Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Національний розвиток у контексті демократії

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат з основ демократії Національний розвиток у контексті демократії ПЛАН 1. Багатоманітність – невід’ємна властивість демократії. 2. Багатоманітність національностей. 3. Феномен націоналізму. 4. Проблема сумісності націоналізму та демократії. 5. Державно-політичні проблеми за умов національної багатоманітності. 6. Федерація. Конфедерація. Національно-культурна автономія. 1. Багатоманітність – невід’ємна властивість демократії. Світ є багатоманітним і різнобарвним, а світ людський — тим більше. За відомими сьогодні даними, на Земній кулі є близько 200 держав і територій, люди спілкуються 600 живими мовами, ідентифікують себе з якимось одним з 5000 етносів. Не менше розмаїття знаходимо у соціальних ролях і політичних уподобаннях, економічних достатках і релігійних віруваннях, естетичних смаках і уявленнях про сенс життя. Усі ці виміри багатоманітності, поєднуючись в конкретних індивідах у досить довільних комбінаціях, створюють враження повного хаосу, який перешкоджає людині раціонально скеровувати своє суспільне буття. Це враження підсилюється постійними, часто жорстокими суперечностями і конфліктами, що виникають між окремими особами і різними спільнотами. Багатоманітність та суперечливість — не тимчасовий тягар недосконалих форм суспільного буття, а неусувна норма існування реального соціуму. Повною мірою це притаманне й демократії. Демократія, за своєю природою, є системою усталених змагань за владу. Без змагань і конфліктів немає демократії. Щоправда, конфліктів повинно бути не надто багато; змагання мають бути тільки у ретельно визначених і загально визнаних межах. Отже, у реальному демократичному суспільстві багатоманітність має співіснувати з потягом до єдності. Консенсус щодо фундаментальних цінностей і принципів повинен не придушувати інтересів автономних особистостей, колективних прав людських спільнот — як тих, що становлять більшість, так і меншин. Тут ми зіштовхуємося з проблемою оптимального узгодження різноманітних потреб, прав і відповідальності суб'єктів багатовимірної ієрархічно організованої системи — соціуму. Ця система складна настільки, що жоден розум — індивідуальний чи колективний, навіть озброєний найновішою технікою, — не в змозі осягнути її до решти. Тому оптимізація досягається не тільки у свідомо-теоретичний спосіб, а часто-густо — через традиції життєдіяльності, зокрема, через усталені правила змагань і розв'язання конфліктів, що їх люди застосовують за звичкою. Добре відома й інша позиція. Протилежністю демократії у ставленні до багатоманітності і до можливостей свідомої уніфікації суспільного буття є комуністична ідеологія. Одна з її неодмінних тез полягає в тому, що існують об'єктивні природно-історичні закони розвитку суспільства, осягнувши які можна будувати комунізм за єдиним безпомилковим планом, уникаючи розмаїття та конфліктів окремих людей-цеглинок чи їх груп через знищення приватної власності, ринкових відносин і запровадження планової організації усього «народного господарства» К. Маркс та його послідовники обґрунтовували як наслідок пізнання такого закону суспільного розвитку.

