Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Кризис крепостнических отношений на Украине

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки Украіни Дніпропетровський Національний Університет Факультет украінськоі філології та мистецтвознавства Реферат з історії на тему: Прикмети занепаду і кризи кріпасницьких відносин Виконала студентка гр. УА-03 Перевірив м.Дніпропетровськ 2003 План 1)Вступ. Розвиток феодально-кріпасницької системи. 2)Власне причини занепаду кріпасницьких відносин. 3)Напередодні відміни кріпосного права. 4)Висновки.1)У першій половині XIX ст. теріторія України входила до складу Російської імперії. З 1783 року наказом Катерини II було введено кріпосницьке право на усій території України. В цей час на Лівоберіжжі з’являться чітко виражена дворянська прослойка, яка з’явилася з кількості бившої казацької верхівки - старшини. Для того, щоб забезпечити собі їх підтримку, царське правління дарувало ім всі ті права, які мали російські дворяни. Згодом більша їх частина підверглася русифікації, й починає вважати себе росіянами. Влада Росії в Україні в цей час стає необмеженою. Царське правління намагається усілякими методами довести, що український народ – усього лише невеличка частина російського народу, яка тільки трішки відрізняється від російських людей. 2) Важливою особливістю соціально-економічного розвитку України у складі царської Росії у першій половині XIX в. (або, як прийнято казати, у передреформенні часи) являвся прогресуючий процес розкладу феодально- кріпосницької системи. Початок цього процесу можна віднести до другої половини XVIII в., більш чітко він став проявлятися в останне його тридцятиріччя. Промисловий переворот на Україні розпочався у 30-ті рр. Широке використання машин на підприємствах, створення фабрик та заводів із застосовуванням праці вільнонайманих, призводили до занепаду поміщицької мануфактури і збільшення частки купецьких мануфактур, які грунтувались на найманій праці. Це значно змінило склад робітників. Вільнаймані робітники формувались з вільнонайманих селян, міщан і робітників-кріпаків, відданих заводам «в оренду». У 30-50-і роки XIX в. протиставлення між старими феодальними виробничіми відносинами й розвиваючимися виробничими силами суспільства досягає стіпеню конфлікту, тобто переростає у кризу. У недрах кріпосницької системи в цей період набувають розвитку нові капіталістичні відносини, які з часом одержали повну перемогу над поміщиками. Якщо у 1826 р. на Україні було 53,8% поміщицькіх і 46,2% купецьких підприємств, то у 1861 р. підприємства становили вже 94,2%. Це яскраво свідчить про занепад феодальної системи. Із застосуванням машинобудівної, металургічної і вугілбної промисловості заклалися основи майбутнього індустріального розвитку країни. Сучасна вітчизняна історіографія відмовляється від існувавшої раніше трактовки кризи феодально-кріпосницької системи як часу існування повного занепаду. Поряд із проявами кризи (регресивними процесами, відбувавшимися у поміщичїм селі, базувавшимися на кріпосницькій праці) спостерігався й помітний розвиток виробничіх сил. Щоравда, відбувалося воно, перш за все, на базі дрібнотоварного й капталістичного виробництва. В умовах аграрної країни ці процеси найбільш рельєфно виявилися в сільськогосподарчій сфері.

Для феодалізма в цілому характерна феодальна власність на землю (поміщика чи феодальної держави) при наявного дрібного селянського господарства, мавшего свій земельный наділ й інші засоби виробництва та включеного в економічну структуру господарства феодала. При цьому господарство носило натуральный характер, а примушення було позаекономічним (особиста залежність селянина від поміщика), властивим для цього способу виробництва був й низький рутиний рівень використованої техніки. Проте, найбільш характерною рисою розвитку кріпосницького господарства України було все глибше проникнення в них товарно-грошових відносин, розширення сфери поміщицького підприємства. В кріпосному господарстві Украіни вироблялась значна кількість товарного хліба, збільшувались посіви цукрового буряка, інтенсивно розвивалось вівчарство, будувались вотчинні фабрики і заводи, що посилювало експлуатацію селян. Прикладом прогрессивного господарювання може бути маєток поміщика В.Н.Каразіна (засновки Харківського університету) в с.Кручики Харківської губернії. Він запровадив селянське самоврядування, дав змогу кріпакам стати вільними, відробивши вартість землі, будівель, реманенту та худоби. На Каразінському заводі селяни працювали за гроші. Але така форма праці небула схвалена царем. Спроби деяких поміщиків викорастати у господарстві машини, дотримуватись нових агрономічних вимог, ввести п’ятипільну сівозміну не повертати навіть витрачених коштів, та й кількість таких дворян була незначна – 1,5% загального іх числа. Один із поміщиків Лівобережної України, власник кількох тисяч кріпаків, висловлював таку думку про поміщицьке господарювання:”Якщо весь хліб обмолоти восени, то що будуть робити селяни та їхні родини взимку? Молотарка коштує гроші, вимагає ремонту і утримання коней, а праця кріпака нічого не варта.” Основна маса українських поміщиків бачила можливості прибутків не в поліпшенні методів господорювання, а в посиленні економічного та позаекономічного примусу кріпаків. Поміщики збільшували панську ріллю. Але підриваючи основи селянського господарства, дворяни тим самим підривали економіку своїх володінь. Царська Росія з її практично необмеженими природними и людськими ресурсами набувала розвитку в першій половини XIX в. дуже повільно. Зріст товарно-грошових відносин, викликаючий зацікавленість поміщиків в підвищеннім прибутку своїх господарств, за збереженням барщиної форми експлуатації неминучо вів до розширення власної запашки поміщика. Здійснюватися це могло лише за рахунок распашки інщих угіддь (лісних масивів, покосів, інше), або за рахунок скорочення земільних наділів селян. У першому випадку це призводило до нарушення складеного балансу в структурі угоддь, скороченню поголів’я скотини (та, як наслідок, зниженню кількості здобрення, виносного на поля). По-друге - підривалася економіка селянського господарства. В Україні в першій половині XIX в. спостерігалися випадки, коли поміщики зовсім відбирали землю в своїх селян, переводячи їх на місячний пайок ("місячину"). Селяни не були зацікавлені в результатах своєї праці, що викликало спад її продуктивності.

