Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Розрахунок електричних параметрів і характеристик польового транзистора з керуючим р-n-переходом

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Національний університет “Львівська політехніка”Курсова роботаЗ курсу: “Фізика польових напівпровідникових приладів і компонентів інтегральних схем на основі МОН-структур” на тему: “Розрахунок електричних параметрів і характеристик польового транзистора з керуючим р- -переходом”Виконав: Перегинець І.І. Прийняв: проф. Дружинін А.О. Львів 2002 Завдання: 1. Принципова відмінність польових транзисторів від біполярних. 2. Намалювати сім’ю ВАХ і характеристик передачі. 3. Які фізичні фактори відповідають за нелінійність ВАХ. 4. Розрахувати опір ділянки кола стік-витік транзистора у відкритому стані при концентрації донорів в каналі d, акцепторів в р області a, довжині каналу L, ширині-W і товщині-d. 5. Який з параметрів польового транзистора характеризує його підсилювальну властивість в режимі малих сигналів? Визначити його максимальну величину. 6. Від чого залежить ширина ОПЗ затворного р - -переходу. Оцінити цю ширину. 7. Дати визначення й розрахувати напругу відсікання. 8. Чим зумовлена бар‘єрна ємність затворного р- -переходу? 9. Розрахувати вхідну ємність р- -переходу. 10. Які фізичні процеси обмежують діапазон робочих частот. 11. Розрахувати максимальну робочу частоту транзистора 12. Яку технологію можна використати при розробці транзистора. Дані для розрахунку курсової роботи: d=1·1021 (м-3)- концентрація донорів; a=2·1024 (м-3)-концентрація акцепторів; L=15·10-6 (м)- довжина каналу; W=300·10-6 (м)-ширина каналу; d0=0,8·10-6 (м)- віддаль між металургійними межами; e=12,5-діалектрична проникливість кремнію; e0= 8.85·10-6-діалектрична проникливість у вакумі; m =0,14(м2/ВЧс)-рухливість електронів; mр=0,05(м2/ВЧс)-рухливість дірок; i=1.45·1016(м-3)-концентрація електронів у власному н/п в умовах термодинамічної рівноваги; Vs=10·105 (мЧс-1)-швидкість насичення; Т =300(K)-кімнатна температура; k=1.38·10-23 (ДжЧK-1)-константа Больцмана. ВступПольові транзистори з керуючим р- -переходом – уніполярні напівпровідникові прилади, принцип дії яких заснований на дрейфі основних носіїв заряду. Такі транзистори мають менший вхідний опір порівняно з МДН-транзисторами, однак він є набагато більшим від вхідного опору біполярного транзистора. Розрізняють польові транзистори з керуючим р- -переходом як прилади з каналом р- або -типу провідності. Польові транзистори з керуючим р- -переходом перш за все використовуються в підсилювальному режимі. Тут в багатьох випадках вони мають переваги над МДН-транзисторами. Зокрема вжливою перевагою польових транзисторів з керуючим р- -переходом є малий рівень власних шумів і висока стабільність параметрів в часі. Причиною цих переваг є те, що канал в польових транзисторах з керуючим р- -переходом відокремлений від поверхні р- - переходом. На межі каналу й ОПЗ відсутні поверхневі дефекти, які зумовлюють як нестабільність параметрів, так і додаткові шуми в МДН-транзисторах. Такі транзистори відзначаються високою радіаційною стійкістю.Рис. 1. Схематичне зображення польового транзистора з керуючим p- - переходом Принципові відмінності польових транзисторів від біполярних Основною відмінністю польових транзисторів від біполярних є те що польові транзистори є уніполярними приладами,тобто в переносі заряду бере участь лише один вид носіїв, тому відсутні процеси інжекції і екстракції, що покращує їх частотні властивості.

