Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Запорізький педагогічний коледж Циклова комісія викладачів філологічних дисциплін КУРСОВА РОБОТА Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови Виконала: студентка 4 курсу групи В спеціальність 5.010102 «Початкове навчання» Пуховець Марина Олександрівна Керівник: Григорчук А.Г. 2009р. ЗмістВступ РОЗДІЛ 1. Загальні питання методики проведення уроків зв’язного мовлення в початкових класах загальноосвітньої школи 1.1 Формування мовних умінь і навичок на основі психолінгвістичних рекомендацій 1.2 Причинно – наслідкові зв’язки та способи їх вираження у мовленні дітей Розділ 2. Уроки розвитку зв’язного мовлення в початкових класах загальноосвітньої школи 2.1 Формування у молодших школярів навичок побудови творів-розповідей, описів, роздумів 2.2 Співвідношення допомоги вчителя і самостійної роботи при написанні творів і переказів 2.3 Вивчення особливостей текстів різних стилів мовлення методом тренувальних вправ Висновки Список використаної літератури Вступ Мовлення – важливий засіб спілкування, обміну думками і почуттями між людьми, передачі і засвоєння інформації. З перших днів шкільного життя у дитини виникає потреба у спілкуванні – вміння говорити правильно, красиво, логічно. Саме тому уроки розвитку зв’язного мовлення допомагають створити мовне середовище. Розвиток зв’язного мовлення – провідний принцип навчання рідної мови в початкових класах. Він охоплює всі сторони мовленнєвої діяльності учнів. Ось як про це сказано у Пояснювальній записці до Програми з української мови: «Мовленнєва змістова лінія, яка є основною, передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватись мовою як засобом спілкування, пізнавання, впливу». Програмою передбачається набуття учнями елементарних знань про мовлення: усне і писемне, діалогічне і монологічне; про особливості висловлювань, обумовлені їх комунікативними завданнями, ситуацією спілкування, однак значно важливішим завданням, на нашу думку, є розвиток уміння здійснювати всі види мовленнєвої діяльності, на що й наголошується в програмі. Причому, на уроки розвитку зв’язного мовлення в чистому вигляді відводиться досить мало годин, натомість зв’язне мовлення інтегрується у викладання всіх предметів, передбачених програмою, та в позакласну роботу з молодшими школярами. Свого часу проблемі розвитку зв’язного мовлення приділяв велику увагу К.Д.Ушинський, який справедливо стверджував, що «.бідність словника школяра породжує одноманітність мовлення і робить його незрозумілим для слухачів.». Ця тема не могла залишитись поза увагою психологів. Саме завдяки працям вчених – психологів: П.П.Богонського, Д.Б.Ельконіна, Л.С.Виготського, Л.Ф.Войтко, О.Р.Лурії, С.Л.Рубінштейна – утворилося психологічне підґрунтя навчання молодших школярів зв’язному мовленню. Мета роботи: дослідити вплив уроків зв’язного мовлення на розвиток дитини. Об’єкт дослідження: процес організації роботи учнів на уроках розвитку зв’язного мовлення. Предмет дослідження: уроки розвитку зв’язного мовлення.

