Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗМІСТВСТУП I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АПК 1.1 Сутність механізму регулювання міжгалузевих відносин 1.2 Методичні засади дослідження економічних відносин в АПК5 II. СУЧАСНИЙ СТАН РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК 2.1 Структура економічних відносин у зерноптродуктовому підкомплексі АПК 2.2 Організаційно-виробнича структура зернопродуктового підкомплексу АПК 2.3 Ефективність економічних відносин в сфері виробництва зерна III. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ 3.1 Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу переробки зерна 3.2 Удосконалення системи ціноутворення на зерно 3.3 Удосконалення механізму міжгалузевих економічних зв'язків у зернопродуктовому підкомплексі АПК 3.4 Бізнес-план Тернопільського хлібокомбінату ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Актуальність теми. Зернове виробництво займає провідне місце в структурі аграрного сектора економіки України. Від рівня та ефективності його розвитку залежить добробут населення, гарантування національної продовольчої безпеки, експортні можливості країни. Значне скорочення обсягів виробництва зерна протягом останніх років пояснюється негативним впливом комплексу організаційно-економічних та техніко-технологічних чинників. Низький рівень ефективності і конкурентоспроможності зерновиробництва як базової галузі сільського господарства створює перешкоди на шляху формування повнокровного внутрішнього ринку зерна та продуктів його переробки, унеможливлює розширення зовнішніх ринків. Незважаючи на сприятливий природно-економічний потенціал Бiлогiрського району та зростаюче значення зернового господарства для економіки сільськогосподарських товаровиробників і регіону в цілому, галузь продовжує залишатися у стані стагнації як за кількісними, так і за якісними показниками розвитку. Через недостатню ефективність заходів державного регулювання ринкових процесів поглиблюються диспропорції у співвідношенні попиту і пропозиції на регіональному ринку зерна. Науково-методологічні основи ефективності зернового виробництва, проблеми теорії й практики інтенсифікації галузі знайшли широке відображення в аграрній економічній літературі. До найбільш комплексних належать праці В.І. Бойка, О.А. Бугуцького, М.Г. Лобаса, І.І. Лукінова, В.П. Мертенса, О.М. Онищенка, П.М. Рибалкіна, П.Т. Саблука, А.І. Степанова, О.О. Сторожука, М.І. Щура та інших. Вагомий внесок у наукове розроблення питань організації й розвитку аграрного ринку, в тому числі формування ринку зерна, зробили В.І. Бойко, Б.Б. Губський, Ю.С. Коваленко, 3.П Піколаєва, П.Т. Саблук, В.П. Ситник, Л.М. Худолій, О.М. Шпичак та інші. Проте якщо проблеми функціонування зернопродуктового підкомплексу на рівні держави досліджені достатньою мірою, то цілий ряд важливих аспектів підвищення ефективності виробництва та формування ринку зерна в природно-економічних зонах і областях потребують додаткового розгляду. Це стосується насамперед комплексного аналізу факторів, що впливають на рівень і динаміку показників економічної ефективності зерновиробництва, обґрунтування шляхів відновлення конкурентоспроможності галузі, визначення особливостей кон'юнктури регіонального зернового ринку та напрямків підвищення ефективності його функціонування.

