Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Значення хімії для розуміння наукової картини світу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

учня 4 курсу математичного профілю ліцею-інтернату м. Переяслава-Хмельницького Швидкого Сергія -2007р.- Велика роль хімії в розвитку матеріального виробництва зумовлена її практичними успіхами, які значною мірою залежать від результатів теоретичних досліджень. Без розробки теоретичних питань, без розвитку теорії було б не можливо поставити хімічні процеси на наукову основу. На розвиток теоретичної хімії значний вплив справляють досягнення сучасної фізики у вивченні будови атома. Хімія дедалі ширше використовує фізико-математичні методи і квантово-механічні уявлення для опису і пояснення особливостей електронно-ядерних систем і природи хімічного зв’язку. Але на хімію впливають не тільки фізика та інші природничі науки, вона зазнає певного впливу і з боку філософії. В міру того як природознавство поряд з нагромадженням емпіричних фактів переходило до їх теоретичного осмислення, зв'язок його з філософією став тіснішим. Теоретичне природознавство свої погляди на природу намагається, наскільки це можливо, об’єднати в одне гармонічне ціле. І це неминуче його з філософією. Хімія, з одного боку, дає багатий фактичний матеріал для філософських узагальнень, для формування діалектико-матеріалістичного погляду на природу, а з другого – своїм власним розвитком уже не раз довела, що єдино правильним методом пізнання є діалектика, що плодотворний розвиток природознавства можливий лише на основі діалектичного матеріалізму. Досліджуючи закономірності перетворення одних речовин в інші, хімія розв'язує питання різного змісту і ступеня загальності. Звичайно, для хімічного пізнання використовується дозвіл, який виражає насамперед логіку внутрішнього розвитку хімії і зафіксований в її поняттях, законах і теоріях. Але при розв’язанні деяких (здебільшого гносеологічних) питань хімії виходять за вузькі рамки спеціальної галузі знання і звертаються до більш загальних понять, які вироблені філософським мисленням. Діалектичний матеріалізм як світогляд, метод і теорія пізнання має величезне значення для всіх наук. Це єдино наукова філософія, в якій органічно поєднується матеріалістичний погляд на світ і діалектичний метод мислення. Основним питанням будь-якого філософського світогляду є питання про відношення мислення до буття, свідомості до матерії. Залежно від того, як філософи пояснюють це питання, їх відносять до матеріалістів або ідеалістів. Матеріалісти вважають, що світ ніхто не створював, він існує вічно, незалежно від свідомості людини, тобто матерія первинна, а свідомість людини вторинна. З матеріалістичного розв’язання основного питання філософії випливає важливий висновок про можливість пізнання світу. Розглядаючи пізнання як відображення матеріального свиту в людській свідомості, матеріалісти доводять, що наші відчуття, уявлення, поняття здатні правильно відображати об’єктивну дійсність. Інакше розв’язують основне питання філософії ідеалісти. Вони вважають, що свідомість передує матерії, виступає як щось первинне, визначальне щодо матерії. У рамках ідеалістичного розв’язання основного питання філософії склалися погляди, які беруть під сумнів можливість пізнання світу, заперечують достовірність наших знань, саму можливість пізнання як відображення об’єктивної реальності.

