Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Підвищення довговічності деталей нанесенням зносостійких покриттів плазмово-порошковим методом

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ХАРКІВСЬКИЙ національний Автомобільно-дорожній УНІВЕРСИТЕТ Хар’яков андрій васильович УДК 669. 715. 621. 43 Підвищення довговічності деталей нанесенням зносостійких покриттів плазмово-порошковим методом Спеціальність 05.02.01 – &quo ;Матеріалознавство &quo ; АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства аграрної політики України Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Скобло Тамара Семенівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, кафедра &quo ;Ремонт тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин&quo ;, професор. Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Д’яченко Світлана Степанівна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра “Технології машинобудування та ремонту машин”, професор; кандидат фізико-математичних наук, доцент Аулін Віктор Васильович, Кіровоградський національний технічний університет, кафедра “Експлуатація та ремонт машин”, професор. Захист відбудеться &quo ;20&quo ; березня 2008 року о &quo ;1200&quo ; годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.059.01 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за адресою: 61002, м. Харків-МСП, вул. Петровського, 25 З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за адресою: 61002, м. Харків-МСП, вул. Петровського, 25 Автореферат розісланий &quo ;12&quo ; лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої радиІ.В. Кіяшко. Загальна характеристика РОБОТИ Актуальність теми. Умови експлуатації машин та устаткування висувають високі вимоги до якості, надійності та довговічності їхніх деталей, як в умовах виробництва так і при технічному обслуговуванні. У процесі зношування деталей рівень їхніх властивостей, як правило, знижується. Це пов'язане з тим, що зміцнена робоча поверхня в процесі експлуатації в умовах тертя піддається відпуску і має місце деякий спад твердості й зниження їх властивостей. Одночасно відбувається знос та накопичення й розвиток пошкоджень. Для забезпечення необхідних споживчих властивостей деталей і стабільної роботи машин й устаткування необхідно мати високу якість робочого шару. Це можливо отримати шляхом вибору ефективних матеріалів, параметрів і технології обробки, які б не змінювали лінійних розмірів при обробці, не вимагали б наступного правлення, забезпечували стабільність структури й властивостей матеріалу деталі, а також необхідні умови експлуатації спряження. До числа найбільш ефективних технологічних процесів зміцнення та відновлення деталей у першу чергу відносяться способи з використанням висококонцентрованих джерел енергії - лазерна, плазмова, електронопроменева та електроіскрова обробки, які не призводять до структурних змін та властивостей у підшарі. Крім того, застосування цих методів, завдяки локальному нагріванню поверхневого шару, не знижують втомної міцності відновлюваних деталей і забезпечують одержання необхідного по товщині покриття.

У 90% деталей, особливо тих, що працюють у спряженні, величина зношування не перевищує 1,5мм. Найбільш доступним, з погляду устаткування й вартості обробки, є плазмово-порошковий метод, що дозволяє зміцнювати, а також компенсувати зношений шар до 2,0 мм та не вимагає спеціального екологічного захисту. Цей метод особливо ефективний для деталей, які працюють в умовах знакозмінних навантажень, таких як колінчасті вали автотракторних двигунів і хрестовини карданних валів. Нанесення покриттів цим методом може бути використане на різних машинобудівельних та ремонтних підприємствах, оскільки устаткування легко монтується на базі будь-якого механізму обертання металорізального верстата. Тому напрямок робіт, пов'язаний із забезпеченням високої якості робочої поверхні деталей, підвищення їх довговічності є важливим і актуальним. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні матеріали дисертаційної роботи викладені у звітах з госпдоговірних науково-дослідних робіт “Розробка технології зміцнення та відновлення колінчастих валів плазмовим методом” та “Розробка технології забезпечення довговічності деталей машин плазмовим методом”. Напрямок виконаної роботи відповідає госпдоговірній та держбюджетній тематиці ХНТУСГ, що проводилась в період з 1997 по 2006р. Робота виконувалась згідно програм: “Стратегічні напрямки енерго- та ресурсозберігаючих технологій”, “Найважливіші проблеми АПК на період 1997 – 2010 р.р.”. Мета і завдання досліджень. Метою роботи є підвищення довговічності відповідальних деталей шляхом розробки ефективного матеріалу і параметрів технології нанесення покриттів з використанням плазмово-порошкового методу. Основними завданнями досліджень є: - Розробка ефективної порошкової композиції для нанесення покриттів на шийки колінчастих валів і шипи хрестовин; - Оцінка впливу хімічного складу покриття на властивості та експлуатаційні показники – зносостійкість та міцність зчеплення його з основою; - Проведення теоретичної оцінки та експериментальних досліджень з вибору ефективних параметрів обробки, що забезпечують технологічність процесу та необхідні властивості деталей, які обумовлені нормативно технічною документацією; - Промислові випробування і впровадження результатів розробок. Оцінка їх якості та економічної ефективності. Об'єкт дослідження. Зміцнюючі зносостійкі покриття, що наносяться на деталі виготовлені із середньовуглецевих і низьколегованих сталей. Предмет досліджень. Підвищення довговічності відповідальних деталей нанесенням зносостійких покриттів плазмово-порошковим методом. Методика досліджень. Методологія досліджень включала проведення експериментальних оцінок по обґрунтовуванню матеріалу, що рекомендується, забезпечення міцності зчеплення покриття з деталлю, теоретичні оцінки температурного поля, яке формується при обробці. При проведенні досліджень використані методи визначення механічних властивостей, структури, мікророзподілу компонентів покриття і перехідної зони, а також методи математичного моделювання з розробкою спеціальних комп'ютерних програм.

