Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Системний підхід до управління персоналом фірми

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Тема: Системний підхід до управління персоналом фірми. І.ВСТУП 1.Розгляд об’єкту управління як системи. 2.Побудова дерева цілей і виділення функціональних задач. 3.Розробка математичної моделі задачі. 4.Розробка алгоритму рішення задачі. 5.Аналіз результатів практичної реалізації алгоритму рішення задачі. 6.Висновки Перелік посилань (література). ВСТУП В дійсний час в Україні здійснюється цілеспрямована реорганізація всього народного господарства. Змінюються форми власності. Адміністративно- командні методи управління підприємствами. Це потребує не тільки використання в процесі управління підприємством маркетингових досліджень, розробки бізнес-планів, використання методології стратегічного планування і інших безумовних атрибутів ринкової економіки, але й поглиблення, розвитку широкого відомих положень, закономірностей і принципів науки і практики управління, а також залучення зарубіжного досвіду. Якщо невеликими (малими) підприємствами керівники, як правило, керують самостійно, то процес управління крупним підприємством, де в керівній системі зайнято декілька десятків або навіть сотень людей, повинен бути відповідним чином організований. Все це потребує від керівників всіх рівнів адекватної організації процесу управління, який забезпечив би ефективне управління виробництвом при мінімальних витратах на нього. В умовах становлення ринкової економіки в нашій країні особливе значення мають питання практичного використання сучасних форм управління персоналом, які б дозволили підвищити соціально-економічну ефективність будь-якого підприємства. Успіх роботи підприємства (організації, фірми) забезпечують працівники, зайняті на ньому. Саме тому сучасна концепція управління підприємством передбачається виділення з величезної кількості функціональних сфер управлінської діяльності тієї, яка пов’язана з управлінням кадровою складовою виробництва – персоналом підприємства. 1.Розгляд об’єкту управління як системи. Головний напрямок економічної кібернетики – створення високоефективних систем економічного управління. Спрощена модель економічного управління приведена на мал.1 Мал.1. Система управління. Як самостійний блок показано об’єкт управління – матеріальне виробництво, яке являє собою єдність предметів праці, засобів праці і живої праці (або перетин матеріально-речових, трудових і енергетичних потоків). Рух інформації здійснюється по замкнутому контуру: від об’єкта управління – до блоку збору інформації і контролю, далі – до керуючої системи, а від неї – назад до об’єкту управління. Підхід економічної кібернетики до системи управління носить глобальний характер. Вивчається не кожний блок окремо, а всі блоки системи, взяті разом; управління розглядається не як сума процесів перетворення інформації кожній ланці системи, а як єдиний, круговий процес. В цей же процес включається і матеріальне виробництво, яке представляється у вигляді звичайної динамічної ланки. Замкнутий контур управління утворюється за рахунок передачі внутрішніх впливів від одного блоку до іншого. На мал.1 це показано, стрілками з позначеннями х1 х2 х3 х4. Внутрішні впливи не дозволяють ізольовано виділяти роботу кожного блоку системи управління і оцінювати її якість.

