Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Адам Сміт як економіст

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

А.Сміт - як економіст План Вступ 1. Становлення і розвиток економічних поглядів А. Сміта 2. Соціально-економічні теорії А.Сміта. Висновок Література Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. Тому дуже важливим стає вивчення історії економічних класичних вчень, що заклали постулати ринку вільної конкуренції, і створили першу взаємопов’язану і взаємообумовлену економічну систему. Але ці знання потрібні не лише для правильного розуміння сьогоднішніх реалій, а також для зрозуміння економіки. В епоху становлення капіталістичного способу виробництва дані вчення зіграли значну роль, як в теоретичному обгрунтуванні нової системи, так і в боротьбі за її розвиток. Історично склалося так, що майже кругом формування економічної науки більш за все пов’язується з ім’ям і творчістю Адама Сміта визначного англійського економіста кінця XVIII ст. Навіть пушкінський Євгеній Онєгін «читал Адама Смита» і завдяки йому «умел судить о том, как государство богатеет». Його і в наші дні вважають тим, хто створив «первый в экономической науке полноценный труд, излагающий общую основу науки. причём весь этот труд проникнут высокой идеей «очевидной и простой системы естественной свободы», к которой, как казалось Адаму Смиту, идет весь мир». Ї Становлення і розвиток економічних поглядів А. Сміта Адам Сміт народився 5 червня 1723р. в Шотландії в містечку Кірколд, що розташоване неподалік від її столиці Единбургу, в сім’ї митного службовця. Одержав освіту в універсітетах Глазго (1737-1740рр.) і Оксфорда (1740- 1746рр.). В 1948р.почав читати публічні лекції з літератури і природнього права в Едінбурзі. В 1751р. керує кафедрою логіки в універсітеті м.Глазго, в 1752р.- там же( кафедрою моральної філософії, де знайомиться з Девідом Юмом. Перша публікація в 1755р., в цьому ж році висуває в деяких своїх лекціях ряд своїх основних економічних ідей. Весною 1759р. видає в Лондоні свою книгу «Теорія моральних почуттів», яка заклала фундамент популярності А.Сміта як філософа . З 1759р по 1763 р. він посилено вивчає право, і одержує ступінь доктора права. Тоді ж робить нариси декількох глав книги «Богатство народів», яка вийде у світ в 1778р. - це головна праця його життя. З 1778р. він митний комісар в Едінбурзі, а з1787р.- ректор універсітету в Глазго. Помер Адам Сміт в 1790р. і всі його рукописи( за заповітом( були спалені. А.Сміт був яскравою і різностороньою особистістю. Достатньо сказати, що він одержав освіту в двох найпрестижніших університетах світу. Його інтереси не були обмежені лише економікою чи філософією, він мав широкі наукові пізнання в інших галузях: наприклад, одержав ступінь магістра мистецтв і доктора права. Крім цього, він спілкувався з видатними людьми свого часу, що ще в більшій стенені сприяло формуванню його поглядів. Створення своєї економічної системи( Сміт зробив головною ціллю наукової роботи і пошуку. Свого найвищого розвитку класична буржуазна політекономія досягла у працях британських вчених - А.Сміта і Д.Р