Методи дослідження: метод роботи з письмовими джерелами, метод спостереження, метод порівняння. Актуальність роботи полягає у вивченні впливу уроків розвитку зв’язного мовлення на розвиток комунікативних навичок молодших школярів. Новизна в тому, що автори розглядають дану тему в контексті розвивального навчання. Теоретична значущість полягає у вивченні та систематизації поглядів вчених – мовознавців та психологів на процес розвитку зв’язного мовлення молодших школярів. Практична значущість у можливості переконатися на практиці у дієвості запропонованих методів та прийомів. Дана робота допоможе вчителям початкових класів; студентам у проведенні уроків розвитку зв’язного мовлення на міцному психологічному підґрунті, допоможе їм ефективно впроваджувати досягнення вітчизняних педагогів – новаторів. Робота складається зі вступу, основної частини, яка в свою чергу має два розділи, висновків та списку використаної літератури. РОЗДІЛ 1. Загальні питання методики проведення уроків зв’язного мовлення в початкових класах загальноосвітньої школи 1.1 Формування мовних умінь і навичок на основі психолінгвістичних рекомендацій Як відомо, розвиток зв’язного мовлення йде в двох напрямках, які взаємопов’язані – усне та писемне мовлення. Але перший напрямок передує, оскільки бере свій початок з того часу, коли дитина сказала перше слово. Завдання вчителя, використовуючи набутий комунікативний досвід дітей, сформувати мовленнєві уміння і навички, які б відповідали психолінгвістичним та лінгвометодичним рекомендаціям. Найперше слід сказати про практичне ознайомлення з міркуванням, формування умінь аргументувати свою думку, робити умовиводи. У логіці під міркуваннями розуміють послідовний ряд суджень стосовно якогось питання, наслідком чого є відповідь на поставлене в ньому запитання. Крім цього, міркування як логічна категорія реалізується у формі ланцюга умовиводів на певну тему, викладених у послідовній формі, або як процедура обгрунтування певного висловлювання. Основою міркування є логічне мислення, тому воно неодноразово розглядалось у психології, як складна мовленнєво-мислительна діяльність (М.І.Жилкін, О.В.Запорожець, О.О.Леонтьєв, В.О.Фільта та ін.) У психолінгвістичній науці доведено, що існує зв’язок між логічними категоріями (поняття, судження) й мовними одиницями (слово, словосполучення, речення). Так поняття співвідноситься зі словом чи словосполученням, судження – з реченням. Проте на цьому рівні взаємозв’язок між мислительними процесами і мовними засобами вираження не закінчується. Властивість дитячого мислення – фіксувати об’єктивно існуючі зв’язки й виокремлювати взаємопов’язані явища дійсності на рівні більш високому, ніж судження (на надфразовому рівні – у відповідних мовних структурах). Це відкриває для дитини нові можливості оволодіння вищим ступенем структурної системності мови порівняно з реченням – міркуванням, що є одним із функціонально-смислових типів зв’язного мовлення. Водночас у психолінгвістиці встановлено: чим вищий рівень організації, тим міцніший зв’язок між мовними і мислительними категоріями.

Зв’язок між мовою і мисленням на рівні односмислових типів мовлення, тобто на надфразовому рівні, здійснюється найбільш повно і ефективно. Міркування, передусім, є найвищою мовленнєвою одиницею надфразового рівня – функціонально-смисловим типом монологічного мовлення, цілісним висловлюванням, на рівні якого найсуттєвіше виявляється єдність мови, мислення та мовлення. Як функціонально – смисловий тип мовлення міркування виконує роль повідомлення. Маючи сталі логіко-смислові й структурні мовні параметри, воно набуває значення типу монологічного висловлювання або типу мовлення. 1.2 Причинно – наслідкові зв’язки та способи їх вираження у мовленні дітей Найважливішою мовною ознакою міркування є наявність причинно-наслідкових зв’язків та засобів їх вираження, а також особливості вступної фрази. У методиці міркування визначають як функціонально-смисловий тип зв’язного монологічного мовлення (Л.П.Федоренко, Г.О.Фомічова), функціонально – смисловий тип зв’язного висловлювання (М.С.Вашуленко, А.Г.Галєтова), жанр учнівського твору (Е. Богомолова). Спостереження за сформованими до початку навчання в школі мовленнєвими навичками показали, що діти здатні будувати міркування на інтуїтивному рівні без спеціально організованого навчання, наслідуючи дорослих. Отож завдання вчителя початкових класів сприяти поповненню словникового запасу дітей, досягти того, щоб діти оволоділи необхідними граматичними формами, позбулися одноманітності синтаксем, навчити дітей використовувати синтаксичні моделі міркування, обґрунтовувати свої думки, відстоювати їх істинність. Інакше недостатній рівень сформованості в дітей навичок міркування негативно позначається на подальшому розвитку їхніх мовленнєвих умінь оскільки вони формуються тільки на основі інтуїтивного дитячого досвіду – мовленнєвих навичок. У процесі формування особистості важлива роль належить вільному володінню словом, оскільки це сприяє становленню світогляду людини, її загальному розвиткові, взаєморозумінню з оточенням, усвідомленню історії рідного краю, традицій свого народу, розкриттю змісту духовної культури суспільства. Розділ 2. Уроки розвитку зв’язного мовлення в початкових класах загальноосвітньої школи 2.1 Формування у молодших школярів навичок побудови творів-розповідей, описів, роздумів Сучасний підхід до вивчення початкового курсу рідної мови висуває як основний принцип його засвоєння всебічний розвиток мовлення і спілкування. Особливість монологу полягає в тому, що він, на відміну від діалогу, довільний, потребує вольових зусиль, а часом – значної підготовчої роботи. Монологічне мовлення не може бути стихійним, воно завжди організоване, тут необхідне відпрацювання внутрішніх зв’язків, композицій. Автор повинен будувати його так, щоб він був зрозумілим будь-якому слухачеві. Монологічному мовленню властиві такі ознаки: змістовність, логічність, точність, лексичне багатство, виразність, чистота, правильність. Саме вони покладені в основу визначення завдань з розвитку монологічного мовлення молодших школярів. Щоб забезпечити змістовність учнівських висловлювань, необхідно пропонувати учням говорити лише про те, що вони добре знають, інакше їхнє мовлення буде бідним, нечітким і, зрештою, незрозумілим.