Це означає, що не можна говорити, наприклад, про якість виробничого планування, розглядати його ізольовано від роботи всіх ланок економічного управління, або проектувати систему управління підприємством, не маючи достатньої інформації про статистичні і динамічні характеристики матеріального виробництва, його чутливості до керівних впливів, інерційності тощо. Робота кожного блоку не тільки залежить від роботи інших блоків, але й впливає на них. Слід відзначити, що об’єкт управління може виступати в двох формах: як саме виробниче підприємством (сукупність його виробничих фондів), або як безпосередньо виробничий процес. Друга форма об’єкта управління більше підходить для системного аналізу управління персоналом. Як відомо, виробничий процес – це сукупність трьох взаємопов’язаних елементів: - трудового колективу (персоналу); - знарядь праці; - предметів праці. Прийнята цілісність елементів дозволяє виявити характер зв’язків між ними. Дійсно, зв’язок між такими елементами, як знаряддя праці і предмети праці (Б), є не що інше, як технологічні зв’язки при організації виробничих процесів, які вивчаються технологією виробництва. Характер зв’язків між виконавцями і знаряддями праці (А) – предмет вивчення наукової організації праці. Сукупність же взаємозв’язків всіх трьох елементів виробничого процесу вивчається організацією виробництва. Система управління виробництвом може бути представлена у вигляді принципової схеми (мал. 2) Мал.2. Система управління виробництвом (принципова схема) Всі вказані підсистеми тісно пов’язані між собою. Якщо керівник підприємства впливає на одну з них (наприклад, на підсистему праці), то змінюється стан всіх інших. Як відомо, поява системи управління пов’язане з відокремленням з виробничою процесу самого процесу управління під впливом суспільного розподілу праці. Але хоча управлінська діяльність і виділилась з виробничого процесу, по своїй природі вона зменшилась трудовим суспільно необхідним процесом, видом людської діяльності. Інакше кажучи, суб’єкт управління також можна представити у вигляді трьох елементів: . колектив виконавців, які здійснюють процес управління; . засоби праці, цього колективу; . предмет праці, який цей колектив перетворює в результаті своєї трудової діяльності. Що ж в цьому специфічному виді трудової діяльності виступає у вигляді засобів праці? По аналогії з виробничими засобами праці в управлінні такими є технічні засоби управління (ПЕОМ, калькулятори, тощо). Але вони – не головні засоби праці в управлінській діяльності. Це пояснюється специфікою предметів праці в управлінні і його результатів. (“продукції”). В економічній кібернетиці сутністю процесу управління виробництвом є цілеспрямований вплив на колектив людей або на окремих його членів для досягнення поставленої мети виробництва. З цього визначення витікає, що “продукцією” суб’єкта управління є “вплив”, який розробляється і передається об’єкту управління, заставляючи останнього розвиватися в напрямку досягнення цілей всієї системи. Розробка і передача цього впливу колективом “управлінців” здійснюється за допомогою певних методів (економічних, організаційних, психологічних тощо).

Таким чином, в управлінській діяльності ці методи виступають як своєрідні засоби праці. До чого ж вони прикладаються і що є предметом праці? Процес управління неможливий без зворотного впливу об’єкта управління на його суб’єкт. принцип зворотного зв’язку, сформульований в кібернетиці, вказує на наявність передачі інформації від об’єкта до суб’єкта. Сприйняття і переробка цієї інформації є основою для функціонування самого суб’єкта управління. Таким чином, інформація, отримана від об’єкта управління і є предмет праці в управлінській діяльності, який під впливом методів управління або за їх допомогою переробляється в командну інформацію суб’єкта управління і направляється ним до об’єкта управління. Приведені пояснення дозволяють уявити суб’єкт управління як сукупність трьох елементів: . виконавців; . методів технічних засобів управління; . інформації, отриманої від об”єктів управління. Розглядаючи процес управління персоналом як цілісну систему, можна виділити основні елементи, які реалізують такі функції: 1) організаційну: - планування джерел комплектування кадрами; - інформованість населення про набір кадрів і терміни набору; - об’єм коштів, виділених на підготовку кадрів. 2) соціально-економічну: - комплекс умов і факторів, які визначають використання і закріплення персоналу; 3) відтворювальну: - збереження навчально-матеріальної бази і розвиток персоналу. Проведення цієї роботи дозволить уже в проекті визначити основні елементи структури трудового потенціалу, взаємопов’язані з техніко- економічним рівнем виробництва. В свою чергу кожна із вказаних систем також носить комплексний характер і включає в себе ряд функціональних підсистем (мал.3) Мал.3. Принципова схема управління персоналом. Кожна з цих підсистем може бути представлена як групою осіб, так і однією особою, в залежності від масштабів організації і рівня розвитку кадрової політики. Управління персоналом базується на таких засадах: необхідність тісного зв’язку планування персоналу з стратегією розвитку організації; кількісна оцінка витрат на роботу з персоналом і їх впливу на економічні показники виробництва; визначення необхідного пакету компенсацій для ефективної роботи на ринку праці. Керівництво персоналом як функція управління покликане об’єднувати, координувати, взаємопов’язувати та інтегрувати всі інші функції управління в єдине ціле. Це досягається реалізацією принципів роботи з персоналом, їх взаємодію. Під принципом розуміють наукове обґрунтування (правило), якого при прийнятті рішення слід враховується або дотримуватись. Існують такі принципи роботи з персоналом: А.Загальні принципи. 1.Ефективність – передбачає найбільш ефективну і економічну організацію системи управління персоналом, зниження частки витрат на систему управління в загальних витратах на одиницю продукції, підвищення ефективності виробництва. В випадку, коли після впровадження заходів по удосконаленню системи управління персоналом збільшились витрати на управління, то вони повинні перекриватися ефектом від виробничої діяльності. 2.Прогресивність – відповідність системи управління персоналом передовим зарубіжним і вітчизняним аналогам.