Безперспективність спроб розбудувати «справедливе суспільство» за єдиним раціональним планом обґрунтував відомий мислитель XX ст., лауреат Нобелівської премії з економіки Ф. фон Гаєк. Він ще з післявоєнних часів передрікав крах СРСР і усього соціалістичного табору. Так, у 1978 році Ф. Гаєк писав: «У моральному плані соціалізм не може не підривати підґрунтя усіх етичних норм, особистої свободи і відповідальності. В політичному плані він врешті-решт веде до тоталітарного управління. В економічному плані він виявляється серйозною перешкодою зростання добробуту або навіть призводить до зубожіння». Критичні передбачення Гаєка щодо долі соціалізму і його ідеологічного підґрунтя збулися, й це переконливо доводить: спонтанність і багатоманітність суспільного буття — аж до конфліктності — насправді не має альтернативи. Демократія, оскільки вона ґрунтується на визнанні цієї властивості й відповідної організації суспільної активності, виявляється набагато життєздатнішою формою соціального буття, ніж соціалізм (або тоталітаризм взагалі), що живиться потягом до повної уніфікації та безпроблемної злагоди людей і їх спільнот. Разом з тим, демократичний лад не заперечує певної єдності і перспектив узгодження численних проявів соціальної активності. Загальна проблема полягає в оптимізації єдності багатоманітного, яка ніколи не може завершитися; почасти вона має здійснюватися силою розуму, а по части — через спонтанно виникаючі традиції життєдіяльності. 2. Багатоманітність національностей За своєю природою людина є істотою соціальною, вона не може повно­цінно існувати поза суспільством. А суспільство не є однорідною множиною своїх членів, воно досить складно внутрішньо структуроване. Можна виок­ремити різні виміри цієї структурованості — ґендерний, етнічний, економіч­ний, релігійний, соціально-політичний, фаховий і т. п. Деякі з них існують од віку, а інші виникають на певному етапі розвитку людства й колись мо­жуть зникнути. Національний вимір буття суспільства не є одвічним, він по­чав набувати своїх визначальних рис з настанням доби Нового часу. Знако­вими подіями на шляху формування розмаїття модерних націй визнають Ве­лику Французьку буржуазну революцію (1789-1794) та війну за незалежність британських колоній у Північній Америці, яка, зокрема, привела до ство­рення 4 липня 1775 року нової держави — Сполучених Штатів Америки. Сьогодні впливовим чинником визначення стану будь-якої країни та сві­ту загалом є активність різноманітних соціальних суб'єктів у вимірі національного. Окрема особа, громадська організація або політична партія, на­ція, держава чи міждержавний союз — усі ці актори діють у вимірі національ­ного тому, що мають тут свої інтереси або ж у такий спосіб прагнуть вплину­ти на інші сфери взаємопов'язаного суспільного буття. На шляху становлення незалежної демократичної України проблеми на­ціонального виміру виявляються вельми актуальними. Внаслідок трива­лої монополії марксистсько-ленінського підходу до розуміння націй як істо­рично безперспективних після пролетарської революції спільнот, а націона­лізму в нашій країні — як виключно «українського буржуазного націоналіз­му», ворожого «новій історичній спільноті — радянському народу», науковці й політики були відлучені від накопиченого в світі теоретичного і практич­ного досвіду.

Але події кінця 80-их - 90-их років, коли у Центральній, Схід­ній та Південній Європі виникла низка нових незалежних держав, довели життєздатність національного чинника, безпідставність і шкідливість його ігнорування в осягненні найновіших регіональних і загальносвітових проце­сів. Тому ефективний поступ України як суверенної держави, а її народу — як сучасної повноцінної нації не відбудеться без ретельного вивчення відпо­відних здобутків суспільствознавства та їх використання задля оптимізації процесів творення нації, держави, демократії. 3. Феномен націоналізму Нація і народ. Різновиди та основні функції націй Серед ознак націй слід виділяти озна­ки об'єктивні та суб'єктивні. До перших належать: спільне етнічне поход­ження й історія, власна унормована мова, релігія, територія, економіка, політико-правові інститути тощо; до суб'єктивних ознак — усвідомлення окре­мими людьми приналежності до певного колективного цілого й воля до йо­го підтримки, віра в спільну долю, відчуття солідарності зі «своїми» — все, що можна узагальнити поняттям національна свідомість. Переважання ознак тієї чи іншої з зазначених множин визначає ос­новні різновиди націй. Інколи нація виникає на ґрунті одного або кіль­кох усталених етносів й об'єднується завдяки спільному походженню, мові та культурі. За своїм походженням така спільнота зветься етніч­ною нацією. Проте інколи — як, наприклад, у випадку з американською нацією, — вихідна людська матерія формується головним чином влас­ною політичною волею — волею спільноти, котра в цей момент не має ані усталеної загальновизнаної культури, ані оригінальної мови, ані ба­гатовікової історії. В останньому випадку нація називається політич­ною, а націогенеза неможлива поза створенням власної держави. Приклади, що підпадають під визначення політичної нації, крім аме­риканців, являють також людності Австрії, Канади, Швейцарії. Саме швидкоплинний політичний розвиток привів тут до формування спіль­нот, суттєвим чинником єдності яких було те, що кожна людина свідо­мо ідентифікувала себе як громадянина конкретної держави. Всі гро­мадяни є рівними, незалежно від етнічного походження, мови, культу­ри, інших об'єктивних ознак. Крім етнічної та політичної, сьогодні виділяють ще й повномасштабну на­цію: вона існує тоді, коли «етнічні» та «політичні» ознаки настільки тісно взаємопов'язані, що тільки довільно можна було б вважати одні вагомішими від інших. Між етнічною і повномасштабною нацією немає непрохідного кордону. Етнічна нація здатна, врешті-решт, вибороти власну державу і набути стату­су повномасштабної. Але не виключений і інший хід подій, коли повномасштабна нація втрачає свій статус. Так було, наприклад, з поляками внаслі­док тимчасового поділу їх держави у 1795 р. Необхідною умовою існування політичної (і, відповідно, повномасштаб­ної) нації є її державне оформлення. Держава — основний інструмент вико­нання нацією політичної функції. Етнічна ж нація може існувати і без влас­ної держави, наприклад, баски в Іспанії або валлійці у Великій Британії. Проте наявність принаймні інтенції до «гри у політичному полі» є обов'язковим критерієм буття етнічної нації.