В польвих транзисторах інформаційний сигнал (керуюча дія) задається у вигляді напруги або електричного поля, а в біполярних керування відбувається вхідним струмом. Вхідний опір в уніполярних транзисторів значно більший, тому досягається високий коефіцієнт підсилення за струмом. Вихідний опір великий, але має певне значення, який зумовлиний поверхневими втратами й модуляцією довжини каналу, а в біполярних транзисторах модуляція ширини бази – ефект Ірлі.2) При фіксованій напрузі зміщення на затворі струм в каналі збільшується зі зростанням напруги на стоці доки при деякій порівняно невеликій напрузі Uc =Ucнас не відбувається насичення струму. На ВАХ необхідно розрізняти ділянку насичення та лінійну. Формули для визначення ВАХ у лінійній ділянці: в ділянці насичення: На лінійній ділянці стум стоку пропорційний до Uc, а у ділянці насичення стум стоку не залежить від напруги стоку. При підвищенні від‘ємної напруги зміщення на затворі Uз струм насичення і напруга, що відповідає початку насичення зменшуються. Це зумовлено зниженням початкової товщини провідного каналу, що, в свою чергу призводить до більшого початкового опору каналу транзистора. При значних напругах на стоці може виникнути пробій р - -переходу затвора. Зворотня напруга на р - -переході затвора змінюється вздовж каналу, досягаючи максимального значення в кінці каналу біля стоку і дорівнює сумі напруг на стоці і на затворі. Отже, пробій польового транзистора може відбуватися при різних напругах на стоці залежно від напруги на затворі. Оскільки польові транзистори виготовляють здебільшого на основі кремнію, пробій таких транзисторів, як правило, має лавинний характер. Статичні характеристики передачі: Іс=f(Uз) при Uc=co s . Струм стоку буде максимальним при Uз=0. Якщо напруга на затворі досягає напруги відсікання, то канал повністю перекривається і струм у вхідному колі спадає практично до нуёля. При зміні напруги на стоці зміщенням передачі практично можна знехтувати у зв‘язку з малими змінами струму стоку. Характеристика передачі Ic(Uз)/Uc=co s 3) ВАХ нелінійна через те, що міняється механізм проходження носіїв через транзистор: дрейфовий в лінійній ділянці ВАХ, й переходить в екстракційний на ділянці насичення. 4) Розрахунок опору каналу: ; g0=(0,95·10-6 Ч200·10-6 Ч 1.6·10-19 Ч 0.14 Ч 4·1021) / 12·10-6 = 14,186·10-3 (Ом -1) g0- провідність каналу R.k0=1/14,186·10-3 =70,49(Ом) 5) Підсилювальна характеристика транзистора: Характеризується коєфіцієнтом підсилення за напругою відображає вплив напруги стоку і затвору на струм стоку і визначається відношенням приросту напруги стоку до напруги затвора : Коефіцієнт підсилення за напругою дорівнює добутку крутості характеристики на вихідний опір. S=187,3·10-8 А/В=1.8мА/В S-крутість характеристики-контактна різниця потенціалівфк=3,91 10-2 Ku=187,3·10-7/10-3 = 174.259·10-3 З характеристики крутості випливає, що для отримання вищих значень крутості характеристики необхідно мати менше значення опору каналу або більшу питому провідність вихідного матеріалу. В той же час концентрація домішки в каналі повинна бути невеликою, щоб при підвищенні зворотньої напруги на р- -переході збіднений шар поширювався в бік каналу.