ікардо, в той час( коли Британська імперія була найбільш передовою в економічному відношенні країною. Британія мала відносно високорозвинуте сільське господарство і швидко зростаючу промисловість, вела активну зовнішню торгівлю. Капіталістичні відносини одержали в ній великий розвиток. Тут виділилися основні класи буржуазного суспільства: буржуазія, робітники, землевласники. Разом з тим, поширення капіталістичних відносин обмежувалося багаточисленними феодальними порядками. Буржуазія бачила головного ворога у дворянстві( і тому була зацікавлена у науковому аналізі капіталістичного способу виробництва, щоб вивчити перспективи подальшого суспільного розвитку. Таким чином, в Великобританії у другій половині XVIII ст. склалися достатні умови для розквіту економічної думки, якою була творчість А.Сміта і Д.Рікардо. У своїй книжці «Дослідження про природу и причини богатства народів» в якості предмета вивчення політичної економії А.Сміт назвав проблему економічного розвитку суспільства і підвищення його добробуту. Центральне місце в методології досліджень А.Сміта займає концепція економічного лібералізму, в основу якої, як і фізіократи, він поклав ідею природнього порядку, тобто ринкових економічних відно-син. Він виходив з того, що люди, надаваючи один одному послуги, обмінюючись працею і його продуктами, керуються перш за все прагненням до особистої користі. Але переслідуючи особисту користь, кожна людина, вважав він, сприяє інтересам всього суспільства - зростанню виробничих сил. У зв’язку з цим, він пише про «невидиму руку», яка керує складною взаємодією господарської діяльності індивідів, і «економічну людину». Економічне життя за А.Смітом, розвивається окремо і незалежно від волі людей( і їх свідомих поривів. Це дозволило йому зробити висновок про визначенність економічних явищ за об’єктивними законами. Але, керуючись такими міркуваннями, А.Сміт не зміг відо-бразити історичного перехідного характеру способів виробництва: він розглядав економічні категорії в якості вічних, а не історичних законів. Як і представники класичної школи, А.Сміт прагнув проникнути у внутрішню фізіологію суспільства( і в зв’язку з цим широко користувався методом логічної абстракції. Але не менш важливою задачею економічної науки він вважав за необхідність показати конкретну картину економічного життя, виробити рекомендації для економічної політики. Для досягнення цієї цілі( він зводив у систему поверхневі явища без зв’язку їх з внутрішнім способом дослідження, яким користувався в першому випадку. Це привело до певного дуалізму його методології. В результаті економічна система А.Сміта наслідувала всі проти-річчя його метода дослідження. І яскравим прикладом того є двостороннє трактування вартості. Свій вплив на економічні погляди Сміта зробило і недостатнє розуміння їм( історичних процесів зміни одних економічних відносин - іншими. Тому в зв’язку з особливостями смітовської методології необхідно звернути увагу на одне із зауважень Й.Шумпетера, який писав: «Якшо ми проаналізуємо хід думок Адама Сміта, то знайдемо в них економічні істини по суті тільки статистичного характеру».

Соціально-економічні теорії А.Сміта. Розглянемо основні теорії А.Сміта. Теорія розподілу праці. Розподіл праці займає ключове місце в економічній системі А.Сміта. Фундаментальне значення цього елементу( А.Сміт пояснював, по-перше, тим що розподіл праці являється причиною, що стимулює продуктивність( а розвиток виробництва визначає весь добробут країни. Він вважав, що розподіл праці підвищує продуктивність трьома способами: . збільшення вправності кожного окремого робітника; . збереженням часу при переході від одного виду діяльності до іншого; . стимулювання винаходом і виробництвом машин, що полегшують і зменшують людську працю. По-друге, він бачив загальну сукупність індивідів, егоїстичних за своєю сутністю, і єдиною ланкою, яка поєднує їх в систему, вважав розподіл праці, що виник із-за природньої схильності людини до обміну. В теорії розподілу праці А.Сміт відобразив тенденцію до развитку машиного виробництва. Він стверджував, що об’єм виробництва і споживання продуктів визначається двома головними факторами: відсотком населення, яке зайняте продуктивною працею, і рівнем продуктивності праці. Будучи об’єктивним спостерігачем( він відобразив процес перетворення робітника в спеціалізовану машину, різке погіршення умов його праці. Щоб перервати дану тенденцію, що загрожувала виродженням значного числа населення, А.Сміт був згодний також застосувати допомогу держави, хоч і в принципі був проти втручання її в економіку. Однак А.Сміт не помічав принципової відмінності між розподілом праці всередині мануфактури і розподілом праці в суспільстві, між підприємствами і галузями. Все суспільство бачилося йому гігантською мануфактурою, а розподіл праці - всезагальною формою співробітництва індивідів. Теорія грошей. Тема грошей органічно пов’язана з темою розподілу праці, так як у А.Сміта гроші виступають в якості засобу обміну («великого колеса обігу». А.Сміт підкреслював( про стихійне винекнення грошей як специфічного товару. Він вилучає гроші і кредит із потреб виробництва, бачить їх підлеглу роль. Але Сміт недооцінював зворотний вплив грошово-кредитних факторів на ваиробництво. Слабкою ланкою в концепції грошей було і заниження інших їх функцій. Кредит А.Сміт розглядав лише як засіб активізації капіталу. Підводячи підсумок, можна сказати, що багато чого у А.Сміта, як в теорії розподілу , так і в теорії грошей, вірно і зараз. Однак( головною помилкою А.Сміта стало припущення, що розподіл праці виник із-за обміну, а не навпаки. Концепція грошей, його трактовка їх виникнення в результаті дії стихійних сил обміну, розуміння грошей як товару, представляє собою серйозне досягнення економічної науки того часу. Теорія вартості. В основу власного дослідження А.Сміт поклав трудову теорію вартості, рахуючи закономірним( визначення вартості витраченою працею( і обмін товарів( відповідно закладеного в цей обмін( кількості праці. Їм була здійснена спроба аналізу реальної системи грошово-товарного обміну і ціноутворення( в умовах капіталізму вільної конкуренції. А.Сміт визначив і розмежував споживчу і мінову вартість товару. «Слово «вартість» - писав він, - має два різні значення: інколи воно означає корисність будь-якого предмета, а інколи, можливість придбання інших предметів, яке дає володіння цим предметом.