В обробчих господарствах посилення експлуатації призводило до збільшення размірів оброку, який, до того ж, поміщики взимали у грошовій формі. Різке збільшення розмірів оброку примушувало селян відриватися від землі й шукати заробітки на стороні, що також знижувало рівень сільськогосподарського виробництва. Для кріпосницького господарства цього періоду були характерні обіднілі селяни, зріст заборгованності селянських господарств поміщикам, приймавший хронічні форми. У неврожайні роки, які системетично повторявалися, ці господарства виявлялися повністю безпомічні й постійно балансували на межі разорення. Однак сільське господарство України продовжували розвиватися навіть у цей період. Сучасні історики пояснюють це тим, феодальна система господарювання ще не повністю вичерпала свої можливості. Одним з симптомів кризи кріпосництва стало скорочення межового вісу кріпаків. Якщо на початку XIX в. кріпосні селяни складали більшість населення країни, то к кінцю 50-х років їх доля знизилась до 37%. Скоріше за все, це пояснюється не стільки скороченням природного приросту кріпосницького населення України, скільки переводом кріпаків в інший стан. Важливим джерелом соціальної напружності в країні стали воєнні поселення. Уже влітку 1819 р. сполихнуло повстання чугуєвських поселян на Україні, подавлене царською владою; у 1832-1835 рр. на Правобережній Україні характер справжньої партизанської війни набув рух під керівництвом Устима Кармалюка. У 1853 - 1856 роках Росія притерпіла поразки у Кримській війні від провідних европейських країнн. Ця поразка продемонструвала величезну віддаленість держави. Тому було закономірним те, що наприкінці 50-х рр. XIX в. криза феодалізма досягла своєї кульмінації. Кріпасництво стримувало розвиток промисловості і торгівлі, консервувало низький рівень сільського господарства. Зростали недоїмки селян, збільшувалась заборгованність поміщиків кредиторним установам. Разом з ти м в економіці Росії в недрах феодального строю пробивав собі шлях капиталістичний уклад, з’являлися стійкі капіталістичні відносини з постійно складаючеюся системой куплі-продажу робочої сили. Найбільш інтенсивно його розвиток відбувається в сфері промисловості. Межі старих промислових відносин не відповідали розвиткові продуктивних сил, що призвело до виникнення першої революційної ситуації в Росії на рубіжі 50-60- х рр. XIX в. У 50-ті роки помітно згострилися потреби й тяготи народних мас, трапилося це під впливом наслідків Кримської війни, зчастившихся стихійних лих (епидемій, неврожаїв й, як їх наслідо, - голода), а також посилюючегося у предреформений період гніта з боку поміщиків та держави. На економіку українського села особливо важкі наслідки оказали рекрутськиі набори, які скоротили число робітників на 10%, реквізиції продуктів, коней та фуражу. Загострювала стан й сваволя поміщиків, систематично скорочувавших розміри селянських наділів, переводивших селян в дворові (залишаючи їх таким чином без землі), переселяючих кріпосних на гірші землі. Ці акти прийняли такий розмах, що уряд незадовго до реформи спеціальними указами був змушений накласти заборону на такі дії.