Отже, отримання вищих значень крутості характеристики необхідно при виготовленні польового транзистора вибирати матеріал з вищою рухливістю носіїв заряду. Також крутість характеристики залежить від відношення ширини каналу W до його довжини. Тому відповідно для отримання вищої крутості характеристики потрібно мати мале відношення довжини каналу до його ширини, тобто короткий і широкий канал. Максимальна крутість при Uz=0. 6) Ширина просторового заряду dН=0.95 10-6Ч(1-(0.1/115.7 10-3)1/2)=56.05 10-9 (м) Ширина просторового заряду залежить від віддалі між металургійними межами, від напруги на затворі й напруги відсічки. 7)Напруга відсікання При деякому значенні напруги затвора Uz збіднена ділянка р - - переходу займає весь канал d0- настає повне відсікання каналу. За наступною формулою можем визначити напругу відсікання: UBid=1.6·10-19 Ч 4·1021Ч (0,95Ч10-6)2 / 8 Ч 8.85·10-12 Ч 12.5 =1,019·102 (В) 8)Бар’єрна ємність визначається як відношення приросту заряду зумовлений зміною прикладеної напруги dU : 9)Польовий транзистор з керуючим р- -переходом розглядаєм як різкий несиметричний р - -перехід, для якого рахуєм барєрну ємність: Сb= 38,52 10-15 (ф)10) Обмеження діпазону робочих частот Максимальна частота, на якій МДН-транзистор можна вважати активним, визначається як частота на якій коефіцієнт підсилення за потужністю Кр дорівнює одиниці. Для реальних транзисторів гранична частота обмежується не вхідною ємністю, а часом прольоту електронів через провідний канал.11) Максимальна робоча частота транзистора В ділянці насичення : fi= 105/2 3.14 12 10-6= 1,32 109 (Гц) При роботі на високих частотах необхідно мати малу ємність затвору, малу довжину каналу і використовувати прилади з каналом -типу провідності, оскільки рухливість електранів є більшою, ніж рухливість дірок.12)Технологія розробки транзистора В сучасній технології виготовлення напівпровідників легування є одним з базових процесів виготовлення польових транзисторів з керуючим р- - переходом. Неуклінне збільшення швидкодії і степеня інтеграції МДН-ІС, так і біполярних ІС досягається постійним зменшенням геометричних розмірів структур за рахунок удосконалення методів локальнаго легування . Методи легування можна поділити на слідуючі групи: високотемпературна дифузія; іонна імплантація; радіаційно- стимульована дифузія. Для кожної групи характерно використання спеціалізованого технологічного обладнання, забезпечуючого проведення процесу в строгоконтролюємому режимі. Високотемпературна дифузія. Методи дифузії являються основними і найбільш розповсюдженими при легуванні напівпровідників. Дифузія представляє собою обумовлений тепловим рухом переміщення в напрямку зменшення їх концентрації. При дифузії в кристал розрізняють переміщення атомів даного твердого тіла. Швидкість дифузії залежить від градієнта концентрації атомів. Радіаційно-стимульована дифузія. Цей метод дифузії оснований на введенні домішок в результаті бомбардування напівпровідникового кристалу легкими іонами з енергією, достатньою для зміщення атомів підкладки в міжвузля. Висновок В цій курсовій роботі я дослідив ВАХ польового транзистора з керуючим р- - переходом, розрахував опір каналу, що становить R.k

Однако найти такого человека весьма непросто. Блюда из институтского буфета — это мужчины из Вашего окружения. Сновидение даёт убийственно точную характеристику Вашей жизненной ситуации: выбор небольшой, то, что наличествует — выглядит неаппетитно, цены несуразно высокие, платить придётся слишком дорого, а кушать всё равно хочется». Объяснение сна оказалось совершенно точным, а дама смеялась до изнеможения. Как видим, информационные сиддхи следует подразделить на две категории: сиддхи получения сведений и, качественно от них отличающуюся, интуитивную мудрость (сверхспособность понимания). * * * Итак, мы рассмотрели качественные отличия сферы тонкоматериального по субстанциональным, энергетическим и информационным параметрам. Кроме того, драматические отличия при переходе сознания на тонкий план относятся к категориям пространства, времени и причинности. Привычные для нас пространство, время и причинность грубоматериального плана бытия являются всего лишь проекциями (то есть громадным упрощением и обеднением) своих тонкоматериальных аналогов

1. Способи і заходи захисту від шуму в поліграфії

2. Захист від виробничих вібрацій

3. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

4. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

5. Захист від атмосферних перенапружень

6. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії
7. Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370
8. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

9. Захист файлів від запису

10. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

11. Соціальний захист дітей-сиріт

12. Чисті втрати країни від впровадження тарифного захисту

13. Струмові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань

14. Захист інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції

15. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

16. Засоби захисту права власностi

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

18. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

19. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

20. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

21. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

22. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)
23. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена
24. Учись любить у Жанны д`Арк!