Наприклад, успшнсть учнв шкл Кримсько област з росйсько мови в 1954 роц, коли укранська мова не вивчалася, становила 91,1P%, а в 1961 91,6. Дотримання паралельност у вивченн укрансько  росйсько граматики пдвищу грамотнсть учнв з обох спорднених предметв (там само.P Арк. 101). Однак кльксть школярв, котр вивчали укранську мову, почала зменшуватися. Якщо в 1960 1961 навчальному роц  опановувало 24 075 п'ятикласникв, то з них у 6-му клас наступного року продовжило вчити укранську мову вже 22 868 (там само.P Спр. 3542.P Арк. 55). Поза школою на офцйному рвн укранська мова використовувалася в Криму лише пд час призду зарубжних укранцв. А програмою перебування в област групи товариства об'днаних укранцв Канади передбачалося навть вивсити на примщенн вокзалу в Смферопол «втальне гасло укранською мовою» (там само.P Спр. 2309.P Арк. 174). Укранською мовою спробував виступити на одному з урядових прийомв у Ялт 21 серпня 1960 року тогочасний перший секретар ЦК КП Украни Микола Пдгорний

1. Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення

2. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

3. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

4. Інституційні чинники розвитку національної економіки

5. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

6. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка
7. Методика та техніка складання річного фінансового звіту
8. Методика і техніка складання фінансової звітності

9. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

10. Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним іншомовним мовленням в середніх ЗОШ

11. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

12. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

13. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

14. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

15. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

16. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

18. Проектирование методики организации деловой игры по дисциплине "Экономика" для учащихся 11 класса

19. Психолого-дидактичний аналіз помилок студентів при навчанні інформатики

20. Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання

21. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

22. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни
23. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання
24. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

25. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

26. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

27. Методика навчання техніки естафетного бігу

28. Методика розвитку витривалості легкоатлетів

29. Общие основы теории и методики спортивных игр

30. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

31. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

32. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

33. Методика исправления речевых недостатков у актёров

34. Олимпийские игры в античности

35. Методика предупреждения орфографических ошибок

36. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

37. Начальный этап обучения игры на аккордеоне

38. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр
39. Как играть в игры с помощью модэма
40. Игра на ловкость "Змейка"

41. Вычисление вероятности игры в КРЭКС(кости)

42. Программирование логической игры на visual basic

43. Теория игр и принятие решений

44. Военные игры. Игры преследования

45. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

46. Характеристика и значение деловых игр в медицине

47. Общие положения методики расследования преступлений

48. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Методика расследования компьютерных преступлений

50. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

51. Воспитание детей в игре

52. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

53. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

54. Влияние подвижных игр для развития физических качеств у юных легкоатлетов (10-14 лет)
55. Методика преподавания географии (конспекты уроков)
56. Значение игры для всестороннего развития ребёнка

57. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

58. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

59. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

60. Ролевые игры на уроках английского языка

61. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

62. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

63. Билеты по методике обучения иностранным языкам

64. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

65. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

66. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

67. Теоретические основы игры дошкольника

68. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

69. События на Кавказе в контексте "Большой игры"

70. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей
71. Насилие в компьютерных играх и его влияние на психику человека
72. Книга- методика "Солнечная Медитация"

73. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

74. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

75. История развития олимпийских игр

76. Обзор Олимпиад и Олимпийских игр 60-64 г

77. Олимпийские игры древности

78. Методика бега на средние дистанции

79. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

80. Теория и методика физического воспитания

Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее

81. Быстрота и методика ее развития

82. Олимпийские игры 1900 года

83. Развитие ловкости посредством спортивных и подвижных игр

84. Казахские национальные виды спорта и подвижные игры

85. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

86. Олимпийские игры современности. Герои отечественного спорта
87. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
88. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

89. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

90. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

91. Отчёт по экономической игре "Никсдорф дельта"

92. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

93. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка

94. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

95. Методика стохастического экономического анализа

96. Деловые игры в поцессе обучения

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)

97. Деятельность Пьера де Кубертена по возрождению Олимпийских игр современности

98. Слобожанщина - історія розвитку

99. Распутиниада: большая политическая игра


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.