При розробці нового матеріалу та оцінки впливу параметрів його обробки на властивості отриманого покриття використовували метод планування експерименту. Для оцінки і підвищення міцності зчеплення покриття з основою проводили лабораторні і експлуатаційні випробування. Практичне значення отриманих результатів. Для підвищення довговічності деталей, що працюють в умовах тертя та знакозмінних навантажень, запропоновані хімічні склади порошкових композицій, які забезпечують технічні вимоги на їх експлуатацію. Порошкова композиція на основі Fe легована системою елементів i - Cr - Si – B – M – Мо – Cu, забезпечила підвищення довговічності деталей в 1,5 разів у порівнянні з виготовленими по існуючій технології (термообробленими по режиму: нормалізація з наступним поверхневим гартуванням та високим відпалом) деталями. Запропоновано параметри і технологічні операції нанесення покриттів плазмово-порошковим методом. Вони забезпечують оптимальні властивості, а також мінімальне значення довжини перехідної зони і термічного впливу. Розробки впроваджені на Шевченківському РТП, а споживачами відновлених деталей є Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська і Чернігівська області України. Фактичний економічний ефект від впровадження розробок склав 279,093 тис. грн. на рік. Наукова новизна отриманих результатів. Комплексними експериментальними дослідженнями встановлено вплив компонентів порошкових композицій (основа Fe), що включають систему елементів i - Cr - Si – B – M – Мо – Cu на структуру, фазовий склад і особливості формування зносостійких покриттів; Виявлено особливості структуроутворення при зміні параметрів обробки плазмово-порошковим методом. Показано, що зміцнююча фаза Ме23С6 містять від 40,0 до 44,0% Cr, 13,0 – 17,3% M та забезпечують стабільну роботу покриття; - Розроблено математичну модель і програму розрахунку температурного поля при нанесенні покриттів плазмово-порошковим методом. Це дозволило одержати картину впливу тепловкладання на формування структури та розподіл температур по перерізу покриття і перехідної зони та регулювати їх. Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача становить від 25 до 100 % обсягу опублікованих статей, звітів і тез доповідей. У публікаціях особистий внесок складався в проведенні експериментів з вибору ефективної порошкової композиції, що забезпечує необхідний комплекс фізико-механічних й експлуатаційних властивостей деталей, які зміцнюються. Виконано математичне моделювання та експериментальні дослідження з визначення оптимальних параметрів обробки плазмово-порошковим методом. Апробація результатів дисертації. Результати проведених досліджень доповідалися на щорічних (1997 - 2006 р.р.) науково-методичних конференціях ХНТУСГ, а також на: конференції “Високоефективні технології в машинобудуванні” (28 - 30 жовтня 1998р., Харків); міжнародних науково-практичних конференціях: &quo ;Напрямки розвитку технічного сервісу у ХХІ сторіччі&quo ; (ХДТУСГ м. Харків, 2000р.); &quo ;Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки&quo ; (ХДТУСГ, м. Харків, 2001р.); 8 -й та 13 – й міжнародних науково-технічних конференціях “Фізичні та комп'ютерні технології” (Харків: ХНПК “ФЭД”, 2003, 2007р.)

Базовые типы пространства имен System.DrawingP Тип Описание Bitmap Тип, инкапсулирующий данные изображения (*.bmp или какого-то другого) Brush Brushes SolidBrush SystemBrushes TextureBrush Объекты Brush используются для заполнения внутренних областей графических форм, например, таких как прямоугольники, эллипсы и многоугольники BufferedGraphics Новый тип .NET 2.0, обеспечивающий графический буфер для двойной буферизации, которая используется для уменьшения или полного исключения влияния эффекта мелькания, возникающего при перерисовке изображений Color SystemColors Типы Color и SystemColors определяет ряд статических свойств, доступных только для чтения и используемых для получения нужного цвета при использовании различных перьев и кистей Font FontFamily Тип Font инкапсулирует характеристики данного шрифта (название, плотность, начертание, размер и т.д.). FontFamily предлагает абстракцию для группы шрифтов, имеющих аналогичный дизайн, но определенные вариации стиля Graphics Представляет реальную поверхность нанесения изображения, а также предлагает ряд методов для визуализации текста, изображений и геометрических шаблонов Icon SystemIcons Представляют пользовательские пиктограммы, а также набор стандартных пиктограмм, предлагаемых системой Image ImageAnimator Тип Image это абстрактный базовый класс, необходимый для поддержки функциональных возможностей типов Bitmap, Icon и Cursor

