Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні засади вивчення та характеристика методичного забезпечення теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші'' 1.1 Економіка як навчальна дисципліна у плані загальноосвітньої школи 1.2 Зміст матеріалу теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші'' 1.3 Методичне забезпечення з теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші'' Розділ 2. Методичні особливості урочної діяльності з економіки 2.1 Підготовка вчителя до уроку економіки 2.2 План-конспект уроку з економіки на тему ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші'' 2.3 Мотиваційний компонент при вивченні теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші'' Висновки Список використаної джерел Вступ Актуальність. У зв’язку з розвитком міжнародного поділу праці, міжнародної торгівлі, туризму, інтеграції країн до світового співтовариства досить важливого значення набувають валютні відносини, оскільки їх функціонування і розвиток пов’язані з обслуговуванням усього комплексу економічних зв’язків, що складаються між окремими країнами. Перш ніж здійснити покупку на території іншої держави, потрібно обміняти гроші на національну валюту цієї держави, а для цього необхідно знати особливості функціонування валютної системи і принципи обміну однієї валюти на іншу. Тому вивчення теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші'' і її методичного забезпечення є досить актуальним. Предметом дослідження виступає навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''. Об’єктом дослідження є методичне забезпечення при вивченні теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''. Мета – розкрити необхідність і доцільність використання схем, таблиць, графіків, посібників, як методичних засобів навчання при опрацюванні теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''. Завдання: 1) розкрити основний зміст теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''; 2) розглянути зміст теми при вивченні складових елементів валютної системи, простежити періоди її історичного розвитку; 3) проаналізувати необхідність застосування різних методичних прийомів і засобів при опрацюванні теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші''; 4) дослідити та вказати методи ефективного проведення уроків економіки у старшій школі. Розділ 1. Теоретичні засади вивчення та характеристика методичного забезпечення теми ''Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші'' Економіка як навчальна дисципліна Сьогодні економіка відіграє вирішальну роль у зміні людського світогляду на глобальному й особистісному рівні. Це навчальна дисципліна, яка вчить орієнтуватися в складних соціально-економічних процесах на рівні споживача та виробника, держави і світового господарства. Глобалізація і загострення соціально-економічних, природно-ресурсних та інших проблем підвищують роль і значення економічної освіти. Вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах України здійснюється на основі Державного стандарту базової і повної середньої освіти України. Програма «Економіка» складена відповідно до Типового навчального плану ( Наказ МОН України від 20.0

5.2003 р., №306) і призначена для вивчення економіки у 10 (11) класах загальноосвітніх навчальних закладів універсального, фізико-математичного, філологічного, природничого, технологічного та художнього напрямків навчання. З 2001-2002 навчального року предмет «Основи економіки» включено до індивідуальної складової типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. Мета і завдання вивчення економіки в навчальних закладах: формування системи економічних знань та умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності; розвиток економічного мислення, навичок раціональної економічної поведінки та адаптації до змін в економічному житті суспільства; розвиток здатності застосовувати економічні знання та набуті вміння для аналізу господарських процесів, подій, явищ; формування економічної культури, підготовку учнів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави. Відповідно до мети та змісту програми основними завданнями навчального предмета « Економіка» є набуття учнями глибоких знань про: базові економічні категорії і закони, які становлять загальну основу економічної діяльності людей (потреби, виробництво, виробничі ресурси, економічний вибір, власність, економічні системи), об’єктивні чинники економічної поведінки споживачів та виробників; економічні категорії і явища, які становлять фундаментальні поняття ринкової економіки: ринок, товарне виробництво, товар, закон вартості. Гроші, ринкова ціна, ринок факторів виробництва, доходи суб’єктів економічного процесу, ринкова інфраструктура; економічну сутність підприємництва, організаційні форми підприємств, зміст та фінансування підприємницької діяльності, її економічні результати (підприємницький дохід), функції менеджменту та маркетингу; загальні риси та зміст основних макроекономічних явищ: макроекономічну рівновагу та механізми її забезпечення, загальні макроекономічні показники, явища макроекономічної нестабільності, регулюючу роль держави; світову економіку ,форми міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, міжнародне підприємництво, міжнародні валютно-фінансові організації. Мета економічної освіти – розвивати підприємницькі здібності у майбутніх громадян, які стануть носіями національної і людської гідності, патріотизму ,порядності, ділової культури, активними творцями матеріальних і духовних цінностей, тобто підготувати відповідальних громадян , які зможуть приймати ефективні рішення за допомогою економічного знань. Ефективні економічні рішення приймаються тоді, коли крім знання основних понять учні вміють їх застосовувати у реальному житті. Введення економіки в школах було викликано насамперед перетвореннями, які відбуваються в суспільстві, при переході до ринкових відносин, економізацією соціальних зв'язків , а також необхідністю формування свідомості населення з урахуванням ринкового досвіду багатьох розвинених країн світу. Особливо важливим завданням предмета є підготовка молоді до життя і праці в умовах ринкової економіки та розуміння економічних пріоритетів суспільства, виховання економічної культури.