Отже філософське осмислення світу, розуміння явищ природи може бути матеріалістичним або ідеалістичним. Для наукового світогляду характерним є не тільки матеріалістичне розв’язання основного питання філософії, а й діалектичний метод мислення. порівняно низькому рівню розвитку природознавства і філософії відповідав метафізичний метод мислення. Він склався під впливом успіхів природознавства в 15 – 18 ст., коли панував аналітичний спосіб дослідження дійсності, коли природу «розкладали» на окремі частини і вивчали їх ізольовано, незалежно від існуючих між ними зв’язків і відношень. У межах метафізичного методу мислення заперечувалась ідея розвитку в природі предмети і явища дійсності вважалися незмінними. Все це призводить до того, що метафізика при поясненні і явищ природи зближалася з ідеалізмом і реалізмом. Природодослідники, які мислили метафізично, як правило, замикалися в рамках емпіричних досліджень і недооцінювали роль теоретичного мислення в розкритті внутрішньої суті природних явищ. Діалектичний метод мислення, на відміну від метафізичного, виходить з визнання загального зв’язку і взаємодії в природі, розглядає явища і процеси дійсності в постійній зміні і розвитку, джерелом якого є внутрішні суперечності, притаманні самий об’єктивній дійсності. Діалектичний метод мислення склався на основі досягнень природознавства і всієї попередньої філософії. У геніальній праці Ф. Енгельса «Діалектика природи» дається глибоке філософське узагальнення природничонаукових відкриттів, що відіграли важливу роль у розвитку діалектико-матеріалістичного погляду на природу. Три великі відкриття природознавства 19ст. – формулювання закону збереження і перетворення енергії, відкриття клітинної будови живих організмів, еволюційна теорія Дарвіна – показали обмеженість метафізичного методу мислення і дали важливу природничу-наукову основу для розвитку діалектичного розуміння природи. Особливо тісно природничонаукові і філософські погляди переплітаються в період великих наукових відкриттів, осмислюючи які, природодослідники змушені приходити до загальнотеоретичних висновків, які виражають в якійсь мірі і їх філософські позиції. Філософське мислення справедливо розглядається багатьма хіміками як один з важливих засобів, що може бути використаний для аналізу понять і принципів, на яких побудовані хімічні теорії. Німецький хімік А. Купер, указуючи на недоліки теорії типів, її однобокий характер пропонував використати філософський підхід для перевірки правильності теорії типів. З цього приводу він писав: «Є дві умови, яким повинна відповідати всяка здорова теорія: 1) повинно бути доведено, що вона правильна з емпіричної точки зору; 2) вона повинна бути не в меншій міри правильна з філософської точки зору » Хоч у класичний період розвитку хімії вчені по-різному оцінювали значення філософського підходу вказує на розуміння ними зв’язку між філософією і теоретичною хімією. Визначаючи основи завдання хіміка-теоретика, М. В. Ломоносов зазначав, що воно полягає в філософському пізнанні змін «змішаних тіл» (маються на увазі складні сполуки) На думку М.

В. Ломоносова, справжній хімік повинен і філософом. Важливого значення надавав філософського підходу і Д. І. Менделєєв, який у передмові до восьмого видання твору «Основи хімії» писав: «Спостереженням, дослідам і застосуванням у промисловості – в ньому відведено своє місце, однак головним предметом твору є філософські начала нашої науки, що належать до її основних або первинних якісних і кількісних відомостей про хімічні елементи». Засновник геохімії, видатний радянський учений, академік В. І. Вернадський у своїх працях переконливо показав, що природознавство завжди було найтісніше пов’язане з філософськими ідеями, що союз природознавства і філософії є необхідним і неминучим. Велике значення для формування у школі діалектико-матеріалістичного світогляду має центральний розділ програми з хімії – «періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва. Будова речовини». На матеріали цього розділу можна показати взаємний зв'язок між елементами, їх внутрішньою спорідненістю, а також поглибити уявлення учнів про матеріальну єдність світу, про безмежність людського пізнання. Недоліком класифікації хімічних елементів до Д. І. Менделєєва був насамперед її штучний характер. Учені враховували лише деякі зовнішні неістотні властивості елементів, які не виражали внутрішнього, спорідненого зв’язку між ними. Д. І. Менделєєв, на відміну від своїх попередників, був упевненим, що між елементами існує природний зв'язок. Керуючись цією ідеєю, Менделєєв почав шукати внутрішнього загального зв’язку. Встановлення причинних зв’язків між предметами і явищами навколишнього світу є найголовнішим завданням справжньої науки, бо знання – це насамперед знання причинних зв’язків. З’ясування внутрішніх зв’язків між рівними предметами і явищами та їх причин дає можливість виявляти об’єктивні закони, яким підпорядкований розвиток у природі, і на основі цього робити наукові передбачення, завбачати існування в природі ще невідомих предметів і явищ. Всебічно вивчаючи елементи, Д. І. Менделєєв головну увагу звертав на дві властиві їм ознаки: масу та індивідуальність (або хімізм). Він писав, що мимоволі виникає думка про те, що між масою і хімічними особливостями елементів неодмінно повинен бути зв'язок, а тому треба шукати функціональної відповідності між індивідуальними властивостями елементів і їх атомною масою. Цей зв'язок учений висловив у відомому формулюванні періодичного закону. Найнезаперечнішим підтвердженням справедливості періодичного закону є те, що за його допомогою стало можливим передбачити існування в природі не відомих елементів і їх властивостей. Ці приклади геніального наукового передбачення були найяскравішим підтвердженням діалектичного матеріалізму про те, що в світі немає і не може бути «речей у собі», що не пізнане сьогодні буде пізнане завтра, що людське пізнання дедалі більше проникає в глиб будови матерії. Періодичний закон не тільки зміцнив матеріалістичний погляд на атоми, але й розкрив зв'язок і взаємну залежність хімічних елементів, які ґрунтуються на корінній властивості елементів – атомній масі, яка зумовлює їх якість, тобто фізичні і хімічні властивості.