Совершенно четко и здесь прослеживается политическая цель - уничтожить или создать условия для "уничтожения Америки, как исчадия ада для всего мира". И здесь средством избран апокалиптического масштаба политический террор направленный прежде всего против населения и народного, если так можно выразиться, самосознания американцев. 13 Не могу допустить самое страшное - предательство интересов народа. 14 В ближайшем будущем всякая попытка разрушить однополярную политико-социальную и экономическую систему, созданную при лидерстве США, не может привести к положительным для России результатам. Более того в рамках набирающего силу процесса всякая попытка усиления и восстановления России встретит дружное и согласованное противодействие мирового сообщества. Не будет преувеличением сказать так же и то, что любые попытки России встроиться в мировую систему могут повлечь за собой полное уничтожение РФ в качестве самостоятельного субъекта мирового права. Не стоит даже говорить о том, что коренные преобразования последнего десятилетия ведут к полному изменению культурной основы России, точнее к ее уничтожению. 15 Геноцид - (греческ. - genos, род + caedere, лат. - убивать ) буквально уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным признакам

1. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

2. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

3. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

4. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

5. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

6. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
7. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Ревізія як елемент методу економічного контролю

10. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

11. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

12. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

13. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

14. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

15. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

16. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

17. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

18. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

19. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

20. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

21. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

22. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова
23. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
24. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

25. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

26. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

27. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

28. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

29. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

30. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

31. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

32. Икона "Сошествие во ад" из Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением

33. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

34. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

35. Адам Олеарий "О купеческих нравах"

36. Создание проекта с использованием программы GeniDAQ и контроллеров серии АДАМ-4000

37. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

38. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан
39. Адам Смит или портрет рассеянного профессора
40. Адам Смит (Доклад)

41. Адам Смит Исследования о природе и причинах богатства народов (краткая биография, философия + некоторые главы из одноименной книги)

42. Економічна теорія предмет і методи вивчення

43. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

44. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

45. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

46. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

47. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

48. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

49. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

50. Язык АДА

51. Рюноскэ Акутагава. Муки ада

52. Культура початку ХХ ст Українська музика

53. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

54. "Голос из ада". "Колымские рассказы" В.Шаламова
55. Яким Нагой, Ермил Гирин
56. Адам Мицкевич

57. Круги ада Александра Васильевича Сухово-Кобылина, или Кто сказал, что у нас нет русского Данта

58. Ад и рай Редьярда Киплинга

59. Економічна інтеграці в АТР

60. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

61. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

62. Сутність та зміст сучасного менеджменту

63. Економічне районування України

64. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы

65. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

66. Анализ и практика применения ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав)

67. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

68. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

69. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

70. Бретонский ад,холодный и мокрый
71. Іслам як монотеїстична релігія
72. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

73. Туриз як галузь світового господарства

74. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

75. Необходимая оборона (ст. 35, 36 УК Украины)

76. ст. 291 УК РФ Дача взятки

77. Номинализм Ст.Лесьневского

78. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

79. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

80. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева

81. Державне регулювання ринкової економіки

82. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

83. Економічне вчення Д. Рікардо

84. Економічны погляди І.Я. Франка

85. Міжнародна економіка

86. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
87. Особливості перехідної економіки України
88. Роль держави в економіці

89. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

90. Адам Смит

91. Подільский економічний район

92. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

93. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

94. Економічні системи

95. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

96. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

97. Волосне упавління і волосний суд по буржуазним реформам 60-х рр 19-го ст

98. Уголовная ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.144 УК РФ)

99. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.