влада та органи, що її здійснюють

60. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

61. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

62. Найважливіші ознаки і характеристика наукового стилю мовлення

63. Особливості реалізації фонеми в мовленні

64. Розвиток мовлення у студентів

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві

66. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

67. Автономна нейропатія у хворих цукровим діабетом 1 типу: риски, течія, діагностика і лікування

68. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

69. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

70. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу
71. Діагностика і комплексна інтенсивна терапія синдрому ентеральної недостатності при травматичній хворобі
72. Діагностика і операційна тактика при постнекротичних ускладненнях гострого панкреатиту

73. Діагностика маститів у корів

74. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

75. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

76. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин

77. Діафізарні переломи довгих кісток, ще не зрослися (чинники ризику, діагностика, лікування)

78. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

79. Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування

80. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика)

82. Лабораторні методи діагностики гепатитів

83. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

84. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

85. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

86. Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія
87. Нефроптоз. Етіопатогенез. Симптоматика. Діагностика.
88. Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініки, діагностика, лікування, прогноз

89. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

90. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

91. Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин надниркових залоз

92. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу

93. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

94. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

95. Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок

96. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

97. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

98. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

99. Вихід компанії на зовнішній ринок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.