У ширшому значенн населення крани, обднане спльним незалежним урядом; держава. 5. Студентська громада в середньовчних унверситетах, обднана за територальним принципом. 6. Натовп, маса [людей]. 7. Племя з групи нданських племен[45]. Якщо повернутися до суто наукових дефнцй нац, можна дйти висновку, що загалом бльшсть з них не виходить за рамки «класичних». Звичайно, не можна стверджувати, що пошук формальних визначень припинився,  сучасн науков розробки у цьому вдношенн це лише широк коментар «класикв» певних наукових шкл. Зявляються нов аспекти, повязан з подальшою деталзацю усталених дефнцй, котр модифкуються у звязку з поглибленням дослджень нац й нацоналзму, з появою нових методв та пдходв у вивченн дано проблеми. Докладнше про це йтиметься у наступному нарис. Закнчуючи огляд визначень «нац», мамо навести ще одне, надзвичайно цкаве мркування стосовно методолог пзнання цього явища. На думку професора соцолог Калфорнйського унверситету Роджерса Брубейкера, для бльшост пдходв до визначення «нац»  характерною есенцалстська (субстанцалстська) вра в те, що сну якась конкретна спльнота, яку лише треба адекватно дентифкувати за певною системою ознак. «Проблема з цим субстанцалстським пдходом до розумння нацй як реальних явищ поляга в тому, зауважу вн, що категор [суспльно} практики ототожнюються з аналтичними категорями»[46]

1. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою

2. Политология как наука. Природа политики

3. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

4. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

5. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

6. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради
7. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского
8. Значение "Канон" врачебной науки для развития медицины /Авицена/

9. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

10. Переосмысление представлений о природе и науке в средние века

11. Природа в лирике М. Ю. Лермонтова

12. Сон "есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас" (по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание")

13. Значение “Канона врачебной науки” для развития медицины

14. Природа науки

15. Цивилизация богов. Прогноз развития науки и техники в 21-м столетии

16. Язык науки и язык природы

Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули

17. «Храм наук» и «Книга природы»

18. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

19. Місце України в глобалізаційних процесах

20. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

21. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

22. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера
23. Значение концепции общения М.И.Лисиной для отечественной психологии
24. Місце товарної біржі в сучасній економіці

25. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

26. Робоче місце оператора ЕОМ

27. Познание природы от мифологии к философии и науке

28. Значение плесневых грибов в природе и в жизни

29. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

30. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

31. Значение ситуационного подхода в криминалистической науке

32. Місце адміністративного права в правовій системі

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Місце конституційного права в системі пpава Укpаїни

34. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

35. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

36. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

37. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

38. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")
39. Значение деятельности М.М. Сперанского в укреплении государственности России
40. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

41. Предмет топоніміки, її зв’язок з іншими науками; загальні відомості про чеські топоніми

42. Методологічні засади розуміння національної культури

43. Предметный и цветовой мир в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" и его символическое значение

44. Поняття і місце реклами

45. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

46. Наука о питании и значение нутриентов для организма

47. Чутливість деяких патогенних мікроорганізмів до антибіотиків цефалоспоринів ІІІ покоління

48. Місце і роль США у світовому господарстві

Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры

49. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

50. Місце України в світових рейтингах

51. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

52. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

53. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

54. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації
55. Воспитательно-образовательное значение экскурсий в природу.
56. Календари природы: значение, виды и методика организации работы с ними в дошкольном учреждении

57. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

58. Значение труда в уголке природы для развития личности ребенка с отклонениями в развитии речи

59. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

60. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

61. Насилля серед молоді – результат впливу суспільства, а не сім’ї

62. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

63. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

64. Природа і наука у філософському осмисленні

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Науки о природе и культуре

66. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

67. Природа, сущность и значение финансов

68. Управління фінансами на прикладі Сумського НВО ім. М.В. Фрунзе

69. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

70. Научные основы экономического анализа. Понятие и значение экономического анализа, его место в системе экономических наук
71. Розуміння добра і зла в історії людства
72. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

73. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

74. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

75. Солнечная система в центре внимания науки

76. Значение зеленых насаждений

77. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

78. Все лучшее от природы (пчелы и их продукция)

79. Кораллы. Разнообразие и значение

80. Природа южных тропических материков

Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры

81. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

82. Охрана природы Республики Коми

83. Коллекторские свойства нефтеносных пластов. Их значение при определении запасов месторождения

84. Природа и система административного права

85. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

86. Внешняя политика М.Тэтчер
87. Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение
88. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения

89. А.В. Суворов. Наука побеждать

90. Мужество и героизм русских воинов в Бородинском сражении, значение победы для укрепления мощи Российского государства

91. М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

92. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

93. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

94. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

95. История международного права и его науки классического периода

96. Налоговый контроль, его сущность и значение

Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки

97. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике

98. Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции

99. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.