Отже, необхідність подальшого вирішення теоретичних і прикладних проблем ефективного розвитку зернового господарства удосконалення економічних відносин та функціонування ринку зерна в регіоні зумовила вибір теми магістерської роботи, визначила її мету, задачі та структурну побудову. Мета і задачі дослідження. Метою магістерської роботи є уточнення теоретичних положень і розроблення практичних пропозицій щодо удосконалення механізму економічних відносин в зернопродуктовому підкомплексі, комплексної оцінки та обґрунтування напрямків підвищення ефективності виробництва і функціонування ринку зерна в регіоні з урахуванням загальнодержавних тенденцій. Для досягнення поставленої мети забезпечувалося вирішення таких задач: узагальнити й розвинути науково-теоретичні і методичні основи системної оцінки ефективності виробництва та формування ринку зерна; дослідити сучасний стан і структурно-динамічні тенденції розвитку зернової галузі в регіоні; провести економіко-статистичний аналіз факторів варіації показників економічної ефективності виробництва і реалізації зерна, обґрунтувати шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції, з'ясувати кількісні та якісні ознаки формування ринку зерна в умовах кризового стану галузі; визначити напрямки удосконалення механізму економічних відносин, системи ціноутворення на зерно та формування інфраструктури зернового ринку. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних проблем ефективності виробництва та формування ринку зерна. Об'єктом дослідження обрано підприємства зернопродуктового підкомплексу АПК Бiлогiрського району, зокрема, ЗАТ &quo ;Бiлогiрський КХП №1&quo ;. Окремі розрахунки виконувалися на матеріалах усіх категорій господарств. Для порівняння регіональних особливостей із загальними закономірностями розвитку зернової галузі та функціонування ринку зерна використовувалася також інформація в цілому по Україні й областях зони Лісостепу. Інформаційну базу дослідження становлять матеріали Міністерства аграрної політики України, Державного комітету статистики України, Бiлогiрського районного управління статистики, річні звіти сільськогосподарських підприємств, літературні джерела. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів, закони суспільного розвитку, наукові праці вчених-аграрників з проблем реформування агропродовольчого сектора економіки, ефективності виробництва та функціонування ринку зерна. Поставлені в магістерській роботі задачі вирішувалися за допомогою таких методів дослідження: монографічного, статистико-економічного, детермінованого аналізу, графічного - оцінка стану і тенденцій розвитку зернової галузі, комплексний аналіз ефективності виробництва і реалізації зерна; абстрактно-логічного, розрахунково-конструктивного, балансового, експертних оцінок - вивчення існуючих ознак формування зернового ринку та обґрунтування напрямків підвищення ефективності його функціонування. Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна проведеного дослідження відображена в науково-практичних результатах, які виносяться на захист: запропонована методична схема комплексного аналізу ефективності виробництва і функціонування ринку зерна; доведена доцільність і обґрунтована послідовність аналізу факторів формування фінансових результатів від реалізації продукції, показників рентабельності і беззбитковості виробництва зерна; запропоновані підходи до порівняльної оцінки стану та ефективності використання матеріально-технічної бази зернової галузі; визначена сукупність кількісних та якісних особливостей формування ринку зерна в регіоні у порівнянні із загальнодержавними тенденціями; обґрунтований механізм економічних відносин, оцінки ефективності системи ціноутворення на зерно.

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і практичні рекомендації за результатами дослідження можуть слугувати основою при розробленні системи заходів по підвищенню ефективності виробництва зернових культур та удосконаленню економічного механізму функціонування ринку зерна в регіоні. Запропоновані методичні підходи щодо комплексної оцінки ефективності зерновиробництва, маржинального аналізу фінансових результатів, показників рентабельності і беззбитковості можуть бути використані в аналітичній роботі як сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм, так і територіальних органів управління АПК. І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АПК 1.1 Сутність механізму регулювання міжгалузевих відносин Принципи побудови системи міжгалузевих відносин є основоположною характеристикою економічної організації агропромислового комплексу. Наявність невирішених проблем у цій сфері зумовлює необхідність певної зміни методологічного підходу до розгляду міжгалузевих відносин: від теоретичної інтерпретації явища необхідно перейти до свідомого проектування заходів, спрямованих на його усунення. Необхідність реалізації таких заходів зумовлена тим, що еволюційне, поступове подолання проблеми нееквівалентності, можливе в рамках вдосконалення інституційних механізмів вертикальних відносин, є надто повільним і таким, що потребує великої кількості економічних, політичних, технологічних і соціальних передумов. Недостатня зрілість цих передумов в сучасних умовах і тривалість періоду, потрібного для істотного вдосконалення вертикальної координації навіть при їх наявності, зумовлюють доцільність свідомого втручання у функціонування економічного механізму міжгалузевих відносин. Існує свідома участь суб'єктів у процесах як поглиблення нееквівалентності міжгалузевих відносин, так і розвитку вертикальної координації як засобу її подолання. Всі відповідні дії обов'язково мотивовані, тобто проходять через свідомість людей. Але для таких дій характерний агрегований характер, що зумовлює формування усередненого результату, який, як правило, не входив до складу мотивів індивідуальних суб'єктів. Зокрема, нееквівалентність міжгалузевих відносин як проблема національного масштабу навряд чи є метою діяльності навіть тих структур, які виграють від неї, не говорячи про дії товаровиробників. Усвідомленість дій, у зв'язку з їх агрегованим характером, можна вважати опосередкованою в тому аспекті, що вони мають стратегічні наслідки, які не були усвідомлені на рівні мотивів індивідуальної поведінки. Класичним прикладом опосередкованої усвідомленості є принцип невидимої руки А.Сміта; але в даному випадку непередбачувані розв'язки є позитивними, і свідоме втручання в рамках цієї моделі не потрібне. В той же час очевидно, що не існує апріорної гарантії, що всі непередбачувані наслідки поведінки індивідуальних агентів повинні бути позитивними. З точки зору системного підходу, агрегований характер дій індивідуальних агентів методологічно пов'язаний з двома аспектами внутрішньосистемних взаємовідносин: множинністю складових системи і відносинами взаємного заперечення серед них.