Также авиакомпания объявляет о планах приобретения к 2002 году самолетов Airbus A360-600. так чтобы их парк достиг 16 машин. Virgin Hotels Group приобретает три уэльских отеля: cwrt bleddyn, coed y mwstwr и seiont manor. Ричард Брэисон приобретает 55% акций команды из Лиги регби london broncos. virgin radio и capital radio объявляют о плане слияния, в ходе которого Virgin приобретет 17% акций Capital, и Ричард Брэнсон входит в совет директоров. Однако Крис Эванс и группа венчурного капитала АРАХ вступают в контакт с Ричардом Брэнсоном и, в результате. ginger productions приобретает Virgin Radio за S85 млн. Новая компания, переименованная в Ginger Media Group, должна управляться прежним персоналом, а станция продолжить свою деятельность как Virgin Radio. Базирующаяся в Брюсселе авиакомпания недорогих рейсов Virgin Express объявляет о намерении сделать свои акции котирующимися на рынке, зарегистрировавшись на фондовых биржах Брюсселя и NASDAQ. Virgin Cinemas и Virgin Megastores, расположенные по всему миру (за исключением Великобритании). сливаются и образуют новую группу компаний Virgin Entertainment

1. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

2. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

3. Заохочення працівників як метод управління персоналом

4. Методологія системи управління персоналом

5. Організація управління персоналом підприємства

6. Принципи управління персоналом
7. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
8. Управління персоналом

9. Управління персоналом

10. Управління персоналом в соціальній сфері

11. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

12. Системний аналіз складних систем управління

13. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

14. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

15. Ділові взаємовідносини в апараті управління

16. Методи управління підприємством

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

17. Процес управління та його основні стадії

18. Управління запасами

19. Управління проектами

20. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

21. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

22. Організаційна система управління природокористуванням України
23. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
24. Управління утворенням прибутку підприємства

25. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

26. Акти державного управління

27. Мораль і соціальне управління

28. Методи управління банківськими ризиками

29. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

30. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

31. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

32. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

33. Управління ризиками

34. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

35. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

36. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

37. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

38. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання
39. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
40. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

41. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

42. Поняття і наукові засади державного управління

43. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

44. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

45. Сутність і сфера міжгалузевого управління

46. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

47. Управління духовними процесами суспільства

48. Управління юридичним консалтингом

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

49. Функції та принципи державного управління

50. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

51. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

52. Системи управління базами даних

53. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

54. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря
55. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
56. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

57. Управління запасами матеріалів на підприємстві

58. Управління поведінкою споживачів

59. Управління процесом створення нового товару

60. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

61. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

62. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

63. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

64. Антикризове управління бізнесом

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Дослідження аспектів управління якістю продукції

66. Ефективне управління виробництвом

67. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

68. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

69. Конфлікти та методи управління ними

70. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління
71. Менеджмент та система управління
72. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

73. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

74. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

75. Національні моделі корпоративного управління

76. Організаційна структура управління підприємством

77. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

78. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

79. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

80. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

81. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

82. Поняття та сутність ефективності управління

83. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

84. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

85. Розвиток науки управління

86. Стилі управління
87. Стратегічне управління підприємством
88. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

89. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

90. Сутність лідерства та управління

91. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

92. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

93. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

94. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

95. Управління інвестиціями

96. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

97. Управління кар’єрою

98. Управління корпоративною власністю підприємства

99. Управління людськими ресурсами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.