Економіка як навчальна дисципліна — це широкий комплекс різнопланової інформації, що має свій понятійний матеріал, свої категорії, закони, власну систему алгоритмів розв'язування найрізноманітніших задач. Вона входить до гуманітарного блоку базових дисциплін. Програма предмета «Економіка» охоплює 5 розділів системного курсу. Перший розділ Окреслює коло знань про загальні основи економічного розвитку: визначення предмета і методу економіки. З’ясування фундаментальних засад економічного процесу (економічні потреби, виробництво та виробничі ресурси, відносини власності, основні типи економічних систем). Другий розділ передбачає вивчення загальних основ ринкової економіки: поняття ринку, товарного виробництва, грошей, механізму утворення ринкової ціни, ринку виробничих ресурсів, ринкової інфраструктури, формування доходів. Змістом третього розділу програми є проблеми мікроекономічного рівня ринкової економіки ( деякі таємниці підприємницької діяльності – формування підприємницького доходу, фінансування діяльності підприємств). Четвертий розділ включає проблематику макроекономічного рівня ринкової економіки: макроекономічна рівновага, загальний продукт національного виробництва, безробіття, інфляція, податково-бюджетна та грошово-кредитна політика. П’ятий розділ присвячений вивченню проблем світового господарства, світової торгівлі, міжнародних валютних відносин. Міжнародного підприємництва. Вивчення економіки сприяє досягненню таких цілей: Забезпечення учням і студентам соціально необхідного мінімуму систематизованих економічних знань як бази формування сучасної економічної культури особистості; Сприяння учням і студентам у набутті стійких навичок самостійного аналізу й оцінки найпоширеніших економічних явищ, зв'язків, принципів ефективного господарювання; Формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості, здатної до свідомого суспільного вибору, і збагачення на цій основі економічного потенціалу України. Навчання на кожному рівні спрямовано на вивчення економіки, але відрізняється завданнями, змістом бази знань, методикою викладання. Базовий зміст 5 комплексів, в яких концентруються основи сучасних економічних знань: Вивчення економіки, її розуміння, виявляється у здатності приймати ефективні рішення з економічних питань. На вибір економічних рішень у ринковій економіці впливають такі основні соціальні цілі: економічна воля, економічна справедливість, економічна захищеність, економічна стабільність (повна зайнятість, відсутність інфляції), економічне зростання. Приймаючи рішення, дуже важливо вчитися робити компромісний вибір між цілями , поєднуючи власні та суспільні цінності. Вивчення економіки дає тим, хто навчається, повніше уявлення про світ, в якому вони живуть ,вчаться і працюють, забезпечує їх теоретичною основою, яка допомагає приймати деякі найважливіші в їхньому житті рішення. Якщо виділити базові економічні поняття, без яких важко уявити собі формування економічного способу мислення і поглиблене вивчення економіки, то можна назвати таке. Вся система сучасних уявлень про предмет і мету економічної науки базується на розумінні концепції обмеження ресурсів та проблеми вибору.

Сегодня эти негативные характеристики особенно обострились и дополнились рядом других количественных, подчеркивающих кризисное состояние высшей школы в России:  наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности студентов (за 10 лет число студентов сократилось на 200 тыс.);  существующая система высшего образования не обеспечивает населению страны одинаковых возможностей для обучения в вузах;  отмечено резкое сокращение численности преподавательского корпуса высшей школы (большинство из них уезжают работать в другие страны) и многое другое. Необходимо подчеркнуть, что Правительством России предпринимаются немалые усилия, направленные на успешное реформирование высшей школы. В частности, главное внимание уделяется перестройке системы управления высшим образованием, а именно:  широкое развитие форм самоуправления;  прямое участие вузов в выработке и реализации государственной образовательной политики;  предоставление вузам более широких прав во всех сферах их деятельности;  расширение академических свобод преподавателей и студентов

1. Злочинність неповнолітніх та її особливості

2. Роль практичних методів у навчально-виховному процесі

3. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

4. Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі

5. Особливості реформування світової валютної системи

6. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі
7. Охорона праці в загальноосвітніх школах
8. Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

9. Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

10. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

11. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

12. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

13. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

14. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

15. Національний банк України та особливості його функціонування

16. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

18. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

19. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

20. Поняття та особливості бюджетного контролю

21. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

22. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні
23. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості
24. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

25. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

26. Літні звичаї та обряди

27. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

28. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

29. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

30. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

31. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

32. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

33. Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

34. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

35. Діти–індиго та особливості їх виховання

36. Процес організації виробництва та виробництва

37. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними

38. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи
39. Умови виникнення та особливості античної філософії
40. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

41. Грошові реформи: види та особливості

42. Інфляція в Україні та її особливості

43. Система цін та особливості вітчизняного ціноутворення в ринкових умовах

44. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

45. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

46. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

47. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

48. Валютна система: України, світу, та Європи

Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы

49. Предмет та методи вивчення статистики

50. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

51. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

52. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

53. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

54. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи
55. Основні категорії та етапи навчального процесу студента
56. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

57. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

58. Цивільний та арбітражний процес

59. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

60. Формування духовності учнів у навчальному процесі

61. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі

62. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

63. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

64. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах

65. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

66. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

67. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

68. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

69. Система та процес бухгалтерського обліку

70. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах
71. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері
72. Докази та доказування в кримінальному процесі

73. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

74. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

75. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

76. Особливості підсудності та правонаступництва

77. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

78. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

79. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

80. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

81. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

82. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

83. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

84. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

85. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

86. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад
87. Інформатика та інформаційні процеси
88. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

89. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

90. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

91. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

92. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

93. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

94. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

95. Жанрові та стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера"

96. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

97. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

98. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

99. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.