Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економіка підприємства

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Кафедра «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» (для спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050201 «Менеджмент організацій») Склали: Доц. Шем’якина Н.В., доц. Хижняк Л.Т. Затверджено на засіданні кафедри: «Економіка підприємств» Протокол № від Зав. кафедрою проф. Амитан В.Н. Макіївка, 2003 р. ЗМІСТВступ Тема1. Підприємство як суб'єкт господарювання 1.1 Поняття, цілі і напрямки діяльності 1.2 Підприємство як первинна ланка економіки 1.3 Підприємство в рішенні основної економічної проблеми 1.4 Класифікація підприємств 1.5 Статут підприємства й інші установчі документи 1.6 Організаційно-правові форми підприємств 1.7 Форми об'єднання підприємств Тема 2 . Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 2.1 Економічні ресурси підприємства 2.2 Ринок ресурсів 2.3 Основні фонди підприємства 2.4 Показники ефективного використання основних фондів 2.5 Оптимізація використання основних виробничих фондів 2.6 Амортизація основних фондів 2.7 Основні задачі, які роз’вязуються при розрахунку амортизації. 2.8 Відтворення основних фондів. 2.9 Оборотні кошти підприємства. 2.10 Показники ефективності використання оборотних коштів 2.11 Нормування оборотних коштів 2.12 Оптимізація використання оборотних коштів на підприємстві Тема 3. Персонал підприємства. 3.1 Кадри промислового підприємства 3.2 Продуктивність праці 3.3 Заробітна плата 3.4 Ринок праці 3.5 Державне регулювання ринку праці Тема 4. Витрати і ціни на продукцію (послуги) 4.1 Поняття собівартості продукції (послуг). 4.2 Види собівартості і шляхи її зниження. 4.3 Маркетинг і ціноутворення Тема 5. Економічні результати діяльності підприємства 5.1 Прибуток підприємства 5.2 Рентабельність 5.3 Формування фінансових ресурсів підприємства 5.4 Ціноутворення Література ВСТУП У умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується до основної ланки економіки - підприємства. Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція, надаються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені найбільше кваліфіковані кадри, тут вирішуються питання ощадливої витрати ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології, розробляються бізнес-плани, застосовується маркетинг, здійснюється управління. Все це потребує використання глибоких економічних знань. Перехід економіки України до ринкових відносин ставить нові вимоги до підготування студентів економічних спеціальностей. Становлення і розвиток ринкової економіки грунтується на об'єктивних законах і принципах. Курс лекцій «Економіка підприємства» розглядає теоретичні основи і практичні форми функціонування і механізми взаємодії підприємств як суб'єктів економічної діяльності суспільства. Він охоплює ключові розділи прикладної економіки й ефективності господарювання на рівні основної структурної ланки виробництва, теоретичні основи і практичні методи економічного впливу на процеси виробництва в умовах формування ринкової економіки. При упорядкуванні опорного курсу лекцій була використана типова програма, рекомендована Міністерством освіти і науки України.