1. Мікроструктура зносостійких чавунів для виготовлення промислових мелючих куль

2. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

3. Техническая эксплуатация автомобилей. Расчет вероятности безотказной работы деталей ЦПГ

4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

5. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

6. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.
7. Производство гальванических фосфатных покрытий стальных деталей на базе гальванического цеха завода "Точмаш"
8. Защита деталей приборов от коррозии

9. Востановление деталей

10. Технология соединения деталей радиоэлектронной аппаратуры

11. Мастерство художественных деталей в рассказах Чехова

12. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

13. Курсовая работа - виды стопорения крепёжных деталей

14. Лабораторные работы по деталям машин

15. Обработка деталей на шлифовальном станке

16. Способы обеспечения точности деталей и сборочных единиц

Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы

17. Технологические требования к конструкции штампованных деталей (часть 2)

18. Нанесение побоев

19. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

20. Введение рабочей карты в ОВД и порядок нанесения на нее оперативной обстановки

21. Обработка поверхностей деталей летательных аппаратов

22. Обзор методов определения форм и частот колебаний узлов и деталей
23. Технология механической обработки деталей машин
24. Налоговая политика в деталях

25. Восстановление деталей методом наплавки покрытий

26. Повышение эффективности изготовления деталей машин с использованием комбинированного лезвийного инструмента

27. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

28. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

29. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

30. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

31. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

32. Створення сортів білоголової капусти, стійких до кили

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

33. Факторы, влияющие на износ деталей почвообрабатывающих машин

34. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

35. Возмещение работниками материального ущерба, нанесенного предприятию

36. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

37. Расчет и анализ системы обслуживания робототехнического комплекса производства деталей ЭВА

38. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
39. Методы измерения точности формы рабочих поверхностей оптических деталей (сферы, плоскости)
40. Разработка функциональной схемы, алгоритма процесса идентификации плоских деталей произвольной формы акустической локационной системы

41. Соединение оптических деталей

42. Технология и оборудование для нанесения адгезива

43. Удаление загрязнений с оптических и механических деталей. Сборка зеркал и призм в оправах

44. Оптические характеристики материалов для изготовления оптических деталей

45. Шляхи підвищення рентабельності при виробництві художніх фільмів

46. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

47. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

48. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

49. Діафізарні переломи довгих кісток, ще не зрослися (чинники ризику, діагностика, лікування)

50. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

51. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

52. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

53. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

54. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))
55. Управленческий контроль в деталях
56. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

57. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

58. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

59. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

60. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

61. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

62. Підвищення рівня природничо-наукових знань

63. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

64. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Анализ эффективности производства деталей на предприятии машиностроения

66. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

67. Гибкие производственные системы (ГПС) металлообработки деталей

68. Гибкие производственные системы изготовления деталей ЭА

69. Допуски и посадка деталей

70. Изготовление деталей методами пластической деформации
71. Изготовление деталей РЭС методами порошковой металлургии и давлением
72. Изготовление литых деталей из металлических сплавов

73. Износ деталей промышленного оборудования

74. Механизация и автоматизация работ по контролю и сортировке деталей

75. Нанесение и получение металлических покрытий химическим способом

76. Нормирование основных деталей и узлов

77. Обработка деталей на токарных одношпиндельных автоматах: инновационный аспект

78. Обработка деталей резанием, оборудование, оснастка, инструмент, управление качеством поверхности

79. Оптимальная последовательность обработки деталей на двух и четырех станках

80. Основные виды и причины брака при нанесении слоя фоторезиста

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

81. Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації

82. Проектирование деталей машин

83. Проектирование технологических процессов изготовления деталей

84. Разработка автоматизированного участка по обработке деталей типа "вал"

85. Разработка технологии изготовления типовых деталей

86. Расчет на прочность деталей газовых турбин
87. Сверление и фрезерование, шлифование. Технологические требования к конструкциям обрабатываемых деталей
88. Технология восстановления типовых деталей

89. Технология изготовления деталей из керамики

90. Типы соединения деталей машин

91. Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

92. Формообразование деталей литьем

93. Хромирование деталей на подвесках

94. Проектирование производства участка механической обработки деталей

95. Технология нанесения современных видов штукатурок

96. Дефекты деталей освещения

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Проектирование цеха по изготовлению деталей и сборке бортовой секции сухогрузного судна

98. Неразрушающий контроль и диагностирование узлов и деталей в вагонном хозяйстве

99. Неразрушающий контроль узлов и деталей, системы технического диагностирования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.