Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості інтелектуальної власності в Україні

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Контрольна робота з дисципліни «Інтелектуальна власність» Особливості інтелектуальної власності в Україні План Поняття інтелектуальної власності та особливості розвитку інтелектуальної власності в Україні Характеристика документів, які додаються до заявки Правила групування переліку товарів і послуг згідно з МКТП для певного знака Поняття майнових і особистих немайнових прав автора. Способи використання об’єктів авторських прав. Поняття авторської винагороди Виникнення, розвиток та значення міжнародної торгівлі ліцензіями. Характерні особливості та тенденції розвитку ринку ліцензій. Ринок ліцензій в Україні: його характерні особливості та тенденції розвитку 6. Список використаної літератури 1. Поняття інтелектуальної власності та особливості розвитку інтелектуальної власності в Україні Право інтелектуальної власності - це сукупність цивільно-правових норм, що регулюють відносини, пов'язані із творчою діяльністю. При цьому цивільне право безпосередньо не регулює саму творчу діяльність, тому що процес творчості залишається за межами дії його норм. Функції цивільного права полягають у визнанні авторства на вже створені результати творчої діяльності, встановленні їхнього правового режиму, моральному і матеріальному стимулюванні і захисту прав авторів та інших осіб, що мають авторські права. Авторські, винахідницькі і подібні їм права звичайно називають винятковими, тобто абсолютними суб'єктивними правами, що забезпечують їхнім носіям правомочності на вчинення різноманітних дій з одночасною забороною всім іншим особам чинити зазначені дії. Виняткові авторські і подібні їм права (право на винахід, промисловий зразок, раціоналізаторську пропозицію і т. ін.) виникли як реакція права на масове застосування товарно-грошових відносин у духовній сфері, що дозволяє ставити знак рівності між виключним правом і правом власності. Сутність права інтелектуальної власності полягає в нематеріальній природі її об'єктів. Зміст права інтелектуальної власності складають особисті немайнові (духовна власність) і пов'язані з ними майнові права її суб'єктів. Специфіка змісту права інтелектуальної власності полягає у двоєдиній структурі й у тому, що тут майнові права не просто пов'язані з немайновими, вони виходять від немайнових прав і ґрунтуються на духовній власності творців. Особисте немайнове право належить тільки творцю, тобто фізичній особі. До нього належать: а) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником і т.д.) об'єкта права інтелектуальної власності; б) право перешкоджати якому-небудь посяганню на право інтелектуальної власності, що може завдати шкоди честі або репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; в) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, передбачені законом. До майнового права належать: а) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; б) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; в) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання; г) інші майнові права інтелектуальної власності, передбачені законом.

Суттю майнових прав є одержання комерційної вигоди. На відміну від особистого немайнового права майнове право може належати як творцю (автору), так і іншій фізичній або юридичній особі. Крім того, воно має часові й територіальні обмеження. Так, наприклад, майнове право на винахід діє протягом 20 років, а на торговельну марку (знак для товарів і послуг) - 10 років із правом продовження щоразу ще на 10 років. На літературні й художні твори це право діє протягом всього життя автора й 70 років після його смерті. Наприклад, патент на винахід діє тільки на території тієї країни, патентним відомством якої він виданий. Тобто патент, виданий в Україні, не діє на території інших держав. Початком становлення українського законодавства про інтелектуальну власність є прийняття Закону «Про власність», який містить спеціальний розділ «Право інтелектуальної власності». Першим спеціальним актом у цій галузі є Закон України від 21 квітня 993 р. «Про охорону прав на сорти рослин». Можна вважати, що саме він заклав початок формування системи спеціального законодавства України про інтелектуальну власність. Загальні засади охорони права громадян на творчу діяльність містяться у ст.41 Конституції, яка передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Стаття 54 Конституції гарантує громадянам свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Отже, держава гарантує захист інтелектуальної власноавторських прав громадян, їх моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з інтелектуальною діяльністю. Конкретною правовою основою здійснення і захисту інтелектуальної власності в Україні є низка спеціальних законів: від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки», від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та від 15 грудня 1993 р. «Про племінне тваринництво», від 23 грудня 1993 р. «Про авторське право і суміжні права», від 25 червня 1993 р. «Про науково-технічну інформацію», від 21 січня 1994 р. «Про державну таємницю2, від 10 лютого 1995 р. 2Про наукову і науково-технічну експертизу», від 5 листопада 1997р. «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем2 та інші. У Цивільному кодексі праву інтелектуальної власності присвячена книга четверта, яка розміщена відразу за книгою третьою «Право власності та інші речові права», чим розробники Кодексу мали намір підкреслити соціально-економічне значення інтелектуальної власності, розглядаючи її як підгалузь цивільного права. Приступаючи до визначення поняття інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності, слід зазначити, що як таке поняття «інте-лектуальна власність» поки що потребує доопрацювання. Недосконалість йо-го полягає у тому, що цей вид власності розуміється як такий, що формується інтелектуальними зусиллями автора, але оформляється юридичне за допо-могою документів, які гарантують майнові права. При цьому останні стають реальністю лише завдяки їх залученню у господарський обіг за допомогою системи спостереження, вимірювань і реєстрації господарських операцій та процесів матеріального виробництва.