Даний цикл лекцій присвячений основним теоретичним темам курсу і темам, що не одержали глибокого відбитку у відомій навчальній літературі з даного курсу, але являються актуальним у сучасній вітчизнянній і закордоннії практиці господарювання. ТЕМА 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ1.1 Поняття, цілі і напрямки діяльностіПідприємство - це організаційно відокремлена й економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги). Підприємство відрізняють такі риси: - організаційна єдність: підприємство - це певним чином організований колектив із своєю структурою і порядком управління; визначений комплекс засобів виробництва: підприємство розпоряджається ресурсами для виконання своїх функцій; наявність відособленого майна - їм підприємство розпоряджається для виконання своїх функцій; майнова відповідальність підприємства; підприємство припускає єдиного начальника; підприємство виступає в господарській діяльності від власного «Я»; оперативно-господарська самостійність підприємства. Часто, говорячи про підприємство, використовується термін фірма. Фірма - це організація, що володіє підприємством і управляє його економічною діяльністю. Форм об'єднання підприємств багато. Основні три форми об'єднання підприємств: вертикальна інтеграція: дерево переваги: одна фірма має ВІ постійний збут, а інша – сировину; папір горизонтальна інтеграція ГІ папір папір тут відбувається економія на мас- штабах виробництва, тому явля- ется корисної і м.б. використана пляшки пляшки для витиснення конкурентів; ГІ об'єднання підприємств різноманітних профілів (галузей промисловості) – диверсифікація: папір меблі Тютюн Пляшки Д Підприємство характеризується кількісними і якісними показниками: до кількісних показників відносяться чисельність робітників; обсяг капіталу (тобто його розмір); річний оборот; по чисельності: дрібні (до 100 чол.); середні (100 - 500 чол.); великі (понад 500 робітників); кількісні характеристики: тип власності підприємства (приватна або державна); характер і зміст діяльності (торгове, с/г, промислове); асортимент і обсяг продукції; засоби ведення конкурентної боротьби (монополія, новаторство, послідовність - продукція якісна з відмітною рисою); засіб входження в різноманітні об'єднання підприємств організаційно-правова форма підприємства. 1.2 Підприємство як первинна ланка економіки 2 1 Ресурси 4 Продукція Земля . Праця. Капітал. Підприємницька спроможність Витрати Прибуток Додана вартість Податки Прибуток Як основна ланка економіки, підприємство створює вартість. Для споживачів ресурси підприємства практично марні. Використовуючи працю, підприємство створює робочі місця. Отримавши прибуток від реалізації, підприємство відраховує витрати і сплачує з прибутку податки. Розвиток підприємства відбувається відповідно до його інтересу. Основних інтересів два: підвищення рівня життя робітників; постійна відповідність вимогам ринку і підвищення конкурентноздатності. Прибуток - індикатор успішності підприємства, а не ціль. Успішна робота підприємства характеризується результатами його діяльності за визначений період.

До таких результатів відносяться не тільки прибуток підприємства, але і те майно, що було накопичено їм із моменту здійснення операцій. Економіка підприємства - це сукупність засобів виробництва (власних і позикових), невиробничих засобів (виставочний центр, пансіонат і т.д.), нематеріального майна (ліцензії, патенти), а також прибутків, отриманих за поточний період. У умовах ринку підприємство постійно повинне наближатися до найкращого (оптимальному) стану своєї економіки. При цьому підприємство шукає відповіді на такі питання: яке найкраще співвідношення між прибутками і витратами; знайти нову сферу додатка капіталу (удосконалювати продукцію, випускати нову); пошук ефективних засобів доведення продукції до споживача (функція маркетингу). Рішення перерахованих задач припускає використання таких чинників розвитку: чинники розвитку ресурсної бази підприємства (на їхню частку припадає 90 % майна підприємства); чинники економічного і технічного розвитку (науково-технічний прогрес; дослідження, розробки; підвищення кваліфікації робітників; інновації; інвестиції); чинники розвитку комерційної ефективності підприємства. Вони пов'язані з функціонуванням в умовах ринкових відносин. Їхня роль складається в такому: забезпечення ритмічності (безперервності) виробництва зниження витрат виробництва; одержання прибутку в необхідному обсязі, що забезпечує стійку роботу і розвиток підприємства. Ресурсное забезпечення підрозділяється на дві групи: формує витрати виробництва відразу, цілком переносячи свою вартість на вартість готової продукції; виробниче устаткування, машини і т.д. - переносять свою вартість на вартість готової продукції вроздріб. Для першої групи ресурсів важливо, щоб вони набувалися по мінімальній ціні, і підприємство мало мінімальні їхні запаси. Для другої групи необхідна надійність, довговічність, ремонтоздатність і т.д. Підприємство, вирішуючи що, скільки і як робити, повинно враховувати об’єм і склад прибутків і витрат. Витрати підрозділяються на середні і граничні. Середні - це собівартість, вони потрібні для того, щоб вирішити чи потрібно робити цю продукцію. Граничні - є критерієм оптимального обсягу виробництва. 1.3 Підприємство при рішенні основної економічної проблеми Основна економічна проблема: наші потреби постійно зростають, а ресурси, що задовольняють їх, обмежені. На підприємстві ця проблема транспонується в ряд завданнь, таких як: що робити, у якій кількості, яким засобом і як розподіляти продукцію. Процес безупинного прийняття таких рішень являє собою управління економікою підприємства. Кожне прийняте рішення таїть у собі багато протиріч. Зміст основної економічної проблеми і її реалізації. Чинники, що впливають на рішення економічної проблеми: земля, це природні ресурси і сама земля, обмежені по своїх розмірах і можливостях використання. Під ними частіше всього розуміється: корисні копалини, ліс, повітряний і водяний простір і т.д.; робоча сила, містить у собі розумову і фізичну працю, що у результаті прогресу людства розвивається в напрямку заміни фізичної праці розумовою; знаряддя праці, це усе те, за допомогою чого виробляються товари і послуги: виробничі можливості, створені людьми у формі устаткування, інструментів, будинків і т.д