25. Д.И. Фонвизин

26. Л.Д. Троцкий

27. Жанна д`Арк

28. Д. И. Менделеев

29. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

30. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

31. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

32. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

33. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

34. Испытания генераторов постоянного тока методом взаимной индукции

35. Термоэлектрические генераторы

36. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

37. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

38. Генератор числовой последовательности
39. Исследование эффекта автодинного детектирования в многоконтурном генераторе на диоде Ганна
40. Мостовой RC-генератор синусоидальных колебаний с мостом Вина

41. УСИЛИТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА С ЕМКОСТНЫМ ВЫХОДОМ

42. Разработка технологического процесса изготовления печатной платы для широкодиапазонного генератора импульсов

43. Генератор кадровой развертки для телевизионного приемника

44. Программируемый генератор синусоидальных колебаний

45. Д. Беркли и Д. Юма

46. Основные теоретические аспекты Д. Юма

47. Д. И. Менделеев

48. Организация учета кредиторской задолженности на ж.д.

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

49. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. Рикардо

50. Теория распределения Д. Рикардо

51. Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

52. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

53. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

54. Інвестиційна діяльність страхових компаній
55. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
56. О Жанне д

57. Становление личности в эпоху Петра I на образе А.Д.Меньшикова

58. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

59. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

60. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

61. М.Д. Скобелев и его план войны с Германией (конец XIX в.)

62. Жанна д

63. А. Д. Меншиков: жизнь и причины падения

64. Жанна Д

Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Тэсс из рода Д Эрбельвиллей. Гарди Томас

66. Д. Норман. Память и научение

67. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

68. "Я только что с панихиды Гончарова...": Свидетельство Д.С. Мережковского

69. Давыдов Д. В.

70. Кантемир А.Д.
71. Рецензия на роман В. Д. Дудинцева «Белые одежды»
72. Смешное и трагическое в комедии Д. И. Фонвизина "Недоросль"

73. Е. Д. Поливанов и обучение русскому языку в национальной школе

74. Полемика Е. Д. Поливанова с Н. Я. Марром и сторонниками «нового учения» о языке

75. Е. Д. Поливанов – социолог языка

76. Основные этапы научной биографии Е. Д. Поливанова

77. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

78. Художественно-документальная проза Д. Гранина. Повесть Зубр

79. Т.Гарди, Тэсс из рода д

80. Анализ поэмы Д.Г. Байрон «Паломничество Чайлд Гарольда»

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

81. О рассказе Д.Сэлинджера "Хорошо ловится рыбка бананка"

82. Грендель — диалектика образа: синтез философии и поэзии (к вопросу о проблематике романа Д. Гарднера «Грендель»)

83. Исследование RC-генератора синусоидальных колебаний

84. Исследование э.д.с. электрохимических ячеек C|Ag|AgI|C и С|Cu|CuBr|C

85. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

86. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності
87. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності
88. Ділові взаємовідносини в апараті управління

89. Планування діяльності підприємства

90. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

91. Жизнь и творчество Д.Д.Шостаковича

92. О выборе рациональных размеров сегнетоэлектрического рабочего тела импульсного генератора напряжения

93. Анализ эквивалентной цепи взрыво-магнитного генератора частоты

94. Мировоззрение Д. И. Менделеева

95. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева

96. Д. И. Менделеев и Русское химическое общество

Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы

97. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

98. Д. И. Менделеев и высшее женское образование

99. Жизнь и педагогическая деятельность К.Д. Ушинского


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.