Лише в результаті зазначеної сукуп-ності дій об'єкт творчості перетворюється на особливий вид власності. 2. Характеристика документів, які додаються до заявки Оформлення патентних прав на кожний вид об'єкта має свої особливості, зумовлені його специфікою. Проте ці особливості переважно не мають принципового характеру і не перешкоджають розглядати порядок оформлення патентних прав як певну узагальнену процедуру. Заявка на видачу патенту - це сукупність документів, які подають до Патентного відомства з метою отримання патенту. Заявка має стосуватися одного винаходу, корисної моделі, промислового зразка або групи винаходів, корисних моделей, промислових зразків, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом. Датою подання заявки є дата одержання установою матеріалів, що містять принаймні: - заяву в довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою; - відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; - зображення винаходу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд (для промислового зразка); - матеріал, що за зовнішніми ознаками є описом винаходу, корисної моделі, промислового зразка, викладений українською або іншою мовою. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» порядок одержання патенту на підставі міжнародної заявки є таким самим, як порядок одержання патенту на підставі національної заявки, за винятками, що випливають з Договору про патентну кооперацію. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявка має містити такі документи: - заяву на видачу патенту на винахід, корисну модель; - опис винаходу, корисної моделі; - формулу винаходу, корисної моделі; - рисунки (креслення або інші графічні матеріали), якщо на них є посилання в описі; - реферат. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» заявка має містити такі документи: - заяву на видачу патенту на промисловий зразок; - комплект зображень винаходу (власне виріб чи його макет), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд; - опис промислового зразка; - креслення, схему, карту (якщо необхідно). Заява на видачу патенту - це прохання про видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Заява містить відомості про винахід, корисну модель, промисловий зразок, а також про осіб, зазначених у заявці, зокрема заявника, винахідника або автора промислового зразка (коли заявник і винахідник або автор промислового зразка не одна й та сама особа) і представника заявника. Опис винаходу, корисної моделі, промислового зразка чітко і в повному обсязі розкриває суть винаходу. Завдання полягає в тому, щоб викласти сутність винаходу, дати можливість фахівцеві відтворити винахід, показати, яке завдання розв'язує винахід, які переваги має запропоноване рішення, чим воно відрізняється від уже відомих. Опис винаходу включає такі пункти, як: назва винаходу в класі МКВ; галузь техніки, до якої належить винахід, і переважна сфера його використання; характеристика прототипу, обраного заявником; критика прототипу; завдання, яке розв'язує винахід; суть винаходу; перелік креслень (якщо вони необхідні); приклади конкретного використання винаходу.

Авденця у русько демократ. Пд такий час до Петрограду прибула делеAаця вд Укрансько Центрально Ради. Для них усх,  для Уряду, й для революцйно русько демократ, Украна з  нацональним рухом була тльки зайвий, нудний  трвожний клопт. ¶ вони зустрли делеAацю без захоплення. Вони вже були трошки заспоколись: адже укранський вйськовий з'зд уже вдбувся, нчого особливого не трапилось, Украна не вддлилась, руська влада лишилась на свому мсц, все тихо, спокйно. Крм того вище росйське вйськове начальство якось там уже порозумлось з укранцями, вже заспоколо х, прнцпально згодившись на формування трьох корпусв з укранцв. Отже, чого ж ще треба було тй делеAац? Я мав честь бути учасником, як се, так  всх останнх делеAацй до Петрограду, й можу сказати, що, коли вдродження нац повинно добуватися крм усяких инчих способв  пониженням,  соромом, то укранська демократя й цим щедро заплатила як усй руськй нац, так   найпоступовшй демократ. ¶ з гркостю, з жальом мушу зазначити, що, коли руський Уряд понижував  ображав нас, то робив це хоч у ввчливй форм, а руська демократя  ввчливостю не вважала потрбним прикрить свою нацоналстичну брутальну наготу

1. Захист права інтелектуальної власності в Україні

2. Особливості страхування в Україні

3. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

4. Захист прав інтелектуальної власності

5. Поняття права інтелектуальної власності

6. Право інтелектуальної власності
7. Правове забезпечення інтелектуальної власності
8. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

9. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

10. Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

11. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

12. Особливості перехідної економіки України

13. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

14. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

15. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

16. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее

17. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

18. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

19. Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

20. Особливості українського конституціоналізму

21. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

22. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні
23. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах
24. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

25. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

26. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

27. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

28. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

29. Особливості стилю українського бароко

30. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

31. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

32. Особливості функціонування єврорегіонів України

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

33. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

34. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

35. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

36. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

37. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

38. Інфляція в Україні та її особливості
39. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні
40. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

41. Атомна енергетика України і РПС

42. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

43. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

44. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

45. Громадянство України

46. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

47. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

48. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

49. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

50. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

51. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

52. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

53. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

54. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
55. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)
56. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

57. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

58. Приватизація як засіб припинення державної власності

59. Історія України

60. Історія соборності України

61. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

62. Голодомор в Україні 1932-33 годах

63. Господарство України періоду утвердження капіталізму

64. Исторія українського друкарства

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

65. Особливості економічного розвитку Київської Русі

66. Період гетьманщини України

67. Походження людини та її поява на території України

68. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

69. Україна після смерті Богдана Хмельницького

70. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
71. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст
72. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

73. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

74. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

75. Українська національна революція 1649-1657рр

76. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

77. Культура початку ХХ ст Українська музика

78. Портрет доби українського бароко

79. Лекції з української та зарубіжної культури

80. Леся Українка

Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

81. Особливості маркетингу послуг

82. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

83. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

84. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

85. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

86. Податкова політика України
87. Економічне районування України
88. Святкування Великодня на Україні

89. Українська держава П. Скоропадського

90. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

91. Загальна характеристика конституції України

92. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

93. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

94. Конституційний суд України

95. Право власності на землю в Запорозьській Січі

96. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

98. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

99. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.