Так було проголошено нову економічну політику (неп). Однак цей відступ був вимушений. Спочатку Ленін сподівався умиротворити селянство, не відновлюючи ринкові відносини й налагодивши натомість безпосередній товарообмін між державною промисловістю й селом. Це йому не вдалося, і він, за словами М. Левіна, «відступив, звернувшись до ринків, грошей і капіталістів». Необмежене реквізування хліба замінили податковими заходами (в Україні їх запровадження відклали на кілька місяців, аби зібрати якомога більше зерна для нагальних потреб). Були відновлені платний проїзд на залізницях, оплата поштових послуг та інші подібні речі, скасовані на останній стадії воєнного комунізму. А в жовтні 1921 р. промислові підприємства дістали право вільно продавати на ринку свою продукцію. На Х з'їзді РКП(б) ветеран партії Д. Рязанов характеризував неп як «селянський Брест», проводячи тим самим аналогію між відступом під тиском селян і відступом на переговорах у Бресті під тиском Німеччини. Сам же Ленін говорив про неп як про «передишку» в умовах нехватки сил для цілковитого здійснення революційних перетворень. І наголошував у грудні 1921 р. (у плані доповіді на IX Всеросійському з'їзді Рад): «Ми тепер здійснюємо стратегічний відступ, який дасть нам ширший фронт наступу в найближчому майбутньому…» Радянські вчені хрущовських часів полюбляли наводити ленінські цитати періоду непу, в яких ішлося про те, що колективізація землі має бути повільним процесом, базованим на переконуванні та добровільній згоді селянства, що експропріація навіть заможних селян повинна відбуватися тільки за наявності придатних матеріальних, технічних і соціальних умов. І він справді казав таке

1. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

2. Економічна оцінка активу балансу підприємства

3. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

4. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

5. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

6. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
7. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
8. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

9. Економіка підприємств будіндустрії

10. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

11. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

12. Основи економіки підприємства малого бізнесу

13. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

14. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

15. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

16. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее

17. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

18. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

19. Міжнародна економіка

20. Планування діяльності підприємства

21. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

22. Корпоративні підприємства
23. Планування діяльності підприємства
24. Фінанси підприємства

25. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

26. Формування основних фондів підприємства

27. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

28. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

29. Міжнародна економіка

30. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

31. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

32. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

34. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

35. Управління утворенням прибутку підприємства

36. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

37. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

38. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
39. Автомазація виробничих процесів підприємства
40. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

41. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

42. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

43. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

44. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

45. Облік основних засобів підприємства

46. Облік створення підприємства

47. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

48. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Попередній фінансовий аналіз підприємства

50. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

51. Формування облікової політики підприємства

52. Аудит доходів підприємства

53. Аудит установчих документів підприємства

54. Регіональна економіка промисловості України
55. Економіка Казахстану
56. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

57. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

58. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

59. Аналіз програмного забезпечення підприємства

60. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

61. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

62. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

63. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

64. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50

65. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

66. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

67. Асортиментна політика підприємства

68. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

69. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

70. Непрямі податки підприємства
71. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"
72. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

73. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

74. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

75. Розробка маркетингової стратегії підприємства

76. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

77. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

78. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

79. Ціноутворення та цінова політика підприємства

80. Збутові стратегії підприємства

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

81. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

82. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

83. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

84. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

85. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

86. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
87. SWOТ-аналіз підприємства
88. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

89. Безпека діяльності підприємства

90. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

91. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

92. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

93. Мотивація робітників промислового підприємства

94. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

95. Операційна система підприємства

96. Організаційна структура підприємства

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Організація діяльності підприємства

98. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

99. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.