Что касается Украины, которую я тоже очень люблю всю без исключения, а особенно Крым, то здесь ситуация иная. Никто Украину ни к чему не готовит и готовить не собирается. Судя по всему ЦУП Украину решил «слить» и для этого делается все. С этим связан и тот бардак во власти и в экономике, который сейчас происходит на Украине. Явно Президенту Украины те советники (из посольства США), которым он по определению не имеет права отказать, дают такие советы, выполнение которых разрушает украинское государство. Точно также в 90-е годы американские советники Д.Сакс и компания давали обязательные для исполнения советы Б.Ельцину. Многие помнят насколько оказалась разрушена в результате Россия и в экономическом и в политическом и в социальном плане. Поэтому политические перспективы В.Ющенко, мягко говоря, не очень хорошие. Его просто «кинут» те, чьи советы так точно выполняет. У ЦУПа свой план в отношении Украины и он не совпадает с желаниями Ющенко. Но в итоге в любом случае на Украине все будет хорошо. Произойдут серьезные изменения в ходе кризиса

1. Теорії організованого капіталізму й державно-монополістичного капіталізму

2. Старые поэтические жанры на новом витке

3. Аудит статутного капіталу

4. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

5. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

6. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні
7. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"
8. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

9. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

10. Статутний і додатковий капітал

11. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

12. Антрапалогія капіталізму і культаў

13. Міжнародний рух капіталу

14. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

15. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

16. Інвестиції в основний капітал

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

17. Формування власного капіталу підприємств

18. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

19. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

20. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

21. Інвестування як процес створення капіталу

22. Капітал і праця: механізм взаємодії
23. Капітал як економічна категорія товарного виробництва
24. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія

25. Статистика основного капіталу

26. Сутність нагромадження капіталу

27. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

28. Кризис феодально-крепостнической системы в России первой половины 19 века

29. Россия при Николае І углубление кризиса феодально-крепостнической системы

30. О старом и новом календарном стиле

31. Возвращение к проблеме нового мирового порядка

32. Старые боги под новыми именами

Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Новая жизнь старой дороги

34. Старые законы в новых условиях

35. Приключения демократии в Старом и Новом Свете

36. Чем отличались взгляды представителя новой (молодой) исторической школы от старой

37. Печать на футболках: новые (или хорошо забытые старые) технологиию

38. Старый взгляд на новые вещи
39. Новые споры вокруг старых нормативных программ
40. О проблемах практического применения нового порядка переоценки основных средств

41. Становление, развитие и перспективы российско-канадских отношений в контексте нового мирового порядка

42. Соціалістична Ліга Нового Сходу

43. Градостроительство феодального Китая на примере Пекина

44. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

45. Новый подход в понимании преадаптации

46. Португалия, как новый сегмент туристического бизнеса в России

47. Новая Зеландия

48. Новая Зеландия

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото

49. Новые индустриальные страны мира

50. Административное задержание по новому КоАП РФ

51. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

52. Нормы ГК, которые определяют особенности порядка заключения договоров по недвижимости

53. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов

54. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
55. Япония в новое время (19 век)
56. Новейшая история

57. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

58. Новая Экономическая Политика

59. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

60. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

61. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

62. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

63. Введение новых правил в орфографии в немецком языке

64. Кино как новый элемент художественной культры

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

65. От средневековья - к "новому времени"

66. Новые технологии и искусство

67. Новое в словообразовательной системе современного французского языка

68. Новое в русском языке

69. Творчество Чехова. Истоки "новой драмы"

70. Новые тенденции в современной популярной музыке
71. Некоторые аспекты новейшей истории Франции
72. Старый Ростов

73. Новая Экономическая Политика

74. Развитие народного образования в городе Новый Уренгой (1976 – 1999 гг.)

75. Античность - средние века - новое время. Причины и механизмы смены эпохи

76. Киевская Русь. Монголо-татарское нашествие и его последствия. Создание Российского централизованного государства. Европа в начале Нового времени. Московское царство (Методические указания)

77. Новейшая мировая история. Периодизация 1945-2000

78. Оккупация Псковской области немецко-фашисткими захватчиками. "Новый порядок"

79. Русь в период феодальной раздробленности (XII - XIII вв.)

80. Становление феодального государства во Франции

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки

81. Русь в период феодальной раздробленности XII-XIII вв.

82. Новгородская феодальная республика

83. Феодальная раздробленность Руси

84. Русь. От феодальной раздробленности до объединения

85. Киевская Русь и феодальная раздробленность

86. История Европы и Америки в новое время (шпаргалка)
87. Мы наш, мы новый мир построим
88. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

89. Процессоры нового поколения и перспективы их развития

90. Новейшие достижения в информатике

91. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

92. Новые технологии. Microsoft Office XP

93. Использование численных методов для решения дифуpов (2-го порядка) (, демонстрация применения интерполяции в среде MATHCAD-а)

94. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера

95. Кривые третьего и четвертого порядка

96. Исследование кривых и поверхностей второго порядка

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

97. Новый метод «дополнительных краевых условий» Алексея Юрьевича Виноградова для краевых задач

98. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

99. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

100. Частная школа и новые методы образования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.