Любая мифологическая система не создается за один час, а является результатом долгого исторического развития человеческого мышления и отражает географические, астрономические и календарно-сезонные изменения, реально происходящие в природе, в окружении которой сложился тот или иной этнос. Однако совпадение имен богов в мифологиях чеченов, венгров и башкордов уводят нас в такую отдаленную историческую эпоху, которая в настоящее время не поддается какой-либо точной реконструкции и датировке. Например, в чеченской мифологии у бога Селы от смертной девы родилась дочь, названная нарт-орстохойцами ``дочь Селы'' - Села Сати. Орстхойцы название одного из чеченских тейпов (родов), в середине XIX века ушедших жить в Турцию после окуппации Северного Кавказа русскими войсками. Кстати, генерал Джохар Дудаев был из тейпа - орстхойцев. Чеченские мифы связывают происхождение Млечного пути на небе с богиней Села Сати, которая несла солому для брачного ложа. На языке чеченов ``колос'' и ``пшеница'' передаются словом ка, кia, а у кордов пшеница и Млечный путь называются одним словом Ках-ках и Рия Кахках - ``путь похитителей соломы''. ``Солома'' у чеченов именуется ча, у кордов это слово звучит как чан и означает ``глубокая яма для хранения зерна''

1. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

2. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

3. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

4. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

5. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

6. Виробництво зерна, його економічна ефективність
7. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії
8. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

9. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

10. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

11. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

12. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

13. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

14. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

15. Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)

16. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

18. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

19. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

20. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

21. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

22. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу
23. Літературознавчі основи аналізу художніх творів
24. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

25. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

26. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

27. Основи фінансового аналізу

28. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

29. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

30. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

31. Історія розвитку економічного аналізу

32. Концептуальні основи аналізу національної економіки

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование

33. Основи проектного аналізу

34. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

35. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

36. Предмет та метод економічного аналізу

37. Методи та прийоми економічного аналізу

38. Технічний аналіз фондового ринку
39. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту
40. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

41. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

42. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

43. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

44. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

45. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

46. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

47. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

48. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Економічна ефективність виробництва

50. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

51. Економічна ефективність виробництва соняшника

52. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

53. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

54. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
55. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення
56. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

57. Аналіз обліку витрат виробництва

58. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

59. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

60. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

61. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

62. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості

63. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

64. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

65. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

66. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

67. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

68. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

69. Ефективність праці і її показники

70. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
71. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи
72. Опис та удосконалення маршруту потрапляння зерна до Зерносушарки ДСП-32 на Заводі елеваторного обладнання для ВАТ "Відродженння"

73. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

74. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

75. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

76. Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькому гумовзуттєвому заводі ВАТ "Розма"

77. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

78. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

79. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

80. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее

81. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

82. Аналіз витрат на виробництво продукції

83. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

84. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

85. Економічна ефективність організації виробництва пальто

86. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції
87. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво
88. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

89. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

90. В поисках системы мира

91. Малые тела Солнечной системы

92. Происхождение Солнечной системы

93. Строение солнечной системы

94. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

95. Солнечная система

96. Происхождение солнечной системы

Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

97. Спутниковые системы местоопределения

98. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

99. Двигательные системы организма

100. Нервная система


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.