Але ж  ще друга сторона, соцальна. ¶ от тут ви нам скажть, на чийому ви боц: на нашому чи на контрреволюцйному. Коли наше розумння революц вам ближче й бажанше, то ви не будете пропускать наших ворогв, коли на хньому, то пропускатимете. Але ми вд отверто, прямо вдповд ухилялись  все стояли на свойому нейтралтетов. От це все й спричинилось до того, що большевики, Рада Народнх Комсарв поставила нам нарешт ультматум, який починався так: З огляду на нтереси дности та братерства всх знесилених робтничих мас, що страждають у боротьб з мпералзмом; з огляду на признання численними резолюцями орAанв революцйно демократ, радами, а насамперед першим всеросйським з'здом рад нацональних засад, соцалстичне Правительство Рос, Рада Народнх Комсарв пдтвержу гноблене царизмом  буржуазю Великорос право всм народам на вльний розвиток, включно до х права вддлятися вд Рос. Тому Рада Народнх Комсарв призна Укранську Народню Республку та  право на повне вдокремлення вд Рос, як також на те, щоб вона ввйшла в переговори з росйською Республкою про взамн федеративн, а також инч вдносини

1. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

2. Національна політика СРСР в роки перебудови

3. Національно визвольний рух в Індії

4. Валовий національний продукт

5. Національне багатство, прибуток

6. Регіональний розвиток харчової промисловості України
7. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"
8. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

9. Етикет та його національні особливості

10. Національна система масових електронних платежів

11. Національний банк України

12. Національний банк України та особливості його функціонування

13. Функції Національного банку України

14. Аудиторська перевірка Національного банку України

15. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

16. Національне та міжнародне право

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

18. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

19. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

20. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

21. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

22. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття
23. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період
24. Національно визвольний рух в Індії

25. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

26. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

27. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

28. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

29. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

30. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

31. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

32. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

33. Формування українського національного руху

34. Українська національна кухня

35. Методологічні засади розуміння національної культури

36. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

37. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

38. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права
39. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод
40. Конкурентоспроможність національної економіки

41. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

42. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

43. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

44. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

45. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

46. Етнонаціональні відносини й національна політика

47. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

48. Іслам і буддизм. Національні релігії

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

49. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

50. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

51. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

52. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

53. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

54. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні
55. Економічна і національна безпека України
56. Концептуальні основи аналізу національної економіки

57. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

58. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

59. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

60. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

61. Національний дендрологічний парк "Софіївка"

62. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

63. Розвиток української етнонаціональної спільноти

64. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Реформирование электроэнергетики России в контексте мировой энергетики

66. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

67. Обеспечение национальной безопасности РК в контексте интеграционных связей стран СНГ (с 1991-2001г.г.)

68. Личность Сандро Боттичелли в контексте эпохи Возрождения

69. Искусство в контексте культуры

70. Роман "Проклят и убит" В.П. Астафьева в контексте идейно-художественной эволоции творчества писателя
71. Афинская рабовладельческая демократия при Перикле
72. Демократия и Монархия: Прошлое и настоящие.

73. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

74. Гражданское общество в либеральном контексте

75. Демократия Древней Греции. Пути и возможности достижения

76. Демократия и Гражданская культура (Статья)

77. События на Кавказе в контексте "Большой игры"

78. Организация Объединенных Наций

79. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

80. Социология наций

Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Плебисцитарная теория демократии Макса Вебера и современный политический процесс

82. Античная философия в контексте "научных" и вненаучных форм знаний

83. Перикл - лидер Афинской демократии

84. Трудовая демократия

85. Бретань: рождение нации. V-X вв.

86. Развитие идеологии социал-демократов в России
87. Эссе о демократии
88. Древнеримская цивилизация. От полной демократии к империи

89. Демократы 19 века

90. Модель шляхетской демократии в Польше (XVI-XVIII вв.)

91. Происхождение славянства как нации

92. “Оруженосцы нации”: вермахт и части особого назначения СС (1934-1939 гг.)

93. Афины. Кризис демократии и переворот четырехсот

94. Фабзавкомы и конверсия: демократия или хлеб?

95. Народний демократ Т.Г. Шевченко. Кирило-Мефодіївське товариство

96. Культурный контекст формирования архаической техники

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

97. Класс, нация и общественная политика в русской революции 1917 года

98. Народность, нация и проблема национальных культур

99. Литургический контекст живописного убранства Санкт-Петербургского Петропавловского собора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.