Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Аналітика на сторінках газети

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний технічний університет” Факультет гуманітарно-правовий Кафедра журналістики КУРСОВА РОБОТА АНАЛІТИКА НА СТОРНІКАХ ГАЗЕТИ «Суббота плюс» Студенка групи (ГПз-416) (Загорська О. В.) Запоріжжя 2008 Зміст Вступ 1. Особливості аналітики в газеті: поняття, принципи створення, структура 1.1 Поняття аналiтики 1.2 Принципи створення аналiтичних жанрiв та роль журналiста 1.3 Особливостi подання аналiтичних матерiалiв 2. Висвiтлення аналiтичних жанрiв у газетi «Суббота плюс» 2.1 Проблемно-тематичний аспект висвiтлення аналiтики в газетi «Суббота плюс» 2.2 Жанрова своєрiднiсть аналiтики на шпальтах газети «Суббота плюс» Висновки Список використаних джерел та лiтератури Вступ Мас-медіа будь-якої країни, яка вважається цивілізованою, тримається на трьох китах. Перший із них – економіка, матеріальні підвалини існування системи засобів масової інформації (ЗМІ); другий – закон, законодавчі основи функціонування газет, журналів, інформаційних агентств, книговидавництв, телебачення, радіомовлення, реклами, їхніх відносин із владою, суспільством, бізнесом; третій – професіоналізм журналістів, тобто рівень їхньої кваліфікації, загальна, політична, фахова культура . Кожного дня у світі відбувається маса подій, про які ми дізнаємося через телебачення, радіо та газети. Усі ці напрямки мають свою структуру висвітлення подій. Телебачення та радіо мають змогу інформувати читача чи слухача одразу після події яка відбулася, а газети у свою чергу дають більш ширшу інформацію, аналізують її, розкривають сутність події, чому це відбулося, за яких причин і якщо треба інформують, що зробити, щоб подія більше не повторювалась. Головною складовою цього є аналіз який призначений для більш глибшого та ширшого опису події. Журналістика як цілісність і особливо її аналітичне крило вимагає від її працівників певних навичок аналітичного мислення . Метою роботи є аналіз висвітлення аналітики на шпальтах газети «Суббота плюс». Реалізація мети передбачає розв'язання таких завдань: визначити поняття «аналітичного жанру»; розглянути принципи подання аналітичного матеріалу; проаналізувати особливості висвітлення аналітичного матеріалу; дослідити жанрову своєрідність написання аналітичних жанрів; Об'єктом дослідження є висвітлення проблем аналітики в газеті «Суббота плюс». Предметом дослідження є аналітичні статті на шпальтах газети «Суббота плюс». У процесі дослідження застосовувалися такі методи: аналізу й синтезу під час вироблення наукової концепції, порівняльно-історичний, структурно-типологічний. Методологічна й теоретична основа дослідження. До розгляду проблем висвітлення аналітичних жанрів зверталися такі вчені, як А. Грабельников, В. Моісеєв, А. Москаленко, – вони дослідили історичні, теоретичні та практичні аспекти аналітичної журналістики, де невід'ємною частиною є аналітика в газеті. Детальне вивчення отримали аналітичні жанри в таких науковців, як В. Здоровега, Г. Мельник, М. Кім, А. Тертичний, З. Смелкова та інші. Наукова новизна полягає в тому, що вперше було здійснено аналіз аналітичних жанрів «Суббота плюс».

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали курсової роботи можуть бути використані під час подальших наукових розробок, а також при підготовці лекційних та практичних занять із курсу «Аналітичні жанри». Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг основної роботи – 27 сторінок. Список використаної літератури включає 25 найменувань (викладених на 2 сторінках). 1. Особливостi аналiтики в газетi: поняття, принципи створення, структура 1.1 Поняття аналітики Журналістська аналітика – широке, складне й суперечливе явище. Будь-яке відображення не може обійтись без вичленування, виділення, відбору певних явищ, а це вже початок аналізу. Він передбачає будь-якому мислительному процесу. Мислення фактами, яке домінує у новинній журналістиці, не означає відсутності аналітичного начала. І навпаки, понятійне мислення у журналістиці, на відміну від понятійно-теоретичного, суто наукового, як правило, предметне, фактологічне . Поняття «аналіз» – метод наукового дослідження шляхом розгляду окремих сторін, властивостей, складових частин чого-небудь – не тільки лягло в основу назви групи жанрів (аналітичні), але й обумовило їх особливості . Якщо ціль інформаційних жанрів – оперативно повідомити про той чи інший факт, подію, явище, то ціль аналітичних жанрів – не тільки повідомити читача, глядача або слухача про факт, зацікавити його подією, яка відбулася, але й розкрити «корінь», показати крім явища і його сутність. У цих жанрах основу становить осмислення проблеми (аналіз, міркування, ланцюг аргументів), причому автор залучає читача в однодумці, тобто в активні соратники самого процесу мислення. Таким чином, в аналітичних жанрах на перший план висуваються функції впливу на читача, переконання в правильності авторської позиції. Слово «аналіз» грецького походження і у буквальному перекладі означає розкладання, розчленування. Аналізом називають процес мисленнєвого, а також часткового реального розчленування предмета, явища на частини, з метою ліпшого, детальнішого їх розгляду. Будь-яка людина користується міркуванням, тобто вдається до такого розумового процесу, у процесі якого на підставі вже наявних знань здобувають нові знання. Сам процес мислення охоплює аналіз даних в уявленні предметів – розкладання їх на окремі ознаки, виявлення їх зв'язку з іншими предметами. Аналіз як спосіб пізнання дійсності відіграє у журналістській практиці головну роль. Якщо в інформаційному відтворенні аналіз супроводить попередню роботу автора щодо відбору, систематизації подій і фактів, то в їх осмисленні й узагальненні вони домінують. Аналітичні методи дають змогу проникнути у внутрішню суть явищ, яке може сприяти відшукуванню об'єктивної істини, а може слугувати її спотворенню. Тому в очах реципієнтів журналістська аналітика є більш тенденційною, ніж подієва інформація. Щоб заслужити довіру аудиторії, журналіст-аналітик повинен ґрунтувати свої висновки на якомога більшій кількості достовірних фактів, бути максимально об'єктивним і неупереджено викладати різні погляди, не нав'язуючи, а підводячи свого колективного співрозмовника до відповідних висновків.

Об'єктивний аналіз не може не супроводжуватись критичним підходом до явищ життя. Специфічним різновидом аналітичного підходу до явищ дійсності є актуальне в умовах демократичного суспільства журналістське прогнозування подій і явищ, їх можливих наслідків. Таким чином аналітика у деяких випадках є невід’ємною частиною журналістських творів. Аналітична журналістика пропонує аудиторії розгляд подій, пропущених через відношення до них журналіста. Вона може впливати на суспільну думку. Ядро АНАЛІТИКИ становить аргументація, система доказів, спрямованих на підтвердження певної крапки зору. Аналіз припускає наявність власної крапки зору на предмет дослідження, заснованого на вивченні всіх можливих обставин події. Аргументація в публіцистиці вимагає логіки фактів. Але ще й внутрішньої логіки – зв'язку між ними й логіки побудови всього добутку: послідовного розвитку сюжету, переходів між його частинами, контрапункту й підсумку. У цілому, сучасна аналітична журналістика стає ареною думок, сприяє розвитку демократичних форм спілкування, допомагаючи становленню цивільної самосвідомості людей. 1.2 Принципи створення аналітичних жанрів та роль журналіста Аналітичні жанри відрізняються глибоким, детальним проробленням причинно-наслідкових зв'язків, оцінних відносин предмета, ґрунтовністю аргументацій і т.д. Предметною підставою таких жанрів виступають соціальні ситуації, проблеми, конфлікти. У сферу дослідження дійсності залучені методи узагальнення, аналізу, синтезу. Основна вимога до аналітичних жанрів – виваженність фактів, доказовість і чітка авторська позиція Складність структурної організації аналітичних жанрів полягає в тому, що журналіст має справу, як правило, з великою групою фактів, які вже у початковій стадії їхньої обробки вимагають ретельного відбору, систематизації, угруповання та класифікації на різних підставах, знаходження причинно-наслідкових зв'язків між ними і т.д. Саме на цьому етапі творчого процесу вирішуються основні питання, пов'язані з єдиною організацією фактів у структурну тканину добутку. Цілісність може бути досягнута при наявності певної концепції, ідеї або думки. Журналістові необхідно насамперед виявити найбільш істотні факти для аналізу, визначити вузлові моменти основної проблеми і виявити метод пред'явлення фактологічних даних. Після цього стає можливим визначення доцільних пропорцій між різними частинами тексту. Важливо не просто пред'явити читачеві факти, а проілюструвати їх у контексті тієї проблеми, що журналіст намагається розглянути. Тому при структурній організації статті головна роль приділяється наступним моментам: висуванню основної тези для доказу; побудові системи аргументації, що розкриває суть висунутої тези; висновкам із системи доказу до аналітичних жанрів відносить: аналітичний звіт; аналітична кореспонденція; аналітичне інтерв'ю; аналітичне опитування; бесіда; коментар; лист; соціологічне резюме; анкета; моніторинг; рейтинг; стовпчик. «Однією з найбільших примітних рис засобів масової інформації традиційної є націленість їх не стільки на повідомлення новин, скільки на аналіз, дослідження, тлумачення подій, процесів, ситуацій, що відбуваються.

Тиверя позначена на старих мапах Поднпров'я. За бблйною етнологю, чисельнсть  питома вага зайшлих у корнному населенн крани можуть бути невеликими, а проте достатнми для домнуючого впливу на весь етнос та його сторю. Тиверц були меншиною на землях Пвнчно Припонтиди. Але хнй духовний вплив визначив склад усього племнного союзу. ¶ псля розпаду антського (прасловянського) об'днання тиверц створили етнчну основу для формування Галичини, що стала укранським сакралом. Отже, Галичина (знову ж вд Галле) стала сакралом (духовним коренем) Кивсько Рус, потм Украни. Усе це з нмецькою педантичнстю, хоча й у секретному режим, дослдили  знали аналтики товариства «Аненербе». Гтлервськ деологи потрапили в ситуацю типу: « хочеться,  колеться». Звичайно ж, дуже заманливо було пдкрпити расистськ, особливо антиврейськ, де фактами, як свдчили про «непричетнсть» до ц нац християнського Бога. Але тод довелося б розкривати генетичн корен ¶суса  Дви Мар. А вони (корен), як виявляться, пвденноросйськ, укранськ, тобто слов'янськ

1. Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука “Марія”

2. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

3. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

4. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

5. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

6. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії
7. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
8. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

9. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

10. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

11. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

12. Історія розвитку економічного аналізу

13. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

14. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

15. С. Есенин "Анна Снегина"

16. Жанр интервью в региональной прессе (на примере городской газеты "Чапаевский рабочий")

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Фразеология на страницах газет

18. Анна Андреевна Ахматова

19. Анна Герман

20. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

21. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

22. Бизнес-план газеты "Деловой Петербург"
23. Отчет по производственной практике в газете "Тольяттинское обозрение"
24. Социально-психологическое содержание газеты «Правда» в СССР

25. Історія України

26. Історія соборності України

27. Національна політика СРСР в роки перебудови

28. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

29. Слобожанщина - історія розвитку

30. "Она писала в духе горных инженеров..." (газета "Екатеринбургская неделя")

31. Історія держави та права України

32. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Толстой: Анна Каренина

34. Газета

35. Первые газеты в Российской империи

36. Аничков мост

37. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

38. Поэзия Анны Ахматовой
39. Загадка популярности любовной лирики Анны Ахматовой
40. "Анна Снегина"

41. Анна Ахматова: жизнь и творчество

42. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

43. Поэзия Анны Ахматовой

44. Лексика в «Роман-газете» В. Виля как средство характеристики персонажей

45. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

46. Роман "Анна Каренина"

47. Анна Ахматова

48. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

49. Ана

50. "Поэма без героя" Анны Ахматовой

51. Анна Ахматова

52. Маркетинговий аналіз ситуації

53. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

54. Аналіз та удосконалення оперативного управління
55. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве
56. Податкова політика України

57. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

58. Анна Ахматова

59. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

60. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

61. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.

62. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

63. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

64. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

66. Аналіз діяльності комерційних банків

67. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

68. Економічний аналіз

69. Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД

70. Історія економічних учень
71. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки
72. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

73. Стилевая специфика языка газеты

74. Аналіз діяльності комерційного банку

75. Процентна політика комерційного банку

76. Анна Бретонская

77. Анна Ахматова. Северная звезда

78. Анна Австрийская

79. Ванг Ан (Wang An)

80. Анна Алексеевна

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

81. Анна Васильевна

82. Анна Ярославна

83. Анна Леопольдовна

84. Ахматова Анна Андреевна

85. Ахматова Анна

86. Теофраст Ренадо – основатель первой французской газеты "La gazette"
87. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах
88. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

89. Інформаційна політика США

90. Виникнення писемності та історія кодування інформації

91. Газета "Ведомости" - родоначальница российской прессы

92. Мониторинг стоимости полиграфических услуг по изготовлению газет и книг

93. Набор и верстка эпиграфа в газетах и журналах

94. Газеты малым тиражом

95. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

96. Активність і творчість учнів на уроках історії

Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки

97. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